Goudsche Courant, donderdag 27 augustus 1891

xf si iS x C T f9 Vj WW7 beloven binnenkort een goeden uitslag Men hoopt i dat daar de besprekingen met Zwitserland spoedig hervat kunnen worden Het feest te Mondiro in Piemont ter onthulling ran het standbeeld roor Karel Emmaneul I is zeer groot geweest Na de onthulling hield de afgeraardigde Dolrechio een rede waarin hg zeide dat Koning Karel Emmaneul de grondrester was geweest ran Italie s eenheid en dat hg steeds het oog naar Engeland hield gericht en de grondslagen beeft gelegd roor de vriendschappelijke betrekkingen tusschen Italië en Groot Britannie welke dezer dagen door de hartelgke ontvangst ran den Prins ran Napels in laatstgenoemd land waren bevestigd De rede werd zeer toegejuicht Volgens den Times oorrespondent te Petersburgzal in den herfst een nieuw voorstel aan deu Raadvau State worden voorgelegd volgens hetwelk het voortaan aan vreemdelingen reiboden zal zijn onroerende goederen in Rusland in eigendom te hebben Zejfs zou in verscheiden provinciën die maatregel van terugwerkende kracht worden verklaard en zouden de eigendommen van vreemdelingen te zijner tijd onteigend worden Volgens een bericht uit Konslaiitinopel aan do Times is nu ook een Zweedsch schip van Amsterdam naar Odessa vertrokken in de Dardanellen door de Turkscbe autoriteiten aangehouden daar het een lading ledige kisten voor de Russiche Rogeoring bestemd aan boord bad pilROLEUM iVOTEERlNGEN van de Makelaars Cantzlaar k Scbalkwijki te Rotterdam De markt was boden onveranderd Loco Tankfust 7 50 Geïmporteerd fust 60 Januari Februari Maart levering ƒ 7 50 Septem ber levering ƒ 7 45 October November en Decemberlevering f 7 60 ADVERTENTIÊN Heden ontvingen wg hot treurige bericht dat onze geliefde Broeder en Bebawdbroeder de Heer J C vb VOOGT te Renkum van 34 jaar plotseling ia in den ouderdom overleden H J DE VOOGT H DB VOOGT VAN DBB Kemp Gouda 25 Aug 1891 Eenige henyiisgeving V De Heer en Mevrouw KESPERHarviens betuigen hun harteljjken dank voor de vele bewijzen van belangatelling bij gelegenheid van hun Huwelijk ondervonden Voor de vele bewjjzen van hartelijke belangatelling bij gelegenheid van ons GOUDEN HUWELIJKSFEEST zoo van hier als van elders ontvangen brengen wiJ ook namens onze kinderen en behuwdkinderen innigen dank G B LALLEMAN M F LALLEMAN Vrokg Amsterdam 25 Aug 1891 GBOOTB SORTEMBING A v 0SAz KleiwegE73en73 Zeer ITette Gesteendrukte NAAUSAABTJES worden GELEVERD door A BaiNRMA i en Zn glltgin t Ot wandeat z j weder hun plaats innamen onder hen dis op buntyd ook moeten gehoorzamen aan hooger gezag Be schout bq nacht Kruya heeft cich op het goede atandpuut geplaatst door in te lien dat hq ook na 1 0 ministersohap eren nuttig werkzaam kan ig n in deielfde betrekking welke hjj Toor syn optraden bekleedde en i jne vaardigheid er volstrekt qiet onder Ijjdt dat faj nommer een geweest t nde weder nommer twee wordt Gisterennacht te 3 uren heeft een portier van een CaféChantant in de Nes met een ander een weddenschap aangagaan om een halve kan jenever wie het eerst het Rokin zou overzwemmen De man zonk ia de diepte weg en hoewel betrekkelyk spoedig opgevischt was hg reeds overleden voordat bet Gasthuis waarheen men hem vervderde bereikt In de vorige week werden te Amsterdam op verloek der politie een aantal vermiste effecten meest loten gesignaleerd Omtrent de aanleiding daartoe lezen wq on het volgende in de Amst Ct Op den Binnen Amstel woonde op gemeubeleerde kamers de makelaar A H Perel Op zekeren avond een familie bezoekende werd hy daar plot eling ziek en wel in zoo ergo mate dat hy t niet raadzaam achtte naar zijn eigen kamer te vertrekken Zgn familie werd gewaarschuwd een zqner broeden die te Kolterdaui voor zaken was werd getelegrafeerd en deze keerde daarom den volgenden morgen naar Amsterdam terug Hij begaf zich onmiddellgk naar de kamer van den zieke die natuurlijk niet aanwezig was Van de hospita vernam hij dat twee keeren zeer goede vrienden van den heer Perel op de kamer waren geweest de brandkast badden geopend en daaruit geld hadden genomen Tevens Terhaalde zij dat een ge im kastje in den schoorsteen was verborgen waarin z j den heer Perel wel eens waarden hadden zien bergen Van den zieke vernam deze broer dat hij deze heeren volkomen vertrouwde on zij op zijn verzoek en met den sleutel die hij hun had gegeven de brandkast hadden geopend Op zekeren morgen terugkomende op de kamer vond de broer eene werkster bezig t geheime kastje in den schoorsteen schoon te maken Het kastje was geopend en bevatte niets De makelaar Perel stierf alles werd verzegeld de brandkast zoowel als t geheime kastje Het testament dagteekeneude van een jaar 4 5 geleden werd geopend Aan de familie nas vermaakt V van t geheele vermogen de executeur testamentair was niet vergeten evenmin als een eduwe met kinderen een drietal weeshuizen en een vrienil terwijl bevolen werd dat in de synagoge ten eeuwigen dage licht moest branden voor den erflater diens vader en diens moeder wat nog al geld kost Alles duidde dus aan dat de overledene iemand was die niet onbemiddeld was De brandkast werd ontzogeld zij was leeg Slechts eenig kapitaal van den patroon van den overledene was aanwezig maar niets dat den makelaar Perel zelf toekwam Het geheime kastje was ook ledig en daarmee was verdwenen eeu ouderwetsche borlogekettiag die de overledene steeds ais een reliek had bewaard omdat zy van zijn vader was Zelfs tweo schuldbekentenissen een ran duizend gulden en cén van zeshon handen die verklaring wordt toevertrouwd Laat dit aan mij over geef mij het request ik zal er dan voor zorgen dat bet in de rechte banden komt En zoo gij bet wenscht stel ik bet zelf op ge be hoeft htt dan slechts te onderteekeneu Gij zgt al te vriendelijk Kom mij veroorzaakt dit met de miuste moeite integendeel bet zal eene aangename bezigheid zgn waaraan ik bovendien behoefte heb Ik scbnjf dannog particulier aan mgn vnend om hem te verzoeken de zaak met allen ijver ter harte te nemen Men kan er eene aanwijzing bijvoegen zeide Homberg bepaal slechts de hoogte der som Dat zou moeten geschieden in een vorm dieniets kwetsends heeft antwoordde de baron in gedachten verdiept Welnu ge zult dien vorm wel tinden Zeker ge kunt mij dit toevertrouwen Mgnheer do graaf Von Hobenhausen kondigde de bediende aan en op betzelfde oogenblik trad degraaf reeds binnen Mot een diepe buiging stond de bankier van zijn plaats op Welkom in uwe woonplaats mgnheer de graaf zeide bg tot d diooge gestalte opziende ik zou hetmij tot een eér gerekend hebben u in uw kasteelte begroeten indien raijne dochter mij niet gezegdbad dat gij mij deze eer zoudt bewijzen Ik weet met of de heeren elkander kennen mijnheer de jgraaf Vou Hobenhausen mgnheer de baron Von derd woreB verdwenen ofschoon de schuldenaars eerlyk erkenden de schuld niet te hebben betaald Dat de overledene den spot met familie vrienden weduwen en weeshuizen zelfs met zjjn ouden en z n godsdienst zoover zou dryven dat hq in een teatament iets vermaakte wat niet bertond was niet aan te namen Op inliobtiagen van een etl ectenhondellor worden daarom nu de stukken gezocht die deze weet dat de heer Perel bg hem kocht an niet verkocht De politie te Arnhem arresteerde gisteren twee als heeren gekleede Duitschers sedert Zondag uit Londen teruggekeerd die een kellner nit het Café Central aldaar hadden opgelicht door den verkoop van valscha diamanten welke tg hadden voorgegeven voor een zieken vriend van de hand te moeten doen Het plotseling sterren van een 16 jarigen knaap bracht de bewoners van eene der dwarsstraten in de Jordaan te Amsterdam iu rep en roer De knaap zoo vertelde men had muizentarwe ingenomen in zeer groote hoeveelheid en daardoor een einde aan zgn leven gemaakt De behandeling die bedoelde knaap aldus luiden de geruchten van zijn stiefmoeder en eigen vader moest ondervinden liet heel wat te wenschon over telkens werd hij door een van beiden geslagen Nu schijnt bedoeld knaapje niet tot de allerbroafsten behoord te hebben want van hem werd verteld dat hg o a eeu deel van zijn weekloon 7 stuivers er doorgolapt had Juist deze laatste daad was oorzaak van zgn ongelukkigen dood wordt verleid Uit vrees voor de gevolgen van zgn handeling durfde de jongen met thuisliomen en heeft hg zich ten slotte iii een vlaag van wanhoop vergiftigd Toon de ongelukkige jongen begraven werd wilden de buren den vader te lijf zoodat de politie handelend moest optreden om hem te beschermen Ao De haagsche correspondent van het Uir Uil deelt mede hoe de beer Lely onze nieuwe minister van Waterstaat is ontdekt geworden Ue heer he y zat met den beer Tak van Poortvliet in de commissie voor den open waterweg rau Amsterdam naar zee zoodat de commanditaire vennoot van den kabinetsformateur gelegenheid had gehad de bekwaamheden en zienswijze van den jongen ingenieur goed te leeren kennen en waardeeren mogen we er genbt bgvoegen want als mr Tak die zichzelvoii au waterstaat zulke hooge eischen stelde iemand uitkiest voor die taak dan kan men tamulgk gerust ziju dat hg er goede degelgke motieven voor heeft Dezelfde correspondent weet nog het volgende te rerhalen t Heeft weinig gescheeld of de heer Van Tienhoren was zijn portefeuUle alweer kwijt geweest nog vóór de benoeming otticieel had plaats gehad of liever hij is baar zelfs kwijt geweesl want toen Z £ xc in t begin der vorige week op een goeden morgen hier ter stede was aangekomen miste hij zijn portefeuille die in een spoorwegwaggon was achtergebleven en slechts met behulp van de telegraaf was hij een paar uren later weer in het bezit van het kostbare stuk Adierberg mijn zoon Tbeodóor Ik had bg ragn aankomst liet genoegen uwzoon aan het station te leeren kennen antwoorddede graaf den jongeling vriendelijk toeknikkeiide Zeer aangenaam baron ik hoop nog nader met uin kennis te komeu Ik was met uw vader zeer bevriend zeide dobaron vooral in dan laatsten tgd Dan vertrouw ik dat u deze vriendschap ookop den zoon zult overdragen Gij bewgat mij te voel eer Beschik geheelover mij wanneer ik u op een of andere wijze eendienst kan bewijzen Gij hebt familie Neen antwoordde de baron terwijl hij langzaam zijn handschoenen aantrok ik sta alleen geen boeien drukken mg Dan mag ik u wel voncookec om de eer vanuw bezoek op Hobenhausen antwoordde de graafzeer hoffelijk üy zult mg daardoor een groot genoegen verschaffen De barou maakte een buiging en verliet terstond daarop het kabinet de bankier noodigde den graaf uit plaats te nemen Gij staat reeds sedert vele jaren met de familie Von Hobenhausen in verbinding ring de graaf hetgesprek aan het zou mij aangenaam zgn zoo gij geneigd waart ook voortaan u met mijne geldelijke aangelegenbeden te belasten Ik zal het mij tot een eer rekenen Een paar dagen geleden was de heer Menke lid der firma Waanders Co mineranlwaterfabrikantea Oudakerksplein te Amsterdam bezig een ketel met koolzuur te rullen De manometer bleef staan op 8 atmosfeeren waaruit de beer Menke meende te mogen opmaken dat de ketel leeg was Hg liet maar voortdurend nieuwe koolzuur toestroomen met het gevolg dat eindeiyk de ketel met een hevigen slag uiteensprong De heer M werd tegen den grond geworpen doch bekwam verder geen letsel Ditmaal is dus het ongeral dat hoogstwaarscbgoIgk moet worden toegeschreren aan een defect aan den manometer goed afgeloopen maar kunnen eeu andermaal geen ernstige ongelukken door een dergeIgk geval gebeuren P Zou het daarom niet raadzaam zgn oontrfile uit te oefenen op die werktuigen welke tegenwoordig worden gebruikt door bgiia alle bierhuishouders dtkwgls zonder dat zg van bunmanometer meer weten dan dat de wgzer op dit ofdat nummer moet staan om de rereischte spanningaan te duiden Ècko Graaf I oe Tolstoi die strgder tegen het kapitaal kreeg dezer dagen een blief van een jonge dame waarin zg hem raad vroeg hoe het beat 200 000 roebels de helft van een haar ten deel gevallen erfenis ten algemeene nutte te besteden Tolstoi moet eers den raad gegeven hebben de effecten te verbanden maar baar later de adressen hebben gezonden van eenige dames te Moskou die zich met werken van liefdadigheid bezig houden In JJe Atmidpott komt het rolgende ingezonden stuk voor geteekeud door zekeren A S Bion Uw blad gelezen hebbende ben ik verplicht u te melden dat bij Sequah zeer groot bedrog beerscbt l kunt desverkiezeude de onderstaande regelen iu uw reelgelezen blad opnemen De ondergeteekende reeds een jaar hevig lijdende aan rheumatiek en met stokken moeti nde loopen ging naar Rotterdam en dacht het geluk te hebben zonder stokken thuis te komen maar grooter bedrog zag ik uooit Toen ik bij Sequah kwam moest ik eerst een kaart nemen voor ren gulden En daarvan kwam ik nog goed af om reden er menschen zgn geweest die twee gulden moesten geven bij dokter Hommers Sequab s gediplomeerden handlanger die lieden waren gekleed als rijke boeren Wij moesten wachten onder godrang van menseben en toen bet eindelijk mijn beurt was kwam ik bij den kwakzalver Deze keek mg aan schreef een brielje en wees rag eeu andera kamer Toeu ik er binneukwamf stonden daar een paiir zeer ordinaire lieden en zeiden tegen mg Tien lleschjes 12 60 en als die gebruikt zijn ben je beter Do rgke boerin en baar man moesten acht eo derlig flescbjes nemen maar om reden ik iu geen jaar eeu cent heb verdiend kon ik zulks niet doen en nam twee flescbjes maar de boer acht an dertig en zoo konden zij afmarcheeren De flesclijcs zijn van nul en geener waarde en nu zij een ieder gewaarschuwd om niet zoo bedrogen te worden zooals rag gebeurde Miju laatste vgf gulden welke ik nog tan mijn pensioen orerhad waren weggesmeten Ik dacht mijn gezondheid terug te krggeu en moet het nu mijn kindereu minder geven Dus Hollanders weest op uwc hoede en koopt niet de medicijn van Sequah Zoodls ik uit le boekeu van mijn vader ontwaar hebt gg steeds de inkomsten mgner bezitting in oatvangst genomen en eveuïoo de voor het beheer verciscblü gelden aan den rentmeester uitbetaald de overschotten werden deels in hypotheken engeldswoardige papieren belegd deels bleven zij inuwe handen Juist zoide do bankier Ik heb reeds eenuittreksel uit uwe rekeuing couraut in mijne boeken doen gereedmaken en verzoek u dit met uwe aanteekemngen te vergelgkeo Is uit uittreksel zooalsik geon oogenblik betivijfol juist dan ben ik u opdit oogenblik ruim 28O0U gulden schuldig die op elkuur aan de kas tot uw beschikking ziju De graaf nam het papier in ontvangst en legde het zonder het door te zien in uonu portefeuille Ik zal bet thuis onderzoeken antwoordde hg vriendelijk maar ook ik twijfel niet aan de juistheidi Do oogst van dit jaar is nog niet verkocht een hier ter stede gevestigd handelshuis beeft mijreeds gisteren zijn vertegenwoordiger gezonden omde overeenkomst met mij af te sluiten maar ik wenscb mij daarmee niet te overhaasten Gg kent waarschijnlijk de Gebroeders Vogel De naam wekte bij den bankier eene onaangename herinnering op Dit huis beeft in de laatste jaren den oogstder heerlijkheid Hobenhausen ontvangen zoide hg fTordl vervolgd XJit Zermatt wordt geschreren Sinds de rorige week bevindt zich de bekende Zwitsersohe Alpinistingenieur Imfeld uit Zermatt op den top van den Montblano Hij wordt vergezeld door eeu arts dr Egli Sinclair uit Zurich den natuurvorscher Gugliel Minetti uit Brieg en een aantal werklieden om aldaar in de hoogte toezicht te houden op den bouw van een wetonsobappelgk observatorium dat wel do hoogst gelegene van al dergelgke inrichtingen zal zijn althans wanneer die moeilgke onderneming gelukt Do bouw wordt ten uitroer gebracht naar het plaa van prof Jansen te Pargs die zich ten vorigen jare naar den top van den Montblanc heeft laten dragen Op dit oogenblik vertoeft de heer Jansen met den beroemden Eiffel aan den voet van don Montblanc in Chamounix en wordt door Imfeld zooveel mogelijk dagelijks door een bodendienst omtrent den voortgang van het werk onderricht In de eerste plaats word er beproefd in de gletschers bg den top een grooten tunnel aan te leggen die zoowel tot eene voorraadplaats als tot een toevluchtsoord zal dienen Uit do berichten van Imfeld aan zgne familie blgkt dat bij met orffeboordo moeielgkheden heeft te kampen waarbij hg en do overige personen zeer veel hebbeu te Igden van de koude en van die krachtroovende bergziekte waardoor op zulk eene hoogte bij langdurig verblijf zelfs de sterkste Alpenbeklimmer wordt aangedaan Nu heeft Imfeld bet reeds zeven dagen op den top uitgehouden terwijl slechts één zijner voorgangers vroeger het hoogstens tot vijf dagen heeft kunnen brengen Wel is waar de werklieden verlangen dringend laar huis maar or bestaat hoop dat Imfeld door zijU j roote geestkracht er iu zal slagen die gewichtige onderneming der raoderno wetenschap althans roorloopig tot stand te brengen indien bij maar niet te doen krijgt met veel erger weder Nader wordt gemeld dat de expeditie tengevolge van koude en bergziekte zwaar beeft te lijden Wij hebbeu schrijft Imfeld een ontzettenden sneeuwstorm gehad waartegen wg 24 uren achtereen in onze glelschertunnel achter een opgestuwden sneouwrauur moesten schuilen Die sneeuwstorm is eensklaps tgdens bet schoonste weder uitgebroken Eene Moiitblanccxpeditie ran twee rroemdelingen met hunne gidsen ia er door orervallen Van de vreemdelingen lag er een in onmacht en werd door de gidsen lumr bier gedragen Die reizigers zijn van een schijnbaar zekeren dood gered eu gebracht in de mot bout bekleedo gletschertunnel alwaar niettegenstaande de krachtigste pogingen ter verwarming door stoken de temperatuur niet boven hot mespunt stijgt torwgl iedere droppel water verkregen moet worden door smelting uit eene sneeuwmassa van 10 graden koude De voet van een der werklieden is bevroren Te Utrecht beerscbt ongerustheid over het lot van den beer A Stok directeur der Utrecbtsche Landbouwbaak Op 8 Augustus jl heeft hg de gemeente verlaten met bot voornemen een week op reis te gaau en sinds dien dag is niets meer van hem vernomen Do directie beeft zich overtuigd dat hij gn zaken de Bank betreffende in de beste orde heeft achtergelaten Men beeft grond om te veronderstellen dat bij omgekomen is bij de groote spoorwegramp bg Brienne Door den raad van commissarissen der Bank is in afwachting van een nader besluit inr D Bastert adv te Broukelen uitgenoodigd tijilelijk als directeur der Bank op te Iroden Jvoiidj osl Buitenlandscb Overzlcbt De door don keizer te Merseburg gehouden rede waarin bij o a zeide Wij allen hopen dat de vrede zal behouden worden doch mocht t anders zgn dan IS het niet onze schuld wordt door de dagbladen zeer kalm besproken In goed onderrichte kringen is men van gevoelen dat in den tegen woord igen toestand van Europa geen grond tot verontrusting bestaat en dat men wat meer m bet bijzonder de verhouding van Frankrijk tot Rusland betreft ook thaiis met aan eenigerlei afspraak tusscheu deze beide mogendheden gelooft Alleen wordt nauwlettend bet oog gevestigd op de houding der Fransche patriotten wier verwachtingen zgn gestegen door het bezoek ler Fransche vloot lu ile Russische wateren en de ontvangst welke haar ten deel viel Nog ontbreken nadere berichten over de gevechton tusschen de troepen van president Balmaceda en de Congresjunta bij Valparaiso Wnarschijnigk zal trouwens de strijd niet zoo spoedig beslist worden daar de strijdkrachten van beide partgen vrij wel gelgk staan Er komen gunstige bericbien over de onderhandelingen tusschen de Duitsche Oostenrijkscho en Italiaansche regeeringen over het handelstractaat De onderhandelingen welke te Munchen gevoerd worden Openkre Verkooping te GOUDA op MAANDAG 7 SEPTEMBER 1891 s vóórm 11 aar in de Sociëteit cOns Genokoen aan de Boelekade A ten overstaan van de Notarissen P M MONTIJN te Gouda en Mr I MOLENAAR te Waddinxveen van Perc 1 De van oads gerenommeerde sedert onheugelgke jaren bestaande 7ISCH e nmmiL aan de Gouwe wgk C No 247 te Gouda bestaande in een dubbel pand met groote winkelruimte verschillende boven en benedenvertrekken kelders overdekte en open plaats en schuur of werkplaats daarachter voorzien van gasen waterleiding en verdere gemakken kad Sectie D No 2002 groot 1 A 42 c A Perc 2 en 3 TWEE naast elkander gelegen WOONHUIZEN en ERVEN in de Lange Dwarsstraat wjjk H Nos 126 en 126a te Gouda kad Sectie B Nos 1449 groot 35 c A en 1448 groot 34 c A Verhuurd ieder voor ƒ 1 40 per week Perc 4 en 5 TWEE naast elkander gelegen WOONHUIZEN en ERVEN aan den Korten Raam wijk O Nos 95 en 96 te Gouda kad Sectie f Nos 1678 en 1679 elk groot 27 c A Verhuurd voor 1 20 en 1 35 per Perc 6 7 en 8 DRIE WOONHUIZEN en ERVEN op het Jonkershof aan den Raam te Gouda wijk O Nos 440 436 en 424 No 436 met een daarvoor gelegen stukje open grond kad Sectie D Nos 1207 1211 en 1223 allen groot 18 c A en No 1386 erf groot 11 C A Verhuurd resp voor 0 70 0 80 en 0 70 per week Perc 9 EEN WOONHUIS en ERF staande en gelegen in een poortje aan den Raam te Gouda wijk O No 292 kad Sectie D No 1451 groot 20 c A Verhuurd voor 0 80 per week S ten overstaan van den Notaris P M MONTIJN te Gouda van Perc 10 EEN WOONHUIS en ERF aan de Westzgde van de Boomgaardstraat wijk RR No 38 te Gouda kad Sectie A No 3186 groot 64 c A Verhuurd voor 1 35 per week Perc 11 14 VIER WOONHUIZEN en ERVEN aan de Oostzgde van de Boomgaardstraat wijk RR Nos 72 75 te Gouda kad Sectie A Nos 3153 3156 resp groot 54 52 52 en 53 c A Verhuurd ieder voor 1 40 per week Pei c 15 EEN WOONHUIS en ERF aldaar wijk RR No 76 kad Sectie A No 3157 groot 54 c A Iu eigen gebruik Perc 16 Eteï r fe pNHUIS eu ERF op het JoiikershötrliliÉ ifeft Raam te Gouda wiJk O No 439 Mïie D No 1208 groot 18 c A Verhöbi P Voor 0 75 per weej De perceelen 2 8 en 10 lot en met 15 zjjn alle voorzien van waterleiding Aanvaarding en Betaling der Kooppenningen I OCTOBER 1891 Te bezichtigen op de drie laatste werkdagen vóór den verkoop van 9 12 en van 2 4 uur en op den dag van verkooping perceel 1 echter op iederen werkdag behalve nes Zaterdags mits vooraf belet worde gevraagd Nadere inlormatiën geven voornoemde Notarissen Breeder bg biljetten