Goudsche Courant, maandag 7 september 1891

S ltS S g W Dinsdag 8 September 1801 N 4639 GOUDSGHE COURANT J teuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrehefu Oe inzending van advertentiSn kan geschieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave Een persoon die gisteren middag zyn Zondagswandeling deed kreeg een toeval en kwam in de Karnemelkaloot terecht F van den Akker sprong dadelijk te water om den armen man op t droge te brengen dat mei behulp van enkele wandelaars iu een ommezien gebeurd was Het verfrisschend bad bracht den lijder spoedig bij Het ongeval zette de heele buurt op stelten wat Zaterdagavond eveneens het geval was met een kolendrager die wel niet te water ging maar hortend en stootend en zwaaiend voortsukkelde X e een wist te zeggen dat de man do spit in den rug een ander dat hij een stevigen bron in bad Uit Moordrecht schryft men ons dd 6 September Den 4n September jl was hot 26 jaren geleden dat fo Heer W K van Zutphen te Gouda benoemd werd tol Organist der Hervormde Gemeente alhier Bij de Godsdienstoefening werd door onzen predikant don Heer J A F van der Moer van Kuffeler dit feit herdacht en zong de Gemeente den jubilaris een bedezang toe Na afloop der Godsdienstoefening werd de Heer van Zutphen binnengeleid in eeno bijeenkomst van den Kerkeraad de Kerkvoogden en Notabelen en werd hem daar in het bijzonder dank gebracht voor den ernst en de toewgding waarmede hij zijne betrekking vervuld had Tevens word hem toegezegd een sloffelgk blijk van de waardeering Uit iet DuiUch VI 26 Of dit plan uitvoerbaar is moet u natuurlijkbeter welen dan ik zeide het jonge raensch ik zal mij aan uw voorschriften onderwerpen en handelen naar uwe aanwijzingen Volg slecbts in Ho opzichten mijn raad Adalbert de bijzonderheden van mijn plan dat ik zelf nog eens rijpelijk moet overwegen zal ik je later mededeelen Voor alles is een flink optreden eeneerste vereischte ledereen moet geloovcn dat ge rijk en onafhankelijk sijt maar noem je in acht voor slecht gezelschap Laat jo niet tot het spel verleiden neem geen deel aan braspartijen of drinkgelagen zy kweeken verplichtingen die men moet vervullen wanneer men niet den naam van een landlooper wil krijgen en zulke vernlichtingen kosten veel geld De ondervinding heeft mij wijs gemaakt Zooveel to beter voor u Maar ook de verstandigste kan vaak aan do verleiding geen weerstand bieden dus noem je in acht Geeft je liever 6R00TE OPRDIHING van af ilIAAI DAG 7 dezer en volgpende dagpen Wegrens opheffingder Zaak te Amersfoort van alle terug ontvangen goederen TOT BUITENGEWOOir LAGE PEIJZEÏT Gedarende de OPRUIMING worden alle andere goederen nit mgn Magazgn met 10 KORTING verkocht alles uitslaitend contant Gedurende deze OPRUIMING worden geen goederen opzicht gegeren WIJDSTRAAT VRAAG CHOCOLAAD GROOTËS Onovertr offen KWA LITEIT Gegfarandeerd zuiver LET OP DEN NAAM FaTDiiek te Westzaan Opgericht 1825 A Goedkoop Solied fllegant GOETHE pii iJjnn 57 HBBZOO p doi jnil S p dozijn n dozijn Gangb aar ste ALBION l tl i iKL M WT v m a J P p d02 jn 44 WAONBB L STBPHAS B doz i urI 7S Ss p doz i u l Jt LlHCOUf B p dozijn i Sf Verkrijgbaar te Oouda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MEY EDLICH VersaBd Ceschaft Leipzig Plagwitz Algemeene Hypotheekbank AMSTERDAM KEIZERSGRACHT 478 Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 volteekend Deze Bank geeft uit 4 pCt Pandbrieven io stukken van 1000 en ƒ 500 tot den koers van lOO s pCt verkrijgbaar ten Kantore van de Agenten do Heeren M J OGIER Co te Gouda Gouda Snelpersdruk van A Beinkman ZooN OPENBARE TERK00PIS6 te GOUDA ten oTerstftan van den NotBri G C FORTDUN DROOGLEEVER op WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1891 bS opbod en op WOENSDAG 16 SEPTEMBBIB 1891 by afslag telkens des morgens te elf uren in het Koffiehuis Haruonii aan de Markt te Oouda van Eenige HUIZEN en ERVEN TUBP SCHUREN en diverse perceelen WEI en HÜOILAND VEENen RIETLAND en Water alles staande en liegende op de Blokken Elfhoven Vryhoef Nieawenbroek Lang Gravekoop Ravensberg Vogelenzang en Achterwillens in de Gemeente REEUWIJK te samen groot ruim 100 Hectaren in 32 perceelen En een HUIS en eenige perceelen VEENLAND en WATERING op Ravensberg te Reeuioiji te samen groot 4 hectaren 27 aren 5 centiaren Notitiën dezer veiling zyn van den l September ai te bekomen ten kantore van voornoemden NoUris FORIUIJN DROOGLEEVElt te Gouda bg wien tevens alle nadere inlichtingen te bekomen zgn Die een blövend SOUVENIR wensobt van zgne dierbaarste betrekkingen laten een EüNSTm SGBILlEBIJ vervaardigen bij J v o PA VOORDT Specialiteit in Kunstbaarwerk Dnbb Baart B 5 te Oouda Voorhanden zeer voordeelige Qottden en Zilveren PARURES bet onovertroffen LAGËIlBlEa en bet gunstig bekende STOTTT van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Oouda Goedkoopste adres voor IF surstpl CLi ©© A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 t 9 POIKE OUDE t 2r SCHIEDAMMER GEUEVER Merk NIGHTCAP Verkriigbsar bij PEETER8 Jz Al bewijs van echtheid i cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firm P HOPPE Boekhouden Handelsrekenen Handeisrecht Ondergeteekende wenscbt in genoemde vakken een Ourauii te openen Aanvang der lessen primo OCTOBER a s Zich aan te melden voor 15 SEPTEMBER by W DE MOL Crabethstraat Q 239a Leeraar M O Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlyke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 7 September 1891 Van de door den Staatspoorweg aangeboden gelegenheid om Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen reizen maakten gistoren 332 penoneo gebruik zyner verdiensten te zullen ontvangen De jubilaris dankte voor zooveel belangstelling en toegenegenheid De Gemeente stemt voorzeker in met den wensoh dat het den Heer van Zutpheu gegeven moge worden nog vele jaren zijne betrekking te vervullen op zoo waardige wijze als tot dusverre De Spectator wijdt aan wijlen D M Maaldrink wiens overlijden wij dezer dsgen met een enkel woord vermeldden de volgends regelen Na een bgna elfjarig borstlijden overleed te Twello op 40 jarigen leeftijd Daniël Martinus Maaldrink een der weinige beoefenaars der tooneel letterkunde ten onzent Maaldrink studeerde te Leiden en was gedurende enkele jaren predikant het laatst te Haastrecht totdat hij wegens den slechten staat van zijne gezondheid het predikambt moest nederleggen Sedert werkte hij met vrucht op letterkundig gebied voor het tooneol schreef hij Herodes drama 1886 Jan Masseur tooneelspel 1887 üe terugkomst van den Koloniaal tooneelsgel 1890 en onlangs Cleopatra dat tot veel tsMtegnohrijf aanleiding gaf vooral over de vraag in hoeverre dit stuk al dan niet een te gewaagd tooneel bevatte Blijkbaar was do schrijver door de stadie van Shakespeare geïnspireerd hij deed zijne personen beurtelings sproken in proza en in dichtmaat Cleopatra zal bij de firma Tbieme in druk verschijnen de schrijver heeft zijn werk nog zelf kunnen eorrigeeren Viel aan Maaldrink s tooneel arbeid in het bijzonder aan de laatste twee genoemde stukken geen onverdeeld ganstig onthaal te beurt algemeen waardeerend was het oordeel over zijne novellen Ondor zijne Geldersohe verhalen zijn er die van groot talent getuigen Zijns novellen werden in twee bundels uitgegeven Uit de Graafschap 1887 on Kwikmo dit Kwik me dat 1889 ea Haard geeft de portretten van de heeren FEVILLETOIM den schijn van goblaseerdheid Vraagt men naar zaken van je vader antwoord dan ontwijkend jo eigen optreden moet het bewgs leveren dat die vader een rijk man is En ik zal heden nog den bankier verwittigen dat mijn noef is aangekomen en hora verzoeken je te mogen voorstellen I Maar voor die levenswijze wordt Geld vereischt dat is waar Ik zal trachten het mij te verschalfen tot hoden kon ik niet er toe besluiten schulden te maken maar nu ik een bepaald doel heb moeten kleingeestige bezwaren zwijgen Je zult natuurlijk hier bij mg wonen Ik heb al een kamer gehuurd Waar In het kosthuis waarin ik overnachtte hetwas mijn bepaald voornemen u niet in het minsttot last te strekken en op een of andere wijze in mijn eigen onderhoud te voorzien Ik heb alles te baat gonomen om dit voornemen te doen slagen Maar zoo is hot immers beter niet waar vroeg de baron Ik wil aan je berouw gelooven Adalbert en bet verleden trachten te vergeten deherinnering daaraan kan mg immers slechts onaangenaam zijn Maar in dat kosthuis moogt ge je intrek niét nemen die woning past niet voor een baron Dan zal ik er heengaan en mijn rekening vereffenen antwoordde het jonge menscli ik heb voor hedenmiddag reeds mijn maal besproken en daar hot een zeer net particulier huis is AOVERT£NTI ËN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt Tan Tienhoven en Tak van Poortvliet respectievelijk ministers van Buiteolandacbe Zaken en van Binnenlandsche Zaken in het nieuwe ministerie Bij het portret van eerstgenoemde heeft mr A C Wertheim eenige regelen geschreven waarin hij met dankbare waardeering een terugblik werpt op bet verleden van den heer Van Tienhovec voornamelijk als burgemeester van Amsterdam De kleine Franschman Alexauder Jacques hid Vrijdag al 36 dagen gevast van de 50 gedurende welke hij volstrekt met zal eten Hij drinkt echter wel wat water rookt eiken dag een tiental sigaretten en gebruikt dag elijks iets van zijn poeder maar nauwelijks zooveel als een snuiQe tussclien duim en wysvinger Hij verliest echter te veel iu gewicht om naar men meent zijn 50 dagen te kunnan volbrengen Ook lijdt hij aan slapeloosheid en na en dan aan rheumatiek Woensdagnacht had hg goed geslapen maar toen hij des ochtends gewogen werd bleek hij in de laatste 24 uren 12 onsen ts hebben verloren in gewicht Een S8 jarige weduwe Auguste S te Bixdorf bij Berlgn was sedert korten tijd verloofd met een knap monteur met wien zij in October zou trouwen Voor eenige weken kwam haar 18 jnrige dochter de schoone Agnes thuis t Duurde niet lang of zij en haar aanstaande schoonvader waren zeer goede maatjes Vrijdag bleek t de moeder dat haar minnaar haar voor do dochter ontrouw werd Een herige twist tusschen de drie was het gevolg die eindigde met het praotisch besluit van den monteur om beiden geliefde de trouw op te zeggen on te verlaten Zondagavond huurden moeder on dochter een bootje en gingen Op de Spree varen Na eenigen tijd omarmden zij elkander en sprongen in de rivier Personen die verder op de rivier voeren hadden dit tooneel aansehouwd en haasten zich redding te brengen Pa Als ge er heden middag eten wilt goed morgen dineeren wij samen in het hotel Ik ga na naar Eomberg na tafel ontmoeten wij elkaar iu het Café Norri ik speel daar iodereu middag mgn partg schaak of domino Do oude heer zette na deze woorden zijn pijp in een hoek en trad voor den spiegel om een blik op zgu toilet to werpen ierwijl Adalbert opstond en zgn hoed nam Ik zal u dus in het koffiehuis terugzien zeide hij terwijl hij zijn vader de hand reikte Hartelijk dank voor uw goedheid Tracht deze daardoor te beloonen dat ge het uwe tot uivoering van ons plan zult bgdragen viel de haron hem in de rede dit plan waarborgt ookmij een rustigen ouderdom en ik heb met u zooveel zorg gehad dat ik mij daarmede wel mag vleieo Ik zal alles in het werk stollen om dien wensoh te vervullen Goed goed tot ziens De jonge heer verliet het huis in vrcolijke opgewekte stemming Hij had niet verwacht niet eens do hoop gükoeiterd zijn vader tot verzoening geneigd te vinden hg had ernstig en bezorgd in de toekomst gestaard on nu was zoo plotseling do weg geopend die tot deze toekomst voerde Hoe de baron alles in het werk wilde stillen en tot een gewenscht einde wilde brengen motst men natuurlijk aan diens scherpzinnigheid overlaten don jongen heer vial daarbij slechts de taak ten deel