Goudsche Courant, vrijdag 28 augustus 1891

T f R l f vlinder Millioenen daarvan bekend als Nonnenachmetterlinge hebben eehige dagen geleden op een avond waarschgnlyk aangetrokken door hot schitterend electrisch licht de stad overvallen De muren der huilen die electrisch verlicht waren waren geheel met vlinders bedekt tg kwamen ook in de huizen In het CaK Kaiserhof en den Löwenbrau KoUer vonden de gasten hun hoeden en jassen met zulk een laag dier insecten bedekt dat zy den vqand in het bezit ervan lieten Op sommige plaatsen was het lioht der lampon verduisterd door de massa vlindara die eromheen zaten Van de 130 personen die bg het spoorwegongeluk te St Mandé gewand werden zgn volgens de XlXième Siècle nog tiun in levensgevaar terwijl twintig anderen ongeneeslgk krankzinnig zijn ten gevolge van den schrik king waren geweest Daarenboven waren er geen tussohenmuran Boven den grond waren alle afscheidingen en pilaren van hout De heer Kleinsteuber suparintendant van den politie alarmen telephoondiens ta Milwaukee werkt tegenwoordig un eene uitvinding die wanneer zg haar doel bereikt naar alle wasrsobijiilgkheid eene groote bataekenis in de venending van postzaken verkrggan zal Aan de uitvinding ligt de gedachte ten grondslag op da wgzo der electrisobe tramwegen kleine postwagens in gesloten buizen waarin ook de noodige gelaidingsdraden aanwezig zgn naar verwijderde punten te verzenden Door middel van de electrische brievenpostbaan zullen de uit eene reeks van kleine wagens bestaande treinen onophoudelgk achter elkander naar verschillende bestemmingsplaatsen vertrekken De gemeenschap tussohen de verzendings en bestemmingsstations zal door eene telagraphischa verbinding geschieden Ontvangen b V de stations 8 en C het bericht dat een trein voor IJ onderweg is dan laten zg dezen voorbggaan is de trein voor C bestemd dan wordt de train hier opgevangen doordat hg door middel van eon wissel tot staan gebracht wordt De wagens zullen eene hoogte en breedte van 1 voet en overigens den vorm der buizen hebben De uitvinder hoopt den electrischen trainen eeno snelheid van 6U Engelscha mglen in het uur te gaven vond mea te erken hg verkoos zjjnelandgoederen te verlaten de renten zgner bezitting in de groote steden an in het buitenland te vortoeren had meestal geen begrip van het bahaar zijner vaste goederen geen begrip van de varaischten eeuer hooger ontwikkelde cultuur geen auder belang bg zijne goederen dan hel opslrgken dar verschuldigde huurpónningen zoo mogelijk nog vóór den vervaldag Het laat zich danken dat wakkere vooruitstrevende boeren dan liever huurden lagen een vast bedrag waarbg zij de handen vrg hielden om door verdubbelde inspanning de opbrengst der landergen in hun eigen belang te verhoogen Nochtans de ondervinding heeft in meer dan oen opzicht geleerd dat dit stelsel vooral in den legenwoordigen tijd ook eene keerzijde haeft Ziehier nu de combinatie welke bedoelde Franschman uitgedacht en met goed gevolg uitgevoerd heeft Graaf de la Riboissière is de eigenaar van 1600 heet bouw en weideland in de gemeente Monlborin depart der Ille et Vilaine Dia 1600 boet zgn verdeeld over 91 hofsteden metende 8 tot 30 heet De pachters waren in vroeger dagen allen métaijers of halfwinners maar sedort jaren reeds betaalden zg nu eene vaste pachtsom zg raakten van lieverlede aan lager wal en de meesten konden hunne verplichtingen niet meer nakomen I De graaf stelde hun in 86 het volgende voor op twee geschikte punten dor gemeente zou hij stoombolerfabrieken oprichten en de pachters zouden hem tegen een overeengekomen prijs al hunne melk leveren Daarmee verviel de pachtsom de huurders zouden bovendien genieten s van de nettoopbrengit der veehouder De aanwezige veestapel werd vervangen door koeien van de bekende melkrgke rassen der Normandische eilanden Jersey Guernsey De landheer bedong nog eenigo buitenkansjes voor de huurders Brengt de boter meer geld op dan hel bedrag der vroegere pachtsom meer dan hetgeen aan de pachters voor hunne melk betaald wordt dan genieten zg 30 pet van die overwinst De dienstboden werden met een aandeel in de winst bedacht Da huurders namen het voorstel aan en de uilkomst van dit stelsel wordt medegedeeld in den Momteur de affricolet B v eene dier boerderijen 87 bedaren groot was verhuurd legen frs 2270 s jaars Ouder hel nieuwe stelsel brachten de boter on veehouderg op die plaats iu 1886 1887 frs 5679 op van welke som de landheer frs 2789 behield de pachter kreog 2713 frs en het aandeel der dienstboden bedroeg fr 160 Het volgend jaar waren die cgfors fr 6850 fr 3436 voor deu landheer fr 2974 voor den pachter fr 240 voordo dienstboden in 1888 1889 fr 8766 hel aandeel van den graaf fr 6072 dat van den huurder fr 3192 en fr 510 voor de arbeiders Deze gegevens laten aan volledigheid en aan duidelgkheid te wensobtn over maar daaruit blijkt toch dal er bij oprecht samengaan van beide belanghebbenden onder hel stelsel van halfwinning groote dingen lol slaud gobiacht kunnen worden ïe New York is Zaterdag een vijf verdiepingen hoog gebouw ingestort Onder het puin werden denkelijk meer dan honderd meuschen begraven Gelijk met de straat waren verscheidene winkels De gedeelten nr 68 tot en met 74 vielen uaar voren in de straat Een vlam steeg op en in minder dan een uur was het gansche gebouw verwoest Door de instorting braken de buizen der maatschappg die atoom aanvoert voor huiselijk gebruik Wolken heeten damp rezen nu op uit het puin waar het jammerlijk geHrm der gekwetsten werd gehoord die men niet kon verlossen en die wisten dat zij een verschrikkelijken dood hadden to sterven Drie Undereu die hadden gespeeld op straat lagen onder bet puin roepende om hulp De brandweer bevrgdde heo Slechts een kon spreken een jongetje en hij zei ghelp me zusje asjeblieft zij bloedt zoo Het ventje wuifde naar een bovenraam aan de overzijde waar zijn moeder stond De vrouw had het ongeluk gezien en was slechts door geweld weerhouden het venster uit te springen Een man die in de j straat juist zijn paard gevoerd had toen de gevels vielen zag een oogenblik later niets meer van zijn paard dan een vormlooze massa Hg kwam met dan schrik vrij De redders zagen de vreeselijkste tooneelen een vrouw onder de neergestorte balken beklemd verbrandde voor hun oogen Het was onmogelijk baar te bevrijden Vijfhonderd mannen ziju bezig het puin op te ruimen maat het zal verscheiden dagen duren Zeventien lijken werden den eersten dag gevonden en dertien herkend de overigen waren door brandwonden onherkenbaar Op eene plaats in het puin steekt een ontvleeschde arm in de hoogte en op een andere twee handen Onder een zware drukpers kwam een kat levend te voorschijrt Reeds zijn 31 lijken te voorschijn gebracht waarvan vele niet te herkennen waren door de afgrijselijkste vermtukingen Zware regenbuien bemoeietijkten den treurigen arbeid En nog poogde een Italiaan die bij de opruiming dienst dead kleedingstukken der opgegraven ongelukkigen te stelen Nog worden 90 personen vermist Het ongeval ontstond denkelijk doordien de bovenverdiepingen van t menscheupakbuia te voel te dragen hadden Op een verdieping was li v een drukkerij gevestigd en er stonden verscheiden iwaro persen De voorname fout zal wel geweest zijn de lichte bouw en te slechte bouwstof De muursteenen waren zoo blank alsof zij nooit met kalk in aanra De Middeli a meldt Van geachte zijde meldt men ons uit Rotterdam dat het bericht hetwelk onlangs voorkwam in enkele Hollandscbe bladen en ook door ona daaruit was overgenomen als zou het stoomschip Obdaiii van de N A S M onder bevel van kapt Potjer in zee gi aan zijn omdat kapt Bakker door da instruolia in zake de bakende treurige geschiedenis met een stoker in Rotterdam werd gehouden geheel an al onwaar is Dit stoomschip is wel degelijk dd 3 Augustus onder kom nando van kapt Bakker naar New ïork vertrokken De directie der maatschappij heeft zich dan ook gehaast dat onware bericht tegen te sproken Toen indertgd genoemde kapitein uit noodweer en tot zelf verdediging een dei belhamers die weigerden te werken had doodgeschoten is hij dadelgk bij aankomst te Rotterdam met een der dierecteuren der Maatschappij naar den officier van justitie gegaan Nadat hij nog eenige malen door dezen en door den rechter commissaris met getuigen was gehoord is aan kapt Bakker volkomen vrijheid gegeven om met de Oidam naar New York to vertrekken Tevens wijst men erop dat in hetzelfde onware bericht sprake was van het weigeren door justitie van cautie die kapt Bakker wilde stellen als men hem vrij liet gaan Dit reeds kenmerkte het bericht als onjuist daar onze Nederlandache wet het stellen van cautie niet toelaat Te Londen worJt door het onderstandscomitc ten behoeve vai de Russische jojen een maandblad uitgegeven Uarkent Ruaia uitsluitend gewijd aan de vervolgingen waaraan de Russische joden blootstaan Hot eerste nummer den I5den Juli 11 verschenen werd door het comité mot begeleidend schrijven aan Gladstone gezonden die daarop don volgenden brief in antwoord zond Bultenlandsch Overzicht De strijd tusschen president Balmaceda en do Congres troepen om Valparaiso is nog niet beslist Do NeW York Herald gooft op gezag van zijn correspondent te Valparaiso hol volgende verslag van den strijd Toon bet Congros loger ouder opperbevel van kapitein Jorge Mont deu voorzitter der Congres junta in do Quinterobaai 20 mijlen ton noordon van Valparaiso landde werd president Balmaceda inderdaad verrast In allerijl werden troepen gezonden ton einde zoo mogelijk den Congresinannon te beletten de Aconcagua over te stoken Balmaeoda s gen raals konden echter in zoo korten tijd geen voldoende strijdmacht bij het riviertje bijeen brengon Toch trachten zij het to verhinderen toen Vrijdag jl de Congrestrocpen den overlocbt begonnen Do oven tocht werd gedekt door zes oorlogsohepen der congrespurtij dio in de onconbaai aan den mond der Aconcagua lagen en daarbij liet kapitein Mont een zware batterij plaatsen oj don noordelijken oever der rivior Tcgon hot moorddadig vuur uit de vnurniondon der schepen en de kanonnen dor batterij waren de troepen van BalraaseiU niet bestand Bijna den gebeelen dug hielden zij den strijd vol maar eindelijk moesten zij teruotrokken üe torugtocht gesohiedilo in goede orde Balraaceda s generaal koos toen zijn stellingen bij Vina del Mar een plaatsje aan zee bet geliofkoosile zomervor61ijf voor do inwoners van Valparaiso en Santiago Do generaal liet dezo stellingen versterken terwijl de Congrostroepon do Aconcagua overtrokken en lang aam voortrukton Do tocht ging zoor langzaam want ovor tie gcheulo luie bielden BalmacoJa s troepen hun togeiistaudcrs door seberiuutsolingen togen blijkbaar om tijd te winnen Zoo kondon de Jongres troepen eerst Zaterdagavond de stellingen bereiken welke Balinaceda s genoraal bad iugeuomcn tot aan het rijtuig dat voor hot huis stond uitgeleido te doen Toen hij in het kabinet terugkeerde wilde bij met Tbeodoor een gesprok aanknoopen en hot was hoofdzakelijk het in het verschiet glinsterend adellijk wapen dat hem het meeste belang inboezemde maar het jongo mensch was karig met zijn woorden en do bankier bemerkte weldra dat zijne zienswijze met die van zijn zoon op dit punt liemclsbreed verschilde Tbeodoor was in den hoogsten graad misnoegd maar bij beduoiig zich eeno woordenwisseling dia toch niets zou veranderd en verbeterd bobben wilde hij vermijden Hij bleef ook aan dyn dtseb zwijgen do raededeeluigeii die de oude beer aan zijno dochter verBtrekto dwongen bem een irouiscb lachje ai De b mkit r hield van eeno bjue tafel de uren die hij er aan doorbraclit waren voor bem de aangenaamste van den dag Na tafal ploegde bij in zijno woonkamor eene korte nüddagrust to houden terwijl Tbeodoor en Flora in de woonkamer nog een uurtje zich met praatjes onled g hielden Dit Flora beden het gesprek op graaf Hohenhausan bracht was zvor verklaarbaar Sedert zij hem bad loeren kennen daclit zij immers uitsluitend aan hem en zij gevoelde zich in spijt der verontsoliiiuligiug toen eeiügszins geraakt dat bij haar niHt reöds bezocht liad Ook het vooruitzicht in Ion adelstand verbeven t worden hield haar geest bozig zg meende daardoor den graaf een belangrijken stap nader te komen Tbeodoor kou ovor dit plan zijn lachen niet bodwingen Inderdaad Flora wanneer men u en papahoort spreken dan zou men gelooven dat er conigedruppels van dat kostbare blauwe bloed door onzaderen vloeien zeide hij spottend terwijl hij langezaam heon en weer ging Aan de belacbulijko zijdevan dit streven naar hooger denkt gij niet gijdroomt slechts van de gravekrooii der familie VonHohenhausen on papa zul thans nog slechts van doroolridders spreken die bij zijno voorzaten noemt Het zou mg niet eens verwonderen wanneer bij botwapen mot de drie kruizen overal in dit huis liet aanbrengen en bem die dwaa sbeid te beletten ware vergeefsche moeit Maar beste Tbeodoor Kom Flora incn raool eerlijk zijn en zichniet door elke loksprijs Inton vangen Ik zeg u hetis louter zwendel en niets meer üio bai un VonAdlerberg is oen mijnheer Van Kaalbans die dozwakheden van papa zich ten nutto maakt om zijnbeurs to vullen zoo dikwijls zij ledig is Ik hebhem reeds lang doorgrond en papa voor bem gewaarschuwd maar wat baat mij dit Papa wil mijniet gelooven zoo zal hij dus wel aan bet spreekwoord denken ondervinding maakt wijs De baronb jlooft hem boden den titel van hondehraad mor CortoH Ltmeitojt S Juli 1891 Waarde Heer Gisteren ontving ik onder oprechte dankbetuiging uwen brief van dan 16en methat daarbg iugeslotene Van harte hoop ik dat eena volledige en eene ware vooretelling der zoo bedroevende feiten met betrekking tot de joden in Rusland van lieverlede eaua voor menschelgkheid en rechtvaardigheid gunstige openbare maaning moge vormen en daardoor werken moga op het gevoel van Rusland zelf en van zgne regeering Gg zult naar ik hoop in staat zijn da verspreiding daarvan op bat vasteland ta verzekeren want op het vasteland is ar meer behoefte deze openbare meeniog Ie vormen dan in Engeland Ik blgf waarde heer uw dienstw dienaar W E Gladstone Dan haar N S Josepu 45 Finsbury Pavement Londen In hetzelfde nummer is eene zinsnede uit een brief van den hertog van Westminster opgenomen welke luidt i In Rusland schgnt het van kwaad tot erger ta gaan en de onmensohelgkhaid der overheden is verbazingwekkend en bijna ongeloofelgk Do Czaar stelt er zich aan bloot opgenomen te worden in de categorie van dia vorsten die gelgk Filips II van Spanje roet een onverantwoordelijk gezag bekleed daarvan niet gebruik gemaakt hebben voor de welvaart en het geluk van millioenen hunner onderdanen maar voor hun ondergang en verdriet en die do verachting en walging verdienen van al wat er goeds is in de beschaafde wereld Uit bet schrgvan van het comité aan Gladstone blgkt dat naar zgn plan het maandblad zal vertaald en op ruime schaal in alle landen verspreid worden terwijl met de uitgave zal worden voortgegaan zoolang de vervolging duurt Zal zij op de openbare meening dan gewenachlen invloed oefenen dan moet gelijk Gladstone zeer juist zegt de voorstelling dar feitep volledig on waar zijn Het aantal feiten alleen in dit tweede nummer vermeld is zóó groot dat aan de volledigheid van het medegedeelde wel niet getwijfeld kan worden want dat er nog meer schandalen zoudan hebben plaatt gegrepen zou men zich nauwelgks kunnen voorstellen Maar daarentegen kost het moeite te gelooven dat de medegedeelde feiten alle ook volkomen waar zgn Want kan man zich al voorslalleu zonder het daarom nog te vergoelijken dat lager geplaatste ambtenaren aan wie de uitvoering der maatregelen tegen de joden wordt toevertrouwd wreed en onmenschelgk handelen onbegrgpelgk ia het dat ds hoog geplaatsten in het rgk daarin het voorbeeld geven Of is het niet eene onraenschelijkheid eene daad van volkomen ounoodige plaagzucht als de minister Pobiedonostzeff gelijk liarkml Ruaiii meldt een besluit heeft doen afkondigen volgens hetwelk in het vervolg de joden gedwongen zullen worden hunne kantoren an winkels op den sabbath en op de joodsche feestdagen geopend te houden En is bet niet bijna onmogelijk om aan de juistheid te gelooven van het volgende bericht in Jiarkest Rusua l Een merkwaardig voorbeeld van de onverdraagzaamheid der Keizerin is juist uit geloofwaardige bron te onzer kennis gebracht pDe soldaten in het kamp buiten Moskou werden onlangs door den Keizer en de Keizerin geïnspecteerd Het is gewoonte dat bij dergelgke gelegenheden de gen de verheffing in den adelstand maar er moeten offers gebracht worden indien hot beoogde doel wil bereikt worden en tot die offers is een rijk man immers gaarne bereid Hoeveel papa bem uit zijn kas betaald heeft kan ik niet weton dat is buiten mijn controle maar wanneer ik het kon tellen zou het reeds een aardig sommetje vortcgonwoordigon Het doel heiligt deze offors zeide Flora diehare verontwaardiging over die krasse taal niet verbergen kon Het doel antwoordde Tbeodoor Hoe ikdaarover denkt weet je ik bohoef mijno zienswijzeniet te horbalon Maar dit duel zal papa niet eensbereiken en ik begrijp werkelijk niet dat bij bomzelvon geen twijfel daaromtrent bestaat Von Adlerberg bezit niet don invloed on do vrienden waarophij zich beroemt zijne tusscbonkomst is geen duitwaard on het uittreksel uit do kroniek een voortbrengsel zijnor eigen fanlaisie zwendel anders niets I Gij wordt bittu en uw oordeel mist olkengrond zeido Flora met een bostraffeudon blik opharen broeder Haron Von Adlerberg zou reeds langontmaskerd zijn als bij werkelijk een zwendelaar was I J bij zou hot zijn als bij niet zoo uitmuntend do kunst verstond om vader altijd weer vanniouwo lokspijs te voorzien Ik heb genoog voorhom gowaarscbuwd ik ben het moede altijd wederop hetzelfde onderwerp terug to komen en dozelfdeargumenlen te hooren aanvoeren ITordt venolgd Keizer den manschappen een vrijen dag doel geven ter eera van de gebeurtenis Bg de bedoelde gelegenheid echter ontvingen de officieren vooraf bevel dat geen joodsche soldaten en dezulken zgn er vele bij de inspectie tegenwoordig mochten zgn op het bgzondar verlangen der KeizarinI De joodsche sohlaten werden dientengevolge in barakkan opgesloten de kolonel van het regiment deelde hun de reden mede er bgvoegende dat joden Hara Majesteit hinderden die wenschte voor het zien van hen gespaard te blgven In ons volgende nummer zullen wij waarschijnlijk gelegenheid hebben op dit onderwerp terug te komon Onder het opschrift Aan uwa bagage zal men u kennen bevatten de Londensche bladen de volgende waarschuwing aan het Engelsohe reislustig publiek Men heeft ontdekt dal de hoteliers in Duitschland en omstreken de bagage van hunne gasten door middel van geheime mededeelingen door ieder ingewijde te begrijpen merken Dit geschiedt door het opplakken van etiket dat den naam van de hotel firma toont Maar de kleur en druk zijn verschillend en daardoor kan de collega zien wat hg aan den nieuwen gast zal hebben Een kruier bracht uit wraak dat men hem den dienst had opgezegd de zaak uit Deze had op den koffer van een zeer vrijgevigon en aerzamen Engelarhmau een etiket geplakt dut hem aan den nieuwen hotelier als een bedilzioken en onuitstaan baren gierigaard kenschetste Het gevolg bleef niet uit De Brit werd door twee eigenaars van groote hotels afgewezen met de verontschuldiging dat hun huis reeds vol was Eerst na lang zoeken vond de Eugelscbman opname in een klein hólel toebehoorend aan een niet in t geheim ingewijden waard Do kruier die zijn koffer gedragen bad trad toevallig in dienst bij denzelfden hotelier en vertelde den Ëngelschman openhartig welke poets hij hem gebakken had Men hoopt algemeen dat de hotelhouders zich voortaan van doze kryptographie zullen onthouden Hier in Engeland voegen de bladen or bij heeft men in zaken van grooten omvang een dergelijk middel om zich voor zeker soort koopers tijdig iu acht te kuunon nemen Wannoor een kooper of koopster redon tot argwaan geeft roept de eene bediende den ander toe Twee op tien d i past hier mot twee oogen op tien vingors of hij vraagt zijn collega Is de zaak mot 2 10 afgedaan Alles in orde antwoordt de uaugeaprokeno Van dit oogenblik staat de klant ouder strenge contrulo zoolang hij in den winkel is In sommige magazijnen zijn zelfs dotoctiven dio niets anders to doen hebben dan den komenden en gaanden man i i t oog te houden De reeds bejaarde oore voorzittor der landbouwvereeniging Boessolaero België de heer Vau don Bergh schreef onlangs een boekje over samenwerking en veroeniging op landbouwgebied Het Vlaamscho blad de Akkerbouw haalt daaruit eenigo zinsneden aan on daaronder een stukje vertaald uit den Moidteur univerad over oen stelsel van eigenaardige samenwerking tussclion oen groot Fraiiscb grojideigenaar on een kloin honderdtal zijner paohlors Het oude stelsel van halfwinning of mótayge heeft zich in enkele Fransohe districton gehandhaafd wordt dit stelsel toegepast zooals het kan en behoort maar zelden geschiedde dan geeft dit voor een welwillend verstandig on vruchtbaar samenwerken van beido partijen veel meer golcgoubeid dan hot tegenwoordig algomeone stelsel mn lundvorburing tegen oeno vaste pachtsom Die samenwerking mag dan een doodo letter blijven indien de eigonnar en zijn pachter er vredo mee hebben dut jaar in jaar uit alles bij bet oude blijft niets verbeterd on altijil op den ouden voet voortgcslontord wordt maar meilowerking van den landheer is bij halfwinning volstrekt noodig als de huurder vooruit wil en do opbrengst der boerderij door intensiover cultuur boocjer wil opvoeren Hij kan de gemiddelde opbrengst der boerderijen van 28 op 30 H L graan van 30 op 60 000 kilo peceu per hectare brongen on zoo voorts maar inleii iover cultuur is iiiot denkbaar zonder extra verschotten van arbeid on kapitaal van bemesting van geestkracht en rakkennis Do ballVinnor geniet ocdter slechts do helft dor verkregen wiiistvornieerdering en het gaat dan niet aan dat bij om het genot van de helft dor balen llcn verhoogden last der kosten van voortbrenging gfhool voor zijno rekening zou nomen Allhans bij vvaro een dwaas als bij bot doed De vorbuurdor is inede balfwinner en waar hij zieb onbütuigd laat kan hij geon billgke aartspr iak maken op een grootor aanileel in do winst dan zijne boerderij overeenkomstig den toestand waarin bij zo verhuurde bij oono gewone allodaagsebo beschouwing geven kan Hot oude stelsel is echter bijna overal in onbruik geraakt hoofdzakelijk omdat do laudboor niet goed Zondagochtend echter begonnen da Congrat manoao terstond deu aanval latusscben had Balmaoeda s generaal versterking ontvangen zoodat zgn strgdmaeht op 13 000 man wordt geschat In deu rug was hg gedekt door het fort Callao dat goede diensten bewae vooral door met zijn zware kanonnen de oorlogsohepen der Congresvloot op behoorlijken afstand te bonden Da kanonnen der schepen hielpen ook nu wel maar toch oefenden zij niet zoo grootan invloed als bij het eerste gevecht bij de Aconcagua omdat tij buiten het zware geschut der forten moesten blijven Da strgd duurde den geheelen dag Harhaaldelgk bestormden de Congrestroepen de stellingen hunner tegenstanders maar zander gevolg en telkens weiden zg teruggedreven De duisternis maakte een einde aan hel gevecht Zoodra het gedonder der kanonnen en het geknetter van het geweervuur in de stad Valparaiso gehoord werd liepen de inwoners uit en aanschonwden van de omliggende heuvels den slag Veel kon men echter niet zien want ean dikke rook omhulde beide legers Talrgke oonvooien gewonden die naar de achterhoede werden gebracht trokken de stad binnen en werden in hospitalen en particuliere huizen opgenomen en verpleegd Alle vrouwen voor zoover zij de stad niet hebben verlaten doen dienst als verpleegsters Maandagochtent waren beide legers te uitgeput dan dat zij den strijd konden hervatten Men hield een dag rust en vermoedelijk is heden hel gevecht weer begonnen Indien het den Congrestroepen gelukt hun tegenstanders terug te werpen zijn zg meester van Tina dol Mar en bedreigen het fort Callao in den rug Met behulp vau do vloot aan de eene zgdo en het landleger aan don andoren kant zou hel fort niet meer te houden zijn Hel noordelijk gedeelte vap de verdedigingswerken van Valparaiso zou dan in de macht komen van de Congrestroepen dekken en zoo noodig en ook weer aan boord nemen Dit ia op hel oogenblik do toestand Voor het geval Valparaiso aangevallen mocht worden zullen de Europaasche oorlogschepen in do haven voor de veiligheid der Europeanen zorg dragen Onder leiding van deu Amerikaanschen admiraal Brown zal van de verschillende schepen een voldoende macht matrozen en soldaten aan wal worden gezet om hel leven en de eigendommen der vreemdelingen te beschermen Jules Ferry dio sedort hg weer lid is van den Franschsn Senaat zich zooveel mogelijk op den voorgrond stelt beeft ie Saint Diè een redevoering gehouden ter verheerlgking van hel proleclioaisme Ferry meende dal de kleinzonen van de tegenwoordige landbouwers alsdan rijk geworden zich do weoldo van den vrijhandel knoneu veroorloven wanneer zg dat willen De ongunstige berichten ovor den gezondheidstoestand van de Koningin van Ruraenie worden bevestigd Eerst wilde men or niet aan gelooven omdat men dacht dat er een voorwendsel moest zijn om de Koningin in het buitenland to laten daar zij stoeds haar iinnon hield gezet op het onmogelijke huwelijk van den Ruraoenscben troonojivolger mot juffrouw Vacaresoo Men spreekt van geheelo verlamming lör Charcot van Parijs is ontboden en Prinses Marie von Wiod de moeder der Koningin is te V enetii aangekomen Carmen Syiva is 48 jaar oud De Duitsclie bladen dooien een brief mede van dr Glaser dio zich in Arabic bevindt over den opstand van don Assyr sla n in Yomen Volgens dat schrijven zouden de opstandelingen in hot bezit zijn van Eiigolscbo kanonnen en deze i ia Aden zijn aangevoerd en buitondiön van een Engolscho verkenningsexpoditie te Kola waarschijnlijk geweren on revolvers hebben ontvangen De opstand in Yemen schijnt nog lang niet onderdrukt terwijl ook nog andere stammen dan die der As8 rs do wapenen togen het Turkseho leger moeten opgevat hebbeu MARB TBERICHTEN Augustus 1891 verhoogde prijzen ging de verkoop Gouda 27 Op de opnieuw langzaam waron enkele De kwaliteit monsters was zeer Viui het nieuwe gewas Gorst en Rogge tor markt uileenloopcnd Tarwe Zoeuwsohe f 11 57 ii ƒ 12 50 Mindere j dito 11 i ƒ 11 60 Buitonlondsche per 80 kilo J 10 75 Jl ƒ 11 50 Roggo Nieuwe Zeeuwscha ƒ 8 75 a f 9 50 dito Polder ƒ 7 75 a ƒ 8 50 Buitonlandscbe por 70 kilo ƒ 8 75 Ti 9 Gerst Nieuwe uinter ƒ 5 Ti ƒ B JO Cbevalior ƒ 0 i f C 75 Haver pjr lloct ƒ 4 26 k f 5 50 per 100 kilo ƒ O ii ƒ 9 50 Hennepzaad Buiten iandscb ƒ 7 25 a ƒ 7 75 Kanariozaad S 25 i ƒ 9 Maïs per 100 kilo Bonte Aincrik nanscbo ƒ S 75 Tl ƒ 9 60 Cinquanliuo 8 75 ii f9