Goudsche Courant, woensdag 26 augustus 1891

Kirtte in ND hoQe een Tenameling woningen ilet mar men gratis woont spr denkt daarbij aan hallen die niet aan de openbare straat liggen Se raad heeft indertgd bepaald dal nieuw te bouwtn straten een breedte moeaten hebben van 10 Meter Be toenmalige eigenaar van de Boomgaardatraat heeft laar slechts 5 Meter breed gemaakt en verloor daardoor zijne aanspraken op bestrating en verliehting Tan wege de gemeente Nadat de hh Straver Hoogenboom van Vreumingen en IJssel de Schepper ten gunste van het verzoek Tan adressant hebben gesproken verklaart de Voorlitter zich bereid namens B en W dit in nadere overweging te nemen In deze zitting iterd nog door den heer van Iterson by de behandeling van bovengenoemd adres Tan den heer van der Garden het wenschelyke betoogd om maatregelen te nemen ten einde de passage by de aanlegplaats der stoomboot de IJssel wat minder belemmering te doen ondervinden De Voorlitter zou het punt onder de aandacht brengen der politie hoewol spr meende dat er weinig aan te doen zou zijn daar het als die boot aankomt daar zeer vol is De heer van Itenon meent dal eene bepaling dat de blee erswagens daar steeds écne richting moesten volgen reeds veel zou helpen De Raad benoemde ten slotle den heer A Ketellappef opnieuw voor den tijd van ééa jaar tot Leeraar in de Hebreeuwsche taal aan het Gymnasium stel bevat een koker waarin mededeelingen naar den wal kunnen orden overgebracht Onder de verdere pogingen om redding van schipbreukelingen te bevorderen behoort ook de uilvinding van den ingenieur Hiohborn uamelyk een lichlboei die tegenwoordig bij de marine der Vereenigde Staten in gebruik is en de eigenschap bezit om zoodra zij met water in aanraking komt een helder licht met een dunne rookwolk te ontwikkelen zoodat schipbreukelingen die van haar gebruik maken zoowel over dag als s nachts reeds op groote afstand worden opgemerkt Zondag kwamen de leden van het 21ste Nederl Taal on Letterkundig Congres te Rent bijeen De ontvangst aan het station kenmerkte zich door groote hartelijkheid Alle gilden der stad waren met hunne vaandels en muziekkorpsen ter begroeting der leden aanwezig De voorzitter der regelingscommissie jlir Aug de Maere Limnander heette de aanwezigen in eene sierlijke rede welkom De stad zelve was in feestdos honderden vlaggen op openbare en particuliere gebouwen wapperend riepen den congresleden het welkom binnen Gent s grijze veste toe De regeering der stad gaf weder terstond blijk van belangstelling in de samenkomst van de mannen die thans Gent hadden uitgekozen om de belangen do ontwikkeling van den Nederinndschen taaistam rakende te besprekon Do burgemeester de heer H Lippens en de gemeenteraa l ontvingen hjn hartelijk op t stadhuis waar de eerste een rode hield ter begroeting der leden Ook de hoeren Droogebroe k vertegenwoordiger der Belgische re eering op t congres Fredericq Quack en Max Rooaes hielden redevoeringen De heer Schaepman die benoemd is om de NederlandBche regeering op het congres te vertegenwoordigen was nog niet verschenen Gisteravond werd in bet Casino een concert gegeven Ofschoon het regende was de tuin schitterend verlicht Het concert was druk bezocht en werd later gevolgd door een bal Gisterenmorgen werd de openingszitting van het congres gehouden die door een groot publiek word bijgewoond In de openingsrede besprak de voorzitter der regelingscommissie de heer do Maere Limnander de 42 jaren die sinds het eerste congres zijn voorbijgegaan en maakte hij vooral melding von de groote zegepralen door de Vlaamsche taol behaald Hij brengt hulde aau prof De Vries aan Maurits van Lee den strijder voor de afschaffing van hot dagbladzegel aan Van Hall den Arasterdamscheu tooneelvrieud Hij wijst op de voordeelen die voor de Vlaamsche zaak in België verbonden zijn aan do uitbreiding van hel kiesrecht waardoor de candidaten genoodzaakt zijn don kleinen man in het Vlaamsch toe te spreken Ten slotte wijdt hij enkele gevoelvolle woorden aan de overledenen Op voorstel van prof Quack wordt jhr de Maere Limnander tot voorzitter van het congres benoemd tot onder voorzitters worden aangewezen de heeren prof Quack prof Jan ton Brink Blaeys en Max Rooses en tot secretarissen de heeren Kluiser Kolff Paul ï redericq eu Obne De afgevaardigde der Nederlandsche regeering de heer dr Schaepman was gisterenmorgen op het congres Een brief die 9 jaar onderweg is geweest kan zeker wol aanspraak maken op een plaats in het poatmuseum Don 6en September 1882 verzond ecu een heer die toen te Prenzlou woonde een brief aan bot adres aan zijn broeder Wollington liótel Christchuroh i Nieuw zeeland Deze brief is den geadresseerde nooit in handen gekomen maar eerst nu na een 9 jarigen zwerftocht door het postkantoor te Berlijn aan den afzender teruggegeven Talrijke Duitscbe Engelsche on ï ransche postmerken en opschriften bedekken de enveloppe en uit den warwinkel valt te ontcijferen dat de brief zich in de bus van het Wellington hótel onzichtbaar moet hebben gemaakt Voor zoover uit hot Engelsche po3tmerk blijft is de brief reeds op den Sen October 1882 in het genoemde hotel aangekomen en eerst na bijna 9 jaren den 8 Juni 1891 met het opschrift non reclame on Uot caled for als onbestelbaar aan do Australische post teruggegeven Deze zond den briïf naar Duitscbland terug on den 18en Augustus kwam hij langs een omweg over Prenzlau in handen van den afzender wiens broeder de geadresseerde reeds lang het tijdelpe met het eeuwige verwisseld heeft Tak van Poortvliet minister van binnenlandsche zaken tevens naar men zegt hoofd van hel kabinet en de heer Smidt minister van justitie kunnen gerust onder de anti militaristen gerangschikt worden Beiden toch stemden legen art 23 der legerwel verhoogd contingent en voor het amendement der commissie i an voorbereiding zesjarige in plaats van achtjarige dienttijd om van geen andere stemmingen te gewagen waarbij deze heeren met de anti militaristen eene lijn trokken De heer Smidt stemde zelfs voor het amendement Haffmans strekkende hel contingent Ie laten gelijk het is Kortom op het meest aangelegen punt zgn wij volkomen gemat En wat de kleur van het Kabinet iu t algemeen betreft die is juist gelijk wg ze hebben moesten gematigd liberaal Oaze lezers herinneren zich dat wij toen de crisis uitbrak terstond gezegd hebben dat de heer Tak als tegenstander der legerwet de aangewezen man was om den opvolger Ie zijn van een Kabinet dat ten gevolge der legerwet was gevallen Deze oplossing der crisis komt ons das volstrekt niet onverwacht Zij lag in den aard der zaak Baiteolandscb Overzicbt De feesten te Portsmouth spoeden ten einde Over het algemeen zoowel in Engeland als in Frankrijk is men zeer tevreden over den afloop Niet alleen is de ontvangst zeer hartelijk geweest en werden de verbroederingsfeesten behoudens het ongunstige weer door geen enkel onaangenaam voorval gestoord maar daarbij maakte de Fransche zeemacht in Engeland een zeer goeden indruk Zoo o a vestigt de Daily News bijzonder de aandacht op de eenvoudige wijze waarop alles aan boord der Fransche schepen is ingericht Men vindt daar mets dan hetgeen strikt noodig is zelfs de kleur welke do Pranschen aan bun pantserschepen geven is eenvoudig en eentonig maar doelmatig want deze strookt met de kleur der lucht in open zee zoodat hut op een afstand bijna onmogelijk is de voorwerpen aan boord to onderscheiden Ook de Times spreekt met aardeering van de Fransche vloot en verheugt er zich over dat tusschen de beido grootste zeemogendheden zulke goede vriendschap bestaat In deze vriendschappelijke verhouding tusschen de beide landen ziet de Times een nieuwen waarborg voor de handhaving van den vrede liet is bij de feesten van Portsmouth in het oog gevallen en hier en daar heeft het zelfs lot verschillende opmerkingen aanleiding gegeven dat lord Salisbury zich bij het bezoek der Franschen geheel op deu achtergrond heeft gehouden De Temps verklaart dit verschijnsel aldus Het Koningschap is in Engeland het vaste element in de politiek hetwelk verheven is boven gewone politieke berekeningen die elk oogenblik weer kunnen worden ingetrokken Het doel der Engelsche regeeriug was te doen uitkomen dat Engeland een duurzame vriendschap met Frankrijk wenscht en daarom trad bij deze ontvangst alleen de koningin niet het ministerie op den voorgrond De Temps is natuurlijk zeer ingenomen mei deze onderscheiding Wanneer de koningin van Engeland die in zoo enge verwantschap staat tol den leider van het drievoudig verbond aldus jegens Frankrijk optreedt is dit wel het beste bewijs van de volkomen onzijdigheid on onafhankelijkheid van Engelands Europeosche staatkunde Het Parijsche blad is daarom lord Salisbury zeer verplicht en is van meenliig dat de minister moeilijk aan hel bezoek oen karakter had kunnen geven hetwelk den Franschen aangenamer had kunnen wezen In de prachtig versierde Festhallo te Merseburg werd gisteren namiddag te 4 uur de feeslmaaltijd gehouden van don Provincialen Landdag waaraan 270 personen deelnamen Prins von Stolberg bracht een dronk uit op den keizer eu de keizerin eu de keizer antwoordde daarop met een dronk op de provincie Hg betuigde zijn dank voor de ontvangst wees op de steeds gebleken trouw der provincie en uitte de hoop dat de landbouwende stand zich zou staande houden eu olie moeilijkheden overwinnen Als christenen moesten allen dragen wat de Voorzienigheid huu oplegde Hy zeide teu slotte Wij hopen dat de vrede zal behouden blijven doch mocht t anders zijn dan zou het onze schuld niet wezen Des avonds te 8 uur vertrok de keizer met zyne gemalin naar Potsdam Sommige Pargscho bladen hielden na den val van keizer Wilhelm op hot dok van de HoieitsoUtnt uift op onheilspellende berichten omtrent den toestand des keizers op te nemen Wat slechts als zoodanig dienst kon doon as goed Wel hebben de Républiqite frani aise on de Estafette een hartig woord doen hooren over het samenraapsel dier leugenberichteu die het blad dat ze opneemt hetzij om onder het op sensatienieuws beluste publiek lezers te vinden hetzij welke andere reden ook slechts De heer C Messemaker is benoemd tot lid van de jury voor den probleem wedstrijd van den Nederlandschen Schaakbond De St Ct No 197 bevat het verslag der commissie voor de practische examens als apotheker zitting Van de 25 candidaten trokken zich 3 terug 9 werden afgewezen en 14 kregen het diploma De commissie klaagt over gebrekkige voorbereiding en oefening in de praktijk eiypbrekkige kennis Tan het Latijn welke daarvan de rzaak is Het adres uit s Hertogenbosch aan H M de Koningin Regentes gencht luidt aldus Geven met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekenden allen rustige ingezeten burgers Tan s Hertogenbosch die de plaats gehad hebbende ongeregeldheden en baldadigheden ten zeerste betrearen en wien het steeds eene eer zal zijn de wetton des lands en het gezag in zijne verschillende fdeelingen te eerbiedigen dat zij in den avond van 20 Augustus jl met verontwaardiging getuigen zijn geweest van een i erbrutaalst optreden vau den commissaris van politie Van Goor waardoor de grondwettige rechten Tan vrijheid van domicilie enz zijn geschonden dat zij bovendien de volle overtuiging hebben dat Toornoemde persoon geenszins geschikt is als commissaris van politie het hoofd der politie ter zijde te staan voor de goede orde te waken en wanorde te voorkomen omdat zijn persoon mot zijn verleden elk oogenblik eene meest naaste oorzaak is van wanorde daar het gevoel des volks voor recht bil bij de bevoegde autoriteiten schijnt dit onbekend te rijn gebleven want de orde alleen die gij later ontvingt was slechts eene niet noemenswaardige belooning voor uwe groote diensten Anderen die even zooveel gedaan hebben zijnwaarschijnlijk geheel en al vergeten zeide Theodoor met zachte ironie In zulke tijden is het zeker deplicht van oen ieder offers te brengen en de offers die de onbemiddelde brengt wegen oneindig zwaarder dan de grootste offers der rijken Het geld datwij gegeven hebben gaven wij van onzen overvloed anderen echter hadden vrijwillig hun leven voor hetvaderland veil Van onzen overvloed antwoordde de bankier Ik meen dat destijds ook voor ons de tijdsomstandigheden drukkenil genoeg zijn geweest De zakenstonden stil de koersen daalden van dag tot dag het eene faillissement volgde op het andere Zeker ook voor u waren het moeilijke tijden zeide de baron terwijl hij in het sigarenkistjo rommelde dat Rombers hem aanbood en zooveel temeer mooten uw offers erkend worden Ik heb dieaangelegenheid ter harte genomen ik zal haar ooktot een gewenscht einde brengen Ik ben niettevreden u slechts den titel van handelsraad teTerschaffen ik zal nog verder gaan en er voorzorgen dat gij den adel terug ontvangt dien uwevoorouders bezaten De bankier zag zijn gast verbaasd aan de baron echter scheen die verbazing niet te bemerken hij De crisis opgelost roept de heer Haffmans in hot Venl Heekbl fiindelijk en ten laatste hebbeu wg dan toch een nieuw ministerie en oot goed ook Drie verklaarde tegenstanders der legerwet zijn er in dat zegt alles en onder deze do nieuwe minister van oorlog de heer Seyffardt Deze alleen is ons borg genoog dat de legerwet dood is en begraven Do beide andere legenslanders der legerwet de heer lijkheid en goede manieieu door zijn persoon ten zeerste geschokt wordt Eedenen waarom zy Uwe Majesteit eerbiediglijk verzoeken in het belang der goede orde den commissaris van politie Van Goor te ontslaan Hetwelk doende enz Men schrijft Rotterdam Sequah de rheumatiek man zooals het volk hem noemt blijft nog altyd do topic of the iay Van heinde en verre stroomen do rheumatieklyders naar hier Zg hopen genezing op zijn minst verlichting hunner pijnen te vinden Sommigen gaan getroost weg anderen niet maar nog altijd blyft do vraag Is de genezing vau duurzamen aard en zal het geueesmijtdel voor de geholpenen later geen nadeelige gevolgen hebben De wetenschap schijnt zich niet met Sequah te willen inlaten t Is alsof men hem van die zijde op één Ign stelt met Holloway en zooveel endere fabrikanten van geheim middelen De groote massa echter blgft op hem haar hoop vestigen Dat de justitie den man met vrede laat kan zyn oorzaak wel vinden in het feit dat hij zich hier ter stede den bystand verzekerd heeft van een gediplomeerden arts Deze woont trouw lyn séances bg waarop de verkoop der Sequah middelen in onnoemelijk getal plaats heeft Laat de justitie hem met rust de politie niet Op grond der geneeskundige wetten heeft men hem den verkoop zgner middelen verboden als zijnde hij tot het verkoopou van geneesmiddelen onbevoegd en wgl hier ter stede evenals in bijna alle andere plaatsen apothekers gevonden worden heeft men ook den geneeskundige dr Hemmers die hem ter zgde staat den verkoop der Sequah middelen verboden A propos van dr Hemmers Zooale men weet is een andere geneesheer in een der bladen opgekomen tegen de Sequah middelen nis hebbende zij nadeelige gevolgen In strgd met die zienswgze annonceert thans dr Hemmers dat het niet uitgemaakt is dat de nadeelige gevolgen bij een enkelen patient door do Sequah middelen zijn veroorzaakt Wie van beiden gelgk heeft valt voor leeken moeilijk uit te maken Maar waarom treedt de wetenschap dan ook niet op Ofschoon hij geen reclame meer noodig schijnt te hebben gaat hij toch daarmede voort Nog dagelijks rijdt zijn vergulde met vier paarden bespannen wagen door de stad en worden de strooibiljetten bij duizendtallen verspreid De gouden koets en de strooibiljetten tchgnen echter hun aantrekkelgkheid te gaan verliezen want ternauwernood Iet men nog daarop Sequahzolf rijdt met mede Alleen zijn muzikanten althans als zoodanig doen zijn bedienden dienst bij do séances zijn in de koets gezeten Dezen verspreiden de strooibiljetten Een der eigenaardigheden van Sequah is dat hij tot sommige personen zegt hen niet te kunnen genezen Deze handelwijze verhoogt het vertrouwen dat de groote menigte in hem blijft stellen Indien het geneesmidilel van Sequah met Holloway zalf en dergelijke medicamenten op één lijn moet worden gesteld mag den man niet onljtegd worden een groote behendigheid waarmede hij reclame maakt voor zijn goheim middelen Zeer waarschijnlijk zal hij wel een middel weten te vinden om do politie tegenover stak met de grootste onverschilligheid zijn sigaar aan eu blies met zichtbaar welbehagen eenigej rookwolken voor zich uit Waren mijn voBrouders van adel vroeg Romberg met ademlooze spanning Hoe weet gij dat Uit een oude kroniek I Kan men op haar staat maken Ik sta er borg voor I O dat is zeer belangwekkend zeide de bankier wiens lippen zich tot een vroolijken glimlachplooiden Als ik deze kroniek eens kon inzien Voor t oogenblik is dit niet mogelijk viel j de baron hem in de rede die zeldzame kroniek yaarvan misschien slechts één exemplaar bestaat bevindt zich in de Koninklijke particuliere bibliotheek waaruit zij onder geeiierlei voorwaarde wordt afgestaan Maar u hebt haar geleden Ik zelf niet Ik heb u vroeger reeds gezegd dat vele aan het Hof invloedrijke personen m et mijbevriend zijn en dat ik mij met deze vrienden inverbinding gesteld heb om voor u werkzaam te zijn Het is licht te begrypen dat om aan de pogingendie ik in het werk zal stellen kracht bij te zetten ook het geld te hulp moet komen de heeren kamerdienaars secretarissen enz rekenen reeds bij voorbaatop dergelijke bijiokomsten De offers die gebracht moeten worden getroost ik mij gaarne haastte de bankier zich tezeggen ik zal mij voor ieder zoo erkentelijk moge zich machteloos te maken Hg zal wel door de mazen der wet weten heen te kruipen Zondag is te Soheveningen een wielerwedstrijd gehouden en meer dan vormoedolyk zullen wg bij de eerlang te houden manoeuvres ook weder onze wakkere wielrgders werkzaam zien Dat de aandacht op dit vervoermiddel in het bijzonder is gevestigd meenen wg te mogen constateeren en dit geeft ons aanleiding aangaande het eerst opgerichte militaire wieirgderscorps eenige mededeelingen te doen Bg onze militaire oefeningeu zgn evenals bg de andere legers de wielrgders slechts tgdelijk in aanraking met het leger zij blgven burgers die zich voor een bepaalden tijd verbinden bg troepenafdeehngen dienst te doen Hoewel menigmaal ook is gebleken dat zy in militaire houding en in omgang met officieren zich gedragen als waren zij vele jaren aan de militaire krygstucht gewend zoo staan zy teitelyk toch uiet ouder militaire discipline In Zwitserland evenwel heeft men gemeend de wielrijders tot een eigenaardig corps te moeten vormen en zeker is dat donkbeeld het gemakkelijkst te verwozenlyken in een volksleger by uitnemendheid Naar wy vertrouwen zal de samenstolUng van dat corps wel eenig belang inboezemen Aan de afdeeling generale staf van het hoofdkwartier worden voor den wielrijdors dienst toegevoegd 1 bereden officier 1 adjudant 2 onderofficieren of korporaals en 12 wielrijders Bij den staf van het legerkorps 1 adjudant 1 onderoff öf korporaal en 6 wielrgders Bij de staf oener divisie 1 adj 2 onderoff of korporaals en 12 wielrijders Bg den staf van eene brigade van de landweer 1 onderofficier en S wielrgders De sterkte kan zoo noodig mol 10 pCl worden vermeerderd De bovenbedoelde officier ia in vredestyd belast met de aanwerving der wielrgders hunne vorming en met de controle van den wielrijdersdieusl in het algemeen Verder is hg beschikbaar voor speciale werkkringen welke men hem mocht willen opdragen Ook bij de districten van den landstorm worden enkele afdeelingen wielrijders gevormd welke ter aanvulling kunnen dienen in oorlogstgd Vooral op etappe plaatsen waar men bezwaarlijk over paarden kan beschikken worden deza reserve afdeelingen gevormd Men kiest de wielrijders uil de dienstplichtigen die daartoe aanleg bezitten Zijn er uiet genoeg beschikbaar van do ingelijfden dan kiest men ze uit de reeds ingedeelden bij andere wapens De liefhebbers dezer sportoefeniug welke niet zijn ingedeeld bij leger of landweer worden by den landstorm als zoodanig ingedeeld De wielrijders staan onder de orders van den geoeralen staf en kunnen zoo noodig ook op de bureaux werkzaam worden gesteld waarop bij hunne opleiding wordt gelet De wielrijders zijn in militaire kleeding uitgerust om te voorkomen dat een vijand hen als spionnen beschouwt en bejegent de tenue is evenwel eenvoudig en afwijkende van die der combattanten Aan den kleinen tweewieler is als middel van vervoer de voorkeur geschonken de driewieler is algemeen minder geschikt geoordeeld Aan het voertuig wordt een kleine zak bevestigd groot geuoeg iot bergiug van toiletartikelen de hoog noodige lijk toonen Nu wat de kroniek betreft mijn vriend heeft door den bibliothecaris zich een afschrift daarvan laten geven Ik wilde u dit niet berichten alvorens ik zelf van mijne zaak zeker was ik vreesde een hoop op te wekken die niet verwezenlijkt kon worden N u echter nadat ik zelf alles aan een nauwkeurig onderzoek heb onderworpen kan ik tegenover u de verantwoordelijkheid aanvaarden De bankier beefde van nandoening terwijl de edelman zijne portefouille opende en er oen papier uit haalde Thoodoor daarentegen blikte vol minachting op den baron Reed in de Kruistochten treifeu wij iu die kroniek de ridders Von Romberg aan vervolgde Adlerberg Zij trokken met Barbarossa tegen de ongeloovigen op en keerdem met rijke schatten beladen uit het Heilige land terug Later werden de heeren Von Romberg onder de roofridders geteld wat intusschen op de zuiverheid van hun adel geen I blaam yrerpt In den Boerenoorlog wordt het slot I van een ridder Von Romberg verwoest en diens familie door de woedende boeren omgebracht maar de ridder nam eenige dagen later verschrikkelijk wraak In den üertigjarigen oorlog spelen deze ridders wederom eon belangrijke rol maar weinige jarea later wordt in de kroniek van hen geen gewag meer gemaakt Wel echter geeft de kroniek opheldering omtrent de oorzaak dier verdwijning Wordt vervolgd verwisselstakken der kleeding benevens werktuigen om kleine gebreken aan den bicyole te herstellen Tot de uitrusting behoort ook een kyker daar de wielryder op zekeren afstand den persoon moet herkennen aan wien hy een order hoeft over te brengen Hierdoor wordt heen en weer rijden en dus tgdverlies voorkomen Evenzoo is bet noodig geacht de wielrijders van een wapen te voorzien om zich zoo noodig tegen vyandelyke patrouilles te kunnen verdedigen De revolver was daartoe het aangewezen wapen Bovendien heeft men hun ook een sabel gegeven om het militair uiterlijk te verhoogen Met deze laatste dotatie was men evenwel niet algemeen ingenomen de haadhavihg van dien maatregel wordt dan ook betwijfeld De rywielen worden door de verbruikers zelven aangeschaft en blijven dus hun eigendom Hieidoor worden de machines met meer zorg behandeld dan wanneer zg staatseigendom waren Ook stelt men zich voor dat daardoor de wielrijders zich zullen beyveren de beste soorten te bezitten zoodat van nieuwe uitvindingen op dit gebied zal worden partij getrokken hetgeen minder het geval zou zgn wanneer een zekere voorraad werd aangeschaft en opgelegd in een magazyn De regeering betaalt evenwel jiarlyks een zekere som aan de bezitters wier rgwici voor den militairen dienst is beschikbaar geweest De opleiding is als volgt geregeld De rgders doorloopeu eerst de rekrutenschool der infanterie bg uitzondering die van een ander wapen daarna ontvangen zy eene speciale opleiding gedurende drie weken Om tot onderofficier te worden benoemd moeten zg nog een tweeden cursus van drie weken doorloopon De wielrgders welke bij het eigenlijke leger zgn ingedeeld worden jaarlyks geduremle 10 dagen voor herhalingsoefeningen opgeroepen en alsdan bij den generalen staf Ingedeeld om dienst te doen of wel als er geene oefeningen worden gehouden welke voor de wielrgders nuttig zijn te achten dan volgen zij nog een bijzonderen wielryderscursus Bij gecombineerde manoeuvres treden zy bij voorkeur op De theoretische opleiding strekt zich uit over legerorgauisatin aardrijkskunde dienstregeling bij de stafbureaux lozen op de kaart kennis der middelen van verkeer het vervaardigen van schetsen de behandeling en hot onderhoud van bet rijwiel en van de revolver Op practisch gebiod is hieraan ook een schietcursus verbonden De büoordeeling welke deze regeling in buitenlandscne tgdsohriften ten deel viel wyst over hot algemeen op de uitgebreidheid van het programma in verband mot het zeer geringe ocfeningstijdperk Het gronddenkbeeld is goed maar men stelt zich met den nchijti tevreden wat trouwens de hoofdfout is van het Zwitserscbe stelsel in het algemeen Mits men niet in deze fout vervalt verdient hetvoorbeeld zelf navolging Handelsblad Aan do onlangs verschenen verslagen over 1890 van de Zuid Hollandscbe Mnatsohappij tot redding van schipbreukelingen en van de Koninklijke Engelsohe Reddingraaalschappij ontleent de Stoompoat het volgende Om de verbinding tusschen kust en schip te verkrijgen gebruikt men vuurpijltoestellen Een tot dat doel vervaardigde vuurpijl waaraan oen dunne lijn is vastgemaakt van welke het eene einde op het strand is bevestigd wordt van do kust naar het in gevaar verkeerond schip geschoten zoodal do bemanning de lijn grijpen eu daaraan een reep bevestigen kan die naar den wal wordt gehaald Een groote hinderpaal voor de goede werking dezer pijlen ie de sterke wind die bij stranding van schepen meestal vlok op de kust staat en dus do beweging van den vuurpijl in de gewenschte richting zeer tegenwerkt Een ander bezwaar is gelegen in de aan den vuurpijl bevestigde Ign Neemt men deze te zwak dan bestaat er veel gevaar dat zij breekt neemt men haar zwaarder dan verkort zij den af t nd waarop de vuurpijl gebracht kan worden Dat liet bierbij soms op kleine afstanden aankomt getuigt do stranding van de nc o die eenige jaren ter hoogte van het Kurhaus te Scheveningon verloren ging Sedert dien tijd is in de constructie van de reddings vuurpijlen eene groote verbetering gekomen zijn wij goed ingelicht dan kunnen de tegenwoordige pylen 400 M ver worden geschoten Een praktisch middel voor schepen om bij het stranden verbinding met de kust te verkrijgen is hoog noodig De toestel door don loodsschipper J de Wijn uitgevonden verdient daarom vermelding Eene opgerolde lyn die 1000 M lang is wordt met het eene einde aan het schip vastgemaakt terwijl het overige gedeelte mot een toestel is verbonden die in zee geworpen de lyn doet iifloopen en door den op de kust staandeu wind het strand bereikt De toe