Goudsche Courant, maandag 7 september 1891

s f r en heeft geen ander oodetdonugobrek dan haidhoorigheid Eergisterenavood heerschte er boven Arnhem een zeer zwaaronweder dat uren lang aanhield en vergezeld ging van zulke zware regens dat vele straten blank stonden en verscheidene kolders z n ondergeloopen Gisteren ochtend zag men op vele plaatsen pompen era het water te verwqderen In de lage gedeelten van Klarondal heeft het mei groot geweld van den Musscnenberg stroomende water veel schade aangebracht l c kwartier lang hagelde het Douderdag avond stukken s zoo groot als flinke knikkers en kleine duiveuoieren Deze gskogels waren meerendeels veelhoekig en hadden eené witte kern Daar er weinig wind was vielen ze gelukkig recht naar beneden andera ware er zeker geen ruit op het westen heel gebleven Vermelding verilient nog dat reeds vóór zeven uur het onweder begon te half negen na eerst boven Nijmegen te hebben gewoed de vele eenden in de Lauwersgracht een verbazend gekwaak aanhieven ig waren bijzonder onrustig vlogen van den eenen kant der gracht naar den anderen richten zich in het water op in het kort gevoelden blijkbaar dat er iets zeer abnormaals in de lucht was moet evenwel m aanmerking worden genomen dat het verplicht onderwijs middelerwgl i ingevoerd Ook rekent men dat de statistiek ten opzichte van het ogfer van 31 pet niet geheel zuiver is daar er wol gemeenten zullen zgn dio niet de juiste cijfers hobben opgegeven en het ook voorkomt dat kinderen dubbel gerekend zijn doordien zij gedurende het schooljaar van de ééne school naar de andore zijn verhuisd Nochtans is hot cijfer der vermeerdering aanzienlijk genoeg ora er zich innig over to kunnen verheugen Do Sultan van Turkije hoeft plotseling zijn grootvizier en presidei t minister Kiamil pacha weggezonden en in zijn plaats den gouverneur van Kreta Djevotpacha met do leiding dur regeering belast Dat deze onverwachte verandering de rogeering in verband staat met de Dardanellen quaestie ligt voor de hnnu Kinmil stond in den laatateu tijd op zeer goeden voet mot Rusland en blijkbaar is den Sultan do angst om het hart geslagen toen hij hoorde welk een beweging de oplossing van het geschil in Europa had veroorzaakt Vandaar dat Kiamil die do zaak mot Rusland hnd geregeld terstond bij den eersten storm van h et kussen werd geblazen BURGEMEESTER on WETHOUDERS van Gouda brengen tor algemoene kennis dat de Gemeenteraad lu zijne vergadering van den Iston dezer maand heeft benoemd tol Jmitmaar van dm Burgerlijke Sland den Heer H JAGKR tol Leden der Com nmie belast met het Iiemen derFlaalaehjke Verordeningen legen wier overtreding strafu bedreigd en waarvan de Burgemeester Voorzitter is de Hoeren W J FORTUUN UROOGLEEVEr Dr F H G VAN IÏERSON C C H PRINCE en Dr H IJSSEL ÜK SCHEPPERGOUDA 4 September 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGBN IJZENÜOORN Be Secretaris BROUWER Voor de vele bewgzen van belangitelling 30 Ang ondervonden betuigen wy onzen faartelgken dank J W P V EDE v D PALS A M P V EDE V D PALS Kra 1£b Dankbetuiging Het beatnar der Öcbool voor C N O in de Lange Groenendaal betuigt bg dezen zy oprechten dank voor de milde bijdragen geschonken in de onlangs gehouden collecte jj vrienden en voorstanders ten behoeve van bovengenoemde school Het totaal der Collecte tvas ƒ 188 Namens het Bestuur G VAN DHR ZWALM Secretaris Modes Modes Mej IS SCHEPPEH blijft zich aanbevelen in het aanstaand seizoen tot het IVIAKEN van MANTELS allerhande Elegante Modellen Ook kunnen er nog ïMmmdmmm GEPLAATST wordei n ook die eigenhandighun kleedi n g willen maken ONTVANGEN de DËMI SAISOIV en ITAJAAHSTOrPEK J HOQGENBOOM Zie de rijke ETALAGE van fijne tHOGOLADEWERKEN bij L VAN WANKOM Lange Tiendeweg Prinia Grove Ruhr Kaclielkolcn 85 Cents per Hectoliter vrij aan huis J DE KOSTER BOGEN 117 118 Pianino ISS Pianino TE KOOP aangeboden eene PI AN IS O fransch fabrikaat netjes onderhouden Te bevragen aan het Postkantoor te Hacutrecht G emeuMleerde Kamers TE HUÜB in het midden der stad voor iemand z b b h h desverkiezende met Kost en huiselijk verkeer Franco brieven onder No 2135 aan het Bureau dezer Courant Een eigenaardig voorval heeft zich by de gemoen teraadsverkiezing te Ottoland voorgedaan Bij de eerste verkiezing behaalden de drie candidaten der doleerenden de overwinning op hunne liberule tegenstanders met 37 te en 36 stemmen De gekozenen verzuimden echter ingevolge de bepating van art 13 der gemeentewet binnen acht dagen na ontvangst van het procesverbaal der sleraopneioing aan B en W kennis te geven van de aanneming hunner benoeming zoodat zij geacht werden die niet aan te nemen Eene nieuwe verkiezing werd daarop uitgeschreven waarvan de uitslag was dat de drie liberalen werden gekozen met 37 tegen 36 stemmen op de doleerenden uitgebracht Het is nu bijna twee maindeu geleden dat te Weenen een geheimzinnige moord gepleegd werd welke wegons de omstandigheden waaronder do misdaad plaats had groote sensatie wekte Ken liedaagd echtpaar Emeder genaamd werd s nachts in den slaap vermoord den man wenlen niet minder dan 16 en der vrouw 22 wonden toegebracht In diezelfde kamer sliepen drie arbeiders omdat het plan gevormd was dat men gezamenlijk s morgens vroeg voor oen daagje naai buiten zou gaan In het holste van den nacht werden die arbeiders door jammerkreten gewekt en zagen zij bij de flauwe flikkering van op hen geloste pistoolschoten een man met een grijzen flambard Tegelijk voelden twee van de arbeiders dat ze gewond waren terwijl de derde uit schrik onder het bed kroop Geen hunner durfde zich bewegen allen misten den moed om licht aan te steken zoodat zij ciets zagen van wat om hen heen voorviel terwijl de jammerkreten welke uit de richting kwamen waar de Emeder s sliepen lang aanhielden doch eindelijk ook verstomden Kort daarop boorden zij bet geilruisch van schreden die zich verwijderden gevolgd door het toeslaan van eene deur Toen de aanhoudende stilte hun bewees dat de moordenaars weg waren waagden de drie jonge arbeiders aerst eene kaars aan te steken en met huivering zagen zij de op beestachtige wgze ARBEIDSWET De BURGEMEESTER van GOUDA Gelezen eene Circulaire van den Heer Commissaris der Koningin in do Provincie Zuid Holland dd 13 Augustus jl A No 1574 lo Afd Brengt ter kennis van nolanghebbendon dat bij Koninklijk Besluit van 16 Ja i Ü Staatsbladao 147 ter voldoening aan art 4 der Arbeidswet van 5 Moi 1889 Staatsblad no 48 verbodsbepaliagen zgn vastgesteld betrekking hebbende op het doen verrichten van bepaalde soorten van arbeid door personen heneden den leeftijd van zestien jaren en in fabrieken en werkplaatsen door vrouwen Vestigt do aandacht van hoofden of bestuurders van bedrijven of ondernemingen op bedoeld Ko ninklijk Besluit van 15 Juli 11 Staatsblad no 147 waarvan de kennisneming noodig kan zijn met bet oog op do inrichting van hunne fabrieken of werkplaatsen of do daar verricht wordende werkzaam GOUDA den 4n Septembt r 1891 Do Burgemoeiter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De eenige mogelgkheid is een rgk huwelijk zeide hij Ik ben daartoe gaarne bereid Ja jij Maar waar de bruid te vinden Hilt daar heb ik het vervolgde de oude heer en desombere wolk verdween van zijn voorhoofd Alsdat plan gelukte waren wij beiden geholpen Hij hervatte zijn wandeling en hulde zich in dichte rookwolken bet was een avontuurlijk plan dat zyn gedachten bezig hieU Ik sta sedert een jaar met den bankier Somberg in verbinding vervolgde hij na eene pauze een zeer rgk man die minstens eeu millioen bezit Homberg is geen parvenu reeds zijn vader wasrijk maar hij deelt mot den parvenu de zucht vanhet streven naai hooger Hij reikhalst naar eentitel bij wenscht in den adelstand te worden verheven en geen offer is hem te groot dat hem de vervulling van die eergierige wenschen kan doen verwezenlijkon Homberg heeft slechts twee kinderen een zoon en eene mooie dochter De zoon iseene alledaagsche sul die alleen aan verdienstendenkt maar men moet tegenover hem zeer voorzichtig zijn opdat hij geen argwaan koestert hgheeft een scherpen blik eu zijn waarschuwingenkonden a los in duigen werpen En de dochter vroeg Adalbert Zij beeft een levendig aandeel in de eergierige wenschen van haar vader en hot zal niet moeilijkzijn hare gunst te veroveren Zij is eenigszins co uurKerlijke Stand GEBODEN 2 Sept Petrouelli nilhelmina anders C JoDgejaas en H J Hoegee 3 idnanas Jobaoues onders A Grendel en I M van leeuwen OVKBI KDBN 2 Sept G Bo man 3 w 3 T P M Walthie 7 w 4 C F Heil 2 w BfNiB DEPOT m THEE Men wordt verzocht op t MERK te letten UIT HET Magazijn van M RAVENSWAAY ZO E GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een hal en een JVed om met vermelding van Nommer enPrfls voorzien van nevenstaandMerk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ Botermarkt te Gouda fS aT7ofiE r ADVERTENTIEN Bevallen van een Zoon A M LAMBERT GOBIKOBN 5 Sept 1891 Heden overleed in het St Elisabethsgesticht te Breda na herhaaldelgk voorzien te zgn van de laatste H H Sacramenten onze geliefde oudste Dochter de Eerw Zuster MARIA ROSA in leven MARIA FRANCISCA JüRGENS in den onderdom van ruim 22 jaren J G JüRQENS E F JüRGENS Weck Gouda 3 Sept 1891 Eenige en algemeene iennisgeving Kadkt da keer de CSeioq den heer Dercksen beantwoorJ had J etoogde eerstgenoemde nogkorteljjk hoe wensohelgk het was dat de spoorwegen door den Staat werden orergenomen De spoorwegmaatichappgen begrepen volgens spr hun eigen belang niet immers zij zouden anders niet de vrachtpr zen zóó hoog houden dat iedere trein met vele ledige plaatsen moest rijden die zander veel meerdere kosten evengoed bezet kondan worden Het zonen tarief verdiende alleszins aanbeveling In plaats van die legio kaartjes die nu op ieder bnreau voorbanden tijn met de omslachtige administratie daaraan verbonden waren dan slechts drie soort kaartjes noodig en publiek en ambtenaren zoudon daarmede gebaat zyn Het allerbeste was en éénmaal zou het daartoe komen één vrachtprys voor hol heele land Evengoed of betf r nog als een brief het heele land door voor één prijs werd verzonden kon dat met een persoon geschieden Ook met de brieven was dat vroeger niet het geval en nadat het port gelijk was gesteld onverschillig van den afstand was het vervoer toegenomen ook met het personen verkeer zou dat het geval i v Onvermogenden dienden voorts kasteloos te reizen Nadat bovengenoemde motie was aangenomen werd de vergadering gesloten nadat de voorzitter do heer W ¥ Carnére den spreker had dank gezegd voor qn voordracht De gemeenten in onze provincie die voor het hoogste Terbruik van sterken drank bekend staan zijn Veur 18 48 Brielle 15 29 Leiden 15 02 Eottenlam U 66 DelfU14 3S s Gravenhage 14 03 Gorinchem 13 97 Gouda 13 68 Oudewater 12 72 Maassluis 12 45 Vlaardingen 11 81 Woerden 10 67 Ter voorbereiding van de herziening der kieswet ign door den minister van binnenlandsche zaken door tusschenkorast van de Gedep Staten der proTincicn van de gemeentebesturen en van de besturen der instellingen van weldadigheid opgaven gevraagd ran het getal mannelijke personen Nederlanders niet beneden 23 jaar die in 1890 onderstand heb ben genoten van een gemeentobestuar of van eene instelling van weldadigheid alsmede van het getal der daaronder begrepen hoofden van huisgezinnen eu alleenloopende personen Naar aanleiding van het bericht van de Standaard dat de poging dor handelsreizigers om verbetering te krijgen in de nieuwe voor hen zoo hoogst ongunstige regeling der abonoementstaneren bij de staatsspoor egen op weg is om tot eene goede oplossing te komen zegt het U D dat do mededeeliiig die het omtrent den Uitslag van het onilerhoud met den heer Gluysenaer ontving minder stellig was de directeurgeneraal zou do zaak nader overwegen Door den hagelslag werden Donderdag avond sommige hazen en honderden vogels te Deventer en omstreken gedood Te Wilp vond men er 0B ler een boom honderden en onder een boom tegenover de steenfabriek De Vüetberg bij Deventer vond men er 445 Do heer J Boomgaard rustend scheopskapitoin te Groningen tal 21 September den leeftijd van 103 jaren bereikt hebben De oude man is nog bijzonder kras langzaam heen en weer Wat moet ik nu met je beginnen zoo verbrakhq eindelijk het stilzwijgen Ja dat weet ik zelf niet antwoordde betjonge mensch Ik ben tot alles bereid indien gij er op staa wil ik mij zelfs in den militairen tlienst begeven Dat kan nu niet meer geschieden je moestala soldaat beginnen en daartoe ben je nu te oudgeworden Daar kan dus niets van komen De standvan koopman moet ook wel een eervol beroep zijn maar ik kan het niet zonder bekwaamheden Weder niets zeide de baron Je hadt do reismoeten voortzetten Adalbert daar ginds kon je dohand aan den ploeg slaan je adellijke naam zon jedaar niet gehinderd hebben Je hadt daar in gevalvan nood straatveger kunnen worden zonder eenspottende opmerking te moeten vreezen hier echter bindt je naam je de handen Je hebt mij door dien onverwachten terugkeer in groote verlegenheid gebracht Dat ik een zoon heb weet hier niemand wat moet ik tegen de menschen zeggen wanneer je hier zoo plotseling opduikt Mgn geldelijke aangelegenheden ken je ook ik moet me moeite in mijn onderhoud voorzien Misschien kan ik een steun voor o worden I Ik zou niet weten hoe Laten wij er oi er nadenken De baron schudde het hoofd I mishandelde Igken van Emeder en tgne vrouw Aanstonds wekten zg de overige bewoners van het huis en werd de politie gewaarschuwd j Na een streng onderzoek hetwelk echter niet tot de ontdekking van de moordenaars leidde werden j do drie jonge arbeiders en een neef vao Emeder niettegenstaande deze zijn alibi in dien iioodlotti gen nacht overtuigend bewgzen kon in hechtenis g genomen De politie koesterde het vermoeden dat deze neef als eenige erfgenaam der vermoorden met g de werklui een komplot had gesmeed om zgn oom en tante om hals te brongen en gezamenlijk den buit te doelen De wouden vau de twee werklieden had den zg zichzelven toegebracht ten einde de politie op een dwaalspoor te brengen Toch vond in de publieke opinie dit vermoeden weinig geloof wel daarentegen dat de politie uit ergernis dat in de laatste jaren nu reeds zooveel misdaden onopgeholQ derd gebleven zijn in deze vier personen wcoute t que coute do ifcbuldigen wilde zien De bewijzen i daarvoor heeft zij evenwel niet kunnen vinden want j na 7 weken hechtenis en verscheidene verboeren en oonfrontatien heeft de rechter van instructie een bevel j tot invrgheidsstelling moeten uitvaardigen Deze afloop maakt de vier onschuldig verdachten thans tot de helden van den dag Naar zij verbalen zijn zij in de gevangenis uiterst sireng behandeld torwgl vooral de voortdurende eenzaamheid dor cel onduld baar was en zg verklaarden den rechter dan ook f dat die pgoigende eenzaamheid hen tot de bekentenis zou kunnen brengen van eene misdaad die zg niet bedreven hebben De openbare meening dringt nu aan op eene schadevergoeding voor deze vier pnschult digen die in hun cel allen ruim 5 kilo aon gewicht i verloren hebben en zooveel hebben moeten lijden Trouwens het publiek is hierin met een goed voor beeld voorgegaan door woldadigheidsfeosteu voor hen te organiseereu I Terwijl de politie dus nog steeds naar de moor denaars van het echtpaar Emeder zoekt is zij met de inliechteiiisuoming van zekeren Schneider en zgne vrouw gelukkiger geweest Deze personeti maakten er een handwerk van onder voorspiegeliug van een voordeeligen dienst dienstmeisjes naar een afgelegen bosch te lokken ze aldaar te vermoorden en van haar beetje geld te berooven Om die vrouwelijke dionstI boden in de val te lokken wachtte Schneider of i zgne vrouw aan de verschilleade bureaux voor dienst I aanbiedingen meisjes op die hij aansprak on een voordeeligen dienst aanbood bg eene ziekelgke adel Igke dame die op een kasteel bg Neulengbaeh woonde Behalve hoog loon en uitstekende behas deling werd ook nog du kans op een legaat voo I gespiegeld en liepen de slachtoffers er in dan zou Schneider ben naar bedoeld kasteel te brengen Ia I het bosch vermoordde en beroofde hg ze dan Een dienstmeisje die lont rook deed aangifte van SchneiI der vreemde handelwijze bij de politie die zonder veel gewicht aan de zaak te hechten niettemin een onderzoek instelde hetwelk de vreeselgke waarheid aan het licht bracht Schneider en zgne vrouw werden in hechtenis genomen d e laatste voorziende wat haar te wachten staat ileod eene ernstige poging tot zelfmoord door zioh uit een raam der denle verdieping te laten vallen ten gevolge waorTan lij nog zwaar ziek ligt Hoewel slechts van twee dienatmeisjes de Igkea in het bosch van Neulengbaeh gevonden zijn vermoedt de politie en de geprikkelde rolkapbaiitasie I quet zij weet dat ze mooi is maar als je slecht een weinig tooneelspelerstalent bezit dan zal je gemakkelük spel met haar hebben Met den vader belast ik mg hg steunt op de beloften die ik hem gedaan heb Tot dusver hechtte ik geen waarde aan die beloften maar ik wil mg er nu ernstig mede bezighouden om hem den titel van handelsraad te verschaffen Het adelsdiploraa zal wel te vergeefs op zich doen wachten maar men kan altijd een geloofwaardig beletsel voorgeven waarop die wensch heeft schipbreuk geleden Voorloopig heeft hij een teekening van zijn wapen laat bg daar gebruik van maken en zich overigens met geduld wapenen Maar ik kan je niet als ragn zoon voorstellen dit zou aanleiding geven tot uitweidingen over je verleden die om gegronde redenen vermeden I moeten worden Bestaat er geen uitweg Het eenige zou zijn dat ik je als den zoonvan mijn broeder voorstelde De waarheid zal niemand betwijfelen over de positie van je vader bewaren wij hot zwijgen tot de zaak zoover is gevorderd dat de familie Romberg niet meer terug kan I zonder voor een openlijk schandaal bevreesd te mootep zijn Dan kunnen wij de waarheid onthullen zij wordt immers altijd nog verzoet door de omstandigheid dat juffrouw Homberg door d verbintenis den titel van barones ontvangt Wordt vervolgd dat Schneider veel meer slachtoffers gemaakt heeft Het bosch is door de gendarmerie houtvesters en jagers bg wie de bewoners der omliggende dorpen zich hebben aangesloten nauwkeurig onderzocht en na veel zoeken heeft men een derde Igk in een put gevonden waarvan de identiteit wagens den vergevorderden staat van ontbinding evenwel niet meer geconstateerd kan worden Schneider blgft op alle hem gestelde vragen hardnekkig zwijgen zoodat men hem nog niets heeft kunnen ontlokken terwijl de toestand zgner vrouw nog van dien aard is dat z ij niet ann een regelmatig verhoor kan worden onderworpen Voor 6 jaren heeft een ingenieur Schenk met zijn medeplichtige voor soortgelijke misdaden het met de dooiistraf moeten boeten en indeFransche lijfstraffelijke güsohiedouis beeft Dumollard door dezelfde misdaden zich boruelit gemaakt eu is hg deswege geguillotineerd Ook Schneider wacht natuurlijk geen ander lot dan do dood aan de galg Buiteolandscli Overziclit De leiders der Chiloensoho Congrespartlj kapitein ter zee Jorje Montt en generaal Dol Canto hebben hun intocht gedaan in d hoofdstad Santiago en worden daar door de bevolking zeer jjoed ontvangen Gohoel Chili is nu in do macht dor Congresmannen Coquimbo de laatste haven dia nog in bezit was van Balinaceda s aanhangers heeft gecapituleerd en ook do twee eenige oorlogschepon welke den gewezen president nog getrouw waren gebleven do Alrairnnte CondoU ca de Imperiale hebben zich overgegeven Er ontbreekt au noch slechts aan dat do C ungres Junta door de auderu Staten als de vettige regeering des lands wordt erkend Zoodra de orde overal hersteld is zal do Junta beginnen met bot uitschrgven van verkiezingen voor het Congres want het sohijn congres hetwelk Balmacoda heeft laten kiezen wordt uatuurlgk terstond ontbonden Het eerste werk van het iiieiiwe Congres zal wezen een president dor republiek te kiezen Totdat dit geschied zal zijn blijft generaal Baquednno aan wien Balinnceda zijn ambt heeft overgedragen voorloopig president De ontevredenheid dor Congrosparlg overdo houding dor Xoordamerikaanscho rogeering is nog toegenomen nu admiraal Browne met den üuittchen admiraal hoeft geweigerd Balmaoeda s ministers en ambtenaren uit te leveren De Congros inannen dio ben zeker onmiddellgk gefusilleerd zouden hebbon wildon hun politiekon tegenstander geen gewoon proces toestaan en toen hobben ile ndiniraa s allo aanhangers van Balmacedu die op hun schepen oeu sohnilplaata badden gezocht naar Peru gebracht Naluurhjk zal do Congres Junta wel haar invloed beproeven op de Bwakke Peruaansche regeering ten einde van haar de uitlevering te krijgen Van Bulmaceda is nog niets met zekerheid vernomen Het is nu echter zeker dat de gewezen prest lent in oostelijke richting over de Anders is gevlucht l o goruchton dat de vluchteling onderweg zou vermoord zijn vereischeii nog nadore bevestiging evenzeer als hot gerucht dat Balinacoda behouden op Argenlijnsch grondgebied zou zijn aangekomen Voor ruim tivee en een balf jaar werd onder het Frantcbe miiiisterie Floquet waarin de heer Lockroy zitting had als minister van onderwijs besloten een onderzoek in te stellen naar do werking der wet betreffende de verwereldlgking der openbare geesteIgke scholen waarin o a bepaald werd dat de jongensscholen onder bestuur van geestelijken uiterlijk l October 1891 verwereldlijkt zullen zgu Het onderzoek word opgedragen aan eene commissie voor de statistiek die eeu beredeneerd rapport had op te maken Dit rapport nu het work van den heer Levosseur en loopende over tien jaren van 1879 tot 1889 is onlangs verscheneu Het geeft antwoord op de vragen Hoeveel geestelijke scholen zgn er in do tien jaren verwereldlijkt dat is onzijdig gemaakt Hoeveel leerlingen telden zij voorde verwereldlijking Hoeveel leerlingen waren er in diezelfde scholen nadat zg verwereldlijkt waren Hoeveel bijzondere congrcganistisehe scholen zijn er voor in de plaats gekomen en hoeveel leerlingen tellen deze Het bigkt nn dat er in de tien jaren 6083 scholen verwereldlijkt zijn Tor mededinging van dezen zijn er 2839 bgzondere geestelijke scholen opgericht alzoo werden de openbare congreganistischo scholen ivoor 4 7 door bijzondere vervangen Vóór do verwereldlijking telden de 50A3 congreganisliscfae scholen 648 824 leerlingen Na de verwereldlijking is het getal verminderd tot 496 963 Do nieuw opgerichte 2839 bgzondere oongreganistisohe scholen telden harerzijds sledlits 364 473 leerlingen zoodat do wet ter verwereldlgking der openbare scholen ondir geestelijk bestuur het aantal leerlingen die geestelijk onderricht ontvingen met omstreeks 190 000 hoeft doen verminderen Vermeld zij verder nog uit het rapport dat in de tien jaren het aan nl schoolgnaude kinderen in beiderlei scholen met 31 pet is vermeerderd Hierbg j