Goudsche Courant, dinsdag 25 augustus 1891

TïsT m LOTEIN in de VERLOTIING BIJ GELEGENHEID DBE ZLJN TE BEKOMEN BIJ A BRINKAIAN Laniye Tiendewe PRIJS f 1 11 LOTEN voor ƒ 10 No 4614 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 éLizoaderlöke Nommers VIJP OENTEfi Goedkoop SoUed Elegant g ta Gangbaarste modellen a P GOUbA 26 Auguitus 1891 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den Gemeenteraad die weder door den Burgemeester Mr A A van Bergen IJzondoorn werd gepraesideord en door 13 leden werd bijgewoond afwezig waren de hh Hoefhamer van der Garden van der Post en van Veen de beide laatsten met kennisgeving wegens afwezigheid uit de gemeente werd onder algemeen applaus een voorstel van B en W aangenomen om Maandag 31 Augustus a st den verjaardag van H M de Koningin den eetste na hare troonsbestgging van wege do gemeente feestelijk te vieren door vau de openbare gebouwen de vaderlandsche vlag te doen wapperen en door s avonds op do Markt in de geïllumineerde tent eene muziekuitvoering te doen plaats hebben I t Kasd besloot Tot goedkeuring van de Rekening der Gemeente dienst 1S90 Tot goedkeuring van de Kekening der dd Schutterg dienst 1890 Tot vaststelling drr begrooting voor de exploitatie van de Gasfabriek dienst 1892 in ontvangsten uitgaaf op een bedrag van ƒ 76700 Daardoor word aangenomon hot vroeger medegedeelde voorstel der Ooiómissie van beheer der Gasfabriek om den prijs Xan bet lichtgas met één cent te verlagen en te bepalen op 7 centen per stère Bij de behandeling van deze begrooting sprak do heer Jager een woord van lof over de prachtige verlichting van de Kleiwegsbrug zoonis die tegenwoordig geschiedt waarbij hij tevens in overweging gaf ook op de Jan Knttenbrug en de Tiendewegsbrug diezelfde verlichting toe te passen Spr wenschte niet zoozeer dadelijk daartoe over te gaan maar heteens te overwegen j 0 K =Sm Vm FBANKLUf I M101 PU y p do pM i 7 IJNOOZjr B p dvUn L erkrygbsar te Qooda by den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W E vao EDE van der PALS Harkt A 107 direct bij MET EDLICH Versand Cegcb tt Leipzig Plagwita Uit iet Vutieci IV 14 Het uittreksel uit de rekening courant vangraaf Von Hohenhausen luidde het antwoord Zeer goed dank u I De chef vau het huis wierp een onderzoekenden blik op bet hem overhandigde papier daarna legde kg het op de schrijftafel Zoo is dus alles voorbereid zeide hij de graafzal zich beyaald heden of morgen ten mgnent vervoegen Onder andere omstandigheden zou ik gisterenreeds bg graaf Von Hohenhausen m gne opwachting gemaakt hebben maar daar hij mg voor is geweest en zijn bezoek heeft aangekondigd moet ik het eerst afwachten Mijnheer de baron Von Adierberg diende de huisknecht aan De bankier wierp een schuinschen blik op zgn zoon die zonder zijn arbeid af te breken het voorhoofd misnoegd in plooien trok Verzoek den baron binnen te komen antwoordde hg toen stood hg op om den baron te hun talent hebben ontwikkeld kunnen de reelpraten der andere landen niet op Dat wordt tot zelfs ia Franscbe bladen erkend Het congres heeft Zaterdag met algemeeae stemmen de rosolutie aangenomon dat aangezien bet werken per stuk of a forfait oea vorm i Tan loonsbetaling welke steeds meer en meer de exploiuitie der arbeiders doet toenemen het congres Tan oordeel is dat dit afschuwelijk stelsel Tan uitzuiging het geTolg is van het kapitalistisch stelsel en derhalve erenzaer moet worden bestreden als het aweatuigiftiem VerToIgeus heeft het congres met 13 t jgen 3 stemmen de resolutie aangooomeii waarbij de socialistische partijen in alle landen worden uitgenoodigd om in hunne programma s de volkomen gelijkstelling der twee seksen op te nemen en te verlangen dat aan de vrouw dezelfde burgerlijke on staatlcuudige rechteu warden toegestaan als aan den man Na eene lange leTOodige discussie nam het congres ten slotte een besluit Waarby de eerste Mei wordt bepaald voor een arbeidersfoestdag m alle landen ten einde een werktijd Tan 8 uren te eiscben en stilstand Tan den arbeid op dien dag wordt aanbeTolon OTCral waar dit mogelijk is Dit besluit werd met langdurige toejuichingen begroet Nadat het votum gevallen was Terklaarden de Engelsche afgevaardigden dat zij er zich bg aansloten Het volgende congres zal plaats hebben in 1893 in Zwitaerïand Tegelijkertijd zal er een congres worden gehouden te Chicago Het congres ging uiteen onder de roet geeatdrifl angeboTen kreten leTe bet internationaal socialiame Het gevaar voor een ernstig geschil tuaschen China en de Ëuropeesche mogendheden begint te wjjken De correapondent van de Standard te Shangai die nog onlangs den toestand zeer gespannen achtte daalt nu mede dat de Chioe sche regeenng spoedig voor de bedreigingen der mogendheden is bezweken Dit was trouwens te verwachten want wat zou de Chineesehe regeering tegen de vereenigde Engelsche Fransche en Russische vloten kunnen uitrichten De groote vraag zal echter zijn of de centrale regeering l Peking krachtig genoeg is om haar verplichtingen jegens de mogendheden ook in de provinciën ten uitvoer te doen brengen De Netc rort Herald beweert dal de keizerlijke regeeriag weer bij machte zal zijn haar gezag over alle onderkoningen te doen gelden maar tot dusver il ook niet de minste moei e gedaan om de weoschon der mogendheden in te willigen en de Kuropeanen t beaebermcu Nu de keizerlijke regeering le hts i kiszen heeft tusschon een krachtig optreden tegen de weerspannige inwoners van Human of oen bezoek van een twintigtal Ëuropeesche oorlogsschepen op den Yangtse Kiang moet het Tsung li Yamo den eersten weg inslaan Ëen krachtig optreden tegen de onruststokers is nu onvermijdelijk en naar alle waarschijnlijkheid zal dit wel de gewenschte gevolgen hebben daar de regeering tot dusver oog met de minste energie heeft betoond PETHOLEUM NOTEERIIMGEN van de Makelaars Caotzlaar Sebalkwijk te RoUerdam De markt was hoden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 50 Geïmporteerd fnst 7 60 Januari Februari Maart levering 7 55 Septem ber October November en December leTering ƒ 7B0 APVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen van een Meisje Mevrouw H de VOOGT vaii DES Kemp 23 Aug 1891 De Gezamenlgke Werklieden der cGoadscbe Siroopfabriek betuigen langs dezen weg hunnen oprechten dank aan hunnen Directeur den WelEd Heer Dr J C SCHONE VB LD VA DER CLOET voor de ruime GIFT aan hen geschonken bg gelegenheid van ZEd voorgenomen fluwelgk Zg hopen nog lange jaren genoemde Heer als hunne Directeur te mogen hebben De gezamenlijke WERKLIEDEN Gouda 24 Aug 1891 Gouda Snelpersdruk van A Beimman 8c Zoon 500 GuUen betalen wjj aan hem die bjj gebruik van Goldmaon s Kelser Tand water ooit weder Tandpjjü krggt SO0LDMANN Co Dresden 50 Cents de flacon verkrijgbaar bjj den IVog J C ZELDENRIJK ZÜ7emtte INMAAK UITJES 20 Cent het Pond I GERRITSEIV Antiek Kabinet Wegens plaaUgebrek TE KOOP Prachtig anu mah KABISBT met 5 porc KOMMBJU Adres GOUWE C 247 te Oouda Jiclit RlLeumatiek Geen Seqha alleen de JICHT BALSEM is onovertrefbaar Vervaard volg voorschr van een oud geneesheer ra7i overkrögb tegen Postwissel of Postzegels ad 90 o in GÉRARD s Specialiteitenhandel Spiegelstraat 74 AmSterdam Depóthouders gevraagd Aankondiging BÜRGEMEEdTEB en WETHOUDERS van ZenenAuuen brengen ter algemeene kennis dat krachtens besinit van HH Gedeputeerde Staten dezer Provincie dd 10 17 dezer de passage voor buitengewoon zware vrachten als locomobilen gesloten beladen verhuiswagens en dergeiyke over den Noordelgken dwarsweg van den Znidplaspolder bg zgne kruising met den derden tocbtweg in dien polder C eslotean zal zgn van 24 AUGUSTUS s s tot 19 SEPTEMBER d a v Zevenhuizen den 22 Augustus 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd J e Secretaris De Burgemeetter P EL8H0UT STOOP ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuHetUandache Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gmida 1891 Woensdag 26 Angustos GOUDSGHE COURANT Nieuws en Adeertentiehlad voor Gouda en Omstreken ADVEETENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in h t ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandi s verschjjnt De Inaendlng van advertentiön kan geschieden tot 66n aar des namiddags van den dag der aitgave met hem zeer zal betreuren dat de heer Haverkamp Begemann meent zijn ontslag te moeten nemen vooral om de reden dio hem daartoe aanleiding geeft De raad is hem dankbaar voor de aan de gemeente verleende diensten gedurende vele jaieo bewezen en voor zijne ijverige behartiging van de belangen van het gymnasiaal onderwgs te dezer stede De vergadering toont han instemming met die woorden 4 Een adres van J Borst aannemer van het ophalen der vuilnis verzoekende geldelijke tegemoetkoming wegens slechte tijdsomstandigheden In handen van B en VV om bericht en raad 5 £ en adres van J van Ham verzoekende huurvan een pand dor gemeente In handen ao B en W om bericht en raad 6 Een adres van S Lafeber verzoekende behoorlijke verlichting van de Boomgaardstraat De Voorzitter brengt in herinnering dat adressant reeds meermalen dat verzoek deed waarop de Raad telkens afwijzend beschikte op grond dat genoemde straat is een particulUre straat eenigszins gelijk te stollen met een hofje Stond men het verzoek toe het zou moeilijk zijn andere dergelijke verzoeken van de hand te wijzen en spr stelt dus voor liet verzoek niet toe te staan De heor Straver is een andere meening toegeidaan De BoomgaarUstraiit is z i volstrekt niet met een hofjo gelijk te stollen waar de bewoners gratis wonen Indertijd was een der redenen waarom op het verzoek afwijzend werd beschikt deze dat de kosten ƒ 1200 zouden bedragen maar volgens adressant zouden die slechts ƒ 300 bedrag6n mits men pijpen legde als in de 2e en 3e Kade en hij is zelfs bereid als het meer kost djt voor zijne rekening te nemen Do Voorzitter meent dat de heer Straver ten on BINNENLAND De Voorzitter was van oordeel dat de passage op laatstgenoemde bruggen veel minder was dan op de Kleiwegshrng terwgl de kosten nogal aanzienlijk waren De heer Jager achtte vooral betere verlichting van de Jan Kattenbrug met het oog op de drukke scheepvaart wel wenschelyk De heer Straver meende dat al veel gewonnen zou zgn als alle vier de lantaarns op voormelde bruggen werden aangestoken daar thans slechts een tweetal brandde De Voorzitter beloofde dat punt in het Collegie van B en W te zullen bespreken De Raad besloot voorts ovoieenkomstig het voorstel van B en W aan de 2e openbare Bewaarschool op de Nieuwe Haven een zoodanige uitbreiding te geven dat twee nieuwe schoollokaleu daarbij zullen worden gebouwd de kosten waarvan worden begroot op ƒ 7300 deels uit den dienst 1891 deels uit dien van 1892 te kwijten Vervolgens werd eene gunstige beschikking genomen op de vroeger ingekomen adressen van de hh C G van der Garden huur van grond aan het Nieuwe Veerstal waarop het kantoor ïjjner Stoombootdienst is gebouwd en H A DiestsUiorst en F Herman fzn huur van gerioleerden grond tusschen den Kleiweg en de Vrouweustoeg Bij den Raad kwamen de volgende stukken in Het rapport der Kaads commissie belast met hot onderzoek der gesubsidieerde Instellingen van weldadigheid dienst 1892 adviseerende tot goedkeuring Ter visie Hot rapport der Kaads commissie belast methot onderzoek der begrooting der dd Schutterij dienst 1892 adviseerende na mondeling ontvangen toelichting tot gooukeurmg Ter visie j Kene missive van don heer J W Haverkamp Begemann waarbij hij wegens zwakke gezondheid en lioogen leeftijd zijn ontslag neemt als Curator vanhet Gymnasium De Voorzitter zegt dat de vergadering het zeker FEUILLETON gomoet te gaan Von Adierberg was oen bejaard man en in zijn uiterlijk zijn houding en gang een volmaakt edelman In alle opzichten een edelman zooals de bankier zich placht uit to drukken wanneer zich de gelegenheid voordeed op zijn vriendschap met den baron te bluffen Zijn kleeding was onberispelijk wellicht was hot een geoefende niet ontgaan dat de zware massieve horlogeketting en de brillant in de doekspeld valsch waren maar aan de waarde van den man deed dit geen afbreuk Theodoor beantwoordde nauwelijks den groet van den anstokraat hij scheen zijn aandacht geheel op zgn arbeid te vestigen Zooveel te beleefder en voorkomender was de bankier hij schoof zijn gast eenstoel toe en noodigde hem met een lichte buiginguit plaats te nemen Was graaf Hohenhausen nog niet bij u P begonde baron het gesprek Men zegt dat hg aan genezijde van de Oceaan het leven van een avonturiermoet geleid hebben Kent ge hem persoonlijk vroeg Romberg Neen Ik was destijds nog in Italië en hadniet de eer hem te leeren kennen Zijn vader hebik zeer goed gekend ik was met hem bevriend In de laatste jaren had de graaf zich van alles teruggetrokken Helaas antwoordde de baron hij was een menschenhater geworden maar wie hom wist aan te j pakken zooals hij was kon altijd nog met hem overweg Het verdriet over den verloren zoon knaagde toch aan zijn hart maar zijn trots gedoogde niet dat openlijk te toonen Hg had reeds vroeger de oproeping moeten doen Dat wilde hg met Hij wilde met het eerstde verzoenende hand bieden hg waande zich nogaltijd in zijn recht en misschien was het recht ookaan zijn zijde Ik heb heden berichten aangaandede bewuste aangelegenheid ontvangen mijuheer Romberg Goede berichten vroeg de bankier terwg l hij schielijk een bezorgden blik op Theodoor wierp dieaan het gesprek geen het minste aandacht scheente schenken Uitmuntende zelfs antwoordde de baron wiens blik dien des jongelings kruiste De titel van thandelsraad is zoo goed als zeker hij zal u hoogatwaarschijnl k wellicht eerstdaags verleend worden Hot gelaat van den kleinen heer glinsterde eene zegevierende blijdschap straalde uit zgne oogen Het verleenen van dien titel is slechts eon daad van rechtvaardigheid vervolgde de baron Oghadt hem reeds lang moeten ontvangen Al te groote bescheidenheid is ook niet raadzaam mijnheer Romberg meu moet zgne deugden niet al te zeerverbergen Gij hebt in de oorlogsjaren buitengewoon veel gedaan voor de verpleging van de gewonden voor de naaste betrekkingen der gesneuvelden