Goudsche Courant, donderdag 3 september 1891

13215 16389 18690 18216 lé394 186jÉ9 ijlen voor de Vennootschap geene geldleeningen Mmogen doen noch zich als borg mogen verbinden tot welke handelingen de bizondere haudteekening van de beide Vennooten wordt vereischt J W BIEZENAAR J B BIEZENAAR AJzs in lit dan wanneer dit wel het geval waa De roomschen kunnen by geen mogelijkheid een kabinet beheerschen waar tij buiten zgn Dus wanneer dit kabinet iels zou doen dat den r katholieken aangenaam ware het gewone verwet ware niet te vreezen dat men voor roomachen invloed zwichtte De daad ware alleen toe Ie scbrgven aan de overtuiging der regeering dat recht en billijkheid zulks eisohte Zietdaar waarom hot beter is geen roomschkatholiek in het kabinet te hebben Een natuurlgke voorspraak die niet durft kikken doet meer kwaad dan goed Dit begrijpt een kind En tooh donkt de Standaard dat de jyfractie Bahlmann zoo noemt dr Kuyper de dissidenten treurt dat er geen katholiek in het nieuwe ministerie zit Hoe onnoozel Ten opzichte van de artisten die by het spoorwegongeluk van het Circus Carré gewond werden deelt de ütrechhche Courant het volgende mede Prl Martha Kruger de jeugdige danseres die pa bg Carré geëngageerd bg de botsing zoo zwaar verwond werd dat te Hannover in hel ziekenhuis terstond hair voet tot op de helft der kuit werd afgezet is hersteld on vertrok dezer dagen naar haar familie t Berlgn Zg draagt een kunstbeen dat haar het gaan zonder stok zeer wel mogelgk maakt Toch klaagt zij nog over hevige pijn Dat zij echter de laatste verpleegde zou zijn is jammer genoeg niet waar Op het oogenbltk liggen nog in het ziekenhuis de choolrijdster miss Mary Grothe de parforce rgdsler miss Elise Adams en Frau Persina de echtgenoot van den manoeuvre en quadrille rijder van dien naam Zij liggen op één al nog voortdurend te bed Frau Perbina van wie een der dijen op vier plaatsen gebroken was moet nog streds aan haar voet het gewicht dragen van een zak xand Miss Grothe wier linkervoet wel nimmer zoo goed genezen zal dat zij weder zal kunuen schoolrijden is voor het overige goed gezond Maar met Frl Adam i S het t minst gunstig gesteld De verwondingen in het gelaat en do kaakbreuk zijn genezen Het aangelicht dat niet meer verbonden is hecA weinig geleden AUeen üa aan de kin een lidleekeu licUtbtuir Zq is echter nog uiterst zwak ep de beenbreuk is nog niet geheeld Zg spreekt zeor zacht langzaam schor Miss Grothe zal waarschijnlijk spoedig het ziekenhuis kunnen verlaten en is voornemens dan naar Italië naar hare familie te gaan Degenen die reeds langer geleden het gntbuis verlieten zijn echter nog niet geheel hersteld De Carpini s de 5 acrobaten met hun familie be vin n zich in het badplaatsje Oeynhausen bg Löhne niet ver van Kirchlengem tot volkomen herstel van krachten Vooral de A ot fmann de oudste der acrobaten die alle andjireD droeg heeft sterk in zijn gezondheid geleden IjgSii bevindt zich ook FrL Martina de Ste benreiteric Zoo wonen ook in Herrenhausen op een half uurtje gaans v n Hannover in het schoone lustoord der voormalige koningen van Hannover vier der verongelukten van de spoorwegramp in het Hotel Schlossgarten om in volkomen mst en gezonde lucht geheel te herstellen Het zijn namelijk Frau Wolif met haar dochtertje en het echtpaar Fohlmann Frau Wolff manoeavre en quadrillenrijdster eo danseres lijdt nog al d pijnen in de borst ten ge Ik heb mgn vermoedeu reeds te kennen gegeven antwoordde de graaf de matroos zal de leening gewenscht hebben omi er eeoige dagen van doorte kunnen gaan En wat raakt mij trouwens degeheele zaak Men moet mij er voortaan buitenlaten Dat is ook mijn opinie zeide Unica 6g kunt er immer geen uitsluitsel over geven waar die man gebleven is Hoe is je de familie Von Buchenaubevallen Kloine schelm zoudl ge zoo graag Alma hier als gravin Von Hohenbausen begroeten antwoordde de graaf glimlachend Wanneer Alma je bevallen heeft dan zal je verloving mij groot genoegen verschaffen zeide Unica haren broeder met een opgeruimd gelaat aanziende Zij kan zeer overmoedig en uitgelaten zijn maardat lig t uu eenmaal in haar aard haar hart en gemoed zijn onberispelijk Welnu oprecht beleden Unica een schoonheidis zij niet antwoordde de graaf van wiens lippende glimlach verdwenen was naast de dochter vanden bankier Homberg verdwijnt zij Maar ge zult er toch niet in ernst aan denken Flora Homberg tot uwe echtgenoote Ie kiezen En zoo ik er nu een aan dacht Unica scliudde met een bedenkelijk gebaar het hoofd Ge moet dit zelf weten zeid zg en op haar Toorhoofd vertoonde zich eenige rimpels ik kan je Tolge van haar zware verwonding en de kleine Amalia haar dochtertje dat in het waterballet bg hel spelen met haar pop zoo veel bgval verwierf ia geheel hersteld van haar zware hoofdwonden Het kind viel bg het omslaan van den wagen door da ruit en bekwam in het gezicht e i op het hoofd laet hevige kwetsuren breede lidteekens op dat lief gezichtje doen zien hoe uiterst gevaarlijk die verwondingen geweest zgn daar zij liggeu vlak om het rechteroog dat tjuns ook niet meer geheel kon wdrden gesloten Hw is echter volkomen gespaard gebleven De heer Otto Pohlmann ia bekende apringclown Igdt nog aau njn beenkwetsuur doch de brandwonden waarmee bg ovenlekt was door don stooi welke ontsnapte uit de locomotief waaronder lig kwam te ligger zgn alle genezen zander op bet gelaat eenig sppor achter te laten Frau Pohlmann als parforcc rgdster bekend onder dan naam Frl Zerline gevoelt zich uiterst zwak De gasten van Oeynhausen en Herrenhausen zullen zoo zij al geheel genezen zeker toch niet spoedig weer kunuen arbeiden en dan zgn natuurlijk huu contracten met Carré die zich alle nieuwe krachten versehatte niet meer geldig Van de drie dames die nog in het ziekenhuis liggen vreest men dat zij nooit meer zullen kunnen werken als voorheen De eenige echter van wie dit thans reeds zeer zeker is is Frl Kruger de eenige bg wie een amputatie geschiedde Vanzelf rijst hier de vraag der schadeloosstelling die door de spoorwegmaatscbappg bier de Kunigfiche Preussische zal moeten worden betaald HierAmtreot is tot nu toe nog niets beslist De Hannoversche Rechtsanwall dr Ascher die met mr Van de Breggeu van Amsterdam de zaak van allen ieder afzonderlijk voert stuit overal op de racantien op afwezigheid van de autoriteiten door reizen enz De voorlopige geldelijke t j estand is echter niet ongunstig voot de verongelukten Hun volle gage zooveel als zij bg Carré verdienden wordt hun door de spoorwegmij uitbetaald Bovendien betaalt deze voor beu het verblijf iu het g §thuis o in de bad en hentallingsoordeo Voor bet paard van de familie Pohlmann dat in de Tattersall te Hanover staat betaalt zg ook staltinl en kost en zelfs bediening door eeii knecht omdat volgens contract de circus directeur ook voor de oppaasing van dit paard zorgde Miss Grothe heeft haar drie paarden waaronder de bekende Roland in de Tattersall staan Daarvoor betaalt de maatschappg kost en stalliiig Zg heeft echter evenals bij Carré haar eigen K itscher Dit alles is zoo ge egeld in afwachting van volkomen herstel dezer zieken Waar dit niet meer mogelijk is schijnt de Mij de voorkeur te geven aan het uitbetalen van een hoofdsom iu eens als schadevergoeding boven een jaariijksche of maaodelijkache nitkeering Omdat het spoorwegougeluk te Kirchlengem bgzonder de aandacht heeft getrokken en b ighield omdat voornamelijk de ongelukkigen als één corps te beschouwen zijn dat algemeen bekend was ook vóór de ramp daarom heeft men veel hoop dat de Mg mild zgn zal met het oog op haa r goeden naam Als Carré niet tevreden is weten zoo vden dit en zijn zoo velen meê oatevredeo Da schadeloosstelling aan den heer Carré zelf natuurlijk geen hindernis in den weg leggen maar ik zou dien stap om uwentwil betreuren Niet uit vooroordeel tegen een verbintenis die men iu oDze kringen een mésalliance zou noemen maar uit liefde tot u ik meen dat de goede eigenschappen au hel hart bij zulk een stap die voor een geheel men I schenleven beslisfend is zwaarder wegen dan schoonheid Alma heeft in u een warme voorspraak gevonden 1 En zij is het waard dat ik haar in bescherming neem Ei ei zoudt gg baron Werner Von Buchenauook zoo warm verdedigen Unica sloeg blozend ie oogen neer Tegen een onverdiend verwijt zeker antwoordde zij den blik van haar broeder oniwgkend En daartoe zouden nog andere gronden danhet onrecht u nogen lieve zuster zeide de graafmet de warmste liarlelijkheid Gij bemint den baron en uwe liefde wordt beantwoord Zoo kan du de verraaagschapping der beide familiëc die papaweuscbte ook zonder mij gesloten worden Maarlaten wij daarvan afzien Unica kapitein VonGronau staat als ik mij niet bedrieg tnsschenAlma eii mij Zijt ge reeds jaloersch Geenszins ik heb slecht mijne waarnemingen gedaan Mij bevalt de ernstige stille man niet diealles berispt en de leuze Nil admirari schgnt Ie voor het verlies van zijn echtgenoote is naait ds andere een geheel eigenaardig geval The Daily ChroDikle meldt het volgende vreeseIgke tooneel dat in de omstreken van Wilua heeft plaata gehad Enige dagen geledon kwam een groote tamme beer die van do bedienden van een iu de buurt wonend landedelman votky brandewijn had leeren drinken een dorpsherberg binnen en doodde den herbergier en drie leden van het gezin in een vlaag van dronkenschap De beer bail zich van een vaatje brandewgn meester weten te maken had het met zgn pooteu ingedeukt en toeu de herbergier het dier den drank wilde outuemen had het hiervan reeds oveel gebruikt dat het woedend op den herbergier aanviel en dezen dooddrukte Toen kwamen diens beide zoons en zgn dochter aan de beurt die van den woedenden beer hetzelfde lot ondergingen Eenige boeren kwamen kort daarna da herborg binnen eu vooden den beer slapende op den vloer iu een plas van bloed en brandewijn Het dier werd dadelijk doodgeschoten Een verwijt dat aan de Berlijner samenleving in alle klassen gemaakt wordt is de lieerschende zucht boven zgn stand te willen leven eu meer te willeu schgnen dan meu inderdaad is In dit kwaail dat tot bijna allen doorgedrongen is moet de kiem gezocht worden der vele ongelukkeu welke over talloozo families zijn losgebroken beursspeculatien en maatschappelijke ondergang slechte opvoediug der kinderen en huwelijksontrouw van dit alles moet vaak do eerste oorzaak in het verlangen om te groot te leven gezocht worden Het is volstrekt geen ongewoon verschijnsel dat een familie een ambtenaar bijvoorbeeld met een talrijk gezin om met haar uitgaven toe te komen en toch aau de steeds hooger wordoiide eischen vau bet fl leven in de wereld te kunnen voldoen op hun kwar B tier dal uit Tijf kamers bestaat slechts een daarvan tot slaapkamer hebben ingericht welke bij de ouders iu gebruik ia De andere vertrekken dragen den naaiii salon huiskamer bibliotheek en eetzaal maaY worden des nachts met behulp van in kasten opgeborgen patent meubelen in slaapkamers veranderd Het is ook deze zucht tot groot leven die een tak der Berlijner industrie die der verhuurder van meubelen en kleereu tot groolen bloei gebracht heeft Dat de arme candidaat bg het afteggen van zijn examen in een gehuurden rok verschijnt zal memaod verwonderen evenmin als het een aanmerking zal uitlokken wanneer eon onbemiddeld commies die eens per jaar de uitnoodiging ontvangt tot het bijwonen van een bal bg zijn chef in geleende pluisje zich daartoe aanmeldt maar mag men een medelijdend glimlachen voor deze dwaasheden Over hebben zij zgn niets bg een ongehoord bij een meer dan ergerIgk misbruik dat allengs bij de lagere standen der hoofdstad is ingeslopen en daar al meer en meer vasten voet begint Ie krggen Sedert eenigon tgd treft men in de veracbilleude bhiden aankondigingen aan welke veel op elkaar gelijken en daardoor het vermoeden weltigeu dat zij uit dezelfde bron afkomstig zijn Soms in vier of vgf bladen worden op denzelfden dag huwelgkskloeren Ie huur aangeboden tegen de billgkste voorwaarden Deze adverteatiön worden geplaatst door een firma die in maakerade en carnavaloostumen handelt huldigen Bij zijn oom den ouden baron heeft hg veel iUfVloed en Alma schgnt ook op een zeer vertrouwelgken voet met hem te staan Daarom zal baron Von Buchenau doi onbemiddelden neef de hand zgner dochter niet geven zeide Unica op een toon van overtuiging vooraldan niet wanneer gij u met de barones in verbinding stelt Leg den ouden beur den brief van papavoor dan zult ge bemerken dat ik gelgk heb maar j ge moet er niet te lang mede dralen opdat ook de kapitein weel waaraan hg zich te houden heett hem blijft dan eene onaangename teleurstelling bespaard De graaf streek met de hand over het voorhoofd Ik wil uw raad in overweging nemen ant woordde hij zoo groote haait lieeft de zaak immersniet en mijn beslissing hangt ook veel daarvan af hoe Alma zich tegenover mij gedraagt En nu goeden nacht Unica I denk aan Werner Von Buchenau dan zal een zoete droom uw slaap veraangenamen Glimlachend reikte hij haar de hand en trok aan de schel waarop Daniel en Vroni versohenoa om beiden naar hun slaapkamers te begeleiden VI Het was reode 2 uur na middernacht toeu Pau vau Hohenhausen terugkeerde Jfordt vervolgd Moeilgk kan mes zleh i t toOrstAllan d t rln grooter lichtzinnigheid getuigt dan een bruid die in gehuurde kleederen zich naar den Burgelgken Stand en naar bet altaar begeeft Maar twee uitleggingen zijn hier denkbaar Of wel bruid en bruidegom zijn te zamen niet bij machte zich van het allernoodzakelijkste te voorzien al willen zij hun eischen ook nog zoo bescheiden stellen op dezen dag voor de vrouw de gewichtigste van haar geheelen leven en dan wee hen de ellende en do rampen welke beidon wachten zijn niet te overzien of wel zonder zich rekenschap te geven van de verantwoordelijkheid welke op hen rusten gaal zonder deu ernst te beseffen van den stap dien zij gaan ondernemen wilen zij op den dag van huu huwelgk meer schijuen dau zg inderdaad zijn en ook dau zgn zij te beklagen want deze daad is beslissend voor hun geheelen echt en zal niet nalaten zijn indruk duirop voor altijd achter te laten Het denkbeeld alleen eener bruid die baar huweIgksgewaad in de maskaradekraam gehuurd hee ft is zoo on Duitsch mogelijk eu volkomen iu strijd met de goede en degelijke zeden die in Duitschland God lof nog in eere zijn Het feit ohter dat deze advertenties herhaaldelijk in do bladen voorkomen doet den twijfel verdwijnen dat men hier met een mystificatie te doen hoeft en bewijst tevens dat de firma goede zaken schijnt te makoii en dat dit wangebruik dus moer en meer in zwang komt want anders zou aan bet adverteoren niet zooveel geld besteed worden Wanneer men zelfs in tijden dat er van een crisis of van gedrukiheid geeu sprake is zooveel hoort over de ellende waaronder talrijke gezinnen van den minderen stand gebukt gaan en men naar do oorzaken daarvan vraagt duo vindt men in het bovenaangehaatdc voor een zeer groot doel bet antwoord Daar gaat het jonge paar den echt in als gold het eeu comedievertooniug uilgedost in een pronkkleed dat den volgenden dag moet teruggegeven worden De eerste schrede op den nieuwei levensweg wordt gekenmerkt door een vertoon van geleende grootheid en door verkwisting Nagenoeg mot zekerheid kan men aannemen dat de helft der vrouwen wier naraen men later op de lgstder wegeue kwaadwilligverlating gescheideuen aantreft in kleederen uit een maskeradekraam gehuurd gehuwd zgn Maar al te spoedig i meestal os klucht voor hen in een treurspel verkeerd Il l rn I Bulteolandscb Overzlcbt Wegens herhaaldelijk Czechische demonstraties op de Boheemsche tentoonstelling heeft keizer Frans Jozef lang geaarzeld om de tentoonstelling Ie Praag het beloofde bezoek te brengen Te Weeneu ontstemt men niet gaarne den machtigen bontgenoot te Berlijn en past du wel geen oHicteel blgk van aanmoediging of wat daar op zou kunnen gelijken te geven aan de nationale betoogingen de Czechen die van zelve een anti Duitsche beteekenis in zich sluiten Eindelijk is tot de Boheemsche reis von den keizer besloten maar het doel is niet alleen de Czechisoh gezinde hoofdstad ook het Duitsch Boheemsche Reichenberg zal deu keizer ontvangen Teueinde den Czechen wien het niettemin kon invallen het keizerlijk bezoek in het voordeel der nationale zaak uit te leggen allen grond voor deze voorstelling te benemen hebben de regeeringsorganen ten overvloede de opdracht ontvangen nauwkeurig het doel van de rei uiteen te zetten Van deze taak kwgt zich het ofiicieuse Weener Fremdenblatt door te verklaren dat do keizer op de prager tentoonstelling den vlijtigen arbeid van het Czechische volk belichamelijk zal zien dat hij den Duitscben arbeid in Bohomen echter iu Eeicbenberg hot centrum van den Dnitsoh Boheemschen arbeid zal bewonderen Hiermede wordt elke mogelgkheid om het keizerlijk bezoek een uitsluitend nationale beteekenis toe te kennen buitengesloten Met zgn rei naar Bohemen bedoelt de monarch niets andera dan het bewijs te leveren van zgn gelijkmatige liefde voor alle zijne volkeren terwijl zg tevens de uitdrukking is van de politiek door den tegenwoordigen minister president graaf Taaffe ten allen tgd toegepast De Chiloensche Congres troepen hebben Zondag hun intocht gehouden in de hoofdstad Santiago De zetel der regeering is dus ook in handen overgegaan van de Cougrespartij welke de regeering terstond heeft aanvaard Terstond na de bezetting van Valparaiso liep de Congresvloot de haven binnen Aan boord der vloot bevond zich ook de heer Jorje Montt de voorzitter der Congres Junta De heer Montt aanvaardde terstond het voorloopig beheer en ouderteekende de capitulatie waarbij alle officieren en manschappen van Balmaceda s leger zich als krijgsgevangenen overgaven Terstond zijn ook de andere leden der Junta die tot dusver te Iquique haar zetel had naar Val faraïao nlb kl n 2oodra alle leden zijn aangekomen zal een voorloopig bestuur worden ingesteld De houding der Congres troepen na de overwinning liet Qiets te wenschen Het gelukte hun de orde te handhaven hoewel zich in de stad een talrijke menigte onruststokers bevond vluchtelingen en leegloopers die naar het slachtveld gingen en zich daar van wapen voorzagen Toch werden door hOt gepeupel eenige huizen in brand gestoken maar de Congres soldaten bedwongen deze plunderaars Joedig Ook te Santiago nam het volk wraak op Balmaceda en zijn aanhangers door hun huizen in brand te steken Ook hier werd echter na de aankomst der Congrestroepen de orde niet meer gestoord Waar Balmaoeda zich bevindt ij nog niet bekend Volgens de New York Herald ij de gewezen president na zijn ambt te hebbewnedergelegd naar Talcahuano gevlucht Iu deze fiven lag bet transportschip Imperiale hetwelk TOor den beslissende slag troepen bad overgebracht die van daar naar de hoofdstad zou vervoerd worden Naar men zegt beeft Balinaceda zich begeven aan boord van dit Schip dat hem naar Montevideo zal brengen Anderen zeggen dat de gewezen president oostwaarts gevlucht is en zal pogen over een der Attdos passen naar de Argentijnsohe republiek te komen Hot eerste werk der Congres rageering zal wezen orde en rust in het land te herstellen en alle havens weer voor het verkeer to openen De val van den dictator Balmaceda eu bot optreden der Congres Junta wordt door de gelieele Europeesohe pers met sympathie begroet niet het minst in Engeland waar de handel zeer veel last en nadeel van den burgeroorlog heeft ondervonden Vermoedelijk zal nu spoedig het gewone handelsverkeer hersteld worden Engeland hoeft nog geen minister van posterijen in plaats van den heer Kaikes Men spreekt er van dal de afgevaardigde Hennicker Heaton die het den hoer Kaikes zoo lastig maakte met zijn hervormingsplannen als zijn opvolger in aanmerking komen doch tevens worden ook sir John Gorat en baron H de Worms genoemd Een beslissing is echter nog niet genomen KEjyJMSGEt IIMG De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door deu Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Bolterdam op den 28 Augustus jl is executoir verklaard het Kohier No 6 der belasting op hot Personeel Ie kwartaal dienst 1891 92 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van deu Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aauslag op den bij dewet bepaalden voel te voldoen en dat heden ingaatde termgn van DRIE M ANDEN binnen welkende reclames behooreii te worden ingediend GOUDA deu 1 September 1691 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN 337 Staats loterij 4e Klasse Trekking van Woensdag 2 September No I0688 ƒ 26000 No 4397 2000 No 20903 ƒ 1500 1 0 6723 en 15836 ƒ 1000 No 13227 200 No 7394 9601 14129 18962 19810 100 Prijzen van ƒ 66 29 1927 4470 7519 10206 12578 15364 17846 87 2019 4676 60 2084 4631 131 2142 4638 163 2198 4670 234 2203 4697 245 2312 4719 286 2313 4781 306 2318 4782 341 2336 4864 344 2400 4887 346 2454 5095 873 2621 6119 413 2590 6161 2614 6163 2738 5178 2753 6210 2774 6267 499 2783 5307 549 2804 6366 566 2835 6516667 2841 5660606 2879 6686634 3014 6717693 3087 6721708 3124 5732735 3160 5766 7577 10271 12608 15365 17883 7668 10296 12613 16493 17986 7693 10309 12633 15517 18028 7706 10342 12639 15666 18026 7734 lesjt 12651 16604 18067 12666 15789 18128 12698 15821 18180 12734 16866 18230 12738 15884 18270 12788 16987 18274 12903 15993 18311 12914 16000 18444 12949 16085 18445 12981 16120 18456 13164 16271 18524 13206 16366 18567 7749 14012 7761 10422 7856 10441 7902 10515 7931 10616 7933 10519 7957 10586 7938 10600 7986 10626 8162 10766 8160 10784 8175 10807 8217 10831 16420 I861 13231 13247 13379 8223 10856 IS 18905 18987 18960 18965 18983 16480 16482 8249 10932 8306 11012 13381 16512 8326 11041 13416 16592 8351 11051 13539 löegi 8404 11095 13543 16609 8423 11198 13666 16652 19067 8286 10948 776 81SS 6763 863 11206 1S750 16661 19084 796 8288 6819 8678 11222 18751 16678 19098 830 3251 5873 8626 11317 13767 16702 19101 860 3274 6931 8682 U323 13838 16768 19120 870 3291 6999 8746 11358 13928 16775 19190 8S7 3299 6033 8894 11386 13966 16792 19266 892 3328 6198 8922 11427 13991 16833 19321 918 3889 6211 8967 11466 13999 16843 19866 974 3392 6222 9085 11472 14009 16864 19424 87 3402 6337 9117 11486 14119 16941 19467 1060 3415 6477 9175 11558 14191 16992 19513 1115 3461 6542 9179 11596 14280 17069 19536 1156 3530 6609 9257 11669 14292 17071 19585 1168 3531 6631 9294 11677 14354 17073 19588 U76 3592 6689 9322 11751 14419 17104 19595 1339 36U2 6721 9346 11763 14458 17144 19604 1358 3617 6761 9358 11809 14460 17146 19621 1373 3629 6779 9448 11881 14492 17147 19650 1376 3732 6787 9452 11925 14669 17167 19654 1443 S769 6903 9 69 11961 14600 17228 19726 1445 3791 6911 9470 11985 14642 17341 19764 I486 3820 6915 9511 12158 14724 17349 19801 1493 3825 6951 9581 12272 14779 17446 19803 1517 3931 7023 9645 12278 14844 17454 20016 1525 3940 7130 9653 12831 14861 17469 20097 1650 4055 7132 9682 12342 14863 17497 20328 1561 4095 7349 9712 12352 14871 I7p3 20377 1692 4 63 7354 9783 12375 14890 17603 20451 1621 4180 7360 9887 12389 15002 17636 20492 1783 4221 7368 9930 12391 15104 17716 20633 1790 4233 7418 10056 12432 15230 17743 20768 1834 4251 7470 10066 12436 15244 17761 20780 1908 4451 7481 10110 12502 15356 17779 20936 1914 4466 7487 10163 12560 15359 17820 20993 1917 Vorige lijst No 901 m z 7901 Nd 1814 m z 1514 No 11634 m z 11635 ADVERT ENTI ËW V Getrouwd J UB KOK en M M KWINKELENBERfi die ook namens wederzijdsche familiebetrekkingen gunnen hartelijkea dank betuigen voor de vele bigken van belangstelling by hun HnWÖjjk ondervonden pr Hartelijk dank aan allen die den 26 Augustus m j blijken van belangstelling gaven B J SWAAN Predikant Haarlem 1 Sept Bij akte den eeieten September 1891 ten overstaan van den Notaris GERARDUS CATHARINDS FORTÜIJN DBOOGLEEVERte Gouda verleden is door de ondergeteekenden JAN WILLEM BIEZENAAR en JACOBUS BALDÜINDS BIEZENAAR Adbianus JoHiNNBszooN Manufacturiers belden wonende te Gouda eene Vennootschap aangegaan onder de firma tGebroedera BIEZElfAAB betrekkelijk het drgven van handel in manufacturen en aanverwante artikelen het drgven van winkel in die artikelen en hetgeen verder met gemeeuschappeiyk overleg zal worden goedgevonden Welke Vennootschap gevestigd zal zgn te Rotterdam is ingegaan den eersten September 1891 en is aangegaan voor eenen onbepaalden tjjd Zullende ieder der Vennooten het recht hebben de Vennootschap met den laat ten December van ieder jaar te doen eindigen mits den anderen Vennoot daarvan minstens zes maanden te voren kennis gevende De Vennooten zgn beiden tot de teekeniug der firma in zaken hunnen handel betreffende gerechtigd doch zul