Goudsche Courant, woensdag 2 september 1891

1891 Woensdag 2 September N 46 0 GOUDSGHE COURANTe JMieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De buiending van advertentiën lean gesotueden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave Eeltknobbels HoornHles Huideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tyd geheel verwijderd zouder de minste pijn i veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prijs per flacon met penseel SO ets Alléén echt bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TUIJLL i t a 1 1 I l I G E R A R D s Specialiteilenhandel AMSTERDAM Spiegelstraat 74 r iBOFT m mim iimnLum mizm alleen wIliKAriLFS JlCnlDalSeni beter dan Ssg waft geneest alle ƒ en B teuntriMe per fleschje 0 90 Vl i il A lxLr S l IfeHIIIC onfeilbaar middel tege kiespijn geneest onmiddellgk de hevigste kiespgn tjrli l lAlilJ S WlJIiranKeDSap hwriooi yerAw maxinnersproeten ea rooae neunen GERARD S Likdoórntlnctu ur g t j eeitknobbeis GERARD S Anti rOQSmIddel doet bi nen S dagen de roos p hoofd en in baard verdwenen GERARD S naarmiddel herstelt onfeilbaar alle Ua HH ootdi heM GERARP s MaagkruidcB B or stkruiden Zwectkruiden pakje o 4o GER A RP S Aam beljenZalf l het beste mlddel tot herstel potje i0 80 i n n a € fleschje ƒ 0 95 GER AR ij s HOeStlikeUr bst de slüm op en geneest de benanwendsten hoes GERARD S Mondwater is versterkend Alles met gebruiksaanwijzing Voor buiten de stad franco tegen postwissel Alle middelen zijn vervaardigd volgens voorschrift van een oüd geneesheer en door meer dan40jang e praktijk beproefd Wederverkoopers frevraaffd Voor elke sla d één r ö tn j Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 31 AUGUSTUS 1891 Winkelhuis VVijiiatraat A 174 ƒ ii OO k do firma Van Danlzijf on Van Aalst Huis en Bovenhuis Gouwe C 58 en B8a ƒ 3825 k J van Uongen Botclini 3 Huizen Vrounesleeg U No 99 200 en 201 ƒ 2116 k A Slojit 2 Idem Vrouoeveslesteeg N 286en 237 ƒ 1165 k N Prins 1 Idem aldaar N 238 ƒ 905 k A Snel leman 1 Idem aldaar N 239 ƒ 625 k C Jaake 1 Idem Zak L 294 f 1150 k C J van der aut 1 Idem RiBendaal M No 9 ƒ 845 k I Cats 1 Idem Boorasaardstraat RR No 85 ƒ 600 k J C Zoldennjk APVERTENTIEN Bö beschikking der Arroud llechtbank alhier dd 26 Augastus 1891 is het accoord namens den gefailleerdp L A van STRAATEJi te Gouda aangeboden gehomologeerd en verbindend verklaard volgens de wet Crediteuren wordt verzocht over de hun toekomende Vo DONUEUDAG 10 en VRIJDAG n SEPTEMBER 1891 tnsschen 10 en 2 uur te beschikken ten kantore van den ondergeteekende Weste Wagenstraat 83 De Curator Mr J VKOLIK Advoc l rocur Rqtterdam 29 Angastns 1891 Doel SALP s BAAHD TINCTUÜR geeft de natuurlyke kleur terugdroogt spoedig op en waiicht niet iaf Prijs f 1 20 per flacon Verkrggbaar bjj 1 l A CATScnJ H C Bl lSCKyz te Gouda 1 LOTE in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A Bi i KA Ai Laiifye Tiendeweff PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt Mdart 10 Jann oor Profouoron BraatlaMraii4o Oononbooron m oor hot Fnbllak toofoput on auAoTolon aio ooAoop unfonauB zokor workond on oiuobndoUJk ttenees en Halsmiddel Bop ord door PreLDr R Virohow sortijn T Oletl MOnchni f o Reclam teipiig et o T Nussbaum Manchon o fiOrtZ Amsterdam T KorczynskI Kraku Brandt KUuMnburo bÜ Storingen in de kwaton dor lovor iMt van aam dnrendo vorotoppiiiff sn de dao heden looeli noofapljn dnlno IChold obrok aab ootlnot tuM Prol Dr V Freplchs soriijn et ▼ Scanzonl wanburg o o Ci Witt Ooponhoflon Zdekauer SL Pelonburg SoederstAdt Kuan Lambl Warochau FOFSter Birmingham Onderbuiks organen baljan trairon atflalcanir voortrilt voortkomende ongeiteldUffhold bonanwdhold kortadom iTt i j t j j 1 DJe ZwIUewohe PlUen t n den Apotheker Kleh rd Bnindt wordfo om bare iMhU wklaf do r onetta taan hl eaomea aa IJa Ie Terkluen borenet eehorp verkende Zouten Bltterwator Droppel Heofeeli oai BV Om zich by den aankoop te beschermen Vg teeen BaC naah e prepsrairn mgt men In de polhcken eleedl near de alleen eChte Zwltonraehe rillen van len Apotheker Kiehard Brandt Prji per dooe met tebnilkaamrljilnc 0 Cent 1 n K P l t ii l lilcrlwuen fgi dtukl door de wel beirhermde handelemerk of ftlket het Witte krals ophet roode veld en de handteehenlnc Behd Brandt rich op leder dooeje I b v n i ü Iloofddepot F E van Santen Kolir te Botterdam a I Zilverwitte INMAAK UITJES 20 Cent het Pond J GEBRITSEIM Advertentiën 1 1 65 0 70 0 75 2 60 voor de tanden en aangenaam voor den mond 1 10 in alle Binnen en BuUenlandscIu CoUf ranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Oouda De uitgave dezer Coorant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs pei drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 lizoaderljike Nommers VIJF CENTBN BINNENLAND GOUDA 1 September 1891 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 14 leden werd bijgewoond afwezig waren de bh Hoogenboom van der Garden en Lotgy werden de nieuw gekozen Raadsleden G Stravor H Jager C C H Prince D G van Vreumingen C G van der Post en Dr F H Q van Iteraon beéedigd waarop de Voorzitter bet volgende zeide Mqne Heerenl Ik wenacb u geluk met uwe herbenoemiog tot Lid van den Gemeenteraad 6g zult ia die herbenoeming een aangenaam bewgs hebben gevonden van 3e goedkeuring uwer medeburgera van de wijze waarop gq uwe betrekking hebt waargenomen Ik hoop dat de gemeente nog vele jaren devruchten moge plukken van uwe toew ding aan hare belangen ffh De vernadering betuigt hare inatemming met die woorden De genoemde heeren nemen daarop opnieuw zittiüg De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Bij den Raad kwam in een voorstel van B en W tot uitgifte van gerioleerden grond tuaschen Vrouwesteeg en Nieuwe Haven Dit werd ter visie gelegd B en W dienden heden de gemeente begrooting in voor het jaar 1892 bedragende in ontvangst en uitgaaf een som van ƒ 837 121 43 Deze werd gesteld in handen eener Oommissie tot leden waarvan worden benoemd de hh Prinoe van der Garden en van der Post In deze zitting werden vastgesteld de begroetingen van de gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid en van de Schutterij over het dienstjaar 1892 FEVItLETODJ Uit iet Buiüei V 20 Dat is de vloek der booze daad dat zij voortdurend het booze moet kweeken I zeide hq ernstig Aan Aie wraakzucht ligt stellig een booze daadten grondslag Daniel gaf op deze woorden die op vrageiiden toon tot hem gericht waren geen antwoord maar noodigde de heeren uit hom in het slot te volgen Nogmaals vestigde hij er hunne aandacht op dat df terugkeer va i den graaf wel na middernacht kon worden maar Paul antwoordde dat zij zouden wachten al zou de dageraad ook aanbreken Inderdaad sloeg het middernacht toen het rijtuig voorreed Unica 8taple vroolijk lachend uit de graaf was ernstig en stilDaniel vergezelde hem naar het blauwe kabinet de graaf beval een flesch wijn te brengen Von Buchenau schijnt op wijn niet verzot tezijn zeide hij schertsend men leeft daar in huiszeker zeer eenvouiiig Tot Ambtenaar van den Burgerlgken stand werd herbenoemd de heer H Jager en tot Leden van de Commissie voor de Strafverordeaingen de bh W J Fortuijn Droogleever pr F H G van Iterson C C H Prinoe en Dr H IJsael do Schepper Het onderzeek van het water er Waterleiding had bet volgende resultaat 4 Aug 13 3 Mg permanganaa kaUcus per 1000 co 11 16 i II II 17 10 9 25 13 31 ff 31 II H De feestelijke herdenkijig van den verjaardag van H M Koningin Wilhelmina werd gisterenavond voortgezet Gedurende den ganschen ilvoDd was een ttlrijk publiek op de Markt om de inuziek uitvoering der Goudscbe Schutterij bij te onen Het met tact gekozen programma werd verdienstelijk uitgevoerd en ichonk veel genoegen De illuminatie aan de tent had nogal wat te lijdea van den wind en ongelukkig begon het ook nog Ie teganea zoodat niet bet jrolla effect werd verkregen dat men verwacht had Bovendien was aan de sociëteit Vrede be8t en het Café van den beer Hard zer ook een illuminatie aangebracht terwijl in hot Confectie magazijn van den heer D Samsom een prachtige étalage op het feest betrekkel k te zien was die deo ganschen avond door veel toeschouwers trok Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand Augustus 1891 in de Rijkspostspaarbank ingelegd ƒ 5661 46 terugbetaald ƒ 4296 60 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 275U Unica knikte bevestigend Eenvoudig maar goed antwoordde zij Von Buchenau hecht geen waarde aan een fijne tafel hij is volbloed jager en zijn boterham smaakt hembuiten in hot bosch wellicht beter dan den fijnproever de heerlijkste schotels Hij drinkt zeermatig mij viel dit ook in het oog maar het drinken is ls men het goed beschouwt niets dan gewoonte zoodra men meer drinkt dan de natuurvereischt Zeer waar zeide de graaf maar er ligteen zekere bekoorlijkheid in voor een vol glas tezittfu H j hield op Daniel bracht den wijn Graaf Von Hohenhausen dronk het eerste glas snel uit daarna keek hij den bediende die aacr do deur was blijven staan vragend aan Is er iets bijzonders vroeg bij De jachtopzionor Reimann vf hedenavond indon slottuin antwoordde Danie de kerel voertklaarblijkelijk iets kwaads in zgn schild Hg heeftdit ook niet verholen en hot zou raadzaam zijn indien de autorite teu daarvan in kennis werden Men moet hem er uit werpen zeide de graaf Dat is ook geschied maar een man die uit het tuchthui i komt laat zich door bedreigingen niet bang maken Geef hem een ondersteuning Kurt verzocht Unica wier wangen verbleokt waren wellicht wil ADVKBTENTI £n worden geplaaM van 1 5 regels ik 50 Centen ieder regal meer 10 Centen GBOOTE LETTBBS worden berekend naar plaatsroipite Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVEBTBNTIEBLAP t welk des Maandags verschynt Gisterenavond is bij den heer Begeer op de Oosthaven een begin van brand uitgebroken die spoedig gebluscbt werdGisteren werd door Burg en Weth van Anutei dam ten Baadhuize in het openbaar aanbesteed het bouwen van drie waterkeereode sluishoofden eo verdere werken ten behoeve van de waterververscbing Ingekomen 13 biljetten Minste inschrqving wis van de heeren P Vermeer en P Loenen te Gouda en Ammergtol voor ƒ 106 340 Benoemd tot Wethouder en Ambtenaar van dm Burgerlijken Stand te Haastrecht de heer T i den Hartog Bij de te Berg Ambacht gehouden aanbestedingvan de herstelling der afgedamde Hoekschesluis enhet opmaken en met bazalt beleggen der sluishoofden is de heat A J Stuurman te ADpimerstol aanoeme geworden voor M80 Het jaehtreeht op klein wUd la den poldar Bew Ambacht ia in 3 peroeelen verpacht voor ƒ 148 Men meldt wat zeker voor niemand onverwacht nieuws zal zijn dat op de Veluwe het iioniggewia totaal is mislukt Point de Sears point de miei lu geen 20 jaren was de opbrengst zoo gering D voorraad in de korven is zoo klein dat er zelfs niet genoeg is voor voedsel voor de bijen voor dea winter Ën die diertjes laten zich naar t sohqnt niet met kunst honig beetnemen W J S provisor in een apotheek te Waalwgk word do de rechtbank te s Hertogenbosch wegens vergiftiging van zgne vrouw veroordeeld tot 15 jaren gevangenisstraf In hooger beroep werd door bij u alleen geld afpersen Ik heb hem al iets aangeboden antwoorddede kamerdienaar in wiens trekken zich thans de vrees afspiegelde die hg tegenover den reiziger had trachten te verbergen Mijn aanbod is met spottemqvan de hand gewezen Beimann verklaarde geldgenoeg te bezitten De grsaf stond in gedachten verdiept zgn lippea beefden krampachtig Hij was in hot tuchthuis en roemt er op geld Vte bezitten zeide hij Eerlijk kan hg dat geld niet verworven hebben Ik meen dat zg die uit hettuchthuis komen onder polidetoezicht staan ia betniet zoo Daniel j lu den regel ja Dan moet men de politie op de gezegden vaa dien man opmerkzaam maken Scbrgf uw onderhoud met hem op voor zoover gg het u kunt herinneren ik zal die aanteekeningen aan de politie ter hacdstellen Een genadige wenk gaf dén bediende het teeken van afscheid maar Daniel scheen er geen acht o te slaan Den genadigen heer wordt nog dezen naoht om gehoor verzocht zeide hij Twee heenon uit de stad zijn roods voor eenige uren aangekomen om naar den matroos te informeeren die gisteren hier was zij hebben uw terugkeer afgewacht Von Hohenhauson hield zich vast aan een atoel die naast hem stond zijn hand beefde