Goudsche Courant, woensdag 26 augustus 1891

1891 Donderdag 27 Aogostos N 4615 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Admrtentiehlad mor Gouda en Omstreken De inaendtng van aüvertentlto kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave de Sequah s olie en de Prairie bloem Prairie flower Kr bestaat nu in Limden eene maatschappij die zegt de Soquah olie te bereiden uit eene Amerikaansche plaut Sequah genaamd doch inderdaad eenvoudiger te werk gaat Zjjn noemt twee deelen vette olie b v sla olie of katoenpitten olie on één deel terpentijn en aromatiseert dat mengsel mot een beetje kajapoet en nagel olie en de Sequah olio is gerood Voor de Prnirie flowor neemt zij rahbarber en peper waarschijnlijk oayenne peper en trekt dit af met water waarbij wat soda of potasch is gevoegd Aldus leerde het onverbiddelijk scheikundig onderzoek door den heer apotheker H M J O Steins tn Helmond op last d r justitie ingesteld terwijl tegelijkertijd door deu secretaris penningmeester onzer Vereoniging hetzelfde resultaat werd verkregen Byzondore nieuwe geneesmiddelen heeft Sequah dus niet meegebracht een smeerseltje van zoete olie en terpentijn is een bekenft huiatdiddel tegen rheumatiek Zondag had te Amsterdam de algemeene vergadering plaats van de Vereeniging van deurwaarders bij de verschillende rechtscolleges in Nederland die goed was bezocht onder voorzitterschap van don heer G C Stoellor Ie Rotterdam Uit het jaarlijksch verslag uitgebracht door den aecrrtaris der Vereeniging don heer C B van Baaren te Schoonhoven bleek dat de Vereeniging steeds m bloei tooueerat on thans 150 leden telt dat het aantal abonnóa op het maandblad hetwelk door de Vereeniging wordt uitgegeven vooruit gaat en do kas een aardig voordeelig saldo aanwijst dat rentegovond is belegd De heer W Leepel te Amsterd im werd met groote misschien wel genoodzaakt hebben zich van zijn adel te ontdoen daaromtrent geeft de kroniek geen voldoende opheldering maar wij kunnen ze gissen wanneer wij do omstandigheden van dien tijd aandachtig nagaan Hier is het uwe familie betreffende uittreksel uit de kroniek do bibliothecaris was zoo vriendelijk een teeken van het familiewapen er bij to voegen Buitengewoon aaugonaam antwoordde de bankier terwijl hij met bevende hand het document ontvouwde de kosten zijn natuurlijk voor mijn rekening ik bon u voor die attentie zoor dankbaar Werkelijk een schoon wapen de ridderhelm met de wuivondo vederbos on wat moet dit beteekenen onder do dwarsbalken Drie kruizen zeide da baron eene nauwkeurige beschrijving van het wapen vindt gij op dekeerzijde De chef van het buis Von Romberg en Zoon beschouwde het wapen met zichtbare verbazing op de lippen van Theodoor zweefde oen spottend lachje Wilt gij het ook niet eens zien vroeg debankier eindelijk aan zijn zoon Dauk u antwoordde Thoodorfr kalm Gijweet dat ik aan dergelijke dwaasheden niot deminste waarde hecht Vormoedolijk omdat gij er de waarde niet van kout merkte de baron sarcastisch op Ik acht den man om zijn hoedanigheden niet wogons zgn rang en titels Welk voordeel kan dit LOTEJ in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BU A BRIIVKHIAIV Lange Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor f 10 Snelpersdnik van A Bmnkican k Zoon Goud in disorediet kunnen brengen maar gebaat he ft bet niet Aan het systeem trant dit was het werd vastgehouden Vooral de Gauloü en de Cocarde hebben aich ten deze onderscheiden braaf geholpen door de Agence Ithre een welgekozen naam want met de berichten die zg verschaft springt zij heel vrij om Om slechts iets to noemen dient dat da Gmloi heeft bericht dat keizer Wilhelm op het feestmaal ter eere van den verjaardag van den keiter van Oostenrük op het kasteel te Kiel gegeven in het geheel niet tegenwoordig is geweest dasrantegen heeft de zegsman van de Cocarde hem aldaar gezien en opgemerkt hoe bleek hg er uitzag en van tgd tot tijd door een zenuwachtig beven overvallen zonder een woord te spreken aan den disch aanzat Heeft de berichtgever of de zoogenaamde berichtgever van den Gaulou op het feestmaal niet gezien wat er wel te zien was de zegsman van de Cocarde heeft daarentegen meer gezien dan er te zien was namelgk den keiier van Oostenrijk De Gauloü had in een kniet blad het bericht gevonden dat de Duitsche keizer zich niet meer laat scheren en een vallen baard gekregen heeft Fluks neemt de Gauloü dit bericht over on voegt er aan toe Dat is een nieuw bewijs van s keizers ziekte Van den Tempi en andere fatsoenlijke Waden dient gozegd te worden dat zij aan die leugenberichten niet meegedaan hebben Ie XIX Sucle schijnt te Kiel een correspondent in levenden lijve ie hebben of gehad te hebben want deie meldde van daar dat hij den keizer te paard heeft zien stggen en zonder stok of andere hulp zien loopen zoo lat men niet aannemen kan dat hem een ongeval is overkomen Maar de berichten omtrent zijne ziekte dan Die zijn gelogen en zijn herkomstig van ja van wien van Bismarck Zoo wordt het publiek te Parijs ingelicht door den een op deze door den ander op gene wijze Het socialistencongres te Brussel hield Zaterdag zgn slotzitting De tweo voornaamste resoluties daar aangenomen zijn door de telegraaf gemeld De eerste veroordeelde het stukwerk het werken a fortait en het sweatingstelsel omdat al die stelsels het loon drukken door de verwoede concurrentie onder de arbeideis een bron zijn van voordurende geschillen tosschen patroon en werkman en het veroenigingsleven dooden daar zg de strekking hebben den huisarbeid in de plaats te slellen van den arbeid in de werkplaats Vooral van Kngelsche zijde werd met warmte tegen deze slelaels opgekomen o a ook op grond dat zij oorzaak zijn van orerhaaating en daardoor van slecht werk en van ongevallen bij den arbeid De practische zin van het Congres toonde zich overigens ook hier in het verzet tegen een voorstel dat de werklieden al zulken arbeid volstrekt moesten weigeren Dat achtte men onmogelijk bestrijding alleen werd plicht geacht De tweede raotie door de telegraaf vermeld ging uit van de dames Drucker en Ihrer en nog drie burgeressen en werd overgenomen door Singer Zij constateerde de gelijkheid der beide sexen en verlangde voor de vrouw dezelfde bargeriijke en burgerschapsrechten als voor den man Van Belgische zijde bad men een tegenvoorstel dat even el weinig hiervan verschilde Men scheen te vreezen dat in het voorstel der dames opgesloten lag de eisch dat de vrouw dezelfde ambten en beroepen moest vervullen als de man In de woorden lag dit echter niet en het tegenvoorstel om alleen ie verlangen afechafHng der wetten die tegen de volstrekte gelijkheid zijn der twee sexen behelsde eigenlijk juist hetzelfde Drie stemmen echter verklaarden zich tegen Singers voorstel Overigens is nog een voorstel aangenomen om den Isten Mei als algemeene betoogingsdag te handhaven voor alle arbeiders en in alle landen en op dien dag zooveel mogelijk het werk te slaken Na een niet zeer duidelijke discussie verklaarden de Engelschcn alleen zich hiertegen om echter daarna te verklaren dat zij met het denkbeeld instemden maar niet juist den eersten Mei als den algemeenen datum vastgesteld wilden hebben Een door de Nederlanders voorgesteld vraagpunt over het gebruik van het parlementarisme en het algemeen stemrecht ten bate dersocialistischearbeiderszaak en de tactiek die gevolgd moet worden om te komen tot de vrijmaking der arbeiders werd door het bureau niett enstaande Fortuijn s protest van de dagorde afgevoerd omdat dit een zaak is die elk land afomderlijk aangaat Het voorstel om een algemeenen uniformen naam aan te wijzen voor alle arbeiderspartijen der wereld werd tot een volgend congres verdaagd Dat volgende congres zal in 1893 gehouden worden in Zwitserland de stad nader aan te wijzen Het voorstel der Amerikanen om het te Chicago te honden stuitte af op financieele bezwaren Intusschen beloofde men te ttachteu de Europeeacbe werklieden te doen vertegenwoordigen op het congres dat de Amerikanen aldaar in elk geval zouden houden In de zitting die ditmaal zich de weelde van vier presidenten veroorloofde om toch alle landen een beurt te geven werd nog gecollecteerd voor de werkstaker in Frankrgk deze oolleole bracht 670 fr bgeen waaronder i bankbiljetten van 100 mark Voorts werd na een hevigon aanval van Auerbach op de Verslagen der Kölnisohe Zeitung door Volders hulde gebracht aan de over t algemeen onpnrtgdige verflagen der pers en werd van verschillende zijden hulde gebracht aan Volders als organisator en algemeen secretaris Bebel en Volders omhelsden elkander Mededeeling werd nog gedaan dat tgdens het congres internationale federaties waren tot stand gekomen van metaalbewerkers van textielarbeiders en van houtbewerkers Men ging uiteen onder het zingen der Marseillaise die aangeheven werd door de Duitschers en onder de kreten Leve de aociaaldemocratie Leve de sociale revolutie PëTROLEUM NOTEEKINGËN van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfuat ƒ 7 50 Geïmporteerd fust 7 60 Janaari Februari Maart le ering ƒ 7 SO Augustus tuslevering ƒ 7 45 September October November vemberen December levering f 7 60 uurgerlljke Stand GEBOREN 21 Aug Bsiidrlkt Hiria ouden H ter Hsst en C M Kieuweller 28 Grnrd Joheonre ouden L Boot ea H KerkboTCD Murtea onden i Snel eu J P van der Zgde Jicobua ooderi H J fan Balen en J Verkaaik 23 Hendrik Laureoa oodtra W C Lngaenbarg en L BoDscbolen 24 Jobaoaa Martina oudere M van Riel en M J Begeer OVLRLEDEN 22 Aug E de Jong Sm 28 J W van Hetachoteo 3 m i f Fiaacber 59 j Zevenhuizen ONDKRTEOUWU J A Uitlenbroek en G J KInj GhHl WD P van Tol en U A Str dboral ADVERTENTIÊN Eese alleenwonende Dame geëxamineerd in de Uollandscbe en Franiiche taal en in de natlige en fraaie Handwerken biedt Kosty Inwoning en haiselgk Terkeer aan eene DAME of JONGEJUFFBOÜW Gelegenheid tot Fransche Conversatie Brieven franco onder No 2130 aan het Bureaa dezer Conrant GEVRAAGD tégen NOVEMBER een WERKMEID en eene KEUKENMEID P G Adr fr brieven letter E bjj den boekb H T HENDRIKSEN Hoogstraat 287 n b den Viadnct Rotterdam GBOOIE aOBTEBBlNG A V OS Aza Eleiweg E 73 en73 GEEN EIESPIJU MEEE Het beroemde NigrUne Ethiopisch kiespgnmiddel geneest onmiddellük Franco tegen Postwissel of Postzegels ad 1 in GERARD S Specialiteitenhandel Spiegelstraat 74 Amsterdam Depóthouders g evraagd $ TEElVKOLEI In LOSSING eene LADING Puike Grove Rohr Kachelkolen waarait gedurende de lossing wordt gelererd tot 80 Cents per Mnd k z k rrg te huis Aanbevelend A LAMBERT Tarfsingel Verder puike HAARD VLAM MACHINEen SMEÊKOLEN tot concureerende prgzen Bestellingen worden ook aangenoOien bg e J SCHMIDT Dubbele Buurt B 4 C HOOGBNDOORN Boelekade R 71 Wed MOLEVELD Geuzenstraat L 40 J ZUIDAM Korte Groenendaal I 196 C J TAN LEEUWEN VrouwevestesteegN 241 LIRDOOIINS Eeltknobbels HoorniUea JBuideelt Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel verwijderd zouder de minste pjjn t veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prijs per flacon met penseel SO ets Alléén echt bö B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TDIJLL Geen beter adres voor PARAPLVtES dan bij SCIIEI K en Zn Markt Gouda ADVERTENTIEN in alle Bin neti en BuitetUandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Geen grïjs Haar meer lie nieuwe LONDON is i de beste van alle bestaande parfumeriën om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het haar glausrgk en zacht en verft niet Prfls 85 cent per flacon ep 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bg I A CATS en J H C HÜINCK F Hz Alom te bekomen SE eOÜDSCIE OLASEN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetli Dooa CHRISTIAAN KRA MM P r ij s 80 Cents A BRINKMAN De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prfl per drie maanden is 1 25 franco per poit 1 70 HzonderlBke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 26 Augustus 1891 Heden ia van de werf Kromhoat van H van Vlasrdingen alhier mat goed gevolg te water gelsten het ijzeren klipperscfaip Thaddca groot 250 lasten voor rekening van de lieeren A M II van Sik en S A M van Elk to Leeuwen en hierna onmiddelijk da kiel gelogd voor een klipperschip genaamd Herman groot 125 lasten voor rekening eenor Eotterdamsche Koederg In de zitting dor Rotterdamsche Arr Rechtbank van gUte en werden veroordeeld J S ploegbaas te Gouda wegens mishandeling tot 3 boete P S chippereknecht te Gouda wegens verzet tegen de politie tot 8 dagen gev Met leedwezen verneomt de N R Cl dat de jchilder Bosboom ernstig ziek is Zijn toestand moet zorgelijk zijn De schoenmaker van Baardwijk beschuldigd van een liedje beleedigend voor deu commissaris van politie te s Hortogenbosch te hebbon vervaardigd en verspreid word gisteren door do rechtbank aldaar veroordeeld tot eene gevangenisstraf van 2 maanden Nog meer liedjes moeten door hom vervaardigd eu verspreid zijn Het ettra nommer van hot UmndUad der VereetiKjHUj tei m de kwahaherij bevat o a het volgende Waaruil bestaan do wondormiddelen au Sequah Zoo ils bokood is gebruikt S twee middelen nl FEVILLETOIM Ud M Ihthch IV 16 En die oorzaak is vroeg Romberg die met koortsachtige gejaagdheid aan do lippen des edolmans hing zg is zeer eenvoudig Het geslacht Von Romberg was uitgestorven tot op één lid eu die eenehad gedurende den oorlog alles verloren Zijn vaderwas gesneuveld zijne moedor gestorven het slot zijner voorzaten afgebrand en hij zelf nog oen knaap die zonder steun en hulp alloen in do wereld stond Ken rijke koopman ontfermde zich ovor hom envoedde hem op hij deed hem lator zijne zaken over en de laatste spruit van het huis Von Romberg deed afstand van zijn adel om een arm meisje to huwen Maar dat was een onvergeeflijke domheid 1 bracht de bankier verontwaardigd is het midden De tijdon waren destijds niot als nu zeide debaron De adel had zooveel onheil gesticht datmen hom deels vreesde deels verachtte Welkeoorzaken destijds den heer Von Romborg genoopt of ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiëu gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgnt meerderheid van stemmen herkozen en ais nieuw lid van hot bestuur benoemd de hoer J F Havokotte te Utrecht in plaats van den heer L Hilman te Amsterdam die door zijn verleend eervol ontslag had opgehouden werkend lid van het bestuur te zijn doch die negens zijne verdiensten aan de Vereeniging tot eerelid van het bestuur was benoemd De behandeling eoner collectieve verzekering uit de kas der Vereeniging van al de leden in geval van overlijden word om vorachillonde redonoa tot de volgende algemeene rorgadoring in April aangehouden waarvoor Rotterdam bij stemming werd aangewezen Nog werd door de vergadering bij meerderheid van stemmen uitgemaakt dat het zoowel in het belang van het algemeen als van den deurwaardersstand in het bijzonder wensChelijk was dat van do adspiranten voor het dourwaardersambt een behoorlijk staatsexamen werd afgenomen terwijl het bestuur word gemachtigd om ter gelegener tijd bij de regeering daartoe stappen te doen De Arnh Ct schrijft naar aanleiding van het bericht dat de afgetreden minister van Marine do sohoutbij nacht G Kruys weder zal optredon als chef van den marine staf bij het departement Wij willen den hoer Kruys niet met Cincinatus vergelijken die als dictator afgetreden weder aan het ploegen ging maar het is toch een loffelijk voorbeeld voor andereu om na zelf minister geweest te zijn zich weder onder den minister te stellen Men was er aan gewoon dat zij die eenmaal aan het hoofd van een departement van algemeen bestnur hadden gestaan zich nu voor altijd te hoog achtten om eene als het zoo heeten raag ondergeschikte betrekking te aanvaarden alsof het ministerschap iemand zoo vor boven zijno medeburgers verhief dat hij nauwelijks zich in hun midden bewegen mocht Nochtans worden ministers uit alle rangen der samenleving genomen en er zou dus niets in wapen ons brengen Jonge vriend deze vraag is niet zoo schielijk beantwoord als gij schijnt te geiooven zeide dobaron ernstig Brengt u do adel voor het oogenblikook geen voordeel zoo kan hij het u in de toekomstbrengen Bedenk dat aan uwe zonen dan de wegtot de hoogste eerepostoo zoowel in hot leger alsin hot burgerlijk loven open staan En zijn die wegen slechts voor edellieden toegankelijk vroeg Theodoor Staan zij niet ook voor burgers open Zeker maar do adel geniet altijd do voorkeur Ik wenschte dat alleen het talent een voorrecht had in het loven Gij begrijpt dat niot zeido de bankier ongeduldig Mijnheer de baron heeft gelijk en reedster wille van mijn dochter zou ik het verkieselijk achten do rechten mijner voorouders weder te aanvaarden Flora zal do waarde dezer rechten beterop prijs weten te stellen Mijnheer de baron raadmij wat moet ik doen om de vervulling van dienwensch te bereiken Laten wij het beproeven met een verklaringaan Zijno Majesteit antwoordde Adlerberg zijngrijzen baard stroelonde Beroep u in die verklaringop do kroniek in do Koninklijke bibliotheek onverzoek onderdanigst dat het u worde veroorloofd den vroegereu familienaam woer te mogen aannemen Gelooft go dat dit voldoende zal zijn Ja maar er is veel aan gelegen aan welke