Goudsche Courant, maandag 31 augustus 1891

1891 Dinsdag i September S 4619 GOUDSCHE COURANT IV emrs en dmrtentiehlad voor Gouda en Omstreken CACAO 16R00TES De Inzending van advertentiën kan geschieden tot eên uur des namiddags van den dag der uitgave HOOFD WEDSTRIJD over 20 K M Ie Prijs J Pieters Arnhem in 39 m 28 sec 2e W H Baijer Botterdam in 39 m 3B sec 3o 1 C Witteman sGravenhage in 39 m 40 sec Een drietal deelnemers waren niet verschenen NIEUWELINGENWEDSTRIJD over 10 K M Ie Prijs P de Waardt Rotterdam 21 m B sec 2e P A Schouten 21 m 10 sec 3e A J Spruijt 21m 13 sec De heer J Breekland uit Amsterdam uitgenoodigd door het Bestuur der Vereenigipg de Antiloop reikte onder gepaste toespraak aan de overwinnaars de behaalde medailles uit dankte hh rijders voor hunne medewerking en hoopte dat de Vereeniging zoo moge blijven voortgaan op den ingeslagen weg en nog menigmaal een wed trijd organiseeren als deze die zoo in alle deelen gunstig geslaagd is De president der vereeniging de Antiloop ilankte de hoeren die hunne welwillende medewerking hadden verleend waarna het diner een aanvang nam dat zich kenmerkte door een recht gezelligen toon Onder de aanwezigen op den wedstrijd qwrlLten w j op den heer Fockema bestuurslid van den Algemeenen Wielrijdersbond Van de door den Staatspoorwcg aangeboden gelegenheid om Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen reizen maakten gistaren 373 personen gebruik In de Fabriehbode leest men Dezer dagen deed in de dagbladen het bericht de rondo dat H M de Koningin het Agnetapark op 15 September a s met een bezoek zou vereeren Wij begrijpen niet hoe dit bericht in de wereld is gekomen daar bij de Directie van het Park niets omtrent dat bezoek bekend is Het bouwen van de school met gymnastieklokaal en vergaderzaal in het Agnetapark is ge Het betreft hier een menschenleven Stap uit mijnheer Rost 1 W elnu zooals de heeren willen antwoorddedo kamerdienaar ik begrijp van de gehoelo zaakniets Hg wendde hun na deze woorden den rug toe en ging naar hot slot terug Ben lompe vlegel bromde Rost Wat zal ik u zeggen spotte Paul Wat deerthem het loven van een matroos Ja ala oen baronspoorloos verdwenen ware dan zou de kerel moordon brand schreeuwen Natuurlijk Bloed is oen zeer bijzonder sap en het blauwe van den adel weegt het zwaarste inde schaal Ziet go ginds bjj het bosohjo dio donkeregestalte Js Het zal een bediende zijn Kon het niet uw Mof zijn vroeg Paul Hijschijnt iemand te verwai ten Hij naderde ijliitgj uhet boschje in het eerste oogenbiik schoon hei hem alsof de gestalte waarvan men in do duister8i sloohta do omtrekken kon herkennen zich wtld terugtrekken maar daartoe bleef geon tijd meer l inl stond in het borstvolgendo oogenbiik voor oen armzalig gekleedea man wiens geheolo vorachijniog don vagebond aanduidde Wat doet gij hier vroeg hij bar h Wat raakt u dat intwoordde do vagebondmot schorre stem Zgt gij een van de speurhondenuit het slot Geachte Clientèle Deze is dienende UEd kennis te B ven wj by onzen handel in Krnidenierswareu gevoegd hebbeu die van Meel Blom Grutten en Okhnysen s Kindermeel Met Hoogachting ÜEd Dw Dienaren J F HERMAN Zn P C Laagste pqjzen Flinke qaaliteiten In een NET BURGERGEZIN KOST en IirWONIlirG aangeboden Br fr no 2132 Bureau van dit blad Boekhouden Handelsrekenen Handelsrecbt Undergeteekende wenscht in genoemde rakken een Ouritus te openen Aanvang der leuen primo OCTOBER a s Zich aan te melden voor 15 SEPTEMBER bg W DE MOL Crabethstraat Q 239a Leerasr M O Tegen NOVEMBER vraagt Mevrouw Van de WEG te Stolw iemluü eene fatsoenlgkn als meid alleen bet novertreffen LAGEIIBIKII en het gunstig bekende van J M V d SCHALK Co ts Sckiedam Agent A DAM Kleiweg Gouda 6ROOXE aOBTEEltINO A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Verzending eiken ZATERD4 J Een mir 500 Gulden betalen w § aan hem die bjj gebruik vafl GoidHiainrs Kelder Tan l water ooit weder Tihidpijn krijgt SQOLDMANN Co Dresden 50 Cents de flacon verlrijgb iar bij den l rog 1 C ZELDENRIJK Onovertroffen KWALITEIT Alom verkrijgbaar in bussen van l ea 0 85 en j 0 45 Fatriek te Westzaan Opgericht 1823 Algemeene Hypotheekbaak AMSTERDAM KEIZERSGRACHT 478 Maatschappelijk Kapitaal 1 000 000 volteekend Duze Kaïik geeft uit 4 pCt PamlbrieveD in stukken van 1000 en ƒ 500 tot den koon ran 100 j pCt verkrggbHar ton Kanturu van de Agenten do Heeren M J OGIER Co te Gouda Komt nooit terug de zeldzame gpclegfenheid om te koopen BIJNA VOOR NIET f Oechts f3 85 slechtst een voortreffelijk HOULOGE met een zeer elegante KETTING s ii Wegens ophefiSng rogner gezanienlgke bnitenlandsche Filialen moet ik de voorhandenrenzen collectie spoedig opraimen Om dat te bespoedigen verkoop ik van heden af Een zeer fijn goedloopend Horloge voor Ileeren Uames of Jongens voor den spotprijs van slechts f 3 85 en geef bg iaier Horloge nog gratis een Ketting Cadeau Besteltiagen worden naar volgorde spoedig uitgevoerd Franco Verzonden per Rembours Franco I Eersteen grootste Horl oge DepAt Firma CARL POLLAK Weenen 2 2 Novaragasse No 43 s PRACHTIG FEESTGESCHENK 1 Waarsckwing Wie eeue Singer NaaiRlélClline wenscht te koopen koope ulMuUend in een Depot van de Singer Maatschappij want ef worden vaak ook nnmaaliSels enwel zeUs vrjj brataal onder de benaming van echte verbeterde Stayer aangeboden eahet is te begrijpen dat zulke namaaksels van weinig waarde kunnen zyn anders zoudende fabrikanten en verkoopers er van niet trachten deze namaakselg bedriegeltjl als echte Singer Machines te verkoopen maar ze o ider den xearen naam van den fabrikant aanbieden De Singer Maatschappij gevestigd te New York ondste en grootste Naaimachinefabriek der wereld heeft de zaak overgenomen van wglen J M 8 IN O EB de uitvinder van de nnar hem genoemde Singerpiachine en alleen heeft dus het recht bare verbeterde Naaimachines echte verbeterde Slngcn te noemen De Sliiger Mtiatschappif heeft te AMSTERDAM slechts één depot en wel 6 Kalverstraat 62 Eei ïg Depot te ROTTERDAM Beerstraat 346 Eenig Depot te s HAGE Lange Pooten 16 Eenig Depot te GOUDA Dubbele Buurt 4 De uitgave dezer Coaiant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 tranco per post i 1 70 Uzoaderipe Nommers VIJF OENTEN BINNENLAND GOUDA 31 Augustus 1S9I Ter eere van den verjiiardaj oD or jona o Koniajïin Wülielmuia is heden onze stad feestelijk versierd Van alle gemeente gebouwen on zeer vele particuliere woningen wappert de vaderljindsche vlag Versclieidene winkelétalagea zijn gewijd aan het feest van den dag Op de Markt hield do Schutterij parade het Garnizoen op het kazorne pleiii waarna het muziekcorps der Schutterij op de Markt eene uitvoonng gaf De feest iering zat hedenavond haar toppunt bereiken Daar het weör prachtig belooft te zijn zal de geilluroineerde tent ongetwijfeld een schoon effect raaken Bij gelegenheid van don verjaardag onzer jeugdige Koningin is door B en W heden middag op de Openbare scholen vacantie gegeven Do leerlingen der Kostolooze scholen on dor Tusschensohool werden daarcirboven door een onbokonde verrast met een portret van H M Den onbekende een woord van flank voor doze verrassing Een onzer stadgenooten heeft de moeite genomen het aantal vlaggen te tellen waarmede heden ogze stad is versierd en het bleek hom dat behalve de gemeenie gebouwen nog 1382 particuliere huizen van vlaggen voorzien waren bovendien 5 kleine en 2 papieren vlaggetjes wel een bewijs dat vele ingezetenen zich verheugen in den verjaardag van onzen Koningin Gisteren hield onder begunstiging van prachtig weer de Wielrijdersvereeniging de Antiloop alhier aan Stolwijkersluis de m ons vorig nummer aangekondigde wegwedstrijden De uitslag was aldus FEVILLETOIM C il iet Duihch V 19 Dat begrijp ik niet zeide Paul Hebt gijsedert den matroos iet weder gezien Neen Go weet zeker dat hij den tuin verlaten heeft Gij vraagt als oen rechter antwoordde de oudeman ik heb niet de minste plicht om u antwoordte geven Ik zag den matroos hot laatst toon h jin het park ging Wanneer dit alles is wat ge una kunt zoggen mijnheer dan moeten wq de terugkoraat van dongraaf afwachten zeide Paul Wij zijn nu eens hier ea wat boden geschieden kan moet men niet uitstollen tot morgen Is dat niet ook uw meening mijnheer Bost Ik neem er genoegen mede Het wachten kon u lang vallen antwoordde Daniel ironisch bovendien is het nog de vraag ofdo graaf u op een zoo laat uur nog gehoor zal willenvorleenen Hij moet zeide de reiziger mot hoogen ernst ADVBRTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt gund aan den laagsten inschrijver den heer G BLukon te Delft voor 24 746 onder de bekende voorwaarden van beperkten arbeidsduur en minimumloon Ue begrooting was ƒ 24 420 Ook de Lamihouw Courant wijdt een woord aan het nieuwe Ministerie Geen politiek orgaan zijnde laat dit blad de beoordoeling van het Kabinet aan andere bladen over Hot meent evenwel zijn goede verwachting van het nieuwe Bewind te mogen uitsproken en grondt die verwachting niet zoozeer op de personen van het tegenwoordig dau wel op de daden van het vorig Kabinet Hieromtrent schrijft de Laudbouw Courant Terwijl het afgetreden ministerie de baan heeft gebroken oo altbans door het oprichten van een dnetal proefstations het toekennen van subs dien ter bevordering der paardenfokkerij en voor het ranleggen van proefvelden het aanstellen van een Rijkslandbouw leeraar gevolgd door het op do begrooting brengen van gelden voor nog een tweetal eu subsidien voor enkele vakscholen alsmede door het uitvaardigen van een tweetal wetten die in het bijzonder den landbouw raken een begin heeft gemaakt om te doen wat de tijdsomstandigheden dnngond eischen wanneer de ontwikkeling van onzen landbouw met geheel ten achteren zü geraken bij dion van onze naburen terwgl zeggen wij het afgetreden Mipisterie dat oen behoudende richting was toegedaan daartoe de baan hoeft gebroken heeft men grond om te mogen verwachten dat het nieuwe Ministerie dat overeenkomstig den wil van de meerderheid dor kiezers van een vooruitstrevende vriizinnigo richting ia niet stil zal staan mot niet minder ijver werkzaam zal zijn datgene te bevorderen wat tot den bloei van den landbouw kan bijdragen en do slagboomen weg te nomen die hem in liin ontwikkeling tegenhouden Uw grofheid is hier aan goon goed adres En uw nieuwsgierigheid nog minder Noem ja in acht Gij voort iet kwaads inuw schild I Indien gij u niet aanstonds uit de voetenmaakt zal ik Gropte God Reimann riep Daniel die ophot voorplein van hot slot alles had gehoord ennaderbij was gekomen Waf wilt gg hier Aha daar is die oude sluiker spotte de vagebond Oude zondaar vraagt gij nog wat ik wil Wie heeft deatijds don oyiden graaf tegen m j enmijn kind opgehitst Wie was de spion van dagravin Het zou alios anders zyn atgeloopon indien jg niet zulk een laaghartige rol had gespeeld Die man is krankzinnig zeide Daniel metbevende stem Als ik dat was dan had ik je neergeveld alsoen dollen hond stoof Reimann op Zeg je geweten je niets wanneer ge u den dag herinnert toonmen mijn ongelukkig kind uit het meer haalde Eti wie heeft het er in gedreven antwoorddede kamerdienaar wien hot thans scheen te ergeren dat hij den man antwoord moast geven Uw drift de vloek waarmede gij het hoo d van het onschuldige meisje belaadde Wad had Anna cigoulijkmisdreven Zij beminde den jongen heer en ïoozij dan nl geen gravin Von Hohenhausen kon worden An Niet verder grijze zondaar I riep de voormaliga 8nolp r8dnik van A Bkinkmak k Zoon Oouda