Goudsche Courant, vrijdag 28 augustus 1891

Schoenen en Laarzen AIagazijn DE ROODE LAARS Op den hoek op de piut van den Langen Hendeweg te Gouda 1891 Vrijdas 28 Augustus Nf 4616 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Wegens de groote daling der prgzen en het vergevorderd Seizoen worden alle voorhanden SCHOENEN ZEN ongeveer 4000 Paren tegen nooit gehoorde prjjzen UITVERKOCHT Door den aankoopSchoeniabriek in Noord Brabant moet er veel worden omgetet om die honderde menschen aan t werk te houden en al onze MAGAZIJNEN en WINKELS en LAAR een tweed wordt van af heden m Schoenwerli nit de fabrieken van de Qébr Hesaels tegen nooit geboorde prgzen edarende eenige dagen het zóó beroemde aoUede ITVERKOCHT Magazijnen van G ebr HESSEILS zijn gevestigd DEN HAAG AMSTERDAM GRONINGEN LEEUWARDEN ENKHUIZEN ARNHEM Vlamingstraat en Vossentninstraat Warmoesstraat Markt Hoogstraat Nienwe Westerstraat Binnenweg Hoofdmagazijn CfOUDA Hoek Lange Tiendeweg D 71 Zie de nooit gekend lage prijzen alles soiled ÜAXDff ERRlll Prijsnoteering gedurende den UITVERKOOP De Uuending van advertentiöa kan gescliieclen tot Oén nor des namiddags van den dag der uitgave Werkpantoftels Schoone gelegenheid voor Winkeliern of ff ederverkooper De prflzen agn verre beneden fabrieksprös genoteerd Enom den verkoop U besMedigen geef ik aag ieder die voor 500 centen koopt een paar Oost IndMte getondheidiMlSlhES cadeau door Professors aanbevolen Zoolang men daarmee loopt gaat men niet dood Die voor 10 galden koopt krijgt nog bovendien een paarmooie KINDEKLAARZEN of PANTOFFELS cadeau r b o HARD GA AT IE Spoed ü Spoed U Die wil profiteeren van de nooit gehoord lage prgzen N B Alle Goederea worden a contant verkocht en wegens de overgroote dmkte gedarende den Uitverkoop geene goederen op zichtgezonden Reparatie s en aangemeten werk worden voortdurend in het Schoenenmagazgn DE ROODE LAARS net en spoedig tegen billjjke pryzen afgeleverd Aanbevelend J R HESSELS Uit iet Duttiei IV 16 En mijns inziens heeft het daarbij geen slechte zaken gemaakt In geen geval mynheer de graaf Hoe komt het dat dit huis steeds de voorkeur had Het verheugde zich in de gunst van den graaf antwoordde de bankier met een veelbeteekeuend gebaar Zouden andere firma s niet even vertrouwbaar zijn O zeker Do vertegenwoordiger van Gebroeders Vogel sprak van omkooperijen en intrigues die andorefirma s beproefd hadden wat dunkt u daarvan Oprecht gesproken niets Wanneer andore firma s omkoopenj beproefd liaddep dan blo en Gebroeders Vogel lu dit opzicht niet achter het betrof hoofdzakeljk den juiston weg te vinden De kamerdienaar lieeft zeer dikwijls grooteren invloed dan do rentmeester den laatste bejegent raon doorgaans met conig vantrouvien Wie ikt de gunst an den Mans hooge Laar en Idem kalfsleei Heeren Bottine Idem prima handwerk Bottines kalfsleer Heeren Mollières Jongens Mollières Heeren rgg MoUières prima kalfsleer Idem met laken ingelegd Heeren Pantoffels plache en streep van f 3 90 Jongens SchooUaarzen ƒ 1 80 alle HARD GA AT IE 4 50 prima hoog soort van af 2 30 2 60 Knooplaarzeu 2 90 3 50 Kinder Böglaarzen 0 90 4 50 Kleiner soort 0 45 2 90 Jongens en Meisjes Pantoffels 0 75 2 40 I üadschoenen kinder 0 90 2 40 Idem meisjes 1 20 2 75 j Heeren Badachoenen 1 40 3 80 t Prima handwerk 2 10 2 1 Bruin lederen Rggschoenen 1 75 1 80 Chevranleder Rggschoenen 2 50 Algemeene Hypotheekbank AMSTERDAM KEIZERSGRACHT 478 Maatschappelijk Kapitaal 1 000 000 volleekend Deze Bank geeft uit 4 pCt Pandbneven in stukken lan 1000 en ƒ 500 tot den koer van lOO s pCt verkrijgbaar ten Kantore van de Agenten de Heeren M 1 OGIER Co te Gouda LOTEi in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BRINKIIIAK Lanjye Tiendewe PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 COKES stedelijke Gasfabriek GOUDA De PRIJZEN zgn 1 H L af Gasfabriek 55 ets bg meer dan 100 H L 50 ets per H L Kloploon 5 ets bezorgloon 5 ets en scbeeprgden 2 ets per H L extra De Directeur J J PHINS Geen beter adres voor PARAPLVIES dan bij SCHËI K en Zn Markt Gouda Advertenliën Gouda Snelpersdruk van A Brinkman Se Zoon in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnreao van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Dames Chevranleder elast van af f 2 50 Idem prima handwerk Dames Eamgaren elestiek laarzen 3 25 rond focbet of kalfsleder i 3 50 Prima handwerk i 3 60 Dames Chevraal Knooplaarzen i 3 90 Meisjes Knooplaarzen 2 90 Knooplaarzen met Kamgaren 4 Dienstboden Pantoffels i 1 80 Met en zonder hakken i 1 30 Plache of stoffen Pantoffels ► 1 Met hakken 1 90 eEBR VAN DER HOEVER Rotterdam eenige Hoofd Agenten voor Nederland VAN de f alrbauk Canning Co Chicago voor den verkoop van VLëESCH in blikken De meest courante soorten steeds voorhanden Noteeringen staan ten dienste mmm fülf van deze fabriek biedt men TE KOOP nog een enkele lading Van Dordrecht bied ik aan a f 4 per 1000 Kg Haast U Agent t Gouda W DEIN HERTOG Zomersproeten Roode Neuzen verdwgnen in korten tgd door gebruik van het scheikundig bereide mituurigk Wijnrankenaap Sève de Vigne franco tegen Postwissel of Postzegels ad 1 65 in GERARD s Speciahteitenhandel Spiegelstraat 74 Amiterdam Depóthouders gevraag d De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderijke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND door de zwarte merrie Koningin eigenaar D Florijn te Rotterdam berijder G Koot Ër waren acht deelnemers GO0DA 27 Augustus 1891 Ken geacht atadgenoot de heer A C C maakte gialerea ten 8 ure zijn gewone morgen nandeiing toen hij in de oude üouwe over de rails van de tram struikelde en in het water viel Hij wist er spoedig uit te komen en kwam er met een nat pak en den schrik af Gisteren vraren op de Turfmarkt een paar jongelui aan het varen in een kano die slechts voor éia persoon bestemd was zoodat hij spoedig kantelde en beiden in het water vielen Gelukkig konden zij zwommen zoodat zij spoedig op het droge waren Gisterenavond ten ongeveer 7 uur is op de Naaier traat een begin van brand uitgebroken b j den uitdrager D de Jong welke met behulp der buren met enkele emmers water is gebluscht zonder veel schade te hebben aangericht Het nieuw gekozen lid van de Tweede Kamer voor het kiesdistrict Kampen de heer Koordtzy docent aan de theologische aohool heeft op de Synode te Leeuwarden medegedeeld dat hij heeft besloten docent te blyven en voor het Kamerlidmaatschap te bedanken Omtrent de verrichtingen ran den te s Hage opgerichten en onlangs in werking getreden Arbeidsraad knn hel volgende worden medegedeeld Bij den Raad zijn ernstige klachten ingekomen van werklieden omtront het nitbetalen van loon in kroegen Uit de rapporten die ingekomen waren is gebleken dat de patroons die het loon hunner werklieden verhoogd hebben daarvan het resultaat ondervonden dat zy zich nl of niet voorgesteld hadden Zooals bekend is het doel v a dan Arbeidsraad om in oprechten zin de ambachtslieden aan een beter lot te helpen Gekant tegen hen die de sociale orde willen verstoren en ontevredenheid onder de arbeiders trachten te stichten is de Arbeidsraad even sterk tegen hen die het werkvolk exploiteeren willen door te laten werken zonder redelijk loon Naar gemeld wordt heeft de Nederlandsche regeering terstond na het spoorwogongeluk bij Moncbeostein door een daartoe afgevaardigd ingenieur een onderzoek doen instellen naar de oorzaken van het bezwijken der brug aldaar Onafhankel k echter van het door dien afgevaardigde uitgebracht rapport heeft men met loflijken ijver reeds terstond de bruggen nader onderzocht om mogelijke gebreken zoo die gevonden worden onmiddellijk te verhelpen Zoo werden aau het ijzerwerk der spoorwegbrug te Zutfen Heden nacht is oen begm van brand ontdekt in de pottenbakkerij van den heer Sparnaaij op de Kaam gelagen Eeu paar balken nabij den oven zijn verbrajd Het werd gebluscht met emmers water door den meesterknecht met eenige ter hulp geroepen mannen Bij de harddraverij ter gelegenheid der Woerdensche landhouwteotoonstelling werd de prijs behaald door de bruine nerrle Marie eigenaar A Eotteveel te Leiden berijder Van don Akker De eerste premie door de bruine ruin frim eigenaar P van Santen te Rotterdam beryder de eigenaar De tweede premie FEUILLETOM kaïrerdienaar weet te verwerven die heeft steeds zooals men het noemt eeu streepje voor De graaf knikte Ik geloof dat gij gelijk hebt zeide hy voormij zijn die wegen echter gebaat Zoudt gij mij raden weder met de firma verbinding aau te knoopen Wie wil u beletteUjMnet een ander huis in onderhandeling te treden En welk huis kunt gij mij aanbevelen Besteed de oogst in de dagbladen uit en wachtde aanhiedipgeu af Zoo gij het wenscht wil ikgaarne als tusschenpersooo optreden ik verkoopslechts tot den hoogsten prijs Dit ware mij het aangenaamst zeide de graafIk zal mijn rentmeester last geven u eene nauwkeurige aanwijzing van de gewassen ter hand te stellen Intusschen zult gij wel zoo vriendelijk willen zyn den heeren Vogel uit mijn naam de mededeeliog teverstrekken dat daar ik tot myu spijt do vroegere overeenkomst niet kan hernieuwen het hun echter vrijstaat een bod op den oogst te doen Ik zal daar terstond werk van raakonTheodoor wierp zgn vader een bestraffcnden blik toe maar ile bankier zag dien blik niet wiens beteekenis hij zonder twijfel zou begrepen hebben hij wijdde den graaf zijn goheele aandacht Zoo 13 dus deze ianijeles onbeiil ereifend zerdo Von Hohenhausen cu mij blijft tliaii nog allten het verzoek over dat ge bij uwc dochter mij voor hadon mlt niUen veroutachulil oii Ik heb lu haar ge ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt B niet minder dan 6000 khnknagels onvoldoende bo vonden en vernieuwd De opmerking wordt echter gemaakt dat het tewonschen ware dat van spoorwegbruggen ook nietmeer dan noodig is werd gevergd en dus het kruisen van treinen op spoorwegbruggen met groote spanning gelijk nu en dan zelfs met goederentreinen geschiedt werd verboden Haarl Cl De stoomtram die te 7 ure gisteren avond van Schiedam vertrok is even voorbij het roode hek ontspoord De locomotief lag zwaar beschadigd ter zij van den weg de tweede klasse wagen werd dwars op de rails gezet en schoof tot voorbij de locomotief van de eerste en tweede klasse wagen zijn een paar ruiten verbrijzeld en een paneel ingedrukt Verschillende passagiers bekwamen verwondingen slechts één van ernstigen aard nl de heer B in dé Keizerstraat te Rotterdam Op het balkon van den tweede klassewagen staande werd hij door den schok op den weg geworpen waarbij hij een been zoodanig brak dat de beenspltntera op drie punten door ds huid heendrongen Door do heeren dr De Bniyn en Van der Sraan op de plaats van het ongeval verbonden werd hij onder politiegeleide naar zijne woning vervoerd De machinist wijt de ontsporing aan een steen die op de rails was gelegd Daar de weg uit vignolarails bestaat schijnt dat beweren minder aannemelijk De wijze waarop de wagens door elkaar geworpen en de verbindmgsstangen afgebroken zqn doen vermoeden dat te hard gereden is De heer B zou volgens gerucht hebben verklaard dat de tram en oen rijtuig dat den dijk passeerde om het hardst hebben gereden De politie doet onderzoek Te 10 uur 10 min was de weg weder vrij Muuchen is bestormd door een geweldig leger zelschap aangename uren doorgebracht die ik met weder vergeten zal ik heb ha ir ook beloofd haar mijne opwachting te maken on mgne zuster Unica mede te brongen maar heden is het mij niet mogelijk deze beloften te vervullen Bij de schipbreuk heb ik alles verloren mijne eerste zorg betreft na eene nieuwe uitrusting en ik kon toch niet van mijne zuster vergen dat zij vali den eenen winkel mij in den anderen bracht Maar ik zal de eer hebben eerstdaags mijne opwachting te maken eo hoop dat do beide jonge dames innige vriendschap zullen sluiten Dat zou ook mij zeer aangenaam zijn antwoordde Romberg met eene diepe buiging en iVeder straalde het roode gezicht vau don kleinen man van innerlijke vreugde En ik hoop weldra ook u mijneheereu iamijn slot te zien jij zult mij steeds welkom zijn Kent gij baron Von Adlerberg van naderbij mynheer Romberg Sedert oen jaar mynheer dy graaf Woont hy in de stad Ja Hij heeft dus geen roudbe it Ü t kar ik nerkel jk iiu t lOij en Omtrent zijne gijldehjko a inseleneuhedeii liuefl Ijy mij geen lulichtiijgeii terschaft en het ivari onkiesch eenevraa daaromtrent tot hem te richteo De sraaf knikte toesteinnieii 1 e i ii im ï iju hocil en de bankior het ich tU e Uit ciUiii rn hoM