Goudsche Courant, dinsdag 25 augustus 1891

5 j liberalen atam in een oouserratief en meer gearanoeerd deel eene niet onbelangrijjke bedrage zal leveren Van en hervormingsgezind Kabinet heeft het zelfs de atiurea niet zegt de Standaard Eer maakt dit Kabinet d n indruk van autoritair te zullen zgn Men prak eert ds ook op het schip van Staat wel fan oude rotten Wg nu zegt het blad zullen ons wel achten met zoo oneerbiedige uitdrukking thaüs nog van ministers der Kroon te spreken Maar verzwegen mag toch niet dat er drie mannen in dit Kabinet zitting erlangen die al den indruk maken van staatslieden die in den politieken doolhof den weg weten doorknede diplomaten zgn en uitnemend de kunst verstaan om de polyp armen van hunne macht ver te doen reiken en te doen reiken in de richting aie hun gevalt Van wat naar het demoetatische ook maar zweemt hebben deze stuurlieden een hartgrondigen afkeer Ze zgn Lely uitgezonderd vertegenwoordigers van de periode der Maii aiU die achter ons ligt maar missen alle gemeenschap met de sociale beweging die thans het hart der volken heeft ingepomen Politiek gesproken houden ze onze staatkundige ontwikkeling dus op en kunnen ook al trappen ze het wiel van Staat dat de vonken er bij afvliegen ous niet anders dan eene periode van atagtiatie doen intredeu kmi velerlei mogen zij de hand slaan maar de politieke ontwikkeling brengen ze niet verder En wat voor ons christenen in den lande het bitterst is op het oogenblik toen deze mannen van bet regeerkasteel bezit namen werd boven de poorte van dit kasteel de banier van het kruis van Christus neergehaald Niet door de macht van het liberaliime maar door het verraad van enkele bedienaren des woords Van Ceylon komt een zeer zonderling wonderlgk en treurig verhaal Men weet dat dit eiland het centrum is van het Indisch bouddhisme en ook van het Ëuropeesch neobouddhisme het theosophisme van Mme Blavatsky en van Annie Besant Eenigen tgd geleden ontscheepte te Colombo een jong Australisch meisje miss Vickett zij stelde zich aan kolonel Olcott en de andere helden van het theosophisme voor die op het eiland hun verblijf houden en legde in hunne tegenwoordigheid eene openlijke geloofsbelgdenis af als volgster van den godsdienst van Chakia Mouni Men haalde de onverwachte gast met blijdschap in men droeg haar in tnomf rond men gaf haar het bestuur van e n bouddhistenschool lu handen Ai deze vleierijeo en loftuitingen het eeheele dweepzochtig milieu waarin zij was vervallen deze tooververtooning van geestenoproepingen en wonderen dit alles maakte bet arme meisje het hoofd op hol liaar geest was toch reeds zwak zij werd krankzinnig en op een morgen meeoeode dat zij door het een of ander spook word vervolgd wierp zij zich in den put van de school Den volgeuden dag vonden hare tbeosophistische vrienden haar verdronken Xu gaven zij baar eene theatrale begiatenis Men balsemde haar men legde liaar in een kostbare houten doodkist met satijn gevoerd met eeu kristallen deksel Toen vergezelden zes duizend bouddhisten in het wit gekleed deze doodkist tot aan een brandstapel die op het strand was opgericht en dien men met groote plechtigheid in brand stak Terwijl het lichaam tot asch verteerde sprak doctor Bowles een leerling van den opperpriester van Maligakande een lijkrede over de een ander en haar gevraagd had Wat doe je daar waarop de vrouw al scheldend had geantwoord dat gaat je niet aan I Van scheldon of mishandelen zgoerzgds was geen sprake geweest De zeegroene boerin werd hH eerst geboord Buitengewoon rad van tong de woorden rolden baar uit de keel als een nieuwe kruiwagen meteen versch gesmoord wiel zou Dickens zeggen verhaalde zo hoe zij den arbeider had willen verjagen van haar eerpelveld en hoe hij baar toen geslagen bad en uitgescholden voor iets dat wij niet noemen zullen Maar het had haar niet erg zeer gedaan zei ze daarbg in het midden latende of ze de mishandeling dan wel de beloediging bedoelde De zeegroene mishandelde geen katje om zonder handschoenen aan te pakken dit zag men wel ging zitten De juffrouw met de bloemen op haren hoed werd uu geroepen om te getuigen Bij den wachtmeester der marechaussees te Ellen bad zg verklaard de mishandeling gezien te hebben doch nu beweerde zg met eene diepe buiging er niets van te weten Deze juffrouw was al even bespraakt als de andere En nu had er ten gevolge van dio ontkenning weder een van die tooneeltjes plaats waartoe alleen vrouwen aanleiding geven en waarbij het zelfs voor de ernstige rechters moeilijk is het gelaat in de rustige plooi te houden Dus u hebt niets gezien vroeg de president Neen meneer buiging niets gezien nikskogezien buiging De zeegroene kloppend met de long en slaande met de vuist in de hand Hoe s t mogelgk Hoe s t mogelijk De deurwaarder Ssst De ambtenaar van bet O M Waarom hebt u dan bij den waobtraeoster verklaard alles gezien te hebben Omdat k bang was voor hafir buiging Wanto t is zoo n gevaarlgk wijf buiging Zo zou mekapot gemaakt hebben buiging als k t niet ge I zeid had buiging j De zeegroene staat driftig van t bankje op neemt haar japon in do beide handen en springt tot voor de rechtbank naasl de andere juffrouw Meneer hoe s t toch mogelijk wat kan dat varken I liegen Zal ik t eens zeggen meneer Zij stond aan de De andere juffrouw begint ook Hou jg je stil I Zij stond ann de deur De president Niet allebei gelijk Goat u daar zitten I Do zeegroene Ze liegt t meneer I Ze Do juffrouw s Nietss k Was bang voor jou Je bont me d r een De zeegroene Jij niet ♦ En toen beiden weer aan t klappen zoodat er oen touw aan vast te maken was Niet zonder moeite gelukt het eindelijk aan do rechtbank om de juffrouw gor igeld te verhooren wat echter niet geschiedt zonder dat de zeegroene nog eens een keer opspringt met de tong klopt met de vuist in do handen slaat en meer dergelijke gebareu en geluiden van kwalijk bedwongen woede maakt De ak is eindelijk afgeloopen en de ambtenaar van het O M vraagt vrijspraak voor den beklaagde op grond dal bet wettig bewijs ontbreekt De da nes vertrekken maar nauwelijks zijn ze da rechtszaal uit en in de vestibule of eene formeole kijfpartij ontstaat die door de marechaussees moet worden bedwongen Op straat werden de lieflijkheden echter voortgolet Ale eene furie vaart de zeegroene uit tegen de gebloemde juffrouw en maakt haar uit voor al nat leulijk is En de andere scbijol toch met zoo bang te wozen als zij voorgaf want ze dient behoorlijk van repliek hebben te vergeefs getracht hen tot het bewustzgn te brengen dat er werkelgk eenig gevaar dreigde Het gevaar is voorloopig geweken maar de quaestie is daarom nog niet van de baan De regeering beloofde inlichtingen in te winnen hoe de zaak elders geregeld was en vandaar dit ofScieele stuk over wat daarin deftig itinerant street musicians genoemd wordt De inlichtingen werden gevraagd en gekregen uit Parijs Berlijn Boijie Madrid Weeiien St Petersburg en Washington Blijkbaar bad Lord Salisbury Amsterdam wol eens bezocht en wist hij dat er tn Nederland s hoofdstad op dat stuk niet veel te loeren viel De orgeldraaiers zullen eenmaal tot het bewustzijn van het dreigend gevaar gekomen misschien een verzoekschrift inzenden om ook eens rapporten van Amsterdam te loten overkomen Als London s burgers hooren wat de poorters van Amsterdam zich inzake de itinerant Street musicians laten aanleunen dan zullen zij misschien tot de overtuiging komen dat het in Engeland s hoofdstad alles wel beschouwd nog niet zoo heel erg is Het zal niemand verbazen dal men in Rusland korte wetten met zulke lastposten maakt en zo zonder vorm van proces aan de deur zet In de straten von St Poteisbiirg worden ze niet geduld ze mogen er zelfs niet wonon Vreemde orgeldraaiers worden in het rijk niet toegelaten Geboel anders in Spanje Daar beeft men naast de orgeldraaiers nog oen andere plaag die der gitaarspelers Ten aanzien der laalsten bestaan er eenige voorschriften volgens welke zij een vergunning van den burgemeester mooten hebben die uit medelijden meestal aan gebrekkigeii of blinden verstrekt wordt De orgels echter zijn geheel verbannen tengevolge van de voortdurende klachten die zij veroorzaakten Maar do verhuurders der instrumontoD niet de orgeldraaiors zolven hebben thans een verzoekschrift ingediend om dio belemmering weder op te boffen Te Berlijn ia sedert 1884 een wet in werking volgens wolke geene nieuwe vergunningen verleend worden maar zij die er een badden werden geacht daardoor reohlen verkregen te hebben die ook thans nog geëerbiedigd worden Te Weenen wordt de vergunning alleen verleend aun personen die niet in staat zijn op andere wgze hun biood te verdienen on wegens de kleine kinderen die zij te verzorgen bobben niet in het werkhuis opgenomen kunnen worden Maar de straatmuziek wordt niet op straat toegelaten en is op zekere uren van den dag verboden Te Pargs daarontegon mogen blinden misvormden éenarmigen hinkenden of gebrekkige personengeen orgel draaien Na 6 uur s avonds in denwinter en na 9 uur in den zomer wordt geen straat muziek geduld j Uit Amerika zijn de berichten hot uitvoerigst In het algemeen zijn daar geen voorschriften Maar er zijn uitzonderingen Zoo is te New York het aantal orgeldraoiers beperkt tot 300 en raag goen hunner spelen binnon oen afstand von 250 voet van eenig bewoond huis wanneer de bewoner hem verzoekt zulks niet te doen Te Buffalo worden alleen uit medelijdon vergunningen verleend Te Baltimore mag iedereen dio il komen spelen Te Eiohmond worden do orgeldraaiers zelfs beschermd tegen vreemde concurrentie Te Chicago en Boston ziju zulke voorschriften gemaakt dat ze bijna met een verbod gelijk sloon en hetzelfde doel tracht men te Charleston to bereiken door aen vrg hoog recht namelijk 15 dollars por dag Toch is die som onlangs nog betaald door eon Duitsch rondreizend muziekkorps dat echier met een nodoelig saldo de stad verliet en wel niet meer zal terugkomen In Amerika kont men behalve straatorgels echter nog oudere plogen waartogen gewaakt moot worden Zoo is te Chicago het luiden van kerkklokken streng verboden Daartegen wordt hel in Columbia min of meer toegelaten behalve wonneer er klachten over ontvangen worden Chicago schijnt bovon elke andere stad bevoorrecht Men boort er geen geluiden behalve die van de courftntenjongons en die maken van hun privilegiën een ruim gebruik In het district Columbia mogen zo alleou op vastgestelde tijden hunne waar aanprijzen Wie zich voor een poosje in deze aangename officieele lectuur wil vermeide koope dit witte blauwboek voor 12 jj cents en zal er een geheol uur pleizior van hebben Intusschon heeft men overvloed von stof gekregen tot hot in het leven roepen van eene Engelsche wetgeviag op dit punt In bet vervolg zal ieder zelf thuis zooveel oesters kunnen kweekon als hij gaarne eet Prof LacazoDuthiers heeft aan do Franscho académie een uitvoerig rapport uitgebracht omtrent proeven die hg in het zoe laboratorium te Jloscoff heeft genomen met kunstmatige oestorteelt Het broedsel dat hij te Marennes en te Archacon had gekocht heeft zich in zijn laboratorium voortreffelijk ontwikkeld en eene goedsmakendo ooater in volkomen volgroeide schelp bepaald het voornemen had ons te bezoeken het was een buitengewoon gelukkig toeval dat Flora den graaf op reis leerde kfnnen Theodoor had de wenkbrauwen bijeen elrokken een trek van misnoegdheid zweefde om zijne lippen en uit zijne oogen trof een bestraHende blik den kleinen dikken heer wiens rood gelaat met den vreemdsoortigen trek om de mondhoeken ondubbelzinnig liet blijken dat de bankier er van hield de vreugae des levens en bepaaldelijk die van eene weivoorziene tafel te genieten Denk aan het spreekwoord vader schoenmaker blijf bij uw leest antwoordde hij wanneerFlora zich nu reeds dec titel van gravin denkt toegedacbt dan is deze hoop even dwaas als verwerpelijk Dwaas omdat zij zeer goed weten zal datgraaf Von Hohenhausen nimmer eeu mésaillance j Halt viel de bankier hem in de rede Wanneer wij in de vorige eeuw leefden dan zou ik de jgegrondheid van dit woord erkennen maar de tijden zgn anders geworden De adel heeft een groot ge deelle zijner heerschappg aan hel kapitaal afgestaan en een met goud gevulde kas weegt ten huldigen dage even zwaar in de maatschappelijke weegschaal als een diploma van adel I Graaf Kurt Von Hohenhausen heeft niet aoodig bij de keus zijner toekomstige wederhelft op eene schitterende huwehjksgift te zien Dat is zoo want hij is rijk zeide de bankier maar juist de rijken hechten aan dit punt groote Men schrgft uit Londen aan het f v d Dag Men zou moeilijk een duidelgker bigk van de veelomvattendheid der taak van de Britsche Kegeering kunnen vinden dan het pas door haar uitgegeven blauwboek met opgave van de Britsche gezanten buitenslands over de wetgeving iii de landen waar zij geaccrediteerd zijn betreffende orgeldraaiers Do oorzaak van dit vreemde verschijnsel is dat in het jongste parlement onder meer ook oen wetsvoorstel was ingediend dat het talrgke leger van orgeldraaiers in Londen vrij koud liet maar niettemin hunne belangen zeer raakte Het beoogde niets minder dan hen te beletten voorlaan op dezelfde mecdoogenlooze wgze als tot nog toe de arme gezeten burgers te kwellen en te plagen Maar de meerderheid der Loudeusche orgeldraaiers zijn verdwaalde of verloopen Italianen die geen couranten lezen en waarschijnigk niets van den snooden toeleg gehoord hadden Coirespondeuten van de Herald en andere bladen ongelukkige uit Ug had misschien beter gedaan haar niet eerst krankzinnig te maken Maar het bouddhisme is thans eene manie en eene mode tan Engeland Mrs Annie Besant is er nog steeds eene profetes van totdat haar hartstocht weer eene andere richting inslaat en zg haar nieuwen godsdienst afzweert gelijk zij haar atheïsme en daarna haar malthusianisme heeft afgezworen De Noue Freie Presse ontvangt een lang ingezonden stuk van een dame over das Schleppenreoht i e inzendster vindt dat zoolang de dames er niet over schrgven of vergaderen dat de heeren te korte jasjes te hooge boorden of te wijde pantalons dragen de heeren ook aw de dames het aangeboren recht van ieder schoonheidsdier kunnen laten zgn sleep zoolang te laten hangen als het verkiest Men vindt er eeu fazant ea een pauw ook niet leelgker of lastiger om wanneer het dier een sleep draagt en dien laat hangen Alleen zou de Hniendster verlangen dat men in onze machineeeuw iets lichts en sterks uitvond een machinerie om evenals de pauw doet den sleep te kunnen uitspreiden en in de hoogte trekken Dan waren uut en sierlgkheid vereenigd men zou dan den sleep als windscherm als zonnescherm als waaier als kamerschut kunnen gebruiken of zeer eenvoudig als achtergrond waartegeu het bekoorlgk levend schilderg zou uitkomen De kleur zou men dan met nog meer zorg voordeelig kunnen kiezen dan thans geschiedt Men zou den sleep dan ook als stralenkrans als heiligenglorie met electrische gloeilampjes bezet of op andere vernuftige wg ze versierd kunnen aanwenden terstond daarna John L Heaton een der redacteur van de Brooklyn Daily Times en behoort nu tot do redactie van de New York Becorder Mr Heaton deed echter allerlei soorten journalistenwerk vóórdat zg hare tegenwoordige goede positie bereikte i zg schreef de indertgd gezochte New Yorksche brieven de moderubriek onderteekeud Ellen Osborn artikelen over vrouwenarbeid enz Twee jaar geleden maakte zij de reis van Liverpool naar New York in hel tusschendek van den stoomer Aurania vergezelde eene kolonie emigranten naar Chicago en hielp hen op weg naar hun nieuw tehuis Mrs Heaton heen een klein knaapje waar zg heel grootsch op is Zg wandelt gemakkelijk veertig mglen daags is een vurige kanorooister een uitmuntende liefhebsterphotografe en eene onversaagde bergbeklimster Van de tweede vioe presidente miss Watterson wordt gemeld dat zg eene kolom in de Evening Sun schrgft onderteokend The woman about town waarin lederen dag geest vuur vervo en sterk geaccentueerde spontaneiteit zichtbaar zijn Maar behalve deze kolom schrijft miss Watterson speciale hoofdartikelen zorgt voor bgzondere rubrieken en beeft naast haar confrères een lessenaar in de reporterzaal Zij is hartelijk en oprecht in manieren geheel ongealTecteord en recht door zee Zg heeft een mooien kop en grijze oogen in wier diepten een grond van stillen humor flikkert Men weet hoe in Engeland en Duitschlaud en zelfs in Fraoknjk en bg ons de roman en iiovellenlitteratuur voor een groot deel in handen van dames is Met de periodieke pers echter dagblad en weekbladschrgverg uitgeversen redactiewerk is het in al deze landen nog anders gesteld lu ons land zgn de dames redactric s van dag en weekbladen nog te tellen In Amerika is dit anders Een artikel van miss Fannie Aymar Matthews in de Cosmopolitan geeft eene beschrijving van de Dames Journaliatenclub Women s Press Club te New York en hare voornaamste leden dat een geheel nieuw inzicht geeft in dezen tak van vrouwelijke bezigheid De club telt ruim zestig leden de presidente is mra Üroby pseodoniam rJennie June die in NewYork het stelsel van duplicaat correspondentie nu uitgebreid tot het syndicaat stelsel beeft ingevoerd Sinds het begin barer carrière is mrs Croby redactrice geweest zij heeft voor iedere rubriek van tallooze bladen en tijdschriften geschreven dertig jaar lang bestuurde zij een eigen syndicaat corres pondentiebureau was jaren lang presidente van Sorosis dirigeert nu de Home Maker en presideert de Dames Journalistenclub in haar gezellig clubgebouw 24 Union square East De eerste vioe preaidente mrs Eliae Putnam Heaton is eene dame wier gemarkeerde levendige karakteristieke persoonlijkheid overal een krachtigeu weldadigen indruk moet maken Zij is pas zeven ea twinlig jaren en werd aan de universiteit van Boston gepromoveerd in 1882 trouwde bijna Een van de honoraire vioe presidentes der club is mrs Mary E Bryan zij begon hare carrière aan een klein blaadje in Louisiana kort na den oorlog Daarna werd zg redactrice van de Sunny South men zegt dat zg daar twee feuilleton romans te gelgk gaande hield veel van de dagelijksche copie leverde enz Twee romans te gelgk te schrgven schgnt een galietkoosde bezigheid van het levendige energieke donkeroogige vroolijke vrouwtje want zg ontvangt uu 10 000 dollars van een New Yorksoh uitgever voor twee feuilletons per jaar en iedere maand een korte novelle daarenboven levert zg kleine versjes antwoorden aan correspondenten enz Ouder de verdere bekende dames is mrs EdithSessions Tapper die jong mooi en innemend is enaan do Sunday World medewerkt voorts Bab miss Isabel A Mallon van Baltimore die naammaakte met een stuk over waaiers en sedert kunstindustrie en damesmodes behandelt Mrs Frank Leslie ook als novelliste aan deze zijde van hetgroote water bekend miss Maltie Sheridan dieaan de Daily Continent 4000 dollars s jaars verdienL Amnterd amtner In de Kgkjes in de Rechtszaal in de N Bred Ct leest men Op de bank der beschuldigden een arbeider uit Etteii üp de getuigonbank eene boerscbgekleede nog jonge vrouw met zeegroenen rok gekleurden omslagdoek vijf snoeren groote witte kralen met een groot gouden slot om den hals een paar lange gouden ballen in de ooren en een kanten muts op het hoofd Naast haar een boersche jongejuffrouw met een japon aan en een hoedje op dat dienen kou bij het aanschouijelijk onderwijs in de Flora van Nederland zoo kwistig was het roet bloemen versierd De akte van beschuldiging luidde dat de arbeider de vrouw met de zeegroene japon bad gescholden en geslagen Hij ontkende en verhaalde dat hij de vrouw had bezig gezien in het aardappelveld van te mtroduoeeren wellicht zou men ook u daarin weigeren te ontvangen Ik weet trouwens dat ga daar geene bijzondere waarde aan hecht maar je zienswijze in dit opzicht zal veranderen zoodra ge chef van bet hui zijt geworden De beweegredenen die gij opsomt bevatten eene tegenspraak zeide Theodoor over wiens ernstig bijna somber gelaat een trek van minachting zweefde Fanny Vogel zou niet in onze kringen te huis behooren Flora daarentegen wel in de hoogste kringen geïntroduceerd worden Dat is geheel iets anders Flora is de dochter van een millionair zg heeft eene goede opvoeding genoten zij is met gravin Von Hohenhausen bevriend Juffrouw Vogel daarentegen was in ZuidAraerika als ik mij niet bedrieg gouvernante Dat zij dit werd is onze schuld De oude heer trok de wenkbrauwen samen ook over zijn rood gezicht gleed thans een schaduw van wrevel Laten wij dit onderwerp daarlaten zeide hij wij hebben er indertijd genoeg on op voldoendewijze over gesproken Flora zeide mij dat Fanny Vogel uit Amerika was teruggekeerd ik hoop datgij de oude dwaasheden zult vergeten hebben gijzult weten wat gij aan uwe positie aan uwe familiezgt verschuldigd Wat brengt gemg mijnheerBarth De laatate woorden waren gericht tot een heer die door een zijdeur was binnengekomen ff ordt vtrtolgi waarde Bovendien moet men ook de andere factoren niet uit het oog verliezen wij rekenen hier niet met den factor goud alleen Flora is eene schoonheid als geboren om het grafelijk huis te vertegenwoordigen buitendien heeft ook het hart een stem Het harl herha lde Theodoor en eene snijdende ironie lag in den toon zijner stem Het verbond dat de harten sluiten komt niet altijd tutstand De oude heer sloeg voor den verwijtenden blik van zijn zoon de oogen neder Hart en verstand moeten natuurlijk met elkander overeenstemmen zeide hij En wat had het verstand tegen mijne verbintenis met Fanny Vogel in te brengen i Komt gij weer op de oude geschiedenis terug ik hoopte dat gij haar reeds lang zoudt vergetenhebben Juffrouw Vogel was voor u geene geschiktepartij Theodoor dat moet u in den loop des tijdsimmers duidelijk gebleken zgn Ge zult eenmaal wellicht reeds spoedig aan het hoofd van dit huisstaan ge zult dit huis moeten vertegenwoordigen Dat alles spreekt niet tegen de keus die mijnhart destijd gedaan heeft Zeker wel Jufl rouw Vogel mag eene zeerlieftallige dame ziju ik wil dit in geen gevalbetwisten maar de familie staat beneden ons Zij heeft een toegang tot de kringen in welke wijverkeeren en bet zou u ook later wanneer zij uweecbtgenoote was niet gelukken baar in die kringen geleverd Nu maakt men sinds lang kunstmatig zeewater voor een huiselijke oestorteelt zgn dus eeen beletselen meer Alleen is de vraag of ze niet een beetje duurder ouden uitkomen dan de gevischte en er is ook wel geen twijfel aan of da ware gastronoom zal terstond het verschil proeven tusschon den frisschen krachtigen bewoner van bruisend zeewater en het kunstmatig gefabriceerde aquariumdier Eene bekendmaking onlangs gepubliceerd luidt Zur Erleichterung der Benutzing dor zusammen stellbaren Fahrschoinhefte bei Keisou von uod nach solchon Stationen dor proussischen Staatseisenbahnen welche in dom Verzeichnisse der Fahrscheine fur zusammonsteillbaro Fahrschoinhefte als Fahrschein Anfanga odor Endstationen nicht benannt sind oder an einer in das Verzeichniss überhaupt nicht aufge nommenen Eisonbahnstrecke liegen worden fur die Fahrt von der Koiso Antritsstation bis zur nachsten Fahrschoinstation und von der dom Reiseziel nachst vorgelegenon Fahrschoinstation bis zur Keisoziol Stalion und zuruck sowio fur etwaige ibstecher nach Stationen soitwurts gelegener Strocken Seitons der Ausgabostellen der preussischen Staatseisenbahnen Erganzungstahrschoine den Heften eingefugt werden Wie dat na eens doorlezen terstond snapt zegt de Freisiunige Zeitung ontvangt eene vrgkaart voor al de koninklijk Pruisische spoorwegen Buiteolandscb Overzicbt De meeste Fransche bladeo betuigen huo iagenomenheid met do wijze waarop de Frausche zeeliedea in Eugeland worden ontvangen De teleurstelling wolko aanvankelgk getoond werd omdat meD vreesde dat bet bezoek te Portsmouth den indruk der feesten in Kuslaad zou verzwakken is bijna geheel verdwenen Trouwens byzoödere politieke beieekenis wordt noch te Berlijn noch te Weenen aan het bezoek gehecht Men beschouwt daar evenals te Londen het bezoek der Franschen hoofdzakelijk als een bewijs van de goede vriendschap tuaschen twee naburige Staten Vandaar dat dit bezoek geheol natuurlijk is en tot geen bijzondere uitlegging aanleiding geeft gelgk wel ten opzichte van het bezoek aan Busland het geval was In Duitscbland is het feit van den dag de verschijning van Moltke s werk over den veldtocht van 1870 en 1871 Het boek dat 87 vei druks groot is begonnen werd in de lente van 1887 en ten einde gebracht in Januari 188S is een populaire en verkorte bearbeiding van het groote werk van den goaeraleu af Opmerkelijk is de beschouwing van do inleiding waar de groote veldheer het als zeker stelt dat zoo lang er natiën zijn met een afzonderlijk bestaan er geschillen zullen voorkomen die alleen met de wapenen beslecht kunnen worden maar dat in don tegen woordigen tijd die oorlogen niet meer uitgelokt worden door de eerzucht der vorsten maar veeleer door de volken zalven die voor misnoegdheid over de binuenlanda he toestanden eeu uitweg zoeken in een krijg Het vereenigd Duitschland zegt hij behoeft den oorlog niet meer het streeft slechts naar behoud van den vrede Een zwakke Kegeering bij den nabuur brengt het meest den vrede in gevaar Zoo was het ook in 1870 toen Napoleons autocratisch bestuur door de liberale strooming ondermijnd was on Je oorlog redding moest brengen In zijn besehrijving van den oorlog vindt Moltke telkens gelegenlieid aan te toonen hoo de militaire inzichten der beste legeraanvoerders ondergeschikt gemaakt werden aan politieke berekeningen gegrond op de volksstemming Zoo Bazaiue te Metz en zoo Mac Mahon met zijn mislukten tocht naar Sedan toen hij zwichtte voor de eischen van den Minister van Oorlog Napoleon had hier naar het heette aan de spits van zijn leger willen sterven maar Moltke schrgft Napoleon heeft geweigerd generaal Wimpfen te volgen bij een poging om met geweld door de Duitscbe Imien te breken en integendeel hem bevolen on lerhandelingen aan te knooI pau Omtrent het Sedan feest schrijft by hier I Het is moeilijk te verklaren waarom wg Duitsehers den 2i September vieren waarop niets gedenkwaardigs gebeurd is dan alleen wat het onvermijdelijk gevolg was van den werkelgk roemvollen In September Met groote waardeering spreekt Moltke van dm bovenmonschelijken arbeid van Gambetta en FrevoU net toen hij de volks wapen ing organiseerden maar hun gebrek aan militaire kennis is meent hg Frankrgk duur te staan gekomen Doraela Nieuwenhuis heeft met zijn motie over den oorlog op het Brusselsche congres de nederlaag geledon Domela kantte zich vooral aan legen de Duitsehers die naar hij zeide niet internationaal genoe zijn Inderdaad is het de practischo zin der Duische sociaal democraten die de overhand heeft op het congres Tegen den politieken tact van Bebel en Liebknecht die in een langdurig parlementair leven