Goudsche Courant, zaterdag 5 september 1891

vw i é fS y rf v ym oen miter op de Mbune gedragen deze patient werd genoemd Johannes Petrus Wessels niemand der aanwezigen kende hem doch Sequah zeide dat kwam pmd it h paa zeven maanden hier woonachtig was Het heette dat l y ongeveer ÉQ jaren IJjdende wa geweest aan rheumatiek en onder behandeling van verschillende geneesheeren gewwest was De arts Hemmers gaf hem het drankje doorSequah bereid De man werdmrervolgens behandeldop de gewone wijze na ongeifter 20 mihuten werden de gord nen weggeschovél en de man kwam na eenige bokkensprongen de tribune af onder hek gejuich van talrijke toeschouw ks i Een uit het publiek beklom bekend dat het request was V KoninginBegontes om vergu Sequah om de geneeskuade uij Èr zou onmiddellijk nog eei den verzonden wanneer er no dat te teekenen Vele mam ich nu daarvoor aan Vi opdragen zich te wenden tot de hooge Regeering met het verzoek wetlelgke bepalingeu in het leven te roepen tegen de verralsching van eet en drinkwaren tegen het gebruik van voor de gezondheid nadeelige stoffen bg de vervaardiging of bereiding van eeten drinkwareu huishoudelijke artikelen behangselpapior en dergelgke on omtrent den invoer in ons land van vervalschte eet en drinknaren huishoudelgke artitelen behangaelpapieren en dergelijke bg le vervaardiging of bereiding waarvan voorde gezondheid nadeelige stoffen zijn gebruikt Prof Moleugrnaff die dit pnnt toelichto weos or opdat de gezondheid en de beurs onzer laudgonoolodoor hot stratwetboek al zeer lecht tegen vervalschingzgn beschermd Aan bot dobat werd door verschillende afgovaardigdon deelgenomen Bijna allen waren het eens met den inleider die een njkawetgever wilde doen optreden mot met het toegelichte voorstel omdat dit te veel I op het straffen en niet op het voorkomen vau vervalsching let Na langdurige beraadslaging werd het voorstelUtrecht aangenomen nadat prof Molengraaff had overgenomeu de vervanging der woor leu wettolgko bepulingeu dour afdoende maatregelen De voorzitter hield hierop eene redevoenng over he Hygiënisch Museum dat naar de plannen van de Btdeeling Amsterdam zol worden gesticht De beer Jacob B Citroen behondelde daarna de raag welke wijzigingen zijn wonsohelijk hetzij inde wet van 18 September 1 52 Staatsblad no 178 omtrent den waarborg eu de belasting der gouden enzilveren werken hetzij in de toepassing dier wet omtegen to gaan dat buitenlandsoh fabrikaat voor inlaudsch gestempeld als ware hot hier vervaardigdot ook wel ongestempeld bij partijen wordt in denhandel gebracht j Op voorstel van den voorz werd dit vraagstuk naar ue aid Arasterdam verwezen Do heer Elins hoofdbestuurder leidde hierna een I bespreking in van punt Welke verwarmin van spoorwegcompartiraenten is modo mot het oog op de lde kl aan te bevelen in plaats van de onvoldoendeverwarming door waterstovon en welke stappen zijnbiervoor te doen Na eenig debat stelde de Voorzitter voor dat aan het hoofdbestuur zal worden overgelaten te onderzooleen in hoever het mogelgk zou zijn eene commissie van deskundigen saam te etellon die oen rapport uitbrengt en dit rapport dan openbaar te maken ten einde zoodoende invloed uit te oefenen Dienovereenkomstig werd bij acclamatie besloten de Zuidafrikaansche republiek wordt gerekend zal als stemgerechtigd burger aangeteekend worden volgens art 9 der grondwet De aangeteekehde stemgerocbiigden hebben het recht om hunne stemmen uit te brengen Voor het kiezen van oen veldcoruet der wijk elk in zijno eigene wijk 4 Voor oon raadslid zijner wgkof kifsafdeeling c Voor elke verkiezing die het geheele district betreft d Voor elke verkiezing die de republieki betreft e tribune en maakte inden aan U M de ing te vragen voor te oefenei tweede req iest worperionen raren om en rrt unlea m ea deelde da sprek r IS was gjBpIaalat voer gaven ten eindo dé som bij eUiauder tfl krggen om de boete te betren waartoe fequah dioor het kantongerecht te Ber n op Zoomiwaa veroordeeld Ook nog een ander persoon oerafe het woord i In de zaal wcilden afgegeven gedrukte bons qf recepten goed ri t i flescbjes geneesmiddelen van Sequah tegen MÜiling van 2 W oo ertaekend met de gesohiBveft letters dr K Baitenlafldscti Overzicht Keizer Wilhelm is met Caprivi naar Schwarzenau vertrokken waar behalve keizer Frans Jozef ook de koning van Saksen prins George de aartshertogen Lodewgk en Willora Keinier en do Oosten j rijkscho minister president Kalnoky zijn aangekomen Aan dit tochtje van keizer en rijkskanselier juist I nu de grooto wape ischouwing zal plaats hebben hechten de bladen eene groote beteekenis Da National Zeitung vermoedt dat te S een ov rleg zal plaats hebbon betreffende de gebeurlgkheden waarmede men met het oog op de vriendschap tussoheu Rusland en Frankrijk eu de daaruit voortvloeiende opzieiiwekkendo manifestation te rekenen zal hebben De Weuner bladen wijden bg gelegenheid der grooto manoeuvres lange artikelen ann de komst van keizer Wilhelm on prijzen de weldaden van het Drievoudig Verbond onder verzekering dat do nieuwe samenkomst der keizers de steeds toenemende vastheid aantoont van bun verbond door hetwelk men mag bopeu dat de rust in l uropa zal worden bezwaard Nu de lersche Home Rulers verdeeld ziju in twee kampen do Nalijnale Liga dio den heer Parnell trouw is gebleven en do Nationale Federatie die hem niet langer als leider der lersche beweging waardig keurt en deze twee partijen het druk hebben met hare onderlinge ruzie krijgen de misleide patriouen van Tipperary moed om te vertellen hoe zij bedrogen werden door de leiders der Home Bule beweging Voel nieuws komt daarmede niet aan het licht want daarvoor j aan mede dat er ia de zaal eéne r Het optreden Van het nieuw ministerih onder welks leden drie volksvertegenwoordigers waïon geeft iet Vadtrlaiid aanleiding tot behandeling van de meermalen besproken quaestie der vereenigtaarheid van het lidmaatschajt der Tweede KamePinet het ministerschap Het blad betreart om meer dan écne reden het besluit van do ministers om geeii verlenging van hun inaodaat als volksvertegenwoordiger te verlangen G iondwettig bestaat er geen fenkel bezwaar tegen de vereenigbaarheid omdat er geen tegenstelling bestaat tulschen beider werkzaamheid De regeertaak iaat zich niet in tweeen splitsen het handelen aan den kant der Kroon het controleeren alleen aan deti kant der vertegenwoordiging De Kroon handelt in en met het parlement en de grondwet zelve zegt het uitdrukkelijk dat de wetgevende macht wordt uitgeoefend door de Kroon en de Statenzeneraal gezamenlijk En daar waar de Kroon zelfstandig handelt doch steeds en in alle oplichten onderworpen aan do controle van het parlement is er niets tegenstnjdiüs in dat zij handelt door middel van parlementsleden die voor hunne daden aan t college waarvan zij deel uitmaken verantwoordelijk zijn Inderdaad wat natuurlgker dan dat de ministers als loden der Staten geoeraal mede tot stand brengen datgene waartoe zij als vertegenwoordigers der Kroon het initiatief nemen En wat beter waarborg dan zij blijven regeeren in den geest der parlementaire meerderheid dan wanneer Bj zelf daarvan deel uitmakende in gestadig contact met haar en dus haar natuurlijke leiders blijven Het Fad maakt niet de gevolgtrekking dat het volstrekt noodzakelijk is dat alle ministers zijn leden der StatcnGeneraal Er zijn practische bezwaren die blijkbaar bij het schier algemeen verzet tegen de vereeniging van beide betrekkingen nog steeds veel gewicht in de schaal leggen En die bezwaren wegen ui u j mui aan net liclit want het was algemeen bekend dat de uitvoering van het zoogenaamde carapagneplan slechts ondergrooto pressie kon geschieden en de pachters en winkeliers van Tippeiary slechts door dwang hunne huizen verlieten Zij hadden volstrekt geen verschil met hunnen landheer den heer Smith üarry en deze werd zelfs als een modellandlord geroemd Maar de heer SmithBarry had zich den haat dor Liga op don hals gehaald omdat hij een buurman die geboycot werd hulp verschafte Hij werd verzocht dit te laten want anders zou de Liga hem vinden Maar hij stoorde zich niet aan de Liga en evenmin aan zijne pachters toen déze hem zonder eenige roden met moor betaalden en vermindering van pacht eischten Hij liet hen gerechtelijk uitzetten en zij verhuisden naar het Nieuw Tipperary dat de Liga op eenige afstand liet bouwen Een bijna tachtigjorig man die onder do uitgezette burgers van Tipperary behoorde doet thans in de Kmea een boekje open over do ware toedracht van zaken Het gansche campagneplan is mislukt zooals men weet Nieuw Tipperary is thans verlaten op vier mensohen na on het oude weer bevolkt Maar de oude man verhaalt hoe do leiders bet aanlegden om bet campagneplan in Tipperary aan den gang te krijgen Schoone beloften werden gedaan maar het was olies leugen eu bedro zooals hij aantoont De aartsbisschop Croke keurde stilzwijgend het plan goed een enkel woord van den kerkvoogd zou voldoende geweest zijn om de burgers van Tipperary rustig iu hunne huizen te doen blijven Toen hij de schrijvor begreep dat hij zich niet kon verzetten maakte hij zooveel mogelijk zijne draagbare have in den omtrek te gelde en was van plan zich to laten uitzetten Maar zijne vrouw was ziek en lag sprakeloos en verlamd ter neer De dokter verklaarde dat vervoer haar het leven kon kosten De agent van den heer Smith Barry wilde ónder deze omstandigheden het oude paar voorloopig stil in hunne woning laten Maar de dorpspriesfer zeide tot den man die hom kwam vertellen dat zijne vrouw zou kunnen sterven als zij vervoerd moest worden laat haar sterven wilt gij den heer SmithBarry soms helpen De oude man vertelt vorder dat hg alles verloren heeft ofschoon zijne vrouw in denzelfden toestand bleef leren maar dat hij ondanks alle belolten en grootspraak geene ondersteuning ontving van de Liga voor wie hij zich gedwongen opofferde Omtrent den toestand in Chili het volgende Naar het schijnt is thans de orde in Santiago en Valparaiso hersteld en herleren er de zaken Daar men al de lijken der verleden Vrijdag gesneuvelden niet had kunnen begraven zouden dio worden verbraiid De hospitalen ziju vol geneesheeren hunne zorgen wgdende aan de gekwetsten van Concon die In de vorige Zuidafrikaansche mailberichten is met een enkel woord melding gemoakt van de wijziging der kieswet in do Transvaalsche republiek Hier volgen nu de voornaamste bepalingen dezer wet Om hot kiesrecht in de republiek te bezitten moet men burger zijn Daaromtrent gelden do volgende bopelingen u Om burger te wezen moet men binnen de republiek geboren zijn of genaturaliseerd worden Om kiezer te zijn moet men den ouderdom van 16 jaar bereikt hebben k Personen niet in de republiek geboren maar van elders ingekomen kunnen het burgerrecht verkrggen en dus burgers worden wanneer zij do brieven van noturalisatie verkregen hebben en den gevorderden eed hebben afgelegd Zulke personen zullen in handen van den daartoe aangewezen ambtenaar don volgenden eed afleggen Ik tot heden geboren verlang burger der Zuidafrikaansche republiek te worden en voldaan hebbende aan alle voorschriften der wet betrekkelijk de naturalisatie verzaak zie af en doe afstand van alle gehoorzaamheid getrouwheid en onderworpenheid aan alle vreemde vorsten hoofden staten en aouvereiniteiten en in het bijzonder den vorst het hoofd den staat of de souvereiniteit waarvan ik tot nu toe een onderdaan en burger ben en zweer als onderdaan den eed van getrouwheid en gehoorzaamheid aan de regeering eu hare wetten en het volk der Zuidafrikaansche republiak d Vreemdelingen van elders ingekomen kunnen toegelaten worden tot de naturalisatie mits zg van den landdrost van hun district of van den veldcornet hunner wijk het bewijs overleggen dat zij zich minstenstwee j ren hier te lande metterwoon gevestigd hebben en gedurende dien tijd zich getrouw engehoorzaan aan de wetten des lands gedragen hebben en zich ook minstens twee jaren lang hebben laten inschrijven op de veldcornetschaplijsten De kosten der naturalisatie zijn £ 5 e Personen onder bijzondere omstandigheden door do regoering tot de naturalisatie uitgenoodigd behoeven geen twee jaren in het land gewoond te hebben of bij den veldcornet ingeschreven te zijn geweest om tot de natnralisatio te worden toegelaten en behoeven ook niet daarvoor te betalen 2 Niemand die niet tot de blanke bevolking van Ook dit was niet waarschijnlijk hij moest immer weten welk een bezorgheid zijn spoorloos verdwijnen ion baren Hij bad in dit geval zeker eenige woorden aan Fanny en zijn bloedverwanten geschreven bovendien zou hij ook eerst na veertien dagen de nieuwe reis aanvaarden eu bij had zich zeer op de nut en de uitspanning in den kring zijner nabestaanden verheugd Man kon in elk geval telegrafeeren aan den reeder te Hambnrg die Thomas had aangemousterd Vooral echter moest men de politie verwittigen opdat zij zich met de ontknooping van dit raadsel zou bezig liond en Ook daarmede belastte zich Paul hij kon het beat de vereischte inlichtingen verstrekken Op weg naa het politiebureau zag hij zich plotseling weder tegenover zijn nachtelijken gast Hij bleef staan nu eerat viel hem de bitterheid in het oog van deze scherp geteekende trekken nu eerst ontdekte hij den gload van verterenden hartstocht die in da diepliggende onrustige oogen bruiste Uwe handelwijze vind ik al zeer zonderling leide hij ik had niet verwacht dat gij u zoo geheimrinnig zoudt verwijderen Wilt ge daarmed j ook te kennen geven datik voornemens was mij aan de betaling van hetverschuldigde geld te onttrekken antwoordde Adlerberg verstoord Ik zal beden middag terugkomen en de gehuurde kamer in gebruik nemen en letwel op mijnheer nooit zal ik dulden dai men mijn meent het FaderUutd vooral daarom omdat ons parlement klein is da meerderheid dikwgls gering in getalsterkte en dus aan een comité van 8 personen in eené vergadering van 100 een oabehoorlyk overwicht verzekerd is Voor den üagelgksohen arbeid zou het parlement feitelijk aohtiledeu missen wier tijd natuurlijk door hun ministeriele aak wordt ingenomen in gewichtige aangelegenhetten zou liet gevaar bestaan dat het getyranniseerd Werd door acht leden die dool het gewicht hunner stemmen steeds den doorslag kunnen geven Dit ijn evenwel louter practische bezwaren die verdwenen als het parlement n aar groot genoeg pis doch die evenzeer kunnen verdwynen als in een Uein parlement het aantal der ministersparlements liden klein ge oeg isi De parlementaire arbeid zou en schalij tqden JaU thans de drie aftredende weede katoWlfdeni yie woljicht vfrïangen worden door manneb die niw tiel eerste b nja moeten geren van hunne staatsnanvaven ziel Iwrkiesbaar stelden en belachelijk zojh df vrees zgi gat de meerderheid hare onafhanke kheid z6u in often en loopeu aan dea leibAnd die $ drie Wat am daarentegen verkrggen zdlu is ditj at de re lfae m voortdurend in voeling bleef met da parlementilira meerderheid en het parle4ent in geKadig aaurlking Wet da regeeri ng dat le Ictidend on lirganisetjrunde krachten wet len we rge men mini isschieu weer d lingeu been Uai het qlit do stad maar hg volgde den toestel die geirokkeadoor het paard van d n uitvinder onmididellgk metrazende snelheid de rairie inreed De uitvindingwas dooltreifend het was geen humbug geweest ende sttkd was gered De uitvinder had bg zgn berekeningen helaas ééa zaak o er het hoofd gezien nl Hoe den tornado tot stilstand te brengen P Binneneenige minuten waren fuiter toestel en de 400 geleende dollar uit het gezicht der gelukkige bewoners van Lincoln 1 en als de uitvinder onder hetrijden geen middel heeft bedacht om den tornadotot stilstand te brengen vliegt hg op t oilgei bUknog in razenden galop voorwaarts Men leest in do We U Ct niet uit de niearderheld str s Uisschieu weer dHminderheidgeworden door alle ris lingeu been Ua natuiurlijkeaanvoerders lebie dil d t het glit do iMrlemèatairemeerderheid oortgetom it kabinet in iftli vollpn zindes woords een parleme l ir kabinet w en deari jdoor niet ala een Zoogenaamd kouinklat minifterir maar al te vaak d speelbal van h paM nent dochjuist als in het parlement geworteld dM fooodig datparlement beheebohende N Het Vaderlimd bad zich gevleid dat an deze beginselen thani eene volkoix en overwinning zou zijn versohaft Eenige leden ran het hoofdbestuur der ver Wetland hebben Donderdag jl met den bepr Du Mosoh eene bijeenkomst gehsd te Delft en Za ei llag opnieuw te Rotterdam bij dun heer ran der Ipnt koopman aldaar De Uden van t hoofdbestuui wilden vooral gaarne eeuig licht ontvangen in de duistere zaak van de Btoenen gevonden in manden bessen onder het veroenigingsmerk verzonden Naar het sohgnt mist deze beschuldiging evenwel allen grdiid dook is het praatje in de 1 wereld gebjrichl door iem id die Westland ni t genegen mnde baat op dii manier gkarne in disenediet zou brangen heeft in ilen gemeente voorstell gedaan tot op abatioij Wgzende op 77 en ie ziekte van een De h i i P JM de Lig fij raad van Middelburg riobting fan een gemeoutell de worsfdergifliging in 187 Het bekende New Yorksche weekblad DelfoU Free freu waaraan een Edison als krantenjongen verbonden waS vertelt in verband met de pogingen om regen te maken de volgende ware geschiedenis omtrent een man die een tornado dooder had uitgevonden Te Lincoln in noordelijk Texas zag men voor eenigen tijd een man Max Sheldon genaamd die eeo vreemdsoortige machine in zijn bezit had Hg beweerde dat de machine een nieuwe uitvinding was die de eigenschap bezat de iu Texas zoo herhaaldelijk voorkomende hevige stormen de beruchte tornados aan te trekken Hij verzekerde eiken tornado van richting te kunnen doen veranderen van de stad te kunnen afleiden eu naar de prairie te doen verhuizen zoodat U chrn vee en gebouwen voorlaan van de storme rscboond konden blijven Het gemeentebestuur van Lincoln besloot den uitvinder gelegenheid te geven een proef met zgn machine te nemen en schoot hem op zijn verzoek 400 dollars voor om de voorloopige kosten te bestrgdan Drie dagen Uter verkondigden dreigende onweerswolken het naderen van een tornado en door een menigte meascben gevolgd ging de uitvinder met zgn tornadodooder buiten de stad Hier steeg hij te paard richtte zijn stoestel op den storm en allen wachtten zwijgend op de dingen die komen zonden Na 60 seconden brak de storm los niet echter boven de aantal militairtlii in 1887 l ide q vallen in ilie gemeente door hi t gebruik vhn bedtvven vlocscb veroorzaakt ipecnj e de voorsteller dat ook in verbind met de tot standkoming dar d inw8terleiding de bprichting van eene gemeentelgke llaohtplaats w msohelgk en mogelgk was Zondei hoofdelgke stemming rerelEPigde do vergadering zich met het voorstel om p en W uit te noodigen inlichtin enj ia te winnen Jbrntrent deze zaak in die plaatsen die in zielental otgeveei gelgk staan met Middelburg Vaa 9 4ot U Juli 18 0 zijn op de Ignen der Belgische Btaatsspoorwegen proeven genomen betreffende het gebruik van de Westinghouse rem voor goederentreinen Daar de gewone Westinghouse rem voor treinen van tO tot 60 wagen onvoldoende wa gebleken werd hier da verbeterde snelwerkende rem toegepast en met den besten uitslag De proeftreinen wenlun geheel zooals gewoonlöt samengesteld en bevatten hier en daar ledige en hal gevulde waggons Alle mogelgke gevallen van treinenloop werden onderzocht zelfs deden zich verbrekingen der verbindingsstangen voor zonder dat het geringste ongeval het gevolg was De machinist heeft den goederentrein van 60 wagens evenzeer in zijne macht als den exprestrein van een vgftal waggons Van al deze proeven geeft de heer Desquieui in Ie G O no 6 eene uitvoerige beschrijving door tal vau diagrammen verduidelijkt Eenige der onderzoekingen toonden aan dat het mogelijk was gemengde treinen te doen loopeo waarvan sommige wagens van de gewone andere van de snelwerkende Westinghouse rem waren voorzien Is ook bet aanschaffen van deze remtoestellen voor alle goederenwageua zeer kostbaar de vele voordatlen wegen hier ruimschoots tegen op Het aanmer van toorn vlammeaden blik van zgn vader de oogen neerslaande Zeker maar wat n gedaan hebt was niet het juiste Ik zal dus in het geheel geen rust vinden Vader ik beu tot inkeer gekomen en mgdunkt wanneer wij bedaard en veratandig er overapreken dan zal wel een weg warden gevonden langs welken al het gebeurde verzoend kan worde Dien weg heb ik u gewezen Hij voerde over den Oceaan I zeide de jongiiling op bitteren toon Wat zou daar ginds van mggeworden zgn P Ge hadt tijd genoeg om er over na te denken Ik had het niet ik beschouwde uw voofsteial de stroohalm waarnaar de drenkeling met allekrachtsinspanning reikt en ge dwongt mij om anstond te vertrekken Te Hambnrg dacht ik rijpelgkover da toekomst na Daar heb ik niemand diemij raden kan ik zou er bezwijken De middelenaf te wachten tot ik huisvesting gevonden heb ontbreken mg en waar moet ik hier onderkomen zoeken Ik heb niets geleerd Dat is ja eigen schuld zeide de baron barsch Niet geheel en al rader Ik zou geloerdhebben als ik er toe in de gelegenheid was geweest Is dit een verwijt voor mij Kunt ge het tegenspreken Ja ik kan het Ik heb je een militaire loopbaan geopend fTortlt venolfd eer aantast I De reiziger lachte dit vermetel en ongedwongen I optreden boezemden hem onwillekeurig belang in j Dat ziet er reeds beter uit zeide hg Het I zal mij aangenaam zgn u vanmiddag weer te zien goeden morgen I De man is of een dwaas u eeo sul van een I vent bromde Adlerberg terwijl hij den reiziger na staarde Hm I zijn twgfel is zoo hoel ongegrond I niet mijn uiterlijk pleit niet in mijn voordeet en ii niet geschikt om vertrouwen in te boezemen Hg ging verder en trad eindelijk een huis binnen waar hij schielgk een trap beklom Boven op den coitldor bleef hij staan om adem te halen zijn blik rustte op een belknop waarop de naam baron Von Adlerberg stond Het moet zijn zeide hij zacht Daarna streekhij langzaam met de hand over voorhoofd en oogen en een zware zucht ontsnapte aan zijn lippen Het moet zijn I herhaalde hij nogmaals terwijlhg als van een plotseling besluit bezield naar dedeur ging en baar opende Baron Von Adlerberg stoof van den divan waarop hij gezeten had op en staarde den binnentredende aan als ware een spook voor hem uit den grond verrezen Wat wil jij hier Wat voert je terug riephij met bevende stem Heb ik nog niet genoeg voorje gedaan Genoeg antwoordde de jongeling voor den kelgk aantal remmers zou toch ingekrompen kunnen Horden de goederentreinen zouden grooter snelheid kunnen rerlcijgen het rollend materieel zou dus meer werk kunn on doen terwgl de slgtage wegens bet slepen ran rastgezetto wielen verminderen ioa en J otsingen oiitstaaii door de onmog lgkheid om goeerentreiuen plotseling tot staan te brengen geheelVermeden Kouden kunnen worden be Ing Woensdig werd te Dordrecht de 40e jaariijksche algomeeneljvergadering gehouden van 4e Vereeniging M bevoriering van Fabrieks en Uandwerksnijverh d iVooizitter was jhr mr A P C van Karnebèek die eene openingsrede hield waarin hg in korte trpkken lUt sociale quaestie behandelde Spr b an mot te wgzen op het groole verschil dat b sta tusscheu de verschillende individuen welk verschil Mg verhoogd wordt door het verschil tusschen de toestonden waarin de individuen vorkeeron Hieruitj rekt spr in de eerste plaats de conclusie dat het oOMgonnen werk is absolute regels voor de mensohelijko samenleving te zoeken Zelfs is het verkeerd die te willen stellen omdat het absolute niet strookt met het wezen van bet menscholijk bestaan Deze overweging leert ons dat wg op het veld der lotsrerbetoring van den handswerksman op den verkeerden we zijn als wij alles zooveel mogelijk trachten te reglunentoeron om het kwade uit to sluiten het goede nioruit te brongen Do bewering om hot lot der handwerkslieden te verbeteren hun meer welvaart en leveusgenoegen te bezorgen is waarlijk grootsch Spr onderscheidt daarbg naast den niotonrecht matigeu oafidrang der handwerkers het edele streven van hen die uit meusohlievendheid zich voor hun minder bevoorrechte medemensohen inspannen Hoe veel voorbeelden van deze inspanning de tegenwoordige tijd ook oplevert het kenmerk van de bedeiidaagsche beweging is ciat bet heil meer verwacht wordt van dwangmaatregelen Men wil alles van den Staat hebbon niet omdat deze alles boter kan geven of doen maar omdat diens tusschenkomst het eenige middel is om door dwang het ideaal te bereiken De handwerkslieden beoogen daarvoor de verovering van de staatsmacht en de me nsohlievende staalsherrojrmers schijnen tot de orortuiging gekomen dat het ter verkrijging van dien staatsdwang onmisbaar is dis overmacht te loggen in de handen van hen te wier behoeve do dwang moet worden toegepast Du hedendaagsche beweging plaatsende in het licht van hetgeen er aan voorafging wgst spr er op dat de ondervinding uu reeds do sobnduwzijde van ataatsbomoeiing leerde kennen Do vrijheidstheorie te absoluut doordrijvende kwam men tot reactie een gevolg van den drang uuar het absolute Uit de beschouwing waarmede hg aanving leidt hg ook af dat de richting waariu velen de oplossing van het sociale vraagstuk zoeken principieel verkeerd is afgescheiden van de meerdere of mindere gematigdheid Velen streven naar ge gke levensvoorwaarden voor alle individuen gelijkheid om der gelgkheidswille De schoone theorie der rechtsgelijkheid aldus opgevat of liever verwrongen gaat indruischen tegen het wezen van hut monschdom van de schepping waarin alles ongelijk is Ware er sleohts kenze tuascben volstrekte onthouding en volstrekte reglementeering dan zou zeker de bealiasing ten gunste der onthouding uitvallen M kan echter tot zekere hoogte staatstusscbenkomst aa nemen mits daarbij in bet oog worde gehouden dat niet gedwongen gelgkheid maar oneindige verscheidenheid van vrge toestanden bet beste overeenstemt met het wezen der meuacheu en dus het meest bevordelijk is aan bet geluk der individuen Het individueele moet in de eerste plaats doel zgn Op dien weg nu ligt het helpen en steunen van zwakkeren in den strijd om het bestaan Vervolgens noemde spr waarop de Staat zgn invloed moet doen gelden op de verkeersmiddelen op arabaohtsscholen op bescherming van zwakken vrouwen en kinderen en op werkliedcnverzekering Afkeuringswaardig vindt spr Staatsbemoeiing op loon en arbeidsduur daar de beperking van de uitbetaling en werktgd eene ondulbare tyrannie zou ziJD Luide werd deze rede toegejuicht waarna de onderwerpen der agenda aan de orde werden gesteld Puut 1 In boever de petroleummotor reeds nu geschikt is met vertrouwen voor de kleine industrie in gebruik te worden genomen in mededinging met gas waterdruk heete lucht electriciteit en stoom Di punt werd door den heer Elias ingeleid wiens conclusie was dat deze motoren thans reeds goede diensten kunnen bewijzen in plaatsen waar geen centrale warmtebron is gas enz De heete luchtmachine biedt nog te groote nadeelen Na eenig debat werd dit punt aangehouden Punt 2 De afdeeling Utrecht wenscht door de algemeene vergadering aan hot hoofdbestuur te doen