Goudsche Courant, maandag 31 augustus 1891

Schoenen en Laarzen Magazijn Hoek LANGE TIENDEWEG D 71 GOVDA Bericht dat hij nog eenige dagen zal doorgaan met de GRIIOli iyilltHI IBy P om al de voc rhanden SCI10li i E en LAARZE tegen nooit gehoorde prijzen uit te verkoopen SPOED ïï DIE ÏÏOQ WIL PEOPITEEEEIf Aanbevelend J P UESSELS maandag 51 Augustus 1891 S pCt l Hypotheek Pandbrieven OEB NOmWESTEfiN £ e FAGIFIO EÏÏDTIEEZBANE Gevestigd te Amsterdam Maatscliappelijk Kapitaal Zes Millioeii Ghilden waarvan geplaatst 2 400 000 Gestort Kapitaal 942 600 Reservefonds 95 000 DÏBECTEUREN H A VAN VALKENBURG FrendenUDirecttmr in Amerika Mr M F UE MONCHY j j J P GUÉPIN i Anukrdatn COMMISSARISSEN Commiuaritten in NederUmd CommiuariutH m Amerika M J WALLEE lid der firma Test as Walleb te Amtterdam W BEBEL Je Wed Geebeet Rebel G J ENGELBERTS E C Enoelbeets Co Arnhem A M CANNON Oud Burfiemeester er stad Spokane Falls en President Tan de Bank of Spokane Falls te Spokane Falls State Y of Washington U S A J B PLANTEN Consul Generaal Her Nederlanden to New York De Directie der Northwestern and Factflc Hypotheekbank bericht dat door tufsschenkomst van onderstaande Firma s k pari verkrijgbaar zUn 5 pCtPANDBRIEVEN in stukken van ƒ 1000 en 600 bij uitloting inwisselbaar tegen nieuwe stukken voor zoover de voorraad sti ekt BbOEKMAK HONUEES D A WiSSELINK E C ENaELBEKi b Co Van deb Meee Zolneb Van deb M amdele Zonen J H V D Kussen Je Gebb Gbatama A L Beihebinoeb k Zonen Heeing Veuthoff Co J A Zip P Qboen Zoon A NqoBDUYN k Zonen p j indeeop Westfeiesche Bank W Jansen Co Bedninos k Ten Cate C H T lands k Zoon A J Loean Zoon G J k A E Geoeneteld Wed J TE Veeteup k Zn P F C Bbuninos k Co DOÏEB Kalff te Amtierdam II Alkmaar n Arnhem II Breda Vel t te Kampen n eeumarden u Leiden n Maaêtrieht j Middelburg G Vebmeeb Johz Deventer II Nieuwediep Dordrecht Goeteule Tholen Gorinchem Gouda Gravenhage Groningen llaarlem Hnrlingen en te Fraueker F TAN Lanscbot j i Hertogetiioich T D Wolff Coübbech k Zn Hoorn Otto de Kat Zoon Van Heel Co C DE GUSELAAB Co Wed Knoi k Doetj akd Hdtoens k Slotboom Uabiooh Heis en di Mdinck Westzbkafpel Hoofd F PosTHUHA k Zoon K Nijmege II Rotterdam n Schagen H Schiedam g Sneek Tiel f Utrecht en Ie Venlo n ffiiuchoten n Zaandam II Zutphen n Zwolle LOTEN in de VERLOTll G BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TB BEKOMEN BIJ A BlillVItlllAI Lange Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor f 10 Openbare Verkooping TAK mmm mim De Notaril H GROËNENDAAL te Oouda is ToornemeDi op WOENSDiCQ 9 SEPTEMBER 1891 des morgens 9 aur aan het Hdïb Wgk b No 162 aan den t Grarenweg nab den Kortei oord te Nitutaerkerk han denlJtnl in het openbaar om contaht gepl t VERKOOPE N Een zeer i netten eS goed onderbonden INBOEDEL bestaande in Tafels Btoelen Canapé Spiegels Schildergen Kasten Bedden met toebehooren Ledikant Yloerkleeden Gordgnen Serveten Tafellinnen Koper Blik IJzer Olas en Aardewerk Eenige Gonden en Zilrèren Voorwerpen ZiWeren Lepels en Vorken en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen daags vóór den verkoop van 9 12 nnr Nadere itfformatiën geeft voornoemde Notaris GROENEKDAAL te Gouda te GOUDA De laatste INSCHRIJVING voor het Schooljaar 18911892 heeft plaats op ZATERDAG 5 SEPTEMBER e k des namiddags 3 4 nren in het Schoolgebonw Het tweede TGELATINGS EXAMEN en de HEREXAMENS worden 7 SEPT ten 9 nar s morgens afgenomen De Directeur Br W JÜLIÜS Gouda U Ang 1891 Toor lairneD Vronwen en Kinderen Schenk Zn Goads Snelperidruk van A Bbinulak St Zoon GOUDA 29 Augustus 1891 In aansluiting b het verhaal van de Jm4t Ct over vermoedelijke ontvreemding van effecten uit de nalsleniohap vnii dun makelaar A H P te Amsterdam Bitleenon wg het volii endo aan Het VI Bid f VoIgens lietgeen uit het verhoor van getuigen door den palitie commissaris Stork afgenomen bTykt zgn op de kamer geweest de heereti Gebr Van M van velke de een door den overledene zoo ten volle vertrouwd werd dat h j als uitvoerder van zijn laataten wil was benoemd on ieta inde brandkast te verrichten en eonige familieleden ook in t bezit van eon sleutel der brandkast Een werkster die tijdens hot verblijf van den heer P iu da kamer het bewuste kastje dat niet was een geheim kastje maar een kastje met geheime sluiting waarvan de sleutel steeds had gelegen iu de Me der tafel schoonmaakte verklaarde dat er niks as stof in was geweest Verder werd nog door den makelaar B verklaard t eenige ook reed als gestolen beschouwde loten door ham tijdens het leven van den hser P waren verkoeht f Ta Zwollg had Donderdag de 18e jaarvergadering plaats van den Volkibond Vereeniging tegen drankmisbruik Do algemeene voorzitter mr Goeman Borgosius hield do openingsrede waarin hg eenige mededee lingen deed over het atyl voor dronkaards te Hoog I halleo eo de plannen van het bestuur tot uitbreiding daarvan boaprak Da afiroden e bestanrsledeo de heeren A van der Voort Azn dr W P Ruysch en mr G Sngdor ran Wi taekerka warden herkozen Aanganoman werden na eenige discussie de volgende voorstellen Vah Amsterdam Het hoofdbestuur drage de afdeelingen op in hare plaatsen een onderzoek in te stellen in hooverre ile oprichting van koffiehuizen als door de afdeoling Amsterdam geëxploiteerd magelgk is en binnen drie maanden hare bevinding daaromtrent aan bet hoofdbestuur mede te doelen Van Gronidgen Do algemerne vergadering aobt bet wensohelgk dat door tusschenkomst en mede werking van de afdeelingen in de verschillende steden kiosken worden opgericht waar goede en goedkoope dranken met namo melk bier en koffie verkrijgbaar zgn Van Aauterdam De algemeene vergadering spreke den wensoh uit dat in het vervolg een nauwer verband worde gelegd tnasohen den Volksbond en de workliedanklasso en wat kan gedaan worden om het gemeentelgk toezicht op de handhaving der drankwet Ie verbeteren P Aanstellen van beambten en betere bekendheid mot do drantwet door de agerftün van politie Verder wna aan de ordo eou voorstel Groningen De algemeene vergadering spreke do wenschelijkheid uit dal het hoofdbestuur pogingun aanwende en zgn invloed gebruiko om afschaffing te verkrijgen van den bieraccijns Op voorstel van het hoofdbestuur word dit punt zdd gewgzigd dat alleen sprake is van afschaffing van deu accijns voor bieren met laag aloholgehalte Aldus geamendeerd werd het aangenomen Het vooistel Groningen om vanwege den Bond een Soheurkalender uit te geven werd door het bestuur niet gesteund en daarna verworpen Haarlem stelde voor Het hoofdbestuur wordt uitgenoo ygd een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om Kefir als volksdiank ingang te doen vinden Door de zorg der afdeelingen Haarlem en Zwolle waren de afgevaardigden in de zaai in de gelegenheid met dezen drank kennis te maken De vergadering b sloot tot het verlangde onderzoek Een ander voorstel van Haarlem luidende Het hoofdbestuor stelle zich in contact met een gevierd schrijver yan kiuderlectuur ten einde voor de schoolbibliotheken oen werkje te verkrggen waarin He Miapeo die het misbruik van sterken drank in huisgezin en maatschappij yoroorzaakl levendig en indrukwekkend beschreven zijn werd ingetrokken omdat er geen gtfld voor beschikbaar is Een breedvoerige disonssi ontspon zich ovor de voorstellen van Utrecht luidende 1 Do algemeene vergadering drage het hoofdbestuur op zich te wenden tot de wetgevende macht met hel verzoek in do drankwet eene bepaling op te nemen waarbg aan den burgemeester de bevoegdheid wordt gegeven op dagen waarop de luting voor de nationale militie plaats beeft de sluiting to bevelen van alle of van bepaald aan te wgzen lokalen aan wolke vergunning is gegeven tot verkoop van sterken drank in het klein i Zich te wenden tot den Gemeenteraad met het verzoek eene bepaling in het leven te roepen waarbg aan het hoofd der gemeente bedoelde bevoegdheid uitdrukkelgkwonit verkend Besloten werd de zaak aai hst hoofdbestuur over te laten Het volgende voorstel as ingekomen van de afdeeling Zwolle Het hoofdbestuur bezorge een reproductie op kleine schaal rtn de graphische statistieken aantoonende de werking der Drankwet enz die op de Veiligheids tontoonstelling te Amsterdam in 1890 door den Volksbond waren ingezonden en stelle ze vergezeld van een duidelgke toelichting tegen matigen prgs verkrggbsar Namens het hoofdbestuur werd medegedeeld dat binnenkort bg de firma Garlings eene uitgave ran ƒ O 75 zal verschijnen Daarna waren aan de orde verschillende voorstellen van het hoofdbestuur a Sespreking van het rapport van de Haatscbappg tot Nut van t Algemeen ivsr de arbeiderswoningen voor zoover dat betrekking heeft op het stellen van vosfwaarden in regtemeatao on haawontranteii tot bestrijding van drankmisbruik Do vergadering besloot aas bet beatuurder M t N v tA haar dank te betuigen De bgdragen van den heer A r d Voort over het Gothenburgor stelsel volgens hetwelk alle vergunningen in handen zijn van é n of meer moatachappgen die geen geldelijk belang bg den rerkciop hebbeu zal om het groote belang van dit rapport achter het verslag worden gedrukt De andere voorstellen van het hoofdbestuur werden wegens het late uur tot een volgende vergadering uitgesteld De begrooting voor 1892 werd vast getteld in ontvongst en uitgoaf op fXhOO Besloten werd de eerstvolgende algemeene vergadering te Groningen te houden Bultenlandsch Overzicht Nadat eerst de vernietiging der Chileensohe ootigrespurtij is bericht komt thans do tgding van haar volkomen overwinning Valparaiso zou zgn ingenomen Mon zal wel doen ook nu nadere berichten af te wacliteu Ue Duitsche Keizer wordt 7 Sopt van zijn Oostenrijksoho reis te Munchen verwacht waar hij tbt 11 Sopt blijft Een of tweo dagen later zal de Keizer den Wurtburg bezoeken ï inr do Koizerin alsdan de gast is von den Groothertog en de Groothertogin van SaksenWeimar die 3 Sept terug zullen zgn van hun reizen In de Kökische komt een artikel voor waarinwordt uiteengezet dat de opheffing van het invoerrecht op graan weinig of niets tot do prijzen zouafdoen daar do stijging voornamelgk veroorzaaktwordt door speculatie Let mon op dei voortrad rogge van don nieuwen ooeat in Duitsohland en de hoeveelheid welke is of wordt ingevoerd uit Rusland voor don tormgn van verbod van uitvoer dan is er meer dan Duitsohland kan gebruiken i e hooge inkoopen in Rusland zgu dnu ook alleen gedaan door speculanten die de prgzen opdrgven terwgl het zeerde vraag is of zü dit lang kunnen volhouden DeKölnisohe verzoekt de Regtering dat zg een statistiek zal pnbliceeren van den invoeren vanden oogst opdat iedereen gewaarschuwd zg Inmiddels breidt in Duitsohland de beweging tegen degraanrechten zich steeds uit De gemeenteraad van Posen heeft met algemcem stemmen besloten een adres te zenden aan den Rgkskanselier waarin ophefTing van do graanrechten wordt gevraagd Veel gevolg is daarvan echter liet te wachten Keizer Frans Jozef zal weldra een bezoek brengea aan de Czecbische tentoonstelling te Praag Aanvankelgk betoonde de keizer geen grooten hstzga belofte gestand te doen want in de Czechen hebbea zich iu dezen zomer zeer oavriendelgk gedragen en verzuimden geen gelegenheid om hun groote ingenomenheid met de Russen betuigen Nu echter heeft keizer Frans Jozef ten slotte toek besloten zijn oorspronkeiyk voornemen om Praag te bezoeken ten uitvoer te brengen en wel op aandriagen ran den minister president graaf Taaffe De minister was bevreesd dat de onvriendschappelgks verhouding tuaschen Cteohen en Duitsohers nog sl ht f zou worden indien de keizer de nationale teatooastelKng waarop de Czeehen zoo trotaob iga niet bezocht Evenwel zal toch de tentoonstelling niet het eenige doel zgn van s keizers reis De keizer zal levsas een bezoek brengen aan het Noorden van Bohemen hetwelk grootendeels Duitsch ia Het ia vier jaren geleden dat de keizer dit gedeelte van zijn rgk het laatst heeft bezoolit Voor de Duitsehers in Bohemea is dit natunrlgk zeer aaugeoaam omdat da CzecbM het bezoek des keizers aan hun tentoonstelling dan natuurlgk niet alleen in hun credit kunoea sohrgven PËTR0LRUN N0TREHIN6EN van de Makelaars CantiUar SohalkwUk te Rotterdui De markt was heden onveranderd Looo Tankfiiat ƒ 7 0 Qelii awdfast 7 M Fehraaii M art le riaitjf 7 0 Septanbar October November ra Dacemiwr lewriiit f 7 B0 Burge ril ke tand GEHOKEN ti Aig Agnn Coruelia Jaesba oidan O C Brouoel n W Vuiitiog Ï7 Pietartj ouden D ds Pater ea D Ix kDiii Ggiberlai Dirk oadera J i vaa Galas en O Smayar it Sauou oadeta A vaa t VaU ea M tan Galen OVERLEDEN SS Aog L T Uariar sa 17 T O Picard ted J vao Ooathim 82 j S8 K i Bloemaadaal wed C de Lange 81 j W Seharlo i j ONDKRTROUWDi 8 Aag C W Koamau tS j aa H O Brugitena iS j I Boakoap U Stolwijk M J ao H lan Hartom Mj L UfaWr Si j aa K Snateru 8 i A vaa Hooia U j a H C H sraoks U j C H RoUkaiisu U j oa N Rallsaaaa lï j Moordrecht GEBOREN Baatiaonljr ondara a Vafkaaf m IV D Varlwetea OVERLEDEN i T Tob 81 P da KaaiBg M j ONDERTEOIIWDi L Wolvara aa l Taiaaakarg GEHDWDi M Taüadar ea L Goadruaa R SlaUs ea D OoateroBi Advertentiën LINDEMAN komt half Septsmter STEENKOLEi Voortdnrend in LOSSING de LADING Puike Grove Rahr Kaohelkolen waaruit gedurende de lossing wordt geleverd tot 80 Cet te per Mnd k k vrg te t joia Aanbevelend A LAMBERT TnrfiiiigaL