Goudsche Courant, woensdag 2 september 1891

1891 G E R A R D s Specialiteitenhandel AMSTERDAM Spiegelstraat 74 EooFT m mim mmmm mimi alleen CxtiKAlllJ S JlCnlDaiSeiD heier A h aequah geneeai Me JioM en Sheumattek per fleschje ƒ 0 90 tjrCiil A Al 1 f S liIglllllC onfeilbaar middel tegen kieitpijn geneest onmiddeliyk de hevigste kieïpfln l yll IiAliO S WynranMePSap bierdoor verdwanen leonieraproeten en roode neuxen UrljiRAIHj S LlKdOOrntlnCtUUr 4 j g Ukdooms en eeltknobbeU GERARD S Aütl roüsmlddel a a V jogj binnen 8 dagen de roos op hoofd en m baard verdwflnen Donderdag 3 September GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 1 t 1 65 0 70 0 75 2 50 GERARD S Haarmiddel GERARD S Maagkruiden borsthrnlden Zweetkrulden p kje o 4o GERARD S AambelJenZalf het be te mlddel tot herstel pojje 0 80 UOeStlIkCUr lost de siym op en geneest den benanwendsten hoest t flesehje ƒ 0 95 m l l J y Mondwater is ve rsterkend voor de tanden en aangenaam voor den mond 1 10 Alles met gebrniksaanwgzing Voor buiten de stad franco tegen postwissel Alle middelen zijn vervaardigfd volg ens voorschrift van een oud geneesheer en door meer dan40jarig e praktijk beproefd j Wederverkoopers g evraagrd Voor elke stad één herstelt onfeilbaar alle kaalhoofdigheid Oe Inzending van adrertentiön kan geschieden tot een aar des namiddags van den dag der uitgave EXPEDITIE ONDERNEMING VAÏÏ GEND LOOS H COLIGNOU C De ADMINISTRATIE heeft de eer te berichten dat ingevolge eene met de Maatscliappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen I ed Centraal Spoorweg 3Ëij gesloten overeenkomst al hare Kantoren aan de IJjnen van genoemde Maatschapp en gelegen van af den i 8EPXEMBBB 1891 optreden als Factorijen dier Maatschappijen voor het Binnenlandsch vervoer van Bestelgoederan en zalks onder toepassing van de normale tarieven zonder eenige verhooging Giedoelde overeenkomst zal de Onderneming door een meer geregeld vervoer in de gelegenheid stellen eene nog grootere uitgebreidheid aan het Bestelgoederenvérvoer te geven Verder bl ft de Onderneming als voorheen zich belasten met het afhalen verzenden en bestellen van IJl en Vrachtgoederen het incasseereli van Wissels Quita itiën enz het verzenden van goederen naar het Buitenland de Inklaringen en wgders alles wat tot het Mxpeditie en Cargaioorsvak behoort In de w ze van verzending naar Duitsehland komt geenerlei verandering en blgft de Onderneming in qualitèit van Correspondente der KEIZEBLIJKE DUIT8CHE POST zich belasten met het vervoer van goederen bestemd voor het Duitsche Bijk en daarachter gelegene landen DE AQ INISTRATIE STEENKOLEIV Voortdurend in LOSSING de LADING Paike Grove RuhriCachelkolcn waaruit gedarende de lossing wordt geleverd tot 80 Cents per Mnd Jf z k vrfl te huis Aanttevelend A LAiÜBERT Turfsingel Waschmeiden flink voor haar werk kunnen direct geplaatst worden ZDIDHOLLANDSCHE STOOM WASCHINBICHTING Loosdaiusche We SOS den Haag Loon 7 50 per week VLEESOIBOilWEBIJ Ter opleiding kan een nette BURGEEJONGEN geplaatst worden Adres Bureau dezer Courant onder No 2133 Zeer ïïette Gesteendrukte NAAmASTJES worden GELEVERD door A BRI RMAiX en Zn FEMSCHE STOOMVERVERU Cbeniisciic eo Zwitsepsche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameskteedingstukken ook alle soorten Meubelen LedikantgordgnenYTafelkleeden Trypeu met nieuwe patronen geperkt Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bljjven en worden onschadeiyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN yS Az Kleiweg A No 73 Gouda Suelpersdruk van A Beinkman ZooN o nitgave dezer Coaraut geschiedt dagel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen 0 pr s per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 ilzoaderljke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 2 September 1891 Het toelatinga examen voor de uinbouw school LitinaeUB te Amsterdam is met goed gevolg afgelegd door W de Koning M ntiDg alhier De heer D M Maaldriok die zich als dichter en tooneelaohrqver naam heeft gemaakt is te Tirelloo op lOjarigen leeftijd overleden De Haagsohe corr van de Zutph CL er op wijzende dat de nieuwe minister van binnenl zaken gedacht heeft aan de noodlijdende gemeenten verneemt uit goede bron dat fay renieer schielijk zal toonen een groot voorstander te zijn ran vakonderwijs en de invoering van leerplicht noodig te aehten Wat de regeling van sociale belangen betreft zoo verneemt de schrijver dat voortaan niet meer zooals vroeger het departement ran justitie voor zich het l s a WM ndeel zal nemen van de tooialo quaestién De voorbereiding van maatregelen die niet van streng jnridischen aard zijn zal voor een groot deel aan het departement van waterstaat handel en nijverheid geschieden Was IjÊaegaT de beoordeeling van de geschiktheid der miliciens die vóór hun in dienst treden theoretische en praclische militaire kenuia hidden weten te verwerven op grond waarvan zij verkorting van diensttijd verkregen aan de korpscommandanten overgelaten de nieuw opgetreden minister Van oorlog heeft gemeend dat dit tot zeer verschillende oordeelvellingen aanleiding moest geven en wil daarom meer eenheid in de beoordeeling hebben Aan den inspecteur der infanterie is daaroA door hem opgedragen een programma samen te stellen dat bij de FEUILLETON llif ü4iElllle Uit hei DuiUci 21 Gisteren dus reeds daags na mijn aankomst laat hij zich aanmelden j ik wilde hem geen gehoor verleenen hij eischte het en verklaarde mij in het park te willen wachten Nu zult ge mij toestemmen beeren dat deze onboschaamdheid eene krachtige terechtwijzing had verdiend niettemin bleef ik kalm en ging later zelfs in het park om mij van den lastigen man met wien ik medelijdm bad voor nu en later te ontdoen Toen hij ih het park tegenover mij stond verontschuldigde hij zijn gedrag hij zeide dat h j arm was van zijn nabestaanden wilde en mocht hij niets qis chen 5n zijn trots gedoogde niet iets aan te nemen van do dame welke bij hot leven had gored Daarom wend lp hij zich tot mij ik was een rijk man hij verlangde geen aalmoes maar slechts een som ter leen die hij mij zou terugsturen zoodra hij zooveel verdiend had Hij was bij al zijn onbeschaamdheid een dappere kerel een vast karakter Ia dat was hij verzekerde de oude man Wie beoordeeling van deze milieïwi voortaan zal moeten worden gevolgd In de vorige week kwam in een der voornaamste hotels te s Hage een vreemdeHng aan die zich in het hótelregister inschreef all de Italiaansche print Ouilio Buspoli neef tan Z M den Koning van Italië De prins handelde zooala van een vorst was te verwachten maakte geiede verteringen informeerde naar hooggeplaatste landgenooten in de stad en bestelde een diner of déjeuner voor eenige diplomaten die Z H aan zijne tafel zon oniVangen Na eenige dagen in het hotel goeden sier gemAkt te hebben ging de prins op zekeren morgen bit en is sedert nog niet teruggekomen om de hooge hotelrekening te betalen Deze geenszins vorstelijke houding wekte argwaan Een onderzoek werd ingesteld waarbij gebruik werd gemaakt van den bijstand der politie en dit bracht aan het lioht dat de gewaande hoogheid die zoowel door het vlooiend spreken van verschillende talen zijn uiterst deftig voorkomen als elegante kleediog alle allures van een prins aangrnKMiieu bad niemaod anders was al een Bsgeliche hotelbediende die waarschijnlijk in da groote Europeesche hotels waar hij zijne nederige bediening uitoefende eene bijzondere studie heeft gemaakt van de gedragingen en manieren van prinsen fn andere logeergasten nit de groote wereld Door de Haagsohe politie wordt de opsporing en aanhouding van Zgne Hoogheid verzocht ter zake vaii oplichting Geen katholiek in het kabinet is iets ongewoons schrijft mr L HaSmans in het Fenl Jfeekbl In den regel wordt er in de ministeti s een plaatsje aan de vRoomschen gegund Deze reis mocht men dit te meer venvachten omdat de katholieken in sommige districten bij de stembus de liberalen aan hem kende die had ook liefde en achting voor hem Maar mij heeft hij van zulk een leening niets gezegd ik zou hem gaarne de benoodigde som ter hand hebbon gesteld En Gebroeders Vogel hadden dit ook gedaan Gij hoort om welke redenen hij zioh tot mij wendde vervolgde de graaf Hij wilde slechts vierhonderd gulden hebben niet meer ik gaf het hemin vier bankbiljetten en weigerde de schuldbekentenis die hij mij bijna met geweld wilde opdringen Het geld legde hij in een kleine lederen brieventasch en wij namen afscheid als de besle vrienden Sedert heb ik hem niet meer gezien Keerde hij met u üit het park terug vroegPaul y Neen I wij waren gedurende ons onderhoud aan het tegenovergestelde einde van bet park gekomen van daar voert de weg naar het bosch Ik zeide hem dat wanneer hjj dien weg volgde hij wel iets later de stad zoa bereiken maar de weg wos aangenamer dan de groote straatweg Hij heeft dien raad opgevolgd en ik bekommer mij niet verder om hem Wij moeten hem dus in de stad zoeken zeide de reiziger in gedachten verzonken Bestaater kans dat hij op den boschweg verongeluktkan zijn Ik herinner mij dien weg nog slechts flauw uit vroegere jaron antwoordde de graaf Of en welke veroudcrjpg hij mtusschen onder ADVBRTENTIjfif N worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedera ivgal meerlOCenten 6R00TE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia ppgenomen ia het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt de zegepraal hadden geholpen Erkentelijkheid scheen te vorderen dat bij de samenstelling van het Kabinet de r katholieken niét vergeten werden En toch it dit gebeurd Zijn wij daarom boos Integendeel blij als de engelen t Is een vude voornaamste redenen waarom aas de oplossingder crisis zoo goed bevalt Vooral in een libemtlQinisteria mag in het belang der r kathol geenroom sche zitting hebhen De ondervinding heeftgeleerd dat zulks allernoodlottigat is Het ligtwok in den aard der zaak Bedenk slechts Mot eba r katholiek in het Kabinet op te nemen doet men allen r kathoüeken in den lande een genoegen Dit verbeeldt men zich althans en pretendeert nu dat de r katholieken zioh met dit blijk van welwillendheid tevreden zullen stellen tas eene manier om zich van de r katholieken af te maken Zouden deze het hart hebbea iefe te vragen men zou hen te gemoet voeren i Qij zijt ook nooit voldaan Èen geloofsgenoot in hSt Kabinet te hebben rnoMt ü genoeg zijn Sa die geloofagenoot in het Kabinet is natuurlijk mot ijn benoeming hoog vereerd en geen haar op zijn hcfcifd dat er om denkt in den ministerraad de belangen der katholieken voor te staan of op de vervulling hunner wensclwn aan te dringen Hjj is de devotie zelve voor zjjn collega s en zegt op alles ja en amen Het gevolg is dat er verder geen notitie van ons wordt genomen En bleef het nog hierbij Maar neen dikwijls wordt die katholiek in het Kabinet te werk gesteld om maatregelen te nemen en w etten door te drijven die voor de r katholieken hoogst grievend z jn Klagen deze daarom het heet üw geloofsgenoot heeft het gedaan Wij beweren niet dat dit Kabinet iets voor de katholieken zal doen Maar had het daar plan op dan zou dit veel beter gaan nu er geen katholiek gaan heeft weet ik niet Ik begrijp trouwens niet dat gij u zoo verontrust de matroos heeft geld in j overvloed hij zal het er eens van nomen en dan j met led e zakken bij zijne nabestaanden terugkee ren Wacht dus bedaard af Mijn neef is een kalm man die in zoodanigegenoegens geen behagen schept zeide Host hoofdschudden ik kan mij daarom met die zienswijieniet vereenigen Het kan mogelijk z$n dat hij in het boschden vagebond ontmoet heeft die beden avond inden tuin was meende Paul Men mag niet aanstonds het ergste vreezen antwoordde de graaf Ik herinner mij trouwens opten der beide bankbiljetten eon kenteeken gezien te hebben wellicht kan dit hij uwe nasppriogen u de behulpzame hand bieden Dit kenteeken bestond in het woerd bankroet dat op Se keerzijde van het bankbiljet geschreven was Wat het te beteekenenhad en of er eene diepere beteekenis aan ten grondslag lag weet ik nilt En nu heeren heb ik u alles gezegd wat ik weet ik mag dus dit onderhoud aarschnrilijk als geëindigd beschouwen Hij maakte eene lichte buiging en de belde heeren kunden dien duidelijken wenk niet verkeerd begrijpen er bleet hun niets over dan zich te verwijderen indien zij niet het vWwijt van onbeleefdheid op zich wilden laden Wat dunkt u van do zaak vroeg Unio toenzij met haien broeder weder alleen was