Goudsche Courant, donderdag 3 september 1891

7 t GERARD S Specialitejtenhandel AiaSTERDAM Spiegelstraat 7Ajj EOOFT OEEN 7BEEM EWAE2MIIIJ OEBBmT ALLEEN GrERARÜS JlClltDaiSein beter aan ScgruoA geneest aUe Jio en iï eu o per fleschje 0 9 Vrijdag 4 September 1V9 462S 1891 60UDSGHE COURANT JVieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lx Hifi Al L9 S i lgriIIIC onfeilbaar middel tegen kieapifn geneest onmiddel p de herigste kiespgn I GERARÜ S WlJnrankenSap hierdoor ve dwönen o er ro e4 roodo neu n in eenige dagen alle likpèorni b eel nobbels doet binnen 8 d gen de roos op hoofd en in oaai d ve I I I H il herstelt onfeilbaar alle kiMühoofdlÈheiA h l I lliv Wm i on i J i ding Van advertentlön kaïjx geschieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave I W jlost de slgm op en geoepst den tfe Mnwendsteil hoeat 1 1 1 Kflesóhje i O Öj I Il I is Te rsterkend Toor de tanden en aangenaam Toor den mond Alles met gebmiksaanwjzing Voor baiten de stad franco tegen poitwissel 4 Alle middelen zijn vervaardigd volgens voorschrift van een oud geneesheer en door meer dan 40 jarige praktijk beproefd l ederverkoopers g cvraag d Voor elke stad één GERARD s Likdoorntinctuur GERARD S Antl roosmlddel GERARD S Haarmiddel GERARD S Maaghruidcn Borstkruiden Zwee toruWen il het beste middel tot herstel J k GERARD S Aambeljenzalf GERARD S eoeslllkeur GERARD S Mondwater 9 f Goedkoop Solied Elegant Gang baarste 3 modellen jg BUGBY iMBeftt fcrau p dozijn II 4S BCHCLUiB C08TAUA P p dozijn l fe0 GOETHE p dozijn II hl HEBZOO p dozijn II 6 OroottaFjOrmtfaiIi p dozijn p dozijn 9 4t I ALBION f K JLP SM FBANKUN p doxijnI 44 WAONEK V STBPHAlf PiiloiU p doz p arS 7 v p iiox paarS 7S LINCOLH B p dozijn fl 89 Verkrijgbaar te Gouda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS Markt A 107 direct bij M E Y E D L I C H Versand Cescliaft Leipzig Plagwitz Algemeene Hypotheekbaok AMSTERDAM KEIZERSGRACHT 478 Maatschappelijk Kapitaal 1 000 000 volleekend Deze Bauk geeft uit 4 pCt Pandbrieven in stukken van 1000 en ƒ 500 tot den koers ïan lOO s pCt verkrijgbaar ten Kantore van de Agenten de Ueeren M J OGIER Co te Gouda De beneficiaire erigenamen van wglen den Heer DIBK JACOBUSvan WIBBST gewoond hebbende te Oostburg en aldaar op den 2 November 1890 overleden roepen bg deie op de onbekende scbnldeiBchert in zgne Nalaten schap om op den elfden September 1891 dei morgens te 10 nrec te verschgnen ten kantore van den Notaris GEBARDUS CATBARINUS FORTDUN DBOOGLBBVER te Gouda ten einde zoowel aan hen als aan de Ijkende schaldeischers dadelgk Rekening en Verantwoording af te leggen van hnn gebonden beheer en hnnne schuldvorderingen te voldoen voor zoover het bedrag der Nalatenschap daartoe toereikend zal zgn Spoorwegvereeniging S V OFENBAREVEmMINQ op Vrijdag 4 September des avonds te 8 unr in de Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN te Oouda Spreker de Heer D de CLBBCQ te Haarlem Onderwerp De Eischen vah hkt Spooh WEOfCBSUIIEEL Entree 10 cent DISCUSSIE VBU Werklieden 5 Namens het Hoofdbestuur OROOTE SOBTEBRING A V OS Az Kleiweg E 73 en73 ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door hetAdvertentieBureau van A BRINKMAN enZOON te Gouda Gouda Snelpersdruk van A Bhinkman 8t Zoon De uitgave dezer Colrant geschiedt dagelgks I qiejl nitzond ering van Zon en Feestdagen Oé firgs per drie maanden is 1 25 franco ilpeiJipoÉt NliAiyP oniii rs yUV CENTEN 3 September 1891 Bij kon be lit bij jl rustende l hutterij in de provincie jiitl Uolland Dd bat benoemd tot kapt J F Mamatedi thani i3 e luitenant en tot ie laitenant J H Mujler than sergeant Naar wij verncmob is gisterenavond omstreeks 8 ure tu achen hst Statiou der Staatspoorweg Mij en de Brug over de Gouiro alhier een goederenvagen ontspoord hetwelk ton gevolge had dat de volgende treinen ongeveer 1 uur later hunne reis konden vervolgen Tot ons genoegen kunnen wij mededeelen dat bierdoor geene ongelukken zijn voorgevallen Gisteren werden te Bodegraven harddraverijen gehouden des voormiddags door paarden uit die gemeente die nog geen prjjs hadden gewonnen daaraan namen 10 paarden doel De prijs ƒ 30 werd gewonJien door de bruine merrie Vomelui van den heer i Boer berijder B Sohipiiers de lo premie ƒ 10 door de bruine merne Wühelmina van den heer W Kok berijder G van Dijk en de 2e premie B door de bruine merrie Bajye van den heer W P Brunt berijder A Oskam Aan do namiddag barddraverü namen 19 paarden deel De prü ƒ IBO werd behaald door de bruine morne Johanna van den heer N van den Akker berijder A Bos en de premie 60 door de bruine ruin Noorder Rum van den heer N Romein te Zevenbuiieo door hem zelven bereden Do gemeenteraad van Papendrecht heeft aan dr E Brandts wegens ernstige ongesteldheid eervol ontslag verleend als gemeenle geneesheer en als zoodanig benoemd voor één jaar den heer F P Krkelens uit Moordrecht die zicb iu de vorige FEVILLETOI Uit het Düitsch VI In het buis der heeren Vogel verwachtte men hem al niet meer hij begaf zich daarom onverwijld naar zijne woning om nog eenige uren rust te nemen Deze woning was in een ouderwetsch groot huis dat de aanstaande schoonmoeder van Paul op aanraden van den jongeling gehuurd had om aan heeren die tevens bij haar het middagmaal gebruikten gestoffeerde kamers te verhuren Juffrouw Therese Goldschmidt had wol schulden moeten maken om de noodigo meubelen aan te schaffen maar Paul s hoop en borekeningen verwezenlijkten zich do zaak bloeide on een groot gedeelte der schuld was rocds afgedaan Do orde en netheid die in het huis heerschten ue eenvoudige maargoede raiddagdisch do vriendelijkheid dor woduwe en de mntige prijs en do voorboeldigo pgeruimdheid van Paul die lan do tafol het voorzittovschap bekleedde dit alles verschafte het huis spoedig con goeden naam welke oor do aanbevelingen dor huurders in ruimen kring raaan4 te Papendrecht vestigde Te Oudewnter werden de heeren T i van Vreumingen en G van de Pavoordt als raadsleden geïnstalleerd on eerstgenoemde bovendien tot wethoudergekozen De Maas e Roerhods meldt Den 30n October a zal het 35 jaar geleden zijn dat de heer Haffraans tot lid van de Tweede Kamer werd gekozen Het kiesdistrict Roermond laid de eer dezen wakkeren volksvertegenwoordiger die eon kwarteeuw lang onze belangen zoo trouw en zoo dapper voorstond naar s Gravrnhage af te vaardigen fn dezen dienst is hij vergrijsd de oude geworden Gedurende die vele jaren heeft hij steeds woord gehouden gedaan wat hij in zijn open brief aan de kiezers beloofde namelijk onafhankelijk en onpartijdig te zullen wezen II Nooit zoido hij iM ö naar gumt gestreefd noch van ministers twch van partijen ik heb nooit mijne belangen gezocht door die van een partij voor te staan maar steeds het nut der provincie de heer tiaffmans was reeds in 1866 hd der Provinciale Staten voor oogen gehouden Zonder vrees voor tegenspraak mogen wij nu na 25 jaren zeggen dat do man die deze ruiterlijke verklaring aflegde èn als afgevaardigde in Den Haag èn als schrijver van het Venloosch Weekblad steeds de wijze trouwe en dappere kampioen onzer rechten en belangen is geweest Daarom wenschen wij dat hij nog lange jaren erbij moge zijn Maas en Soerb De firma Wijnveld 8s Co te Rotterdam biedt do volgende artikelen te koop aan stuifmeel ƒ 7 en 8 en kunstwit voor ƒ 4 de 100 kilo verspreid word In dit huis bewoonde Paul twee eenvoudig maar net gestoffeerde kamers der eerste verdieping zij grensden aan de vertrekken die Zacharias Hoff de boekhouder van Gebroeders Vogel gehuurd had De reiziger was naluurlgk in bet bezit van een huissleutel en kwam zonder moeite in het huis hij vond op de trap oen brandende nachtlamp door de goede zorgen zijner verloofde daar neergezet Om in zijn slaapvertrek te komen moest hij door de woonkamer gaan toen hij deze was biunengetroden ontstelde hij bij den plotselingen aanblik van een man dio slapend op de sofa lag Maar bij verloor zijn tegenwoordigheid van geest niet p aatste de lamp op de tafel legde zgn hoed daarnaast en beschouwde den slapende om zich vóór alles zekerheid te verschaffen wat hij van hem te verwachten of te vreezen had De man was nog zeer jong zijne kleeding smaakvol maar tamelijk afgedragen hij zag er met uit als een misJ idiger maar er lag toch iets terugstootends in de harde scherpe trekkon Wat is dat bromde Paul Door welk een misverstand is de e vreemdeling op dit dwaalspoor gekomen Hij schuddo den slapende dio eindelijk de oogen opende en den reiiigor als een spook aanstaarde el te rusten I zoide Paul Weet ge ook waar ge thuis behoort Do vreemdeling rekte zich geeuwend uit ADVERTENT IJËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Hbvendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt üe Bakkers Ct meent tegen deze artikelen uitdrukkelijk te moeten waarschuwen omdat dit aangeboden stuifmeel waaronder ieder bakker rijstmeel verstaat uit anorganische moeilijk op te lossen bestanddeelen bestaat en het kunstwit niets anders is als een mengsel van krijt en gips Te Hoorn zou Zondag do luchtreiziger Rodenhof met zijn ballon captif opstijgen Door den nogal hevigen wind en bovenal door den slechten toestand van het netwerk brak op een hoogte van ongeveer 300 meter de stok waarmede de ballon aan een touw met den vasten grond werd gehouden en hing de ballon aan eenige touwtjes van het netwerk De hoer B overzag spoedig het gevaar waarin hy verkeerde en had de tegenwoordigheid van geest toen hij bemerkte boven het water te zijn de mand a te snijden zoodat hij van genoemde hoogte naar beneden viel Hy moet er tamelijk goed met eenige schrammen aan handen en voeten zijn afgekomen Dezer dagen werd te Londen in eon erfenis proces de vraag behandeld of een huwelijk te Gretna Green op de grens van Schotland gesloten al dan niet geldig was te beschouwen en de kleinkinderen van een daar gehuwd paar als wettif erkend konden worden Bij die huwelijken te Gretna Green ging men gelijk bekend is zeer primitief te werk Do bruid en de bruidegom doorgaans een paartje dat zonder de ouderlijke toestemming trouwde werden in den echt verbonden door een gewoon bnrgor den bekenden hoefsraid of een logementhouder Robert Elliott genaamd De dochter van laatstgenoemde echtgenoot van den ingenieur Armstrong trad als getuige op in het proces Zij verklaarde dat haar vader huwelijksakten afgaf niet tegen een bïpaald tarief voor de som welke het jonge paar ervoor wilde geven Uit het getuigenverhoor bleek dat hel trouwen Ik geloof dat ge gek zijt antwoordde hij Ik geloof dat ik recht heb om u deze vraagte doen zeide Paul want ge bevindt u in m kamer mijnheer O zoo zijt ge mijnheer Vetter Om u te dienen en gij Adalbert Von Adlerberg Ik heb niet de eer Maar de naam doet nietster zake ik wensch te weten wie u veroorloofdheeft hier uw nest te bouwen Wanneer ge mijdaarop geen bevredigend antwoord kunt geven danmoet ik u verzoeken het huis terstond te verlaten De eene lompheid na de andere bromde devreemdeling misnoegd Heeft juffrouw Goldschmidtu dan geen inlichtingen verstrekt Neen Vraag het dan aan die dame en laat m met rust Daarmede wilde Von Adlerberg zich weer neervleien maar Paul belette hem dit U zult toch niet van mij verlangen dat ikom 2 uur in den nacht de vrouw des huizes zalwekken om aangaande uw persoon inhchtiüi en inte winnen vroeg hij Die inlichtingen zult gij mijzelf geveii Groote God ini schien denkt gij dat ik eendief ben riep do vreemdeling wien de toestandeerst nu duidelijk begon to norden do zaak is zocreenvoudio Tk wildo hii r een kamer buren menhad mij dit luns aanbevolen Juffrouw Goldschmidt