Goudsche Courant, dinsdag 1 september 1891

w rxï In ds Vrqdag gehouden reigadering ran deafdeeling Woerden der HoU maatschappij v landbouw was ingekomen een schrijven van den heer V J J van Hinsbergh ryksveearts aldaar die zich althans voor het eerste jaar kosteloos beschikbaar stelde om aan jeugdige landbouwers in den aanstaanden winter les te geven in verschillende zaken aangaande het landbouwbedryf Ook wenschte Sohr dezen winter als spreker in de afdeeling op te treden Na eene toelichting van den voorsteller waaruit bleek dat z n Toornemeus was aan de leerlingen e beginselen te onderrichten van de natuurkunde de scheikunde in toepaèsing op het landbouwbedrijf de kennis van paard en rund van meststoffen enz stelde een der leden voor dat het bestuur der afdeeling deze zaak met den voorsteller zon behandelen en bij wijze van proef eene som van 150 voor dat nuttige doel zou worden beschikbaar gesteld Dit voorstel wera met 1 stem tegen aangenomen Over het ongeluk in de vorige week aan een gecelschap Montblancbeklimmers overkomen schrijft men aan de Figaro o a y Wij zagen een gids aan komen loopen bleek ontsteld sq ier zinneloos en met tranen in de oogen Hij riep de lawine de lawine en wierp het gebroken touw voor onze voeten T e elf reizigers waren op het Petit Plateau 3500 meters boven de zee en maakten zich gereed om vroolijk de opstijging voort te zetten Doch daar begon t te regenen en men moest afdalen de gidsen achtten het noodig De heer Eothe echter zeide dat men aan den anderen kant van de Grands Mnleta kon afdalen en daar wachten terwijl een drager naar het hotel zou gaan om levensmiddelen te halen maar de regen werd sterker en de sneeuw begon af te zakken Naar beneden herhaalden de gidsen Inderdaad een lawine komt van den top van den Montblanc met eene verschrikkelijke saaiheid naar beneden gedonderd Zij bereikt de achtersta vlacbtelingen en werpt hen op de eerste Op hetzelfde oogenbiik scheurt de bodem onder het gewicht en onder een ijaelijken schreeuw rollen twee mannen in de diepte de heer Kothe en de gids Michel en liepen in hun val den heer De Favernay meê Deze is op het punt van te verdwenen toen het touw breekt hij woelt zich los een gids reikt hem het touw weer toe hij is gere4 Boven de anderen heeft de sneeuw reeds de spleet aangevuld Men hoort of ziet niets meer KenskUps hoort men halpkreten t zijn die van een derde die halfdood op eenige stappen van daar ligt Charley Comte ook een gids Hij is zwaar gewond maar kan gered worden Nu gaat men ontsteld verschrikt snikkend en weenend door de wanhoop roekeloos onvoorzichtig geworden naar beneden De gidsen weldra door de bewoners van Chamounix omringd zijn bleek ontsteld en weenen zij kunnen geen woord spreken Mevrouw De Favernay heeft van s morgens af door een teleskoop de beklimming gevolgd Haar jachtopziener dreigend Wilt gij mgn dood kind beschimpen Weg is weg verloren is verloren bromde Faal En wat heeft u hierheen gevoerd Dat r akt je niet Het raakt mij zeer veel Wie hier niets te maken heeft laat ik er uit werpen Beproef het zeide Beimann spottend Ik neem het tegen de geheele bende op laat ze komen zoo hun leven hun lief is De kamerdienaar was eenige schreden achteruit gedeinsd lig zag den stok in de opgeheven vuist van den voormaligen koddebeier en ook den van woede vlammenden blik uit de diep in hunne kassen liggende oogen Van waar komt gij luidde zijn vraag Uit het tuchthuis antwoordde fieimann ruw Dus zoo ver hebt gij het reeds gebracht Zoo ver Kdmaan jou kan zoo iets niet overkomen jij besteelt en bedriegt je heer zoolang totje njk geworden zijt daarna trek je je met pensioenterug om je leven als man van eer te besluiten Maar als iemand van ons allooi in eens anders zaktast dan wordt hij naar de tertohtzitiing verwezen Ik kon uw grofheden beantwoorden zeide Daniel maar dat wil ik niet Wees verstandig Eeimann als het kalf verdronken is kan men denput niet meer dpmpen en zoo ge wraak wilt nemen zoudt ge slechts u zei ven in het verderf starten Men moet kunnen vergeven en vergeten zoon is gered en als liy aankomt met betrekkelyk vasten stap maar bleek en ontsteld valt de moeder in z ne armen eu sleept hem met zich mede W hebben de Favernay s avonds aan tafel gezien hij was wel doch aarzelde om over de bijzonderheden te spreken tyne herinneringen waren niet klaar eu duidelijk Het ongeluk ia de genadeslag voor Chamounix in dit jaar De hoteihoudei zeido droefgeestig Mgn seizoen is gedaan Ket schynt dat er sedert 1870 geen ongeluk op den Montblanc piaais had Kn tot dat jaar waren er slechts drie in den loop van deze eeuw geweest Mevrouw De Favernay deelde aan do weduijNi van Simon Michel den dood van baren man mede Zg zeide eerst dat haar man gekwetst eu aan de Mulcts gebleven was doch de vrouw van een gids raadt spoedig het ongeluk zy strekte de armen uit eu viel ouder bet uiteu van een kreet ter aarde Op initiatief van den heer H L van Ëntboven HLzn is bij de vaststelling der statuten van de vennootschap Pletterg voorheen L I Knthoven en Cie gevestigd te s Hage het participatie stelsel ingevoerd Te beginnen met 1893 bekomt het personeel der bureaux 5 pel aandeel in de te betalen jaarlgksche winst hetwelk zal warden uitbetaald iii de maand Augustus van elk janr Hg die echter tussohentgds de fabriek verlaat wegens verandering van werk of om andere redeu ontslagen wordt verliest elke aanspraak op uitkeering vao bovenvermeld winstaandeel Het aanwezige vaste personeel der beambten buiten de kantoren bazen en werkliodeu dat van de vorige hrma overgaat in dienst der vennootschap verkrijgt een gezamelijk aandeel van 15 percent in de te behalen jaarlyksche winst Dit aandeel zal voor ieder naarmate zgner verdiensten door de directie vastgesteld in de maand Augustus van elk jaar te beginnen met 1893 boven het gewone loon worden uitgekeerd Hiervan zgn echter uitgezonderd zg die wegens slapte ontslagen worden zoomede diegenen welke teugevolge van wangedrag of andere handelingen in strijd mot ile goede orde en de belangen der vennootschap verwgderd worden Uit Rodez in het Fransche departement Aveyron wordt gemeld dat in de gemeente Crépin een man van 70 jaren ter aarde is besteld die scbgndood was Op het oogenbiik dat de kist in de groeve zou neergelaten warden meelde men eene lichte beweging in de kist te hoorèu Deze werd uu geopend en toen zag men de bewegingen Geen twijfel dus dat men hier met een schijndoode te doen had men gaf den man eene hartsterking maar op eenige aan hem gerichte vragen kon hg slechts antwoorden door teekens van leven Men bracht hem daarna naar huis waar hij verzorgd werd van tijd tot tijd wat bouillon gebruikte en de spraak terugkreeg Maar den volgeudev dag is hg overleden De maire heeft nu bevel gegeven om hem niet eer dan 18 uren nadat de geneesheer zgn dood geconstateerd had te begraven Wij lezen in De JBeio Wij ontvingen heden weder een schrgven uit Argentina ditmaal van de band des heeren E J Daar mag jg in staat toe zijn I hoonde de vagebond jg kust den voet die je getrapt heeft En wat baat u deze prikkelbare stemming Mijnheer de graaf zal je gaarne en ondersteuninggeven Aalmoezen van hem Ik zou mgn hond doodslaan wanneer hg uit de hand van dien man eenstuk brood aannam Geld Ik heb er geen behoefte aan Zoo ge dit kunt zeggen Ja ik kan het zeggen Uw lompen pleiten er niet voor I Dit gewaad is mg meer waard dan jou livrei ik zou er niet gaarne in steken Hij kan geen vorstendienaar zijn I bromdePaul Ik heb geld genoeg vervolgde Beimann vanwaar ik het heb raakt nialband vqorloopig zal ikniet verhongeren L Gij zult in bet tuchtbuis eincsen t Is mogelgk Wat is i ariiM gelegen vanneer ik mgn doel waarvoor ik nogween leef sleghtsbereik En dat doel is wraak op den graaf zeide Daniël Zoolang en zoover ik het verhoeden kan zult gij hem niet bereiken Wilt ge niet den vrede met ons dan moeten wg don strijd aanbinden gij zult het onderspit delven Een spottende lach was het antwoord van di koddebeier overschreeuwd door een cherp en schriS Wgnbergh een der landverhuizers die twee jaar geledon naar Zuid Amerika vertrokken Genoemde heer schrijft uit naam van do Nederlanders to Ensenada en vraagt onze hulp om hem en zijn lotgenooten aan eenig kapitaal te helpen len einde in staat gesteld te worden een coöperatieve Inndbouw ondernemiDg te Vestigen Het plan lijkt ons praclisch en lacht ons vrij wat beter toe dan de voorstellen die in den laatsten tijd ter sprake zgn gebracht De heer W vraagt een voorschot op nader te bepalen voorwaarden van rente on aflossing Voor hst geleende geld zou een kolonie worden gesticht op coöperatieve basis en daarin zoudeu uitsluitend Nederlandern vi orden geplaatst De gelden zoudeu onder de controle van nen coniiinssie worden gebracht die dan tevens den inkoop zou kunnen veriHeeren ea voor behoorlgke aHossini zorg dragen Het niet op den weg van een volksblad achtende om zich in deze op den voorgrond te stellen zal De Echo het schrgven van ilen heer W aan eenige mannen van invloed zenden met verzoek er bun aan dacht aan te willen schenken Met genoegen zullen velen keniis genomen hebben zegt het Lfidtich Dagblad van de nieuwe onderscheiding onzen geleerilen landgenoot prof dr H Kern door do benoeming tot ridder dor Pruisische orde Pour Ie Mérite te beurt gevallen Het mag danrom menigeen nellioht belang inboezemen einiige nadere bgzonderhedeii betreffende deze zoo zeldzaam verleende orde te vernemen Zij werd in het jaar 1686 ingesteld onder den naam vaa ürdre de la gi nérosité welken naam Frederik de iroote bg gelegenheid zijner troonsbeklimming veranderde in Ordre pour Ie mérite Tot 18 12 werd deze onderscheiding alleen toegekend aan verdiensten gedurende den oorlog verworven Maar den Sisten Mei van dat jaar besloot Frederik Wilhem IV handelende in den geest van riju groeten voorzaat en tevens ora diens austertlijken roem waardig Ie eeren ook eene civiele klasse FriedeoskUisse in te stellen waarvan bet ordeteeken zou verleend worden aan mannen die hun naam door uitstekende werken hadden beroemd gethaakt Het aantal ridders is tot dertig Pruisische onderdanen geleerden en kunstenaars beperkt waaruit de koning een kanselier en een vice kanselier kiest De eerste kanselier was Alexander von Humbolt Bg overlijden van een der ridders wordt de ridderschap door den kanselier bg rondscbrijven uitgenoodigd hare stam uit te brengen op dian Wsooo dien zg het meest waardig acht de vacatate te vervullen De uitslag der stemming woidt aan den koning medegedeeld die dan den aaugewezeo persoon tot ridder verheft Ten einde deze nieuwe instelling nog meer te verheffen werd tevens besloten dat de insignes der orde ook zouden toegekend worden aan vreemde geleerdeii en kunstenaars die hun naam met groeten roem overladen hadden terwgt hun aantal nooit dat der Pruisische stemgerechtigde ridders zou tnogen overscbrgden De aanvulliug eeuer door den dood eens buitenlandschen ridders opengevallen plaat is echter uiet imperatief Te meer dus mag het ons verheugen dat die ridderschap een zoo waardigen en tevens zoo bescheiden geleerde als dr Kern voor deze booge onderscheiding heeft voorgedragen en door Z M den koning van gefluit van Daniel Wat is dat vroeg Beimann opstuivend Ik roep het dienstpersoneel antwoordde Daniël Wilt gij u vrgwillig verwgderen of wachten tot dehonden op je losgelaten worden Satan zeide de koddebeier Ik zal er aandenken zoodra bet oogenbiik gekomen is Totweerziens I Hij schreef ijlings voort in de richting van de poort en verdween schielgk daarna in de duisternis Uit het slot en de aangrenzende gebouwen kwamen de bedienden naderbij Daniël beval hun den tuia te doorzoeken en de poort te sluiten Gij moet de politie op dien kerel opmerkzaammaken zeide Bost die van het onderhoud getuigewas geweest Hij heeft zgiie wraatzuchtigq plannenniet geheim gehouden Maar hg zal nu niet meer den moed he bben ie ten uitvoer te brengen antwoordde Daniel diezich klaarblijkelgk den schijn wilde geven als vreesdebg niets Hij weet dat wij gewaarschuwd zijn endat de eerste acb rdocht op hem moet vallen Ikweet niet wat de graaf doen zal ik voor mij vreeshem niet tervolgJ De reiziger schudde het hoofd terwgl hij zich langzaam naar het slot begaf fê Pruisen keizer van Duitschland heeft zien bekrachtigen De Anti ditmtveri anging bond vergaderde gisteren te s Gravenhage onder voorzitterschap van luitenantgeneraal Mac Leod ilie met diepen weemoed herdacht het groote verlies hetwelk de bond geleden beeft door het overlijden van den stichter en iJudvoorzilter generaal Van Limburg Stirum di ii onverdroten ijveraar voor pensoonlijke dioustplicUt Vervolgeus vertolkte spr het leedwezen van dun bond over den loop van het wetsontwerp tot invoering van persoonlijke dienstplicht waarmede de Tweede Kamer wel hare instemnping betuigde doch dat niettegenstaande de uitstekende verdediging door den Minister Bergansuis onafgodaan is gebleven Wegens hot overwicht der tegenstanders van het ontwerp Bergansius in het tegenwoordige Ministerie wordt de wederindiening betwijIVld zoodnt afdoende verbetering van s lands defunsie voor geruimon tijd is verijdeld Het Hoofdbestuur we S op zijne pogingen tot ondersteuning vaii de pogingen tot invoering van dienstplicht ook door verspreiding van populaire geschriften Het lodental 10314 is eenigszins loegrtioraeu De toestand der geldmiddelen is bevredigend Er is een saldo van ruim 462 Herkozen werden do aftredende Hoofdbestuurders Mac Leod Verspyck Bouwmeester Perk en Wilkens en voor de vacature wijlen luit kol Verstege die gohuldigd word als een waardig medestander gekozen generaal v Bel of indien deze bedankt kol v Zuylen Besloten werd af te wachten uit de Troonroilo of uit de voorstellen van den Minister van Oorlog welke houding de Bond verder zal aannemen jii het legervraagstuk Onder toejuiching werd inmiddels besloten den oud Minister Bergansius vanwege de bond een adres van hulde en dankbetuiging aan te bieden van zijn palstaan voor den persoonlijken dienstplicht Kunnen gekleurde stearinekaarsen nadeelig voor de gezondheid zijn Ongetwijfeld ten bew e dione het volgende In een dorp in Engelal d werd bij gelegenheid van een familiefeest een kerstboom geplaatst die mot een groot aantal verschillende gekleurde stearinekaarsjes was versierd Den volgenden morgen deden zich bij eon aantal volwassenen verschijnselen van vergiftiging voor Aenvankelgk schreef raen de oorzaak aan do gebruikte spijzen of dranken toe doch uiteen ingesteld onderzoek bleek dat onder de ongestelden ook personen waren die niets gegeten of gedronken hadden maar alleen in de nabijheid van dan keretboom geweest waren De ontboden dokter deed de groen gekleurde kaarsjes welke bij illuminatie gebruikt ii Mn door een soheikundige den Heer Lowe onderzoeken en deze vond daarin duidelijke sporen van arsenicum In de andere werd eveneens koper en arsenicum ngetrolTen loodat het aan geen twgfel onderhevig was of het kleuren had met eene arsenik houdende kleuntof waarscbijnigk smaragdgroen plaats gehad Doof eene hoeveelheid stearine in verwarmde aether op to lossen gelukte het eene kleine hoeveelheid luo het vergift af te scheiden Uit het voortgezette onderzoek van den Heer Lowe blijkt dat voor het kleuren dor kaarsen doorgaans gebruik gemaakt wordt van arsenikboudende groene kleurstoffen welke niet zooals het aiiilinegroen hetwelk onschadelgk is door de werking van b lioht aan verkleuring onderltevig zgn De hoeveelheid gebruikte kleurstof varieert van vier tot een en dert g gram op de dertien kilogram stearine Volgens deze gegevens bevat elke kleine kaarszestien milligram arsenigzuur aiihydride zoodat ineen klein vertrek een paar dozijn dezer brandendekaarsen een ernstig gevaar opleveren Ook rood gekleurde kaarsen zijn dikwijls schadolgk voor de gezondheid Gewoonlijk zgn deze gekleurd met eenegevaarlijke minerale stof vermiljoen of óinnaber Degele bevatten zwavelarseuik en chroomzuur loodoxyde De Heer Lowe eindigt zgn verslag met hetXiezondheidscomité in het belang der hygiène in ovorwi ging te geven met de meeste strengheid tegen hetkleuren der kaarsen met sclnideUjke kleur stofl enop te Ireden Zondagablad Boitenlandsch Overzicht Indien de ontvangen telegrammen juist zijn en dat zal nu wel het geval zgn daar het bericht afkomstig is van de consuls der Voreenigdo Staten on varf Duitschland te Valparaiso dan is het den Congrestroopen gelukt zich van Valparaiso meester te maken Hot bezit van Valparaiso is natuurlijk voor de Congrespartij van bet grootste gewicht Santiago een paar honderd mijlen verder landwaarts gelegen is de hoofdstad en de zetel der regeorio maar Valparaiso is de eigenlijke hoofdstad daar liet de hoofdzetel is van handel en verkeer Valparaiso heeft 200 000 inwoners en is in een bocht langs het strand gebouwd Tut bescherming der haien zijn aan weerszijden van de baai een aantal forten gebouwd welke met zwaar geschut zijn gewapend Dat Valparaiso een belangrijke handelsslad is blijkt uit de cijfers van in en uitvo T iii gen one lijden wordt j iariijks voor een waarde van 6 000 000 pd t ingevoerd e vojr 2 000 000 p st uitgevoerd De forten zijn nu no in de macht vaa Bal aceda maar toch zullen deze wel uiet meer te houden zijn indien de Congrestroepen meester zijn van de stad De fbiteii zijn lot verdediging der stad natuurlijk met het front naar de zee gebouwd enkunnnn dus wanneer zij van lo achierzgde worden aangevallen niet zoo veel weerstand liiedcn Het is echter te lOpen dat het don admiraals der eskaders zal gelukken een bombardement te verhinderen en de fraaie stad te sparen Santiaïn de zetel der regeering is een bijzonder fraaie stad geiogen aan don voel van de Andes en in de nabijheid van den 7000 voet hoogen Tupungato De stad is geheel niouwerwetsch aangelegd on bezit vele fraaie gobouweii Terwijl de Valparaiso de handel zetelt wonen te Santiago de ambtenaars eu de grondbezitters terwijl ook daar de voornaamste staatsinstellingen voor onderwijs kunst eii weldadigheid gevestigd zijn Wat omvang betreft wint Santiago het van Valparaiso Trouwens Santiago telt dan ook tegenwoordig ten minste 250 000 inwoners Naar allo waarschijnlijkheid zal president Balmaced die zich tijdens den oorlog als een energiek man deed kennen de hoofdstad niet licht prijsgeven De stad zelve is geheel onvorstorkt maar toch kan Balm iceda als hij zijn troepen tussohen Santiago on Valparaiso samentrekt den Coiigresmanueu nog veel te doen geven Toch zal de positie van den president wel niet langer houdbaar zijn indien het der Congres Junta gelukt zich te Valparaiso te handhaven Sommige Eugelscho bladen hebhen l druk ovor de verkiezing te Lewisham waar do Unionisten een inderdaad schitterende overwinning behaalden De TJadstoniatien door eenige tusschontijdacho verkiezingen die te hunnen voordeele uitvielen in den waan gebraobt dat het land voor Gladstone s lersche Horae llule plannen partij had gekozen rekenden vast op Lewisham Maar 2892 stemden slechts op den Gladstoniaan en 4585 op den Unionist Zulk een uitslag zou nu weer doen betwijfelen of de meerderhi id van hot Engelsche volk wel Home Rule wil De Unionisten beweren dat overal waar de quaestie zuiver gesteld wordt eu een Gtadstoniaansflie candidaal den werklieden geen 8 uren arbeidsdag en dergelijke maatregelen belooft de Gladstonianen mot de uitspraak van de stembus teleurgesteld worden Zoo krijgt elke partij op haar beurt gelegenheid om zich te vorheugen en zich te verkwikken met hoopvolle verwachtingen Wij vermoedden onlangs dat een deel der ziekte van Rumenie s Koningin op rekening moet gesteld worden van de behoefte aan een reden waarom zij niet naar Bucharest terugkeert Dit schgnt werkelijk het geval te zijn Uit Venetië wordt althans geseind dat de ziekte van Carmen Sylva volstrekt niet zoo ernstig is als gezegjl werd De zwakte en wat daarmee samenhangt schijnt zenuwaandoening te zijn waarover de doktoren zich juist niet ongerust maken Men houdt t voor verkeerd dat er bg de reis is toegestemd dat juffrouw Vacaresco de Koningrh zou vergezellen Men meende dat de Koningin er spoedig door zou kalmeeren maai het tegendeel bleek Eg ervaryig De tegenwoordigheid van de juffrouw deed het huwelgksplan een manie worden zoo zelfs dat Carmen yiva nog moeite deed te Venetië een geheime briefwisseling met Sigmaringen tot stand te brengen Het is echter de vraa of de onverzettelijkheid van Carmen Sylva op dit punt niet meer een gevolg dan de oorzaak is van haar ziekte Terwijl geheel Europa in diepe rust verkeert komt plotseling de Oostenr jksche regeering voor den dag met de mededeeling dat zg voornemens is tot eeif nieuwe uitbreiding van het leger over te gaan Dezer dagen namelijk verscheen te Weenen een brochure waarin de wenschelijkheid van een vermeerdering van het Oostenrijk Hongaarsche leger word lanbovolen Natuurlijk zou aan een dergelijk geschrift geen bijzondere waarde worden gehecht maar het Fremdmblalt het bekende orgaan der regeering vestigde terstond de aandacht op lt werkje en beval het plan zeer aan Do schrijver betoogt dat het Oostenrijk che leger behoefte heeft aan een uitbreiding In de eerste plaats moet het aantal der wetenschappelgk gevormde officieren met 2000 vermeerderd worden maar ook moet de onderoflScierspremie verhoogd worden en dient meiï dé sterkte vau elke compagnie in vredestijd van 76 op 100 manschappen te breagea Bovendien is het noodig do landweer vooral de cavalerie der landweer uit te breiden en tevens grootere zorg te besteden aan het verplegingswezen Ten slotte wordt eeu versterking aanbevolen van de artillerie met 14 oflicieren 26 O manschappen 980 paarden en 84 kanonnen Deze verbeteringen zouden echter de jaarlijksche legeruitgaveu weer Bet 18 000 000 florijnen doen s ijgen Een dergelijke vermeerderi ig der uitgaven zou den Oostenrijkers die toch reeds zoo zwaar belast zijn natuurhjk alles behalve aangeuaam zijn maar nu net Frfiiidenblatt deze versterking der troepen in een hoofdartikel aaubeveeit beschouwt men het geschrift algemeen als een voorbode die slechts moet dienen om de openbare meening op de plannen der regeering voor te bereiden l RTKOLi UM VOTKKKI GK van de Makelaars Caotzlaar Scbalkwijk te KoUerdam De markt was heden onverauderd Loco Tankfust 7 50 GeimpQj teerd fust 7 60 Januari Februari Maart April le erlng f 7 50 September October November en Decemberlevering 7 50 45 337 S aats lötërij 4e Klasse Trokking van Maandag 31 Augustus No 6370 ƒ 6000 No 9402 ƒ 200 No 4117 7714 11543 11931 12j10 en 18346 ƒ 100 Prgzen v au ƒ 65 7 2445 5053 7766 10306 12636 15371 18135 48 2448 5070 7779 10337 12746 16506 18158 97 2453 5152 7806 10355 12769 1 652 18200 147 248J 5156 7976 10424 12966 15813 1 254 166 2491 5184 8013 10440 13006 15819 18264 174 2579 5205 8079 10493 13036 15844 1831B 349 2680 5270 8096 10510 13104 15892 18327 376 2706 6303 8099 10632 13109 16893 18372 390 2734 5416 8112 10645 13196 16913 18399 446 2882 5509 8116 10556 13224 15926 18422 625 3001 6620 8125 10587 13326 15981 18446 604 3039 6538 8160 10634 13839 16004 18462 615 3112 5564 Sl84 10820 13383 16017 18629 703 3193 6648 8262 10829 13431 1602T 18609 746 3206 5743 8274 10838 13445 16174 18646 897 3272 5760 8329 l0871 13481 16191 18651 929 8288 6763 8342 10873 13488 16316 18 38 985 3292 6760 8385 10881 13495 16318 18864 1026 3296 5787 8412 10969 13619 16360 18906 1078 3317 6862 8433 11069 13665 16409 18907 1136 3333 6910 8438 11099 13688 16434 19014 1153 3457 6935 8466 11153 13644 16629 19088 1160 3468 6980 8513 11225 13665 16614 1909 1222 3589 6114 8568 11288 13768 16711 19183 1233 3610 6182 8586 11260 13784 16720 19261 1262 3672 6196 8762 11263 13790 16754 19298 1276 3692 6240 8786 11266 13842 18760 19300 1301 3730 6346 8906 11292 13873 16766 1 3 I7 1303 3743 6364 89 M 11315 13956 16781 19484 1309 3837 6371 8986 H319 14010 16786 1949 1826 3872 6395 9030 11366 14162 16807 19668 1392 3876 6458 9124 11397 14157 16874 1960 1442 3884 6507 9128 11629 14169 16378 19675 1606 3891 6617 9176 11580 14235 17074 19789 1530 3906 6639 9188 11611 14293 17216 19788 1587 3930 6560 9200 11613 14316 17389 19820 1562 3941 6676 9238 11641 14317 17402 19920 1682 3968 6600 9328 11654 14380 17453 19926 1706 3963 6636 9364 11656 1441 17624 1995 1769 3986 6669 9396 11743 14440 17531 19963 1778 4008 6681 939T 11804 14453 17541 19990 1797 4037 6687 11810 14482 17580 20041 1863 4060 6697 9486 11824 14476 17612 20048 1911 4184 5831 9508 119 09 14648 17624 20058 1920 4219 6912 9546 11985 14661 17638 S0077 1946 4227 6967 9607 1 196 i 14662 17706 20079 1963 4266 7140 9717 11990 14712 17733 20169 1994 4314 7158 9746 12021 14726 17797 20814 2003 4457 7180 97É7 12026 14743 l 78ll 20282 2014 4459 7198 9787 12060 14761 17816 20271 2042 4480 7209 9861 12068 14768 17874 20898 2049 4578 7334 9919 12087 14820 17491 20375 2056 4 595 7456 9960 12129 14837 17904 80442 2109 4622 74 58 9960 12147 14886 17944 80444 2146 4626 7495 9992 122 92 14896 17947 20457 2149 4724 7522 1 0041 12426 14911 17952 80459 2167 47S4 7548 10088 12447 14960 18039 20692 2Ï16 4773 760110126 12470 14979 18092 80860 2269 4869 7625 10132 2563 15056 ISIOS 20908 2341 4874 7666 10204 12690 15097 18118 20969 2398 4947 7676 10211 12604 15229 18127 29982 2427 5051 7710 10850 20986