Goudsche Courant, zaterdag 5 september 1891

N 4634 De DETAILPRIJZEI van k llom s km fïM f OM f 0 2 0 27 De sitgaTe dezer Coorant geschiedt dagel ki met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De pr i per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Ifsoaderlgke Nommers VIJF CENTEN zijn per V Kg per Kg per Kg peisj i g bus C J van Houten Zoon LOTEIN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER T7 rlj © E= a©a d ©zizrLarls t ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BRINBIIIAN Lange Tiendewegf PRIJS 1 11 LOTEN voor f 10 BINNENLAND GOUDA 6 September 1891 Voor hetr tweede admissie examen aan het Gymnaaium hadden zich 7 candidaten aangemeld waarvan 6 zgn opgekomen namelqk 1 voor de 6e klasse ï voor de 5e 1 voor de 4e en 1 voor da lo Toegelaten tAt de ee kl J F M Wierdela tot da Se tl F F Borwater Stennekes De overige zyn afgewezen De Zwitsersche Pillen van den Apotheker Rich Brandt Tt 10 Jam 4Mr mttMormt prMtlSMT a MMhMrn m taer b t Pnbllsk to ir paat uiImvoImi mlM ff uoop Mtnf k r w rk a4 onseh 4 UJk Op Cyoophilia s Se nationale tentotjnstelling die te Scheveningen gehouden wordt is een Ie pr s dubbele zilveren medaille voor langharige St Bernards teven toegekend aan de hond van onzen atadgeuoot Dr i H Bakker Kiemeyer Genees en HnlsmlddeL fr l llr B Vlrchow a tijn T Oietl IWnctMn t Beelam L H ig d T Hnssbaum MOiKhM Hertz mil rd m T Korczynskl Knkui Brandt Ki uM b irg Aan dan kolfwedatrgd die Maandag en Dinsdag ia Haarlem wordt gehouden vanwege den Nad Kolfbond zullen o a deelnemen de vereenigingen Oauda ta Gouda en Kolflutt te Boskoop bij Storingen in de kwftlMi d r l T r Uut vu aa dar B4 Ttrstopplftr b d Amm liedtn o li Ei yUB Ua ajUg ajUg UmhtU b aBw4h M kart 4 B ICImM bnk MUI mUiiM u DlaZ rlu neb PUI ii iidi iiAp iUek BUhard Bnwdt word a om ban sMkto wartlBf d rvfM M pmm lafeBonMB B BijB t TWkltMB bOTea d iBhBrp ir rk ada Zoataa BiUarwalar Droppala MaofMla aaa 0f Om cleh hj den aankoop te beschermen a tcr B BAffCHIMlktc preparaten Tr e Bico ta de apolbakeB rteadj naar de alleen eehte Kwlt fjr ehe Pillen Vttn dea Apotheker Riehard Brandt Prye per dooe met februik nwjj jng 70 Cent en lette naowkeorlg er op dut bel blerbuwen afgedrukti duor de wet he rbermde bandelinierk of etiket het witte hrala op het roode veld en de handteekenlny ICchd Brandt rich op Ieder dooije be inde MP Hoofddepot F K van Manten HolJT e Botterdaaa W Da kieaverecniging Nederland en Oranje te Amsterdam atelde tot candidaat voor het lidmaatschap der Tweede Kamer mr Th Heemskerk De radicale kiesvereeniging AmtUrdam te Amsterdam heeft jhr Tindal candidaat gesteld Men meldt aan de Lee Ot De DiiieU waa voor eenigen tgd de snelste draver in ona land H j behoorde in eigendom aan den heer Bierma te Oudebildtzyl die hem voor 2800 aan deo heer Schouten Hogendgk te Gouderak verkocht die er ook mede harddraafde Op de jongste Uit het Duittch VI 24 Door mg tegen mgn zin op een cadettenschoolte brengen De lust zou later wel gekomen zijn I Het pastje niet daar een oordeel over te hebben Ik was oud genoeg oiö in te zien dat bijonze armoede die loopbaan voor mij ongeschikt was Als officier zou ik genoodzaakt zgn geweest schuldente maken En om dit te vermijden werd je tooneelspeler zeide de baron Een baron Vop Adierberg comediant I Lid van een reizend gezelschap dat van beteene dorp naar het andere trekt en zgn geluk beproeft I Hot jonge mensch bedekte de oogen met de hand en haalde diep adem de kwetsende woorden moesten zijn hart een diepe wond toebrengen ledere stand is achtenswaardig antwoorddekij en in dit trekken van oord tot oord lag eeneigenaardige prikkeling Maar ik had immers ookingezien dat het mijner onwaardig was en dat ik T aohtv dagen lang van verpleging verstoken waren geweest Dat de gewonden met veel meer geleden hebben en or niet veel moer bezweken zyn wordt gedankt aan de buitenlandsche heelmeesters die een ambulauoecorps hebben Keorganiaeerd Omtrent President Balmaoeda is nog niets met eemge zekerheid bekend Zgne schepen Almiranü Cmutell en Imperial schijnen ten slotte toch ontkomen te zijn nailat de Jllmmmk LyHck en de £ ameralda er vruchteloos jacht up hadden gemaakt In Spanje en wol te Saragossa en omstreken is plotseling eene vrij sterke pokken epidenne uitgebroken Ter voorkoming van eene uitbreiding der gevreesde ziekte zoo snel als lu 1890 bet geval was heeft de Hegeering uigebreide maatregelen verordend en zijn alle stedelijke en geneeskundige autoriteiten uitgenoodigd de inenting van kinderen met alle ten dienste staande middelen te bovordereu op kosten des lands waar het scholen kostscholen armenhuizen gevangenissen en andere instellingen van openbaar nut betreft Daar echter in Spanje de vaccinatie tot nu toe alleen verplicht is vojr soldaten raatrozen en burgerlijke ambtenaren blijft het altijd bij een verzoek of vergutiniug en ontbreken nog steeds de wettelyke bepalingen die noodzakelijk zijn voor da invoering der inenting op grootere schaal de pokken epidemie van verleden jaar heeft wel velen tot een beter begrip omtrent de noodzakelijkheid daarvan gebracht doch dt gemakzuchtige aard der bewoners van Spanje geeft nog geen hoop op de onderstelling dat dergelijke onheilen vooreerst zullen worden voorkomen lïfROLEÜM ÖTEERIiXGÊ van de Makelaars Cnntzliiar Schalkwijk te llotlerdam De markt vras heden vast Loco Tankfust ƒ 7 45 Geïmporteerd fust 7 55 Januari le ering ƒ 7 50 Februari levering 7 46 Maart le ing ƒ 740 Soplembef lerering fl W October Moverober en December levering ƒ 7 45 ajp vertentiën Met primo NOVEMBER wordt TEU OVERNAME AANGEBODEN een zeer net met riaot aitzicbt voorzien van Waterleiding io de onmiddelijke nabijheid der Markt Brieven onder No 2134 aan het Bnrean dezer Courant Geen beter adres voon PARAPLUIES dan bij 8CIlE iK en Zn Markt Gouda Em EIESFIJN MEEIi Het beroemde Niigrine Ethiopisch kiespgnmiddel geneest onmiddellgk Franco tegen Postwisael of Postzegels ad ƒ 1 in GERARD S Specialiteitenhandel Spiegelstraat 74 Amsterdam Depóthouders gevraagd Alom te bekomen Il aOIIESCSE GLAZEN of de beschryTing der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlyk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabclh DOOR CHRISTIAAN KRAMM Prijs 80 Cents A BRINKMAN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda znllen vVOENSDAG den 16 SEPTEMBER 1891 des namiddi B ten eennreby enkele inschrflTing AANBESTEDEN Het afbreken van drie Woonhuizen en bet vergrooten der 2 Bewaarschool aan de Nieuwe Haven aldaar De bestekken zgn tegpn O SOteverkrygen op de Gemeente Secretarie en aan bet Stadstimmerwerf Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester Algemeen erliend als hel beste MONDWATER der wereld Ojarige roem Monden Tandzieklen zooaU het los worden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleosch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden ieker voorkomen on genezen door het dagelyks gobruik van hot ochte K K Hof Tandarts Dr POPP s in aanraorkohjk vergroote flesschon voor 60 cents ƒ 1 20 en ƒ 1 7B Anatherln Mondwater B pr M doori Ml Dr T Freriehs ewtijn ti V Seanzonl WOnlMirB C Wltt OcpmOXLt a Zdekaaer sl PMMitHirg Soederat dt ku Lambl w nch u FOrStar Blrn lngh m b lj B trftcsB atoclf aaCt vo rt ralt Toortiomcode OBr tcld OnderbuUcs organen hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr POPP l Taudpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP Tandploraheersel l r POPP s Kraiden Zoep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor ballen I Venus zeep en Zonnebloemeo zeep POPP s Gekristalliseerde en Transparant I Glycerlnezeepen van de fijnste Toilet tin gezondheidszeopen welk ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen ilV De namaaksels van Anatherin Mond water verwoesten de tanden binnen korten tijd M Dr J O POPP Weenen DepoU te GOUDA J C ZELDENRIJK Droost Verder ia alle Drogist en Parfumeriewinkel van Aedêrland Zeer Uette Gesteendrukte NAAUSAAHTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn f iisii II i M i i i iiai II Gouda Süolpersdruk van A Beinkman ZooN 1N91 t Maandag 7 Septetirber GOUDSCHE COURANT JSIieuwa en Advertentieblad DOm Gouda en Omatreken ADVBBTENTIJÊN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Oe Inzending van sdyertentiön kan geschieden tot Mn nor des namiddags van c en dag der uitgave spoorweg personeel een eerste phiats in Directeuren en hoogere beambten genieten kolossale tractementen het mindere personeel ontvangt een loontje dat niet voldoende is om het behoorlijk te voeden De diensttijd is bovendien zóó lang dat machinisten conducteurs en zelden den noodigen tijd hebben om zich met hun gezin bezig te hoyden Zg hebben weinig of niets aan hun leven I Het lot van de baanwaohters en de meest inférieure beambten vooral is hoogst bedroevend Spr rekende voor met cgfers uit de werkelijkheid genomen hoe het eigenlijk een onmogelijkheid is dat tg van het geringe loon dat zij ontvangen zich kannen onderhouden Die half gevoede beambten kun neo onmogelijk met toewijding en ijver hunne betrekking waarnemen het gevaar voor ongelukken wordt daardoor grooter en dus brengt ook bet belang van het reizend publiek mede dat in dien toestand verbetering komt Spr toonde daarop uitvoerig aan met aanhalingen uit bet Verslag van de Enquête Commissie on uit de resultaten van het onderzoek der Spoor wagvereenigiog hoe verkeerd het premie steljel werkt hoe onbillgk het boele stelsel is en hoe aan1 evBleuawaardig daarentegen het participatie stelsel moet geacht worden dat bij verschillende ondornemingen in England en Frankrgk zoo uitnemende resultaten heeft Spr stelde ten slotte eeo motie voor van den volgeudeif inhoud gDe vergadering verklaart ie eiechen van het Spoorweg pert oneel bdlijk te achte en voor dadelyke inwilliging vatbaar Daarop irerd gelegenheid gegeven tot discuasis waarvan alleen do heer H M Dercksen gebreik maakte die hoewel den spr met genoegen te hebbeo gehoord en het met veel van hetgeen hij zoideeena te zgn toch op enkele punten met hem verschilde daar hij op een heel anderen grondslag stond hetgeen hij nader aantoonde harddraverg te Leeuwarden om de gouden zweep liep ook Diiieli mede doch kou niet hard genoeg De heer Schouten verkocht op dien dag den beroemden draver aan den pikeur A Siderius te Leeuwarden voor nog geen 200 Deze pikeur bereed steeds de DiibeU in de renbaan en won duizenden guldens met dit paard aan prgten De heer D de Clercq uit Haarlem hield gisterenavond in de Sociëteit vOna Genoegen de aangekondigde voordracht over Se eieoien van het Spoorwegferaoneel Spr begon met kortelgk idteen te zetten wat de Volkspartij waartoe spr behoort beoogt en aan te toonen hoezeer deze verbetering van den tegenwoordigeu treurigen toestand der ntaatsohappij zoekt in het opsporen der oorzakeq daarnin in tegenstelling van de aristooratisohe partg dtl de gevolgen tracht I op te heffen wat meestal ta vemefs is Berst als de oorzaken bekend zijn ia radioalejVerbetering mogelgk Dat de positie waarin het volk vedceert bedroevend is blgkt allerwege De slaverng en de lijfeigenschap mogen afgeschaft heeten iawerkeJgkheiJ besUan zg nog De voorrechten van adel en geestelijkheid mogen honderd jaar geleden zgn opgeheven die van heC bezit zgn in de plaats gekomen en heeraohen onbeperkt Heeft men geld alle wefren tot geluk en wolvaart staan open zonder geld ia vooruitkomen onmogelijk Do beh ftige jongen waar een kop op zit blgft arm iS domme zoon van rijke ouders krggt een oede betrekking Niet de flinkste jongelingen worden bestemd voor den militairen dienst maar de armste Dit alles strekt ten nadeele van het algemeen belang dal meebrengt dat aan de heerschappij van het geld een einde wordt gemaakt Het is dan ook hel streven van de Volkspartg de voordeelen van den vooroitgang te brengen onder het bereik van allen Onder de werk slaven van dezen tijd neemt het FEVILLETOIV langs dien weg nimmer iets groots tot stand zou kunnen brengen Mg ontbrak oprecht beleden hel talent de hoop om een groot beroemd kunstenaar te worden zou dwaasheid zijn geweest Misschien was het alleen gemis aan zelfvertrouwen dat mg noopte die loopbaan vaarwel te zoggen En wat had je bereikt P vroeg de baron opwien de smart van zijn zoon toch indruk scheen temaken In lampen als een vagebond en bedelaar kwam je bij mij ik naar wiens raad en waariohuwingen je nimmer geluisterd hadt ik moest helpen ik wiens naam je door het slijk gesleurd hebt Als tooneelspeler droeg ik een anderen naam Om het even men wist toch wel dat die armzalige comediant baron Von Adierberg was en jecollega s wisten het ook Ik had mij van je losgerukt maar ik wilde je niet laten omkomen daaromgaf ik je de middelen aan de hand om naar Amerika te gaan Ge waart reeds in Hamburg waaromhobt ge de reis niet voortjjezet P Je kon je immers aan de overzijde van den Oceaan weer bij een comediantentroep aansluiten Ik voel geen talent in mij En nu moet ik je opnieuw helpen jHot jonge mensoh was zgn vader naderbij gekomen hij zag dat de baron ontroerd was van ditoogenbhk moest gebruik worden gemaakt j Helpen antwoordde hij Neen dat kan enzal ik uiet verlangen ik vraag u alleen om uw raaden om geduld ik wil u toonen dat toch nog een goede kern in mij steekt al moge de schaal veel te wenschen overlaten Verstoot mü niet daarginds zou ik bezweken zgn hier kan ik nog een flink man worden Denk aan mijn moeder die met innige liefde aan mij gehecht was ik was het eenige legaat dat qj u naliet De verwijten die u me gedaan hebt en nog kunt doen zgn verdiend maar ook u verdient verwijten Ge hebt u om mijn opvoeding weinig bekommerd en de loopbaan die u voor mij koos was niet de juiste Wolken anderen weg had ik moeten inslaan Laten we daarover nu niet meer uitweiden berouw komt te laat Baron Von Adierberg schudde het hoofd en opende een kast waaruit hij een wijnflesch een gla brood en wat vleesch haalde Neem plaats en drink zeide hij Dank u ik heb al ontbeten Waar Ik kwam gisteravond aan en vond in een kosthuis een onderkomen voor dezen nacht Heb jü nog geld Nog eenige guldens die weldra hun weg zullen gevonden hebben Drink dan een glas wijn zeide de oude heer terwijl hij het glas vnlde dat zal je wel niet versmaden Dank u vader uw goedheid beschaamt mijen is een woldaad voor mijn hart De baron stak een pijp aan knoopte zijn kamerjapon vaster om iijn lendenen en ging een poos