Goudsche Courant, maandag 31 augustus 1891

fi ej ïs f fs fï j 5ns wf OpenlDare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 31 AUGUSTUS 1891 des morgens te elf aren in het koffiehuis Habmoniei aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROÜGLEEVER van No 1 Een op gunstigen stand gelegen goed onderhouden WIIVKELHIJIS met BOVENWONING en ERF aan de Wijdstraat te Gouda Wjjk A No 174 Het Bovenhuis waarin 3 Kamers Keuken en Zolder is terstond te aanvaarden terwijl het Benedenhuis verhuurd is tot 30 September 1892 aan den heer L 0 KINT voor SO V per week No 2 Een goed onderhouden gunstig gelegen WOONHUIS ERF en OPEN PLAATS aan de Waohterstraat te Gouda Wijk P No 218 Te aanvaarden 1 October 1891 Het Huis bevat behalve den Winkel 5 Kamers Keuken en Zolder en vele gemakken No 3 Een goed onderhouden aangenaam gelegen met atzonderlijke Bovenwoning en ERF aan de Gouwe te Gouda Wijk C No 58 en 58a met een uitgang in de Poort daarnaast Het benedenhuis t welk 4 kamers en keuken beyat is terstond te aanvaarden het bovenhuis bevattende 3 kamers keuken en Zolder is bij de week verhuurd voor ƒ 2 75 No3 4 en 5 Twee HUIZEN en ERVEN en groeten TUIN aan de Nieuwe Haven te Gouda Wjjk N No 212 en 213 No 212 is bij de week verhuurd voor ƒ 1 15 en No 213 is te aanvaarden 1 November 1891 No 6 Een HUIS en ERF in de Vrouwesteeg te Gouda Wijk H No 231 verhuurd biJ de week voor f 2 No 7 tot 9 Drie HUIZEN en ERViiN in de Vroawesteeg te Gouda Wijk H No 199 200 en 201 Verhuurd bij de week elk voor 1 45 Nos 10 tot 13 Vier HUIZEN en ERVEN in de Vrouwevestesteeg te Gouda Wjjk N No 236 tot 239 Verhuurd bij de week voor 1 10 f 1 10 1 60 en ƒ 1 30 No 14 Eeu HUIS en ERF in den Zak te Gouda Wijk L No 294 Verhuurd bij de week voor f 2 No 15 Een HUIS en ERF in den Rozendaal b den Langen Tiendeweg te Gouda Wjjk M No 9 Verhuurd bg de week voor ƒ 2 No 16 Een HUIS en ERF in de Boomgaardstraat te Gouda Wgk R R No 85 Verhuurd bg de week voor 1 40 En Nó 17 Een HUIS en ERF in de Boomgaardstraat te Gouda Wgk B R No 86 Verhuurd bg de week voor 1 30 De perceelen bgna allen van Waterleiding voorzien zgn té bezichtigen de 3 laatste werkdagen TÓór den dag der verkooping ran des morgens 10 tot des namiddags 3 uren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 nren Notitien dezer verkooping en alle nadereinlichtingen zgn te bekomen ten kantore vanNotaris FORTUIJN DROOGLEEVER voornoemd ODgesteldheid op den leeftijd van 87 jaren voor het sent weder de vergadering kon bijwonen Tevens werd aan den heer F W Mari eervol ontslag als gemeente geneesheer verleend met ingang van 20 Augustus jl De politie te Botterdam schijnt termen gevonden te hebben om tegen Charles Davonport den vertegenwoordiger der Sequah maatschappg eene strafvervolging in te stellen Verscheidene personen die van zgne middelen hebben gebruik gemaakt zgn reeds in verhoor genomen In het kamp bij Zeist zal op den verjaardag van H M de Koningin hel vierde regiment infanterie een groot feest geven waarvoor een sierlijk gedrukt programma is verschenen De feestelykhoden vangen aan na afloop van de parade met een groot militair assaut Verder hebben er volksspelen plaats opgeluisterd door draaiorgels des avonds tooueelvoorstelling afgewisseld door de regimentsmuziek Tot dit deel van het programma behaoren voordrachten masée tintamaresque de oud HoUandsche poppenkast ene Op het programma slaat ook eeu ngala maaltijd met snijboonen rookworst en V4 1 Uit Herwijnen schrgft men aan de A Rott Ct Gelijk reeds werd medegedeeld heeft de heer A J Lindeman ontslag aangevraagd als burgemeester dezer gemeente Het is niet van belang ontbloot even in herinnering Ie brengen welke redenen hem tot dit besluit noopten Men wete dan dat de vrouw en kinderen des heeren L te s Gravenhage wonen Hij heeft echter öjn domicilie alhier doch vertrekt eiken Zaterdag ochtend naar zijn gezin te s Gravenhage om den volgenden Dinsdag weder te keeren in zijne gemeente Hierover waren hier velen en met name de wethouders niet gestichl Er werd daarom bij den minister van binnenl zaken beklag ingebracht over dun heerschenden onregelmatigen toestand Deze stelde daarop de heer L eenvoudig de kouze om of vóór 1 Augustus II zijne vaste woonplaats d i dus zijne vrouw en kinderen naar hier over te brengen of om zijn ontslag in te dienen De heer Lindeman deed het laatste De AmaterdaiMche Ct heeft uitgeschreven een rrijo wedstrijd voor arnateur photografen Zij stelt beschikbaar tien prijzen voor do bestgeslaagde Pholograficn als Een prijs van 50 een van ƒ 40 e van ƒ 25 twee van f 15 drie van 10 en twee van 5 of in plaats van gold overeenkomstige belooning in kunstvoorwerpen tor keuze van de Jury Tot den wedstrijd worden alleen amateur photografen toegelaten Bij het kasteel Cfaamplain dat sedert eeuwen verlaten is ligt een veld waarop een oude muur op invallen stond Keu wijnbouwer kreeg machtiging om dien muur te sloopcn en toog aan het werk Beeds sloeg hij met zijn houweel er eenige uren op los toen hij in den muur een nauwe kluis ontdekte waarin tnee geraamten stonden die om den hals de armen en de beenen door ijzeren banden aan den muur waren vastgeklonken Bij onderzoek bleek dit ook niet wenachelijk te achten hij maakte ge1 durende ie geheele reis van den graaf met geen enkel woord gewag Hij was reeds als jongeling zeer achterhoudend antwoordde Rost een geheim bewaarde hij trouw I en zijne voornemens en besluiten vernam men eerstdan wanneer hij ze ten uitvoer had gebracht Wat hij mij zeide deed zeker een geiieim onderstellen meende de reiziger maar ik kon er geengeloof aan hechten een geheim tusschen een graafen een matroos scheen mij al te bespottelijk En waarom zou zulk een geheim tot de onmogelijkheden behoorenP vroeg Hugo In elk gievalmoet de zaak onderzocht worden En wel zonder dralen voegde Fanny er bij Wat moet er gebeuren vroeg Feodor Het eenvoudigste is dat ik een rijtuig neem en terstond naar Hohenhausen rijd zeide de reiziger Het zou mogelijk kunnen zijn dat hij er oog is Ik zal u vergezellen antwoordde Bost Wanneer wg hem daar niet vinden moeten wq de politie van zgne verdwijning verwittigen Dit plan werd door allen goedgekeurd en Panl ging terstond tot de uitvoering over terwijl de genoeders hunne zuster trachtten gerust te stellen Het was immers mogelijk dat de matroos vroegwe vrienden opgezocht en in hun kring zich voor de vermoeienissen der lange zeereis schadeloos gesteld had Men mocht niet het ergste vreezen in den tegenwoordigen tijd behoorde immers het spoór dat de geraamten die van mannen waren die eenige eeuwen geleden ingemetseld moeten z jn Alle noodige maatregelen lyn geuQmen om zu in de houding te bewaren in welke zg ontdekt zijn en ze in het museum te Bordeaux te plaatsen Elk nummer van de Surinaamsche FolMode begint in den laatsten tgd met hot volgende verzoek in vette letters gedrukt £ n de Surinnmers verzoeken dat het Regeeringsreglement worde gewijzigd in dier voege dat het aantal leden der Staten en het kiesrecht uitgebreid worden ook mag dan geen lid der Stalen tegelgk ambtenaar vooral rechterlijk ambtenaar in actieven dienst zyn Vader help ons Uit Berkenwoude schrgft men Binnenkort zal er eeu aanvang worden gemaakt met een werk dat voor deze gemeente van hoog belang is De vaart namelgk van Stolwijkeraluis is nog slechts bevaarbaar tot aan de grens dezer gemeente Over eenige weken zal worden aanbesteed de schutsluis waardoor dan ook schepen tot vlak bij de kom der gemeente kunnen komen Werd tot heden hier meoSt alles per as aangevoerd en moest men veelal op ruim een uur afstand van de rivieren vele waren halen spoedig zal daarin groote verandering komen eea y niTldering die niels anders dan voordeel en verbetering kan aanbrengen Men heeft dat hoofdzakelgk te danken aan onzen burgemeester die op voortreffelijke wijze de hinderpalen wist weg te ruimen waardoor steeds belet werd uitvoering aan dit werk te geven De eerste gouden tientjes met het borstbeeld van Koningin Wilbelminn zullen waarschijnlijk omstreeks 1 October worden geslagen Dat is althans dunkt ons de vertaling van het bericht aan t Haagsche Dagblad dat HH MM in verband el do vervaardiging van de nieuwe munt in t laatst van September of t begin van October een bezoek aan Utrecht zullen brengen t Is te hopen dat HH MM uu ook eens spoedig een bezoek aan Haarlem zullen brengen in verband mei het drukken van nieuwe postzegels Want t is wel wal al te krenterig dat we nu al bi na een jaar lang nog het portret van den overleden Koning op do zegeltjes hebben enkel en alleen omdat men anders een paar riem papier had moeten vernietigen voor zoover dit niet aan postzegelkoopors was kwijt Ie raken HaaijKhe Ct Naar do N R Ct verneemt is eene der eerste handelingen van den uit uw opgetreden minister van binneoiandschu zuken geweest zich het lot van le in financieel opzicht noodlijdende gemeenten aan te trekken en is dientengevolge door hem aan de Gedeputeerde Staten der provinciën eene circulaire daartoe verzonden In het plan vau den mthistor is gelegen 111 de eorstc plaats de gemeenten te ontheffen van uitgaven die in het algemeen belang worden gedaan en verder herziening van het belasting stelsel op andere grondslagen In afwachting vau eeu en ander wenscht de minister echter niet stil te zitten maar reeds dadelgk maatregelen te nemen om die gemeenten welke in groote moeielijkheden ver keeren van rijkswege hulp te verstrekken Daartoe is evenwel voorlichting van Ged Staten noodig Do loos verdwijnen van een meosch tot de zeldzaamheden Thomas kon ook eene kleine reis gemaakt hebben waartoe bijzondere omstandigheden hem plotseling genoodzaakt hadden Maar Fanny wilde met al die argumenten geen genoegen nemen zij kon de voorgevoelens die hare ziel vervulden niet beheerschen zij was hot liefst mot de beide hoeren uitgereden om zooveel te eerder zekerheid te erlangen Intusschen rolde hel rijtuig voort op den straat weg in de ricbting naar het slot Hohenhausen Faul was in strgd met zijne natuurlijke geaardheid stil hij dacht aan zijn onderhoud met don matroos en trachtte daardoor een uitgangspunt te vinden hij dacht daarbij na over de stappen die gedaan moesten worden wanneer men Thomas niet op Hohenhausen vond Eindelijk kwam het rgtuig roor het hek van het slot De koetsier trok aan de bel Graaf Von Hoheohaoaea was met zyn zuster voor een uur naar baron Von Bucheoau geredeu wanneer hg terugkeerde was onbepaald Heb dan de goedheid den kamerdienaar teroepeo zeide Paul op bevelenden toon Zeg hemslechts dat het eene dringende en gewichtige zaakbetreft De bediende ging langzaam reed het rijtuig den slottuin binnen Ik vrees dat wij die rit te vergeefs hebbengedaan zeide Bost na eeu poos zwijgen terwijl hij minister verzoekt die vóór den laatsten September te ontvangen De consul generaal der Nederlanden te Bern merkt op dat het verzenden van botere qualiteiton Hollandsohe kaas naar Zwitserland de vraag naar dat artikel daar te lande zeer zou doen toenemen Zoowel in Zwitserland zegt hij als in Spanje en Italië ontmoet men steeds betrekkelijk de slechtste Noordhollandsche zoogenaamde Edammerkaas terwgl de goede qualiteit witte kaas die de Ëngelsohen steeds met den naam i Goudscho bestempelen niet wordt aangetroffen Over een groote Amerikaansohe Parapluie loenmaatschsppij die de uit Bertgn gevluchte bankier dr Louis Weigert te New York wil oprichten wordt het volgende geschreven Het bedrijf kapitaal is 30 000 dollar groot en de vennootschap is buitendien in t bezit van 26000 parapluies het doel is deze parapluies uil te leeneu aan ieder die daarvoor wil betalen De betaling bedraagt jaarlijks 3 dollar waarvoor de geabonneerde een van een nummer voorzien metalen penning ontvangt Zoodra een geabonneerde door een regenbui overvallen wordt behoeft hij slechts in een van de i 00 stations der maatschappg te gaan zyn penning af te geven om dan in ruil daarvoor een parapluie ter leen te ontvangen Hij behoeft de parapluie tater niet aan hetzelfde station terug te bezorgen daar ieder station de parapluie aanneemt on daarvoor in de plaats een penning geeft In het begin an de volgende maand begint de maatschappij haar werkzaamheden in al de steden der Vereenigde Staten zoodat iemand die in New York een parapluie leent haar te San Francisco weder kan inwisselen In lederen schouwburg in de meeste herbergen aan de spoorstations en in do sigarenwinkels zullen parapluiedepdta gevestigd worden De algemeene veronderstelling dat de sinaasappelenschillen uit de straten verzameld worden om er oranjcmarmelade van te bereiden is niet van allen grond ontbloot hetgeen uit het volgende blijkt Toen een politieagent te Londen een fruithandelaar zeide dat al die verrotte sinaasappelensohillen welko hij in zijn winkel in een groole mand bewaarde do atmosfeer verontreinigde en dat hij beter deed om ze weg te werpen antwoorddq de man heel bedaard dat hij ze hield totdat hij er zakken vol v n had om ze dan aan iemand te verknopen die er marmelade van bereidde en die hem er een goeden prijs voor gaf Hoewel men het niet zou zeggen moet men Paul Bonnetain en Lucien Desoaves wel gelooven wanneer zij botoogen dat de roman in Frankrijk een Krach tegemoet gaat F en der oorzaken is de vermeerdering van het aantal goedkoope uitgaven die op haar beurt weer het gevolg is van het toenemend aantal tijdschriften die romans opnemen Als men Théréie Baquin van Zola krijgen kan voor zes stuiver al is het dan ook in zakformaat on op leelijk papier gedrukt betaalt men er niet 2 fr 75 voor bij Charpentier en nog eer noemt men een tijdschrift waarin behalve Thórèse Baquin twee andere romans drie novellen etc verschijnen Maar de voornaamste oorzaak is de overmatige productie van romans in de laatste vijftien jaren Het is alsof iedereen do behoefte gevoelt verhalen van 300 in gedachten verdiept naar hot portaal van he kasteel zag Ik zou werkelijk niet weten wat Ihiju neef hier kon gehouden hebbon Bovendien was Thomas een onrustige ziel hg moest altijd wandelen op eeu en dezelfde plaats kon hg nooit lang blijven Nu iets vreezen en hopen en zorgen moet de mensch voor den dag van morgen antwoordde Paul Hier ligt het laatste spoor wij moeten het volgen Daniël trad op dit oogenblik naast het rijtuig O zijt gij het I zeide hij blijkbaar teleurgesteld Heeft dan het sluiten van het contract zooveel haast Niets van contracten 1 antwoordde de reiziger Herinnert gij u den matroos die gisteren hier was Zeker Hij heeft de audiëntie om welke hij aanzoekdeed niet gekregen f Neen Waarom vraagt gij dat f vroeg Daniël wantronwend Om de eenvoudige reden dat de matroos sedert spoorloos verdwenen is Is hij niet hier Neen waarom zou hg hier zgn P Hij heefl den graaf dus ook niet g sproken Zooveel ik weet heeft later tegen den avond een onderhoud tusschen mgnheer en dien man in het park plaats gevonden mijnheer zeide mg dat hij den matroos had bevredigd wanneer hg nu nogmaal mocht komen dan moest hij afgewezen worden j W ordt vervolgd bladzijden te sohrgven die gaan van de aatobiographie zonder oprechtheid tot de fantaisie zonder levendigheid Ieder die in het bezit is van de verbazende kennis op de lagere school verkregen moet in staat zij zich van de plichtmatige 10 000 regels te ontlasten Men zoekt niet meer troost in den wgn of in de liefde maar in den roman En de menschen zeggen niet meer je fais uo roman maar Je fais du roman Men doet in romans zooala men in lintjes of assuranties doet Men is nog zoo ver niet als in Amerika waar men in een cursus van 2U lessen een roman leert maken maar men zal zoo ver komen Er zijn wel nog auteurs die oen paar jaren op een roman broeden alvorens n uit te geven maar zij zijn zeldzaam de meesten brengen ontijdig om de zes of om de drie maanden een roman misgeboorte ter wereld De gemakkelijkheid waarmede het genre wordt beoefend verklaart voldoende het discrediet waarin het langzamerhand is gerankt en het is niet te verkonderen zo er 3 millioen onverkochte doelen de Ikolders en sous sols der Parijsohe boekhandels vullon Gemiddeld verschijnt er 1 roman per dag dat is 300 per jaar misschien worden daarvan 10 opengesneden en 5 gelezen Er bleef een hoop over een operatie overeenkomende met het overbrengen van bioed in de aderen van den zieke kon dezen nog redden Het tooneel sterft aan anemio de roman lijdt aan volbloedigheid Zola begreep dat want hij verklaarde vrgwillig dat zoodra de Eougon serie af is hij don roman voor het tooneel zou verlaten iets dergelijks verklaarde Maupassant na het succes van Musotle Maar ong olukkig genoeg doen Coppée Déroulcde Bornior eu Busnach omgekeerd zoodat de zaken blijven zoonis ze zgn Hot land dat steeds bebouwd wordt zal ten slotte niets meor opleveren De Krach is onvermijdelijk De 120 000 van l Assommoir en de 165 000 van Nana komen niet weer Kn het publiek vertrouwt nl lang niet meer de cijfers die de uitgevers omtrent hun oplagen moedeolen Bij dat alles moet men zich nog verwonderen dat de uitgevers een roman durven uitgeven Een roman van 300 bladzijden gewoon formaal kost aan zetten correctie drukken omslagen papier eto circa 1000 frs hierbij komen 600 frs voor den auteur en 300 frs voor advertenties frankeeren etc Do uitgever zal dus 900 il 960 exemplaren moeten verkoopen afgezien van de 150 vrij exeraplaren om zijn kasten te dokken want de verkoopprijs van S j frs is slechts oen fictie voor den boekhandel is die 2 fr 10 Eerst vun een tweede oplaag kan de uitgever wat overhouden en hoeveel romans brengen het zoover Nauwelijks 1 op de 15 Over 60 jaren zal het boek het tooneel hebben gedood zeide Do Gonconrt in 1879 zrjn voorspelling is uitgekomen ontijdig Maar met nog zoo n paar overwinningen zal men den overwinnaar naast het slachtoffer zien neervallen Tenzij een goed toegepaste belasting Waarom niet Men heeft immers wel van een belasting op de piano s gesproken En wst is de roman dank zij de liefhebbers en virtuozen van onzen tijd anders geworden dan de piano de onuitstaanbare piano op alle verdiepingen van het denken van den weelderigen entresol van Zola of tot het kamertje op do zesde verdieping der bonnes k tout faire toe LIJST van BBIEVEN geadresseerd aan onbekenden over de Ie helft der maand Augustus 1891 en die door tusscheukomst van het postkantoor Gouda terug Ie bekomen zijn Wed B Pietetse Amsterdam S Verhoef Kralii sche Veer A Vermaat Maassluis J de Graaf Nieuwerkerk a d IJsol Muineke Eoltordam C Verstijn Osterlok Berlgn E Frank Landen A Bamett Londen M Leusen Parijs van WADDINXVEEN D de Groot Eotterdam G van Bruggen den Haag Oudonot den Haag Gouda 28 Augustus 1891 De waarnemende Directeur SCHADEE ADVERTEWTIËN Voor de vele bewgzen van deelneming Eoo van hier als elders ontTangen bg het orerl den Tan onze dierbare Echtgenoote en Moeder ALETTA NABER geb Lkvskn betuigen wg onzen hartelgken dank Uit aller naam J e W NA Eft Bloemendaal bg Gouda 29 Augustus 1891 p A S ns j KT Aankondiging S7REU1IINB mmi BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Bodegraven doen te weten dat het gedeeltevan den straatweg Gouda Bodegraven liggendeonder deze Gemeente ten zuiden der spoorlgn Leiden Woerdtn op WOENSDAG 2 SEPTEMBER e k v an af des voormiddags 9 uretot na afloop dei alda ir te houden Uarddravergen voor de passage van voertuigenml ijn GESTREMD en dat de gemeenschap met Gouda alsdan zal moeten plaatshebben over de öpokersbrug en door OudBodegraven Bodegraven 28 Augustus 1891 Burgemeester en Wethouders van Bodegraven W LOTSIJ Burgemeester EIKELENBOOM Secretarie Openbare Vrijwillige Verkooping ten overstaan van den Notaris M I MOLENAAR te Waddinxveen van eene Kapitale HOFSTEDE zijnde BOUWMANSWONING met diverse perceelen uitmuntende Wei en Hooilanden te zamen groot 21 Hectaren gelegen inRandenburgeuReijerskoop onder REEUWIJK en BOSKOOP De Ift op Donderdag tof I isoi ten 11 ure s morgens in het Verkooplokaal van het Koffiehuis Het SCHAAKBORD te Gouda Breeder in te bekomenbilletten De verkooping geschiedt in 8 perceelen combinatien en massa Aanvaarding Kerstmis 1891 en 1 Mei 1892 Betaaldag 30 November 1891 Nader onderricht geven de Eigenaar FRANS BLOMMESTEIJN te Reeuwijk en voornoemde Notaris OEEDIET VEEEENIdlNB Ie Amsterdam Opg ericlit 26 MAART 1853 Correspondent te GOUDA de Heer J J A MONTIJN Cand Not Kleiweg E 21 Verleent handelacredieten aan hare leden tot ten hoogste een bedrag van 60 000 en tegen eene rente thans bedragende 5 met inbegrip van provisie Neemt gelden d deposito en belast zichmet inca seeringen zoowel voor leden alsniet leden De rente voor deposito bedraagt op heden met 3 dagen opvrsging 2 g 1 maand p Namens het Agentschap Gravenhage J F MOENS Agent