Goudsche Courant, maandag 31 augustus 1891

1891 N 4618 Maandag 31 Augustus QOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan geschieden tot eea aur des namiddags van den dag der uitgave TWPJEDË AFDEELING 5 Parade Marsoh Opgedra gen aan de Officieren der Schutterij van Gouda gearr door Joh G Arentz Makt J Bodman Pays Bleu Walzer L Godabd Wion bloibt Wien Jos Schbahhel Fantaisie Divertissement cbampêtre Pebce 9 Marguerite Polonaise L Geadwels DERDE AFDEELING De muziek komt Marsc T Schild Am Frulilings Morgen Babwens Caroiine Polka O WoLFr Fsestmarsch Ned Volkslie deren Jos Kissels De heer C M van Wijngaanlen alhier behaalde bij den Nationaleu Schietwedatrijd te Wageningen een prgi in den peraoaeeleB w latrijd Voot getrokken buks In de gemeenteraadszitting van SI Augustus 1866 werd tot klokkenist alhier benoemd de heer W £ van Zutphen die den In September zijne betrekking aanvaardde en alzoo Dinsdag a st 2 5 jaren genoemde betrekking zal hebbeu vervuld De Hooge Baad heeft gisteren o a verworpen het cassatieberoep van J v d B en J v T door het gerechtshof te Hage in hooger beroep van een vonnis der Bottterdamsche rechtbank veroordeeld tot 5 en 4 jaar wegens verschillende diefstallen onder Moordrecht Waddingsveen Berkenwoude enz Uit Stolwijk schrijft men aan de Sehooni Ct Als eene bijzonderheid op het gebied der veefok I mijn huis verlaten en is sedert niet teruggekeerd Inderdaid zonderling I antwoordde Feodor Hij heeft op ons den indruk van een zeer nuchteren aoliden man gemaakt wat de matronen in den regel niet zijn zoodra zij len vasten wal onder de roeten hebben Hij was zeer solide leide Bost het is nietaannemelijk dat hq zich hier aan eene liederlijkelevenswijs zou hebben schuldig gemaakt Maar indien hij ook een nacht in wat al te woelig gezelschap had doorgebracht dan kon h j toch van morgen naar huis zijn gekomen En hij zou zich aan onze woning vervoegdhebben zeide Hugo Vogel hij had onze uitnoodigiug aangenomen Dan moet ik hem het laatst gezien hebben mengde zich Paul in het gesprek Hij ging gisterenmet mij naar HohenhaUseu Wal wilde hij daar vroeg Feodor Vogel Dat kon ik er niet uit krijgen op mgne vragen antwoordde hij slechts dal dv zijn geheim was Kom heeren zeide Hugo Is en wq naarboven gaan bij mijne zuster wellicht heeft i ij eenbrief ontvangen Mijnhetr Vetter wef s zoo g teijons te volgen Fanny was niet weinig verbaasd toen zij de vier heeren zag binnentreden on de vraag van haar broeder of zij in den loop van den namiddag tjding van den matroos had ontvangen wekte aanstonds ernstige bezorgdheid vel niet zoo gemakkelijk laten rangen Blijkens de laatste berichten orer New York ontvangen verwacht men dat Balmacnda spoedig den aanval zal beginnen INGEZONDEN ITelEd Heer Beleefd verzoek ik U plaatsing voor het volgende in uw blad Hedenmorgen werden op de markt alhier te koop aangeboden door een kramer fleschjes inhoudende een kleurloos vocht dat bestemd is tot verzilvering van koperen voorwerpen en naar zyn zeggen ook geschikt is als middel tegen eksteroogen Een scheikundig onderzoek van dat vocht doet zien dat het niet zoo onschuldig is als men wel zou opmaken uit de w jze waarop het verkocht wordt Het bevatte namelijk een ieer vergiftige imkverbutding gemengd met aterkiaater mede zeer vergiftig In hoeverre de verkooper zyn bevoegdheid te buiten gaat door een vergif op de markt to verkoopen aan iedereen groot en klein als ware het geen vergif temeer wanneer hy bovendien het aanprijst en dus ook verkoopt als uitwendig geneesmiddel laat ik in t midden en ter beoordeeling aan de bevoegde macht Het doel van mijn schrijven ia te waarschuwen tegen het soms zorgeloos in gebruik nemen van dit en misschien meer op dergelijke wgze aan de markt gebrachte middelen Genoemde koopwaar kan wegens zijn vergiftigen rd groote onheilen veroorzaken vooral wanneer men niet weet dat men met zulk een vergiftig vocht te doen heeft Dat het bg aanwending op de huid gevaar oplevert behoeft wel geen nader betoog ü dankzeggende bij voorbaat voor de plaatsing deter regelen Uw Ed A H TEEPE Gouda 27 Aug 91 PETROLKUM NOTEERINGEN van de Makelaars Cantziaar Schalkwijki te RoUerdaiu De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 30 Geïmporteerd fust 7 60 Januari Februari Maart lcering 7 30 Septem ber levering ƒ 7 45 October November en Decemberlevering f 7 50 PATENTEN KEXMSGEVIMG BUKGEMEESTEE en WETHOÜDEES der Gemeente GOUDA brengen ter kennis van alle Patentplichtige ingezetenen ilat de PATENTEN voor het dienstjaar 1891 92 in gereedheid en op de Secretarie dozor Gemeente voor hen verkrijgbaar zijd wanneer zij zich daartoe PERSOONLIJK mtder opgave van TFijk en Nummer hunner Komng aanmelden van MAANDAG den 31n AUGUSTUS 1891 tot en met ZATERDAG den i2n SEPTEMBER daaraanvolgende des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure de ZonJag uOgtionderd zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de binnen dien tijd door de belanghebbenden niet afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der Directe belastingen aan hjnne huizen tegen betaling van twn centen worden uitgereikt Zij die desgevraagd wordende hun PATENT of een a tchnft van hetzelve met kunnen vertoonen vervallen in eene boete van v f tien gulden GOUDA 28 Augustus 1691 Bnrïemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER APVERTENTIEN Geen beter adres voor PARAPLViES dan bij SCHËI K en Zn Markt Souda ADVKRTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelflk opgezonden doorhet Advert ntie Burean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda STEDELIJKE GASFABRIEK Or OTT TD Sinds 1 MAART kan ieder nieuwe gasverbruiker onder zekere voorwaarden eene binnenleiding ter lengte van hoogstens 10 meters voor rekening der Gasfabriek doen aanleggen Zij die van deze gunstige bepaling welke nog slechts zes maanden zal gelden wenschen gebruik te maken worden verzocht zich aan te melden ten kantore van genoemde fabriek Daar de prijs van het gas 1 JAN 1892 met 1 et verminderd en dus op 7 cents de stère gebracht wordt gelieven zij die van deze gunstige bepalingen wenschen gebruik te maken zich spoedig aan te melden De Directeur J J PRII S De DETAILPBIJZEN van h firn 0 95 fomi f 0 27 Is y per V Kg per V Kg per Kg per Kg boa C J van Houten Zoon LOTEi in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER TTrij © E sia xd ©aaa D ax3srt ZIJN TE BEKOMEN BIJ ïi A B1U KIII Lanjye Tiendewegf PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt Mdnt 10 Jam eor Vrattmmm piMtlaMraBd OMiMSbMtni e or btt PnblUk toii ut ï wibaTolMi mAoop MDcnum kn warkand oii b 4 UJk lUailMUB IddeL BcpreeM d ars PrcLOr V Freriehs bwhji m V SCail20nl WOnburo C Wltt OopMh g n Zdekauer si P tor burg Soederstadt kuu Lambl w rK h u Forster Blrmlnsham Onderbuiks organen Oeneea en Halsm Prjl R vipchow B riijii T Oletl MOnch n t Beelam Ltipzij m T Nussbaum Mtnehm Hertz Amrterd m V KorczynskI Kn Brandt KUuwnburg bü storingen in de batjeii traven atoelKanv voortrolt TOortkomeDde ongeiteld Ufhald boaauwdlutd kortadom IMe Zwlteeraeha PlUen Tan den Apotheker kwaUB d 1 T lui Tan uim AunnA varatoppliiK en de dea beden xooBli UAOfdplJn dnlxa Isbeld gebrek aan eetlnnt etu Rlehftrd Brandt worden om hare aaehte etUnff d OTvrouwen fune lacenomen en xljn te verkiezen boven de eeberp werkende Zouten Bltterweter Droppels Uenjreale eu B Om zich by den aankoop te beschennen M tefren nasemsakte preparaten Trage men In de apotheken iteedi naar de alleen ecbte SSwItSfiMiCllc puien van den Apotheker Richard Brandt Prji per dooi met gebrulk aanwljzlne 70 Cent l en lette nauwkeorig er op dm hit bierl owcn arfftiirul t door de wet beaehennde handelimerk of etiket het Witte kruis op het roode TCld en de handtcekenlng Kehd Brandt zich op leder doosje beTinde w Iloorddepot V K van Manten Kolff te Botterdam W Gouda Siielperadruk van A Brinkman Zoon De uitgaTe dezer Coarant geschiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Mzoaderlgke Nommera VIJF CENTEN Btt deze Connut behoort een UUvoei sel BINNENLAND GOUDJf 29 Augustus 1891 VEB to llRlNG VAN DEN GEMEENTEEAAD SiiSidtig den 1 September 1891 des namiddags ten l lira Asn de orde De beéediging dor nieuw gekozen Baadsleden De Begrooting van de gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid voor bet dienstjaar 1892 De Begrooting der Schutterij voor het dienstjaar 1892 De benoeming van eenen Ambtenaar van den Burgerlijken Stand D benoeming van vier Leden in de Commiasie voor de Strafrerordeuingen Maandagavond lal naar ij reeds mededeelden op de Harkt wa mnziek uitvoering plaats hebben in de van wego de gemeente geïllumineerde tent Daar enkel inironers op de Markt en ook de Sociëteit VredeBest naar wij vernamen voornemena zijn ook illuminatien aan te brengen zal het als het wcêr medewerkt een gezellige vroolijke feeetavond kunnen worden Het muziekcorps der dd Schutterij onder directie vu den heer Joh O Arentz zal des avonds ten 7 öor het volgende programma ten gehoore brengen EEE8TE AFDEELING WILHÏLiniS VAN NASSAUEN 1 Marsoh populaire Kessels S Uno nuit d été Ouverture G Tack 3 Bouquet de melodies Waller M Kléoee 4 En revenant de la revue L C Desobmes FEVILLETOiy Uit iet Duiétci IS Ik zal morgen aan de Beurs poolshoogte nemen zeide Hugo in de verlegenheid komen wijniet alleen is t jammer dat wg niet de heerlijkeartikelen zullen krijgen die Hohenhausen oplevert Schrijf den brief heeren I Ik zal hem morgenzelf heen brengen zoo nam de reiziger het woord Zonder aanzien dea persoons zal ik hem zeggen datrecht recht moet blijven Misschien doet h j mij deeer mij eigenhandig de deur uit te werpen Het binnentreden van een eenvoudig gekleeden man brak dit gesprek af Kan ik juffrouw Vogel spreken zeide denieuw aangekomene mijn naam ia Koenraad Bost ik ben de oom van den matroos die En waar ïit uw neef vroeg Feodor Vogel hem in de rede vallende Wy hadden hem hedenten eten genoodigd maar wachtten hpm te vergeefs Dus hier is hij ook niet geweest antwoorddeEost wien deze woorden schenen te doen ontstellen Dat is vreemd I Hij beeft gister middag na tafel ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatarnimte Bovendien worden alle Advertentiën gr a tit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt kerij kan dienen dat de vorige week door den landbouwer J Verdoold alhier een anderhal arige stier verkocht is voor den enormen pry s van f 196 All men bedenkt dat voor beste stieren van dien ouderdom ongeveer de helft der genoemde om betaald wordt behoeft men niet te vragen wat een prachtig dier het zoo duur betaalde geweest is Het programma der wegwedstrijden van de Wiel rijderaVereeniging de Antiloop alhier op Zondag 30 Augustus 1891 luidt aldus Des namiddags 12 s uur Kéunie van mededingers en clubleden in de Sociëteit Ons Genoegen te Gouda Des namiddags 1 ure Gezamenlijke tocht door de stad naar Stolwijkersluis Des namiddags 2 uren Aanvang van den Hoofdwedstrijd over 20 K M Getal deelnemers 12 nl de hb J Pieterae Arnhem L Hofman Woerden S Jeekel Alfea a d Bijn P van der Kolk Botterdam Fr Gnind Arnheöi W H Ba Botterdnn Q M Verhoeven Botterdam G M Dee Leiden D W van Ees Leiden K Smits Arnhem C Witteman v s Hage en J N J Grauert Utrecht Des namiddags 3 g uren Nieuwelingenwedstrijd over 10 K M Getal deelnemers 11 nl de hh J A C Kerkhof Weeap H de Kloet Jr Weesp S Jeekel Alfen a d Bijn C Bruijnzeel Jr Botterdam W J Fortuijtt Droogleevfar Gouda P A Sohoutan Botterdam P de Waardt Botterdam T Ernst s Hage G P Kievenaar Botterdam B Plansuis s Hage en A J Spruit Botterdam In de Woensdag te Haastrecht gehouden raada vergadering sprak de Voorzitter een woord van gelukwenscbing tot den eersten Wethouder den heer T J Den Hartog die na eene ernstige langdurige Dus hebt gij voor zooveel wij thans weten hem het laatst gezien wendde Hugo zich tet denreiziger Gij weet dus dat hij in het kaateel i binnengegaan Ja zeker Gij ging met hem waarom keerde ge nietmet hem terug Uwe nieuwsgierigheid was toch eenmaal geprikkeld of boezemde u het geheim geen belang in Toen ik uit het kasteel terugkwam ging hgnaar binnen in de laan wachtte ik op hem niet wegens het geheim maar omdat zijn gexelsohap mg aangenaam was Hij stond in het portaal ik ag dat die oude kamerdienaar uit het slot terugkeerde en do matroos eon oogenblik later in den tuin ging Daaruit maakte ik de gevolgtrekking dat ik hnm waarschijnlijk te vergeefs zou wachten toodat ikalleen de terugreis aanvaardde En sedert heeft men hem niet weder gezien f vroeg Fanny Neen antwoordde Kost Zou hij misschien nog op Hohenhausen ign f bracht Feodor in het midden Dalf vkan ik niet gelooven zeide Fanny Wat houiis i den gra f had uit te staan weet iknfft otaSt vriendschappelijk was hij niet jegrna tA geïluK Roeds bij de eerste ontmoeting met n raaf in het station te Hamburg viel mjj het verstoorde uiterlijk van mijn vriend in het oog ik wilde niet naar de oorzaak vragen en hg scheeo