Goudsche Courant, woensdag 2 september 1891

liet hof aldaar dit TomÜB eohtei Ternietigd en S wegens poging tot moord Teroordeeld tot 6 jaren Gisteren op het beroep in oassatie uitspraak doende Temietigde de Hooge £ aad nu weder dat arrest omdat dit o s berustte op eone ten onrechte als bekentenis beschouwde rerklaring van bekl en de taak Terwezen naar het hof te a Hage Het Sociaal Weekbl opmerkende dat de taak der staatscommissie oor de arbeidsenquuto nog geenszins ia afgedaan herinnert dat met bet einde van dit jaar de wet vervalt op grond waarvan zij is ingesteld Verlenging van de wet komt het blad wenschelfjk voor om aan de commissie gelegenheid te geven verslag uit te brongen over hare werkzaamheden en daarin de voorstellen op te nemeu waartoe het gehouden onderzoek haar aanleiding geeft en ook opdat het onderzoek zelf kunne worden voortgezet en voltooid Bjj verlenging van haar mandaat zou de taak der commissie ook tot rien veldarbeid kunnen worden uitgebreid waartoe de wet ruimte geeft terwgl zoo men oordeelen mocht dat haar samenstelling met het oog op het vraagstuk van den veldarbeid te wenschen overlaat de Staten Geueriial wel niet hun meJewerkicg zullen weigeren voor bet openen van de gelegenheid om haar ledental ietwat te versterken Is het S W goed ingelicht dan heeft reeds vóur het aftroden van don heer Kuis van Beerenbroek een wetsontwerp sirekkeude om don termijn van 1 Januari 1892 door een lateren te vervangen het departement van justitie fertaten De zaak die er bij betrokken is zal er door worden gebaat indien zijn opvolger de gedachte overnemend dan nieuwen termijn niet te kort stelt zoo dat ook de verhooren zelve kunnen worden voortgezet en boveWien het daarheen leidt dat de staatscommissie ook n ar beid te velde alsnog kan plaatsen op haar wel gram Het schrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan Ged Staten der provinciën in een vorig nummer reeds vermeld luidt volgens de N R Cl woordelijk aldus Voorziening in den financieelen toestand der gemeenten waarop sedert lang en terecht is aangedrongen schijnt eerst op afdoende wijze te kunnen worden verkregen nadat een herziening der gemeentewet den geldelijken last der uitvoering van de rijkswetten voor zoover deze aan de huishouding der gemofinte vreemd is in den een of anderen vorm zal hebben teruggebracht op de schouders van den staat en nadat tevens het rijksbelastingstelsel op betere grondslagen zal zijn gevestigd Deze ingrijpende maatregelen kunnen ook bij de meest mogelijke inspanning eerst na eenig tijdsverloop door don wetgever worden tot stand gebracht Zie ik wel dan zal het voor sommige gemeenten moeilijk vallen om nog gedurende dit tijdsverloop aan de lasten welke thans op haar drukken bot hoofd te bieden Gaarne zou ik daarom vernemen of in uwe provincie een of meerdere gemeenten worden aangetroffen welke zich in dit geval bevinden on te wier behoeve in afwachting van blijvendon regeling reeds dadelijk ter verzekering van een goeden gang van zaken tijdelijk voorziening noodig zoude wezen Uwe daaromtrent met de uoodige cijfers en bewijsgronden gestaafde opgaven en voorstellen zie ik eenigzins spoe Wat wil toch die matroos van mij antwoorddehij Ik ken hem niet welke inlichtingen zou ikdus omtrent hem kunnen gevonP De hoeren bewaren dat hij verdwenen is Verdwenen En wat gaat mij dat aan Dehoeren hadden een geschikteron tijd kunnen kiezen maar hot zij zoo ik wil ben ontvangen Unica had op een divan plaats genomen hare oogen waren vorschend op den broeder gericht die eenigo malen heen en weer ging en toen voor haar staan bleef Begrgpt gij deze onbeschaamdheid vroeg hij Ik zal het zeer kort maken en hun mijne meeningomtrent hun handelwijze niet verhelen Wilt gij uniet ter ruste begeven Sta mij too dat ik blijf verzocht Unica ik maak mij bezorgd om uwentwil Om mijnentwil schertste de graaf Wat hebik dan met de zaak gomeen Hij wendde zich om de hoeren traden binnen een sarcastische glimlach zweefde op zijiie lippen toen zijn blik op den reiziger viel Gij komt vennoedelgk weer over zaken sproken vroeg hij Indien mijn bankier mijnheer Komberg aan uw huis van mijne beslissing nog geen berichtheeft gegeven dan zal dit u morgen zonder twijfelgeworden Het is reeds geschied antwoordde Paul wienbq de herinnering aan deze beslissing het bloed naarhet hoofd steeg Wij hadden zulk een beslUit niet dig immen y66t het eioda der maand September tegemoet De geheimraad Wermuth ryksoommissarlt voorde tentoonstelling te Chicago heeft met een aantalDuitsche industrieelen eene bgeeukomst gehouden waarin het denkbeeld word aangegeven mot verscheidene firma s in verschillende gedeelten des rgkseen centraal comité te benoemen De heer Wr rmuthwees op do betbokeuis dor Amerikaansche markt voorde Duitsche n verheid ouilor opmerking dat Amerika in weerwil der Mac Kinley wet naar berekeningnog voor eene waarde van 400 millioen in goederen sjaara uit Duitschland neemt Hij meende zooveelte meer op eene levendige deelueming aan de tentoonstelling te moeten aandringen omdat hot oenogroota fout zou zijn er weg ta blijveD waarvan menin de toekomst de gevolgen zou ondervinden Allesprekers waren het op dat punt eens P De hoeren dr Weigert en dr Martins die op do laatste tentoonstelling in Amerika te Philadelphia als leden der jury werkzaam zijn geweest verklaarden dat de nederlaag welke de Duitsch nijverheid aldaar had golwlen grooteudeols moet worden toegeschreven aan de zoor gebrekkige manier van uitstallen waarin Duitschland zeer ten achter was gebleven bg do meeste andere staten die hadden gezorgd ook door een goed uiterlijk aan liunne inzendingen eenigon luister bij te zetten Men hoopte derhalve dat hot Duitsche rijk ditmaal met hel toestaan van middelen voor de tentoonstelling niet te karig zou zijn De rijkscommissaris verklaarde op dit punt nog niets te kunnen zeggen h rst bg het indienen der rijksbegrooting zal men daaromtrent iets kunnen vernomen want vóór dien tijd valt er omtrent den omvang der inzendingen nog zooveel te onderzoeken dat er thans zelfs voor oen misschien voorloopig cgfer van bijdrage nog geen berekening kon worden gemaakt Ten gevolge van deze en verdere overwegingen werd er besloten nog goen gevolg te geven aan het bovengenoemde denkbeeld van samenstelling eener centrale commissie maar daarmede te wachten tot na terugkomst van don commissaris Wermuth die in September naar Chicago gaat om op de plaats zelve de noodige schikkingen voor Duitschland t4 maken BaiteDlaniIsch Overzicbt De internationale graanmarkt is gelijk gemeld werd giateron te Weeiwn geopend Ziehier do proportionoele cijfers van don tarweoogst wanneer men 100 als gemiddeld cijfer aanneemt Pruisen 92 Saksen 103 Beieren 100 Baden 60 Wurtemberg wiutertarwe 84 zomertarwe 98 Mecklenburg 93 Italic 86 Zwitserland 100 Nedorlaud f7 Bolgié 26 Frankrijk 64 Groot Britannie 96 Podolie 100 Bessarabie 70 Polen 82 Krim 90 Koerland 95 Noordelijk Rusland 45 fiumenié 90 Servië lOÜ Egypte 95 Zweden en Noorwegen 110 Indié bracht voort 6 842 000 ton tarwe en Amerika 545 millioen bushels Do burgeroorlog in Chili is met de overwinning der Congrespartij geëindigd Na de inneming van Valparaiso bezetten de Congres troepen onmiddellgk ook de hoofdstad Santiago zonder dat zij eonigen tegenstand ondervonden Het leger van president Balmaceda was zoo volkomen geslagen dat de president zelfs geen pogingen aanwendde om de hoofd verwacht wij meenden ons met de beste hoop te mogen vleien maar er bestaat een anders denkend geslacht En om mij dit te zeggen komt gij midden inden nacht Noen mgnheer zoido de reiziger het hoofdtrotsch achterover werpend L als een gunst af tebedelen wat wij als a MH meenden te mogenbeschouwen dat is BP BKR s waardigheidvan mijn huis Wij Ijn himToSitp het spoor tekomen van een matroos die gister namtddag in ditslot kwam en sedert niets meer van zich heeft latenhooren Deze heer ia de oom van den matroos enik heb de zaak ter harte genomen omdat juffrouwVogel die in den braven man baren leVensreddereert het wenschte De matroM i niet in het slot geweest zeidede graaf terwijl zijn blik dien van den grgsaardkruiste Het is waar hg heeft om een audiëntiegevraagd maar zij werd hem niei toegoftaan Ik weet dit antwoordde Paul ik vergezelde den zeeman en wachtte in de laan op zijn terugkeer Ik zag dat hij werd afgewezen en toen in het park ging gedert is hg verdwenen En wat als ik a vragen mag raakt mij dit Gij hebt later in het park met hem gesproken zeide Rost Dat is zoo ik vind geen aanleiding om hette loochenen Wellicht ia het a bekend waaromde jatroos mij opzocht atad Is verdedigen Naar men beweert ia Balmaceda naar de Argentijnsche republiek gevlucht Men kent de aanleiding tot den strgd President Balmaceda steunende op do letter van de grondwet handhaafde de opperheerschappg van de uitvoerende macht Hem steuudep de conservatieven de zoogenaamde MontVarista s en de clericalon die Chili feitelgk maakten tot oen oligarchie ee n land dat bestuurd wordt door enkele invloedrijke familiéa Dat deze regeering slecht is geweest voor Chili zal niemand beweren maar toch was oen botsing op dea duur onmogelijk vooral sedert in het noorden ea zuiden des lands de liberalen en democraten stuedi veld wonnon Den ISden Deo 1888 aanvaardde José Manuel Biflmaceda zijn ambt als president Gedurende twee jaren gelukte het den president met beide partijen vrede te houden maar op den duur was de toestand onhoudbaar Do conservatieven kouden het den president niet vergeven dat hg tot de leiders der liberale partg behoordo en do libeialen wilden niets meer van hem weten toen het bleek dat de president zich met de uitlegging dor grondwet in den geest der conservatieven veroenigde Daarbij kwam Balmaoüda s streven om allu invloedrijke posten door zgn vrienden te laten waarnemen In hot derde juar toen er sprake was van eencandidaat voor het presidentschap bij de voljjends verkiezingen nooinde Balmacod zijn vriend Enrique Scenfuentes Tegen dozen strooman verhief zichtoen een zoo algemeene storm dat Balmaceda deaminister moest ontslaan Du strgd was nu echterbegonnen Het Congres nam een ontwerp aan waarbjjhet toezicht op de verkiezingen aan de uitvoerende macht werd ontnomen maar de president weigerdezijn bekrachtiging Het eene ministerie volgde op het ander zonder dat Balmaceda oen meerderheid kon bijoonbren eii Het Congres weigerde zelfs cle bogrootittg 1890 91 goed te kiuren zoodat de president ten maaad zander begrooting regeerde Ëindelgk kwam eea ministerie lot stand gevormd liit alle partgen ea toon werd ook de begrooting goedgekeurd Nauwelijks echter was do begrooting goedgekeurd of Balmaceda riep zijn oude vrienden terug in het ministerie Het Congres protestoorde doch voordat het Congres gelegenheid had de volgende begroeting te weigeren ontbond de president de rolksvertegeawoordiging Toen brak de oorlog uit De voorzitters van Kamer on Senaat begaven zich don 7on Januari van dit jaar aan boord van de vloot die partij koos voor het Congres on staken in zee Zeven maanden herft de strijd geduurd Aanvankelijk bepaalden do krijgv verrichtingon zich tot zeegevechten en schermutselingen oih hot bezit der havens welke achtereenvolgens in handen der Congres partg vielen De congres partij beheerschte de zee doch Balmaceda bleef in het bezit van de grooto haven Valparaiso en do hoofdstad Santiago Evenwel ontbrak hot den Congres mannen niet aan geld Daar de Congres Junta de noordelijke provinciën m t haar s poter mijnen do voornaamste bron van inkomsten voor het land in haar macht had was zij in staat een voldoende legermacht uit Ie rusten In het laatste van Juli waren de toobe reidselen gereed Zeer handig werd een goed uitgerust leger van ongeveer 10 000 man bij Valparaiso aan wal gezet en na oen reeks van bloedige ge De boeren schndden het hoofd alleen veroorloofde Paul zich de aanmerking dat tusschen deo graaf én den matroos indien hg zich niet bedroog een geheim moest bestaan de matroos had wél veel maar niet alles gezegd Een geheim spotte de graaf De man verlangde van mij ondersteuning ziedaar het geheele geheim Dat kan ik niet gelooven antwoordde de reiziger Hij werd boos toen ik hem vroeg of bfhier een ondersteuning wilde halen wanneer ditzgn oogmerk was dan zou hg geld wel bebbeaaangenomen dat de hoeren Vogel hem aangebodenhadden Misschien had nü het recht een ondorstreuniiigvan mij te eischon zeide de graaf bedaard Latenwij een einde maken apn dit gesprek bet uur is at zeer slecht gekozen Wat ik weet wil ik u zeggen Reeds aan het station Hamburg herinnerde mij d matroos er aan dat hij mij gedurende de reis eendien t had bewezen d e wel van geen groote beteskonis was maar onder do heersohende omstandigheden niet van belang ontbloot De man had doorde schipbreuk alles verloren hg mocht dus moteenig rocht de hoop koesteren dat ik mg den dienst herinneren en hem krachtige hulp bieden zou Wordt vervolgd reohtea rukten de Congres troepen een week nadat zij geland waren Valparaiso binnen De Congres partij heeft dus overwounen en derhalve zal Chili voortaan een parlementaire republirk zijn De nieuwe regeering wordt niet alleen door de meerderheid der bevolking in Chili maar ook in Europa algemeen met ingenomenheid begroet Men verwacht dat de Congres partij mot gematigdheid zal te werk gaan en weldra weer orde on rusi in het geteisterde land zal herstellen Moge de CongresJunta welke de regeoring voorloop g heeft aanvaard deze verwachtingen niet teleurstellen Blijkens een eensluidend boriclit in de Belgische bladen zet de centrale sectie voor de buitengewone begrooting niettegenstaande do Kamer iiuiteengegaan naar aanleiding van liet nmenilcmoiit Ancion hetwelk 100 000 frs van de aiingevraagde 17 millioen reserveerde teir einde later op de groote onvoorziene kosten dor Maasforten te kunnen torugkomon haar onderzoek voort naar de geschiedenis tlier forten en naar den schuldige aan de ontzettende overschrijding der aanvankelijk gornamdo kosten I ie sectie heeft den minister van oorlog eene vragenreeks toegezonden en generaal Pontus heeft die ter beantwoording doorge zondin naar hot badplaatsje Nieuvvpoort waar do inspecteur dor forlificatieii generaal lirialinont tijdelgk verblijf houdt dio wec erora op zijne beurt naar Luik hoeft geschreven om zich do inlichtingen te vorschtiffon welke door den mir iste r verlangd worden De minister heeft dai coiitrale sectie aangeboden de correspondentie sedert Juni door hem met generaal Brialmont gevoerd in haar geheel over te loggen Dat deze naar bet schijut officieuso mededeeling van don aard en do rosultiiten van don in paniieiulen arbeid der centrale soclie oeno duidelijke voorsteliirg aan het publiek zal geven tou stellig nietgemakkeIg k vol te houden zgn INGEZONDEN Cla azDQ plain Het tragisch feil bij het wegruimen der overblijfselen van hot kasteel Champlain vermeld in uw dagblad van 31 Augustus is zeer aangrijpend wellicht voor den romanschrijver een motief tot ontwikkeling van eed reeks misdaden die de mensch ijzingwekkend aandoen maar voor vele eene treurige herinnering aan tgden waarin hartstochten eu driften de mensebon zoo ver voertlen dat zij elkaar vernietigden Deze tijden liggen nu verro achter ons en dat er een famiolje Champlain bestond die in de 18de eeuw do partij van Ilaimond van Toulouse koos en in die Albigenzeiistrijd bijna geheel word uitgodelgd is zeker treurig maar dat drie eeuwen later een man uit datzelfde geslacht de naam weder deed herleven is wel merkwaardig Samuel Champlain geboren te Bfouage oen kleineplaats tegenover het eiland Oleron word eerst scheopsreeder te Dieppe vertrok later met goedvinden vanHendrik IV naar Amerika deed aldaar vele onderzoekingen in Canada knoopte betrekkingen aan motwilden stichtte de stad Quebeq Wfrd als stadhoudervan Canada aangesteld on behield dat uitgezonderdeen korte t d dat hij voor Engelsche overmachtmoest zichten tot aan zijn dood Zijn rusteloosstreven naar verbetering van handel en welvaart isvereeuwigd door hot ontdokken van een groot binnenmeer dat door zijn ligging voor het handelsverkeer tusschen Canada en de Veroenigde Staten gewichtig werd en dot meer draagt de naam vanChamplain oen naam verro verbeven boven die vanhet feudale voorgeslacht daf even als de vermolmdeoverblijfselen van hun kasteel langzamerhand uitonze herianoring zal verdwijnen B 337 Staats loterij 4e Klasse Trekking van Dinsdag 1 September No 11713 ƒ 1600 No 9266 6881 17286 ƒ 1000 No 2492 3568 USii 17S60 17505 ƒ 400 No 2316 12536 200 No 2665 6686 9140 10773 ƒ 100 Prgzen van ƒ 66 47 2636 5310 7867 11000 13711 16334 18334 99 2685 6321 8009 11066 13886 16346 18389 1 9 2720 5É44 8264 11146 13914 16449 18461 2724 5398 8280 11351 13941 16635 18628 2762 5424 8387 11371 13965 16619 18624181 2784 6433 S402 11428 14093 16638 18683 2 i2839 6449 8442 11485 14098 16704 1869223 2898 6465 8533 11681 14123 16736 18761 244 2961 5472 8698 11634 14147 16738 18794 307 3024 6482 8639 1169Ï 14365 16786 18824 399 3027 5636 S645 liy01 14491 16809 18874 472 3149 5561 8662 11724 14576 16830 18939475 3181 5582 8834 11767 14716 16846 19048 699 3187 5665 88 i6 ai799 14764 16861 19119 672 3209 6704 8867 f4794 14783 16972 19126 699 3844 5738 8885 118 1 14784 16997 19148 726 8356 6764 8935 11844 14800 17010 19161 730 3432 6766 9023 11855 14804 17054 19172 836 3480 5824 9158 11965 14818 17069 19287 874 3538 5888 9190 12044 14893 17070 19324 901 3567 5909 9247 12110 14923 17130 19347 20 3662 5987 9346 12112 15057 17166 19368 966 3694 5987 9383 12144 15074 17263 19379 1110 3696 6041 9609 12150 15109 17317 19405 1140 3746 6060 9641 12156 15142 17366 19408 1150 8844 6085 9689 12194 16170 17412 19421 1182 3852 6149 9668 12211 15186 17418 19651 1198 3863 6231 9677 12219 15198 17427 19552 1199 3902 6265 9679 12372 16204 17441 19605 i214 3992 6283 9692 12451 15214 17449 19714 1346 4001 6287 9 32 12457 15256 17496 19761 1394 4004 6342 9899 12504 15261 17510 19816 1435 40l6 6363 9961 12621 15408 17677 19987 1437 4025 6622 9986 12525 15464 17585 20030 1457 4069 6651 10009 12541 15457 17598 20034 1496 4084 67U2 10065 12601 15480 17606 20046 1566 4089 6712 10160 12658 16503 17817 20064 1667 4U97 6768 10164 12716 15509 17650 20084 1575 4118 6840 10171 12767 15541 17740 20086 1835 4181 6907 10185 12776 15812 17776 2U220 1651 4212 6923 10201 12823 J6697 17849 20289 1699 4214 6926 10228 1 2 864 15707 17888 20337 1684 4245 6976 10302 12867 15712 lf 9 20403 1733 4334 6995 10316 12922 158 6 17900 20416 1738 4410 7030 10327 13017 1B867 17918 20472 1769 4613 7254 10330 13041 16886 17935 20525 1818 4689 7258 10400 13043 15915 17946 20527 1822 4835 732310425 13053 16033 ISOil 20631 1833 4643 7325 10427 13073 16046 18025 20640 1892 4676 7343 10585 13122 16049 18063 20660 1899 4678 739710614 13284 16064 18083 20700 2180 4735 7437 10659 13298 16068 18112 20718 2244 4760 7509 10675 13384 16087 18169 20726 2269 4830 7527 10679 13467 16116 18168 20729 2322 4934 758210790 13474 16132 18174 20734 2392 4966 7585 10857 13601 16143 18187 20739 2426 4972 7596 10904 13641 16146 18225 20785 2486 5055 7695 10939 13695 16160 18242 20863 2487 5097 7706 1 0986 13615 16264 16268 20899 2565 6140 7719 10968 13682 16288 18276 20910 2603 6198 7730 10978 13685 uur erlijke Staad GBBOKEN 28 Aag Matthija Dirk ouders E Vink en J Ohvier 29 Wilhelanna Cornelia ouders A A C vaa Asch ea E Sparnamj 80 Johanna Antouia outlers M bunnik en A A Borst Andnee ouders H Vueeen H Braridwijk Alida Merm oaders J J Schi lin ï en C Pronk 31 Maria Louizt Fetrunella oadcrs J F van de Pavoordt en G J van Straateu OVEKLEDEN 3p Aüg M v n Leeuwen 12 w 31 A J van Ommen huisvr vau J Suffrte 66 j Haastrecht OKBORKN Janna oudcra C van Oelrt en A Dekker Leeudert ouders Vv A ültteiibogaard en S M Donker OVEHLKUEN M Oom 28 VV Bulk 7 ui Vlist GBBORKN Gerrit Janaen oiidcra J van der Sleegt en C H bandera ADVEETENTIËN Den 12 September a a hopenonze Oadera LEENDKET KERSBERGEN EN ALIDA PETRONELLA BRACK hunne 40 JABIQE ECBTVEB EENIGING te herdenken Namens hunne Kinderen Reeuwijk P Kiesbergkn Lz De Crediteuren van Th Jaspers die mflne circulaire nog niet beantwoord hebben worden verzocht dit alsnog onverwgld te doen iÜ f Mr J FORTÜUN DROOGLEEVER V Advocaat Openl ar0 Verkooping te GOLTDA op MAANDAG 7 SEPTEMBER 1891 s vóórm 11 uur in jia Sociëteit Ons Gknoegïn aan de Boelekad A ten overstaan r van de Notarissen P M ÜONTIJN te Gouda en Mr I MOLENAAR te Waddinxveen van I erc 1 De van ouds gerenommeerde sedert onheugeljjke jaren bestaande 7IS0H e PmiWINKEL aan de Gouwe wgk C No 247 te Goutia bestaande in een dubbel pand met groote winkelruimte verschillende boven en benedenvertrekken kelders overdekte en open plaats en schuur of werkplaats daarachter voorzienvan gssen waterleiding en verdere gemakken kad Sectie D No 2002 groot 1 A 42 c A Perc 2 en 3 TWEE naast elkander gelegen WOONHUIZEN en ERVEN in deLange Dwarsstraat wp H Nos 126 en 126ate Gouda kad beetle B Nos 1449 groot 35 c A en 1448 groot 34 c A Verhuurd ied rvoor ƒ 1 40 per week L Perc 4 en 5 TWEE naast elkanfl elegen WOONHUIZEN en ERVEN aan den Korten Raam wijk O Nos 95 en 96 te Gouda kad Sectie D Nos 1678 en 1679 elk groot 27 c A Verhuurd voor 1 20 eu 1 35 per week Pere 6 7 en 8 DRIE WOONHUIZEN ea ERVEN op het Jonkershof aan den Raam te Gouda wijk O Nos 440 43G en 424 No 436 met een daarvoor gelegen stukje open groud kad Sectie D Nos 1207 1211 en 1223 allen groot 18 c A en No 1886 erf groot 11 c A Verhuurd resp voor 0 70 0 80 en 0 70 per week Perc 9 EEN WOONHUIS en ERF staande en gelegen in een poortje aan den Raam te Gouda wijk O No 292 kad Sectie D No 1451 groot 20 c A Verhuurd voor 0 80 per week B ten overstaan van den Notaris P M MONTIJN te Gouda van Perc iO EEN WOONHUIS en ERF I aan de Westzyde van de Boomgaardstraat wijk RR No 38 te Gouda kad Sectie A No 3186 groot 64 c A Verhuurd voor 1 35 per week Perc 11 14 VIER WOONHUIZEN en £ RVEN aan de Oostzjjde van de Boomgaardstraat wijk RR Nos 72 75 te Gouda kad Sectie A Nos 3153 3156 resp groot 54 53 52 en 53 c A Verhuurd ieder voor 1 40 per week Perc 15 EEN WOONHUIS en ERF aldaar wijk RR No 76 kad Sectie A No 3157 groot 54 c A In eigen gebrnik Perc 16 EEN OONHÜIS en ERF op het Joukershof aan den Raam te Goudd wük O No 439 kad Sectie D No 1208 groot 18 c A Verhuurd voor ƒ 0 75 per week De perceelen 2 3 en 10 lot en met 15 zgn alle voorzien van waterle ng Aanvaarding en petanng der Kooppenningen 1 OCTOBER 1891 Te bezichtigen op de drie laatste werkdagen vóór den verkoop van 9 12 en van 2 4 uur en op den dag van verkooping perceel 1 echter op iederen werkdag behalve das Zaterdags mits YO0f vf belet worde gevraagd Nadere iniormatiën geven voornoemde Notarissen Breeder bg biljetten Tegeiyker tjjd zal nog ten overstaan van den Notaris MONTIJN te Gouda ten verkoop gorden aangeboden als Perc 17 Een HVIS met ERF TUIN BOOMGAARD SCHUUR en KLEINGjmESBAAN aan den IJsseldjjk in den polder Middelblok onder de gem Gouderak wgk B Nos 37 37a en 374 kad Sectie B Nog 1184 1185 1188 1772 en 1773 te zamen groot 13 A 7 c A Verhuurd de Boomgaard voor f 10 Mr jaar het overige in 3 gedeelten te zamen v of 3 per week Aanvaarding betalingen kgkdageii als boven Breefter by Biljetten