Goudsche Courant, vrijdag 4 september 1891

De uitgave dezer Conrant geschiedt dageiyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 A lïoaderlöke Nommers VIJF CENTEN GOUDA 4 September 1891 Bü kon bealuit is benoemd tot opzichter by de doraeiueD in het rentambt Kwalunre H van Oosterum boufficuodige te Ouderkerk a d ijael By kon beal it de beer £ i Grotendorsl doctorandue in de nria en natuurkunde benoemd tot tydelyk leeraar aan de inrichting tot opleiding van machinist leerlingen Bg do opening van het nieuwe zittingjaar der Staten Generaal zal H M de Kouingin Eegente niet van Koningin Wilhelmina vergezeld zyn De StaaUcourant maakt een koniuklgk bealuit bekend inhoudende dat de tegenwoordige zitting van de StatenOeneraal zal irorden gesloten op Zaterdag 12 September dea naroiddaga te drie uren en dat de miniatar van bicnenlandaoho zaken wordt gemachtigd op het vermelde tydstip in eene vereenigde vergadering der beide Kamera de zitting in naam der Koningin te aluiten De yfpeld Ct deelt mede Aan H M Koningin Wilhelmina was op HDs jaardag door Hiar Koninklijke Moeder eeno aardige verrassing bereid In den loop van den ochtend begaven zich HH MM naar het cb let in het Park waar kort daarna een overdekte wagen veracheen bespannen met 3 der penny s B j het chület gekomen werd halt gehouden het omhulsel van den wagen afgenomen en de voa ponny het geliefde paardje Bahy der Koningin daalde keurig opgetuigd van dien wagen langs een hellend vlak gespannen voor eene sierlijke Uit iet Duitach VI 23 Op Hobenhauaen vroeg de weduwe verbaasd Bij den graaf Wat hield u dan zoo langdaar op Een onderzoek het verdwijnen van denmatroos die juffrouw Vogel uit de schipbreuk gered heeft Ik verhaal u dit heden middag Maarwaar is onze man gebleven Helena trad op dit oogenblik binnen ora don verloofde bet ontbgt te brengen Paul Hop haar te gemoet kuste baar en bleef toen haar aandachtig gade slaande staan 9 kinderlp maar goddelyk schoon I jeide hg lachend Weet ge met wion gij een treffende gelijkenis hebt Een zonderlinge vraag I antwoordde Helena Gg hebt ook altgd dwaasheden in het hoofd Integendeel Helena ditmaal kunt gij u gestreeld gevoelen Ge herinnert mij levendig aan graafVon Hohenhausen Helena en hare moeder lachten maar Paul vertrok LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER TTrije I=a a rd ena 3CLSLr3s t ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BRIi KMAi Lan ye Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Gouda Snelpersdruk van A BriiNltMAs Zoon Ti t gevonuejj voorwerpen In do maanden Juli on Augustus 1S91 zijn de volgende voorwerpon als gevonden gedeponeerd aan het bureau van politie 1 Zwart beenen medaillon met kinderportret er in l onderstuk van een gouden oorbel 1 weep I dames portemonnaio inüouiloude 0 05 1 zilveren broche 1 koperen haak en I gedenkpenning 1 uurwerk uit een horloge l dames portemonnaio 1 kinderbroekje 1 portemonnaio inhuudendo ƒ 0 76 1 knipmesje l portemoncaie inhoudende eenigc buitenlandsche postzegels 1 tcekendoekje l fantasie broche 1 portemonnaio inhoudende ƒ 0 02 1 blauw koralen halsketting 1 parapluie 1 griffelkoker 1 bloedkoralen armband met koperen sluiting 1 eau de cologne flesclije 1 zilveren oorbolletje 1 paar oorbelletjes 1 portemonnaio inhouilendo 0 13 1 koralen armbaud met gouden sluiting 1 bonte pantoffel l gouden oorknopje 1 portcmonnaie inhoudende j 1 39 j 1 paar gouden oorbellotjes en een sleuteltje 1 wagenkussen 1 doos inhoudende 10 paar handschoenen 1 manchetknoop 1 koralen taschje 1 fantasie armband 1 kiel 1 zakdoek en l pet l zilveren broche l koralen armbandje met gouden sluiting l nit overhemd 1 wandelstokje 1 bloedkoralen armband met defect gouden sluiting 1 muilkorf l tlito 1 portemonnaio iuhoudende ƒ 0 08 1 gouden oorbel 2 wuUen kmderborstrokjes en oen oliespuitje 1 porteraonnaie l dames parapluie I muilkorf I gouden medadlon 1 gouden oorbelletje 1 zilveren dames horloge l remontoir met nickel ketting 1 gouden oorbeiletjcj l stuk touw 1 schoolboekje 1 hondenbelastingpenning 1891 No 101 1 dames handschoen 1 onderstuk van een gouden oorbellotje 1 bovenstuk van een gouden oorbolletje 1 zweep 1 muilkorf 1 tien cent stuk De gevonden voorwerpen iu de maanden Februari en Maart 1391 en niet door do verliezers afgehaald zijn ter beschikking van da respectieve vinders met inachtnemtng van art 2014 Burg Wetb Bureau van gevonden voorwerpen zooveel mogelijk geopend van 11 l uur s morgens De Commissaris an Politie te Gouila W X VAN GARDEEEX 337 Staats loterij 4e Klasse Trekking van Donderdag 3 September Xo 13156 f200 Prijzen 3689 6587 3867 6860 3925 7636 42U 8109 4456 8826 4671 9144 4876 9+84 5096 9624 5365 9776 3400 9920 54S3 10310 6280 10367 6586 18202 18548 18958 19192 20003 20233 20259 20395 20446 20644 20574 20591 16293 16639 16655 16668 16826 17000 17O04 17149 17276 17680 17746 18050 2160 2222 2350 2351 2471 2ÖS0 2726 2853 2869 2942 3023 3475 3626 106 177 660 739 794 825 853 908 1472 1676 1740 1793 1965 van ƒ 66 10842 13471 11047 13794 11202 13834 11265 14011 11341 14186 11536 15034 11740 15139 12055 15202 12325 15428 13108 15667 13157 16257 13444 16285 MARB TBERICHTBN Gouda 3 September 1891 Vooral van het nieuwe gewas was de aanvoer heden vrij ruim Alleen tot lager prijs was er langzaam te verkoopen Tarwe Zeeuwsche ƒ 11 50 a 12 Mindere dito ƒ 11 50 a 11 25 Buitenlands Jje per 80 kilo ƒ 10 75 a ƒ 11 25 Rogge Nieuwe Zeeuwsche ƒ 3 a ƒ 9 25 dito Polder 7 50 a 7 75 Buitenlandsohe per 70 kilo ƒ 8 50 a 9 Gerst Nieuwe winter 5 30 ïl ƒ 3 73 dito joiner 5 a ƒ 6 50 dito Chevalier ƒ 5 75 a 6 25 jarige dito 6 25 a ƒ 6 75 Haver per Heet 4 26 a 5 25 per 100 kilo 9 a 9 50 Hennepzaad Buitenlandscb 7 25 a 7 75 Kaoariezaad 7 75 a 8 75 Mais per 100 kilo Bonte Amerikaanscho ƒ 9 i 9 20 Cinqaautine f 8 50 a ƒ 9 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer handel ea prijzen flauwer Vette varkens redelijke aanvoer handel vlug 21 a 24 et per half Kü Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 19 a 20 et per half KG Magere Biggen goede aanvoer handel traag ƒ 0 50 a ƒ 0 85 per week Vette schapen goedo aanvoer handel traag 15 a 24 Lammeren redelijk aanvoer handel traag ƒ 10 a 14 Xuchtere kalveren eenige aanvoer handel vlug 7 a 16 Graskalveren goedo aanvoer handel traag 20 i 15 Aangevoerd 103 partijen kaas handel vlug Eerste qualiteit 28 a 30 tweede qualiteit ƒ 24 ii 27 Zwaardere ƒ 31 k f 33 Noord HoUandsoho a2 a 25 Boter weinig aanvoer Handel vlug Goeboter 1 40 a ƒ 1 50 per kilo VVeiboter 1 20 i f 1 30 per kilo BarKeriUke Stand BEBORBN 81 AoRiiilut tndriM ouden D J Je Joog en M van eowcn Alberto ouders C Htygen eu A do Kroon 1 Sepfembtr Josire Oerardina oudirs W vbu ingerdcn tn J P Woerlee 2 Kliiabttb oudtri J Slamao en 0 Koeman OVERLhDKN 81 Augustns P Cuiteller 8 m I September L SchouteD 11 m GEHUvVD 2 SeplembiT de Kok en SI M KwmkeUnberg J A an leeuKes en van der Knij J J Duijra en J HorteualDl 8 September J L Leydi en A l nliQS an Goor ADVERTENTIEN ii Qehuwd L LEIJDS 1 l ie Lnitt der Infanterie A LULIUS VAN GOOR Gouda 3 September 1891 De Heer en Mevrouw LEIJDS Lfuus VAM QooB betaigen bnn dank voor de bewyzen van belaogatelUng bji ban buwelgk ondervonden V Mevrouw de vVed LEIJDS Van BstrsisGEN VAN HitLSDi50B i en Mevrouw de Wed LÜLIUÖ VAN GOOR Rouïus betnigen hun dank voor de blijken van belangstelling bg het huwelgk banner kinderen ondervonden Goedkoopste adres voor A V OS Aza Kleiweg £ 73 en73 Zeer ITette Gesteendrukte NAAUEAABTJES worden GELEVERD door A Blili KMA en Zn I H et guBstig bekwJe v ortrBlfeli k Hui W dilcl tegea Heesohheid middel tegea Hoesten en volgens voorschrift van den Accadeinie Professor Dr Harlees Bonn bereidda Stollwerck sche Borstbonboiis verpakt in gele pakjea en voonieu met den naam en stempel in rood Uk van den fabrikant Frani Stollwtrck lijn alom verkrijgbaar in ÖO V DA by J H BOERS en C tan VLIEf Firma Zbldeneijk Co Apoth Geaeraalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Op WOENSDAG den 16 SEPTEMBER ISOI des middags ten 12 uur zal door den 1 Luitenant Kwartiermeester toegevoegd aan den Toeziende Chef over bet Nachtleger te Gouda worden AANBESTEED De Iievering van Ligstroo benoodigd voor de troepen in dit garnizoen De voorwaarden liggen ter lezing dagelgks van 10 2 uur op het bureau van den Administrateur van het Nachtleger Jerusalemstraat No G De biljetten op zegel moeten bevatten de prijs per 1000 Kilogram zoo ook de namen der borgen De kosten der advertentiën legesgelden en het recht van registratie komen ten laste van den aannemer IF xacli tigr zij ara ze de Blauwe Kasdruiven 80 Cent de 5 ons Schoongemaakte SARLOTTEN 15 Cent per pond MELOENEN PRUIMEN STOOF en TAFELAPPELEN en PEEREN voor zeer lagen prgs J GËIiKlTSËL Aan en wordt allen die last hebben van het uitvallen vr gtydig grgs worden der hoofdharen met vertrouwen aanbevolen Prof Pergrer d Allon HAAR EXTRACT Na een kort gebruik zal men ondervinden dat het uitvallen der haren ophoudt en da gryze haren langzamerhand een donkere tint aannemen zonder dat het extract eenige kleurstof bevat Prgs per flacon met gebruiksaanwyzing 40 cents verkrygbaar bü Wed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorburg Wed Bosman fionda A Prins ZeveahuiuD Wed O Wilhelmus Woerd A Boa Berkel Geen beter adres voor PARAPLVIES dan bij SCHËi K en Zn Markt Gouda JicM Hlieumatiek Geen Seqha alleen de JICHT BALSBM is onovertrefbaar Vervaard volg voorschr van een oud geneesheer ranco verkrögb tegen Postwiosel of Postzegels ad 90 O in GjIjRARD s Specialiteitenhandel Spiegelstraat 74 AmSterdam Depóthouders gevraag d 1891 N 46S3 Zaterdag 5 September GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENT IJÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GKOOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De ingending van advertentiën kan geschieden tot Mn aur des namiddags van den dag der uitgave BINNENLAND deken van s Grawnhage onderscheiden leden van de StatenGeneraal enz De Standaard meldt dat de poging der handelsreizigers om verbetering te krijgen in de nieuwe voor hen zoo hoogst ongunstige regeling der abonnements tarieveu bij de staatsspoorwegen op weg is om tot eene goede oplossing te komen De commissie aan wie de zaak in handen was gegeven heeft nog eens de stoute schoenen aangetrokken en zich aangemeld bij den directeurgeneraatder Maatschappij Met de meeste welwillendheid heeft de heer Cluysenaer hen ontvangen en te woord gestaan en het resultaat van een langdurig onderhoud is geweest dat de directeur zich voor do zaak der reizigers gewonnen verklaarde Er bestaat nu werkelijk kans dat weer eene verdeeling ia een Noorder Centraalen Zuidemet zal worden ingevoerd welke groepen dan naar omstandigheden zouden kunnen gecombineerd worden klein model NoordhoUandsche sjeea terwijl zich in de sjeea een prachtige zweep bevond keurig ingelegd met ivoor tuaschen de zilveren draden waarmede de stok omgeven is Deae verrassing werd met groote ingenomenheid door Koningin Wilhelmina ontvangen Onmiddellijk maakte zij er een rit mede door het park en later nogmaals De sjees HoUandsch model is in é a woord prachtig te noemen de hand van den kunstschilder heeft genoemd voertuig tot een zeldzaam prachtig geschenk gemaakt en het tuig is eveneens in overeenstemming hiermede gebracht Gisteren namiddag te S uren had wederom eene zitting plaats van Sequah in het Verkooplokaal te Kotterdnm Heeds voor den aanvang was de zaal propvol Het meerendeel der aanwezigen bestond uit vrouwen velen met zuigelingen verder kinderen van eiken leeftijd overigens werklieden en eenige nieuwsgierigen dames en hoeren Sequah sprak zooals gewoonlijk in het Engelsch hetgeen door een tolk in het HoUandsch vertaald werd Twee bouquetten werden hem aangeboden volgens zgn zeggen door de dankbare Rotterdamsche burgerij Op z a gewone manier voer hij wederom hevig uit tegen de doctoren die zijne geneesmiddelen afkeurden en niet wisten waarom Hg noodigde die lieereu uit hem persoonlijk te bewijzen wat in zgne behandeling of genessmiddelon verkeerd was Daarna werd een lijder aan rheumatiek op den rug In eene plattelandsgemeente nam deze week eennieuw gekozen raadslid voor het eerst zitting Debnrgemeesler kondigde in den loop der vergaderingaan Benoeming van een ambtenaar van den burgerlijken stand Wat ie er dat voor een vroeghet nieuwe raadslid aan een tegenover hem gezetenwethouder Dati8 een die trotst was het bescheid ZooP hernam de ander d noemen wij gewoonlijk een bruidegom In de zaak der valsche munters deed de Amsterdamsche reohtbankgisteren uitspraak ZoowelJohannes Lambertus Maria Euygrok als Karel Gustaaf Koning werden tot 3 jaren gevangenisstraf veroordeeld Gisteren was hel 60 jaar geleden dat de luitenantgeneraal P Gt J van der Schrieck den eed van trouw als officier aflegde aan Koning en Vaderland Hat ontbrak niet aan tilgken van sympathie en belangstelling De vorige minister van oorlog generaal Borgansius en de nieuw opgetreden minister van oorlog de luitenantkolonel Seyffardt kwamen den jubilaris persoonlijk complimenteeren terwgl voorts o a hunne opwachting maakten de apostolische internuntius de FEVILLETOIM geen spier van zgn gelaat Inderdaad vervolgde hij je gelijkt op hem van je moeder heb je niets uitgezonderd het goedehart En dat ia zeker het beste antwoordde juffrouwÖoldschmidt Natuurlijk maar om op ons onderwerp terugte komen waar ia de verloren zoon Van wien spreekt ge vroeg Helena Van den vreemdeling die hier den nacht heeftdoorgebracht Hg is terstond na het ontbijt uitgegaan zeidede weduwe Dan wil ik hopen dat hg niets heeft medegenomen Paul je jaagt mij schrik aan Ja wat baat nu zuchten en klagen antwoorddePaul Het was zeer onverstandig een wildvreemdenman op te nemen die niet eens een reista chmedebrengt Heeft hg nachtverblijf en ontbijt betaald Hij zou van middag terug kgmen om te eten En met dien geruststellenden troost voor umaakte hij zich zeer leuk uit de voelen Ik wilniet zeggen dat hij een vagebond is daarnaarzag hij er in het geheel niet uit maar hij beleed mij openhartig dat hij slechts datgene zijneigendom noemde wat hg aan het lijf droeg endat was volgens mijn bescheiden meening drommelsweinig Juffrouw Goldsohmidt had reeds alle kasten en laden geopend en onderzoekende blikken er in geworpen Ik geloof dat je hem onrecht doet zeide zij hij heeft niets medegenomen Hm wie weet wat later aan het licht komt I Hij noemde zich baron Von Adlerberg zeide Helena van zoo iemand kan men immers niet onderstellen dat bij een misdadiger is De naam heeft u op een dwaalspoor gebracht antwoordde Paul en wat is een naam Niets letterlijk niets Wij zullen afwachten of hij vanmiddag zal terugkeeren komt hij dan neem ik hemoudor handen Maar nu moot ik gaan op mgnkantoor word ik met ongeduld verwacht Een oogenblik later vorliet Paul het huis en maakte een kleinen omweg om bij de bloedverwanten van den matroos te vragon of deze inmiddels was teruggekeerd maar de vraag werf ontkennend beantwoord Eost vergezelde den reiziger naar het huis der Gebroeders Vogel waar het nieuws dat zg mededeelden groote onuteltenis teweeg bracht j De verklaringen van Von Hohenhausen konden dü bezorgdheid van Panny niet ontzenuwen er was j voor haar en ook voor de anderen nu geen twijfel meer dat den matroos een ongeluk was wedervaren Of was hij na de ontvangst van het geld terstond 1 weder op reis gegaan om zich aan den dank waarI van de man eon afkeer had te onttrekken J