Goudsche Courant, vrijdag 28 augustus 1891

1 Zaterdag 29 Ail stos 1891 N 461T GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad Voor Gouda en Omstreken Oe Uuendlng Tan advertentiea kan geiohieden tot edn nor des namiddags van den dag der uitgave UH Hengelaars Een onfeilbaar middel om ten allen tijde overvloedig Vi sch te vangen i s do GRAIS8E oe HÉRON R e i g e r v e t Met pebruiksaanwijzing franco Aerkrijg baar teg en postwi ssel ad 1 6 5 bij GERARD Spiegelstraat 74 Aimterdam In depot hij O MEÏIJVERT Korte Sing ei 2 Veemarkt Melkvee geen aanroer Vette varkens tamelijke aanroer handel rlug 21 a 24 et per half KG Biggen roor Engeland goede aanroer handel rlug 19 a 30 et por half KG Magere Biggen goede aanroer handel rlugger ƒ 0 60 a ƒ 0 86 per week Vette schapen goede aanroer handel traag 16 a ƒ 24 Nuchtere kalreren eenige aanroer handel rlug 7 a 14 Graakalreren goede aanroer handel traag 26 a 40 Aangeroerd 90 partgen kaas handel rlug Eerste qualiteit ƒ 28 a ƒ 31 tweede qualiteit ƒ 24 a ƒ 27 Zwaardere ƒ 31 33 Boter goede aanroer Handel vlug Goeboter ƒ 1 46 a ƒ 1 55 per kilo Weiboter 1 20 k 1 35 per kilo PETROLKUM iNOTEEUINGËK van de Makelaars Caotzlaar SchalkwUki te Rotterdam De markt was heden onreranderd Loco Tankfust ƒ 7 60 Geïmporteerd fast 7 60 Januari Februari Maart levering ƒ 7 50 Septem ber lereriog ƒ 7 46 October November en Pecember lerering 7 60 Burger ij ke Stand GEBOKEN 23 Aug Mam ouden H 1 di Voogt n H lao der Ktmp 24 Willem ouders i D Saudera eo H 1 Kelder OViRLEDEN 26 Aug G GroeDcweg 2 aa OEHUWU S Aug H L Higeuiieker en M vaader Wel M de Koroe eo A Rogaar K vau Scfaaik eo G laario A vao Hcoro eu J C Plomp 27 C Schoiiaveld van dtr Cloet eu J A van der Mey Stolwük GEBOREN Adnanus Klaaa ouden P L Boater eo A TaiDeDborg ADVERTENTIÊN Getrouwd Dr J C SCHÜNEVELD van DKR CLOIST EH J A VAN DEa li£IJ Gouda 27 Aagnstus 1891 Bevallen van een Jongen G VAN GALEN Sm EU Gouda il Augustas I89I De Heer en Mevrouw SCHONEVELD VA DBE CLOET VAN DEB Meu betuigen hunnen dank voor de vele blijken van belangstelling by hun Huwelgk ondervonden De Heer en Mevrouw vandeeMEIJ ScHALKKAMP en de Heer eu Mevrouw SCHONEVELD VAN DEE CLOET Schouten bedanken voor de vele bewgzen van belangstelling bg gelegenheid van het Huwelijk hunner kinderen ondervonden Eene fatsoenlgke VROUW van buiten VRAAGT I fVerkhuisen liefst onder de gegoede stand Adres Bureau dezer Courant onder No 2131 BURGEMEESTER ea WETHODDERS van £ erkenwoude Brengen ter algemeene kennis dat de Eerkweg onder deze gemeente van af den Bunrtweg van den Agterbroek tot aan het Dorp wegens vernieuwing van een steenen heulbrng in dien weg zal z u voor het verkeer van rg en voertuigen en vee van ai den 31 AUGUSTUS tot en met den 19 SEPTEMBER a Berkenaoud den 27 Aug 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd M VA DORP F 8 W GAÜTIER Weth L S Burgem mmm m van deze fabriek niets meer te koop Nog een enkele lading van Dordree u bied ik aan a 4 per 1000 Kg Haast U Agent te Gouda W DEN HERTOG GBOOTJE 80RTSMB1N0 A V OS Az Kleiweg £ 73 en 73 Geen beter adres voor PARAPLVIES dan bij SCHEI K en Zn Markt Gouda Wio zeker zijn wii de Echte J l 6l Lacau te outrangen tesamengesteld en na ele proefnemingen in den handel gekomen onde deü naam des uitvinders Dr Michaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldberoemde ótabblissement van Oebrs StoUworck te Keulen elscht Etkel acao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt 1 eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de voornaamste H H Apothekers enz p Vi Ko Ko prcefbusjeg 1 f 1 0 c 0 90 c 0 35 I OeneraalTerteigenwooTdiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amaterdam Kalveistraat 10 Opentare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 31 AUGUSTUS 1891 des mor gens te elf aren in het koffiehuis tHABMOMiE aan de Markt ten overstaan van den Notorii G C FORTUIJN DROOGLEBVER van No 1 Een op gnnstigjen stand gelegen goed onderhouden WUWKELHUIS met BOVENWONING en ERi aan de Wydstraat te Gouda Wjjk A No 174 Het Bovenhuis waarin 3 Kamers Keuken en Zolder is terstond te aanvaarden terwgl het Benedenhnis verhuurd is tot 30 September 1892 aan den heer L C KINT voor 5 per week No 2 Een goed onderhouden gunstig gelegen WliTBISBiriS WOONHUIS ERF en OPEN PLAATS aan de Wachterstraat te Gouda Wjjk P No 218 Te aanvaarden 1 October 1891 Het Huis bevat behalve den Winkel 5 Kamers Keuken en Zolder en vele gemakken No 3 Een goed onderhouden aangenaam gelegen met afzonderlijke Bovenwoning en ERF aan de Gouwe te Gouda Wgk C No 58 en ö8a met een uitgang in de Poort daarnaaut Het benedenbnis t welk 4 kamers en keuken bevat I S terstond te aanvaarden bet bovenhuis bevattende 3 kamers keuken en Zolder is bg de week verhuurd voor 2 75 Nos 4 en 5 Twee HÜIi BN en ERVEN en grooten TUIN aan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No 212 en 213 No 212 is bjj de week verhuurd voor ƒ 1 15 en No 213 is te aanvaarden I November 1891 No 6 Een HUIS en ERF in de Vrouwesteeg te Gouda Wgk H No 231 verhuurd bg de week voor 2 No 7 tot 9 Drie HUIZEN en ERVEN in de Vrouwesteeg te Gouda Wgk H No 199 200 en 201 Verhuurd bij de week elk voor 1 45 Nos 10 tot 13 Vier HUIZEN en ERVEN in de Vrouwevestesteeg te Gouda Wgk N No 236 tot 239 Verhuurd bg de week voor 1 10 f 1 10 1 60 en 1 30 No 14 Een HUIS en ERF in den Zak te Gouda Wjjk L No 294 Verhuurd bg de week voor 2 No 15 Een HUIS en ERF in den Rozendaal bg den Langen Tiendeweg te Gouda Wgk M No 9 Verhuurd bij de week voor ft No 16 Een HUIS en ERF in de Boomgaardstraat te Gouda Wjjk R R No 85 Verhuurd bij de week voor 1 40 En No 17 Een HUIS en ERF in de Boomgaardstraat te Gouda Wgk R R No 86 Verhuurd bg de week voor 1 30 Ue perceelen bgna allen van Waterleiding voorzien zijn te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping van des morgens 10 tot des namiddag 9 3 uren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren Notitien dezer verkooping en alle nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van Notaris FOR I UIJN ÜHOOüLEEVBR voornoemd Gouda Suelpersdruk r iii Brinkman Zoon De oitgSTe dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prjs per drie maanden ii 1 25 franco per poit 1 70 Aiïoaderlgke Nommer VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 28 Auguatus 1891 Tot Prediliant by de Nud Herr Oem alhier iaberoepen Os T J Heineman predikant te AlbUiserdam Asnstiaoclen Vrgdag 4 September dea aronda te 8 uren zal in de zul KtinstmiD der Sociëteit OnB Geuoegen eene openbare rergadering vorden gehouden waarin door den heer D de Klercq uit Haarlem ala referent de eiaohen ran het apoorwegperaoneel zal worden besproken en daarna gelegeoneid tot debat warden gegeren Gisterenmiddag werd ten behoere ran de StedeIgke Gasfabriek aanbesteed de lerering der benoodigde steenkolen Er waren inschrijrers en wel de hh Gofton Yonng te New Castle Misklejr roor7SVi et en Burnhopa 74 2 et B Hagendoorn on Zoon te Amsterdam Holmside roor 73 14 et Mickley roor 74 40 ot 8 Van Nierelt en Co o Eotterdami Alma roor 72 8 et per waggon ƒ 99 4 Hoos en toon te Boilerdam Mickley roor 74 98 et Holmside 78 82 et 6 C Berghuija te Amaterdam Unser Fritz roor 72 4 et of 96 per waggon De lerering is gegund aan den beer G Berghuis te Amsterdam In de gemeente Haastrecht hoeft de collecte tot vorming ran een onderateuningsfonds roor behoefui en gerechtigd tot het dragen van hel Metalen Kruis en de Citadel Medaille opgebracht f 23 50 FEVILLETOIM Uit hel DuiUch IV 17 De breuk met Fanny Vogel heeft je tegenpapa rerbitterd antwoordde Flora in wier sehooneoogea toorn glinsterde ge schgnt dat maar niet to kunnen rergeten Was het niet een onrecht dat ik gedwongenwerd te begaan zeideTheodoorbarlstochtelgk Washet niet eeurerraad aan het lerensgeluk ran tweemenschenharteii gepleegd En word ik niet aanhoudend aan dit rerraad herinnerd Wanneer papaaan Von Hohenhausen den raad geeft de overeenkomaten met do broeders ran Fanny te rernietigen wanneer hij deze in alle opzichten rertrouwbaremannen ran omkooperij beschuldigt moet ik daarinniet zijn haat zien tegen hon die hij mij dwongongelukkig te maken P Je gaat té ver Ik bewgs mijne beschuldiging als go mijnebewijzen dus wilt noemen met feiten en die feitenzijn waarlijk niet ran dien aard om mij dien tgdte doen rergeten Ik had toen meer Vastheid ran Geslaagd roor acte franaeb I o de heer J Th de Bruin te ICapells a d IJael Op de roordracht roor de betrekking ran Onderwgzer aan de school No 1 te Zerenhuizen komen roor I H 3teggerda te Sneek D Groenendgk te Haastrecht en J Tarlouw te Krimpen a d Lek Wanneer het weder dit eenigtins gedoogt is men te Zerenhuizen druk bezig met bet binnenhalen ran de gerst Over het geheel zijn de graangewassen zwaar zoodat wanneer het weder niet te nat blijft waardoor brt goed droog binnengehaald kan worden de oogst niet tegen zal rallen De bieten blyren orer het algemeen te klein ran stak H M de Knningin Begentei zal de Vergadering van de Staten Generaal op 15 September in persoon openen en wordt daartoe eenig dagen te roren met de Koningin in de residentie verwacht De Sobereningache Wirieibaak ui aa het volfend jaar roor een ander doel worden bestemd Op den Sn Sept a a zal hot zeatig jaren goledtn zgn dat het geachte Kamerlid generaal Van der Sehrieek tot 2n luitenant bij de infanterie werd benoemd Terena zal bij op dien dag tien jaren den rang ran luit generaal hebhen bekleed De heer B J Swaan pred te Haarlem herdacht gisteren den dag waarop hij róór 26 jaren teEem neaBuiten het predikambt in de honormde kerk aanraardde Aan den voor den dienst in Oost Indio bestemden off T gez 2o kl P Costerraan Boodt is tot roort karakter moeten toonen mijn woord had mij meer moeten beteokener dan de toorn ran mijn rader Het was eene zwakheid dat ik toegaf ik heb er bitter berouw orer gehad En laat het nu genoeg zgn I zoide Flora Gedane zaken nomen geen keer Ge moogt er lichtvaardig over heen stappen ik kan het niet antwoordde Theodoor Ja wanneermen aan Fanny slechts het minste rerwgtkon doen Het is immers al te bespottelijk wanneer men alarerontachuldiging wil aanroeren dat zij in de hoogere kringen niet was geïntroduceerd Het streven naarhooger heeft menigeen ten val gebracht God behoede ons dat wij het niet in onze familie zoudenbeleren I Wat wilt je daarrotdo zeggen zeide Fjora Ik wil u waarschuwen Gij droomt ran jen gravenkroon zet je dat uit het hoofd on Hohenhausen denkt er niet aan je stouten droom te rerwezenlijken Ge zijt zeor openhartig zeide Flora bits maar die openhartigheid is beloedigend De waarheid kan niet altijd herberg vinden maar zoo gij haar van uw broeder rorneomt kan zgu niet beleedigen Omtraat den graaf veroorloof ik mij geen oordeel ik kan met beweren dat hij oon gunstigOB indruk op mij gemaakt heeft mhar ikweot ook niets te zeggen dat in zijn nadeel zoupleiten En go kunt ook niet weten of ik nau de ADVERTENTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertêntiën gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt zetting zijner studiën rijf maanden rerlof rerlaend naar Heidelberg Het Kantongerecht te Bergen op Zoom heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen Charles Deronport oud 31 jareu agent ran de Sequah maatschappg te Londen en hem veroordeeld tot ƒ 200 boete subs 60 dagen hecntenis Wegens bet onbevoegd uitoefenen der geneeskunst en tot f 150 boete subs 40 dagen hechtenis wegens het onberoegd rerkoopao en aflereren rau geneesmiddelen Volgens een bericht uit Pen Haag aan een Duitsoh blad gezonden zou onze regeering roornemens zgn een leening ran ten minste 50 millioen gulden te sluiten Het is niet zeer waarschjjnlgk dat onze regeering als daarmede althans het nieuwe ministerie bedoeld is reeds tot het indienen ran zulk een roorstel heeft besloten Bij het opmaken van de staatsbegrootiug en da Indiaeha begrooling waaraan ig tbiu bare krachten in de eerste plaats heeft te wgden zal zg echter zeker de rrang hebben te beantwoorden of Ie tekorten door een uitbreiding ran gorestigde achuld moeten worden gedekt De nu afgetreden minister van financiën was reads bij de aanbieding der staatabegrootiiig voor 1891 ran oordeel dat ui den loop ran dat dienstjaar een leeningsoutwerp moest worden roorgedragen Hg becijferde de ongedekte tekorten van 1885 90 op 36 millioen grooteudeels veroorzaakt door den aankoop van de bezittingen der Ned Khgnspoorwegmaatschappg Bovendien zouden de hier te lande aanwezige saldo s der Indische kas in den loop van 1891 zgn uitgeput Ook roor Indische belioeften zal dus wel moeten geleend worden Tot dusrer is zulk een roordracht echter niet ingodiend De minister heefï alleen eenige malen gravenkroon ran het geslacht Hohenhausen dank zeide Flora Papa heeft zich daarorer zeer duidelijk uitgelaten Ge zult mg reroorlooren dat ik in deze aaogelegonhedeu mijne eigen meening volg De jongeling bleef staan zijn blik die onafgewend op het hoog blozende gelaat gericht was scheen de gedachten ran zgn zuster te willen doorgronden Gij wilt een masker toonen Flora zeide bg ernstig maar ik hoop dat go aan mijn blik zooi eel helderheid zult toekenuec dat ik rag daardoor nietop een dwaalspoor laat brengen Er gebeuren inons huis rerscheiden zaken die pij lang niet berallen ik zou het gaarne willen voorkomen zooveelin mijn vermogen is maar ik kan het niet papa hoort niet naar mijn waarschuwingen hg volgt zgn eigen hoofd Maar dit zeg ik je Flora het kaneens tot eene vreeselijke uitbarsting komen daarom is het dubbel raadzaam dat wij ons niet boren onzen stand rerheffdu Flora scheen in het eerste oogenblik verbaasd te zijn maar deze verbfzmg duurde niet lang spoedig zweefde weder de minachtende glimlach op hare lippen Welk gevaar kon dan dit huis bedreigen Welke storm kon losbarsten boven deze pracht dien overvloed diou rijkdom tj iiet spoken of ge wilt mijne stemming vergallen antwoordde zij Was zulk een storm