Goudsche Courant, dinsdag 8 september 1891

is dit besluit bg de afkondiging in werking go Het besluit sohgnt algemeen een zeer gunstigenindruk te hebben gemaakt omdat het in alle gevalstrekt om den prgs van eene belaugrgk voedingsmiddel te doen dalen I W Q E Z O ND E W zuivering door en ten Eoato van gezegde eigenaren behoort te geschieden GOUDA den £ n September 1891 Burgemeester en Wethouder voornoemd VAN BEBGBN IJZENDOOBN JDe Secretaru BHOUWEfi SCHOUW BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Galet op art 1 der Verordening op het zuiver houden enz van Wateringen Slooten en andere Wateren die aan bijzondere personen toebehooren Brengen ter kennis van de eigenaren der alooten gelegen langs de lo 2e 3o en 4e Kade bij de Kamemelksloot die langs en achter de Boetekude en die tmschen den Kattemitigel m de Wetering tan af de Spoorwegstraat tot aan de Crahethitraat dat op Éinsdag den ISdeft September aanstaande over die watoren zal worden gedreven oeno SCHOUW ten tinde te onderzooken of ze behoorlijk gezuiverd zijn van drijvend vuil en andere stoffen die do doorstrooming van het water kunnen bolemmeren of stank of schadelijke uitdampingen veroorzaken on welke zuivering door en ton koste vau gezegde eigenaren behoort te geschieden GOUDA 5 September 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER Mynheer da Bedacteur I Vriendelijk verzoeken wg een plaatsje in uw veelgelezen blad voor het volgende De Zondag is voor vele mensohon een ware rustdag Maar wat M de B hebbon degenen aan dien dag die s morgens en s avonds met melk moeten loopen Hot antwoord op deze vraa is natuurlijk niets Daar nu de melkverkoopers ook gaarne eenige uren vrij hebben wilden zij verleden jaar besluiten s Zondags avonds met geen melk meer te loopen Doch wat bij zoo n besluit onmisbaar IS de eendracht n l ontbrak E nkelen wilden het niet doen want zeiden zij Mgn vader en grootvader hebben al tgd molk geloopen waarom zou ik het dan ook niet kunnen doen Blijkt hieruit geono oohte Friosobo stijfhoofdigheid I Zult gij dan al tgd afkeerig blijven van allo nieuwigheden Wg hopen van neen Onder do tegenstanders was er één dia er wel toe Wilde overgaan mits men s Zondagsmiddags de t inkol zou sluiten Hiervan wilden de overigen nitt hooreu en terecht Nu meent hij dut wanneer men niet tot de bovengenoemde voorwaarden wil overgaan hij er oenig nadeel door zal Igden Wij willen dit niet ontkennen doch wij moenen dat men om eenig nadeel het geluk van zoovele monschen niet mag opofferen Daaienboven het nadeel dat men er door lijdt on dit zal betrekkelijk goring zijn wordt dubbel terngbetaild door het genot en de rust die men er door smaakt Als ieder melkboer dit alles wel overdenkt zal hij nair wg hopen zich niet laten afschrikken door het weinige dat hg erbg veriiest maar zich vereonigen met dit s o h o o u e doel Wij verzoeken u burgers van Gouda weigert uwen machtigen steun niel Burgers wilt gij een waar blijk van naasfenliefde geven gij doet dit door dit edele plan te ondorateunen Na dankzegging voor de opname EïNipE Melkteükogpers UurKerllJke Stand Moordrecht GEHOHEN Jacobus oiiiltrs L Verhoeff en M Sloble Letndect ouders M leratoep eo C J OuJgk Nicolaag oudeaa F K vao Tilburg au £ Verbooni Maria Alida oudtr J Ho trbrugga ea fi Vergonst Dma oodera T laabhtterËWijk en H Aoordegraaf PETRoOunofEERiNGlS van de Makelaars Cantzliiar SchalkwU i te Rolterdaoi De markt was hoden flauw Loco Tankfust 7 40 Geïmporteerd fust 7 50 Januari Februari Maart le ering ƒ 740 Sep tember levering f 1 35 a ƒ 7 30 October levering ƒ 7 40 November levering 7 45 December levering 7 60 Afloop vau Openbare Verkoopingen van Onroerendd Goederea VEILING 7 SEPTEMBER 1891 Hui en Erf Gouwe C No 247 8300 k H Houtman Tweo Huizen on Erven Lange Dwarsstraat H No 126 en 126a 1820 k G Sohuilen burg Huis en Erf Korte Raam O 95 ƒ 620 k H J Vonk Idem Korte Raam O 96 ƒ 740 k If J Vonk Idom Jonkorshof O 440 f 80 k P van Vliet Idem Jonkershof O 436 220 k J v d Burg Idem Jonkershof O 424 f 160 k W Ver kaik Idem in een poort aan de Raam O 292 ƒ 230 k A Reparon Idem Boomgaardstraat RB 38 ƒ 600 k H Dekkinga Idem Boomgaardstraat RR 72 550 k T do Hoog Idem Boomgaardstraat BR 73 460 k S Lindors Idem Boomgaardstraat BB 74 ƒ 670 k T de Hoog Idem Boomgaardstraat RR 76 ƒ 600 k S Lindors Idem Boomgaardstraat EB 56 ƒ 580 k H Dekkinga No 16 en 17 zijn opgehouden SCHOUW BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 1 der Verordening op het zuiver houden enz van Wateringen Slooten en andere Wateren die aan bijzondere personen toobehooren Brengen ter kennis van de eigenaren der slooteii langs de Lange en Korte Korte Akkeren de Heerenkade de Jan PkiUpskade en de Bleekerakade dat op Maandag don 14den September aanstaande over die watoren zal worden gedreven eene SCHOUW ten einde te onderzoeken of ze behoorlyk gezuiverd zgn van drijvend vuil on andere stoffen die de doorstrooming van het water kunnen belemmeren of stank of schailelijko uitdainpingen veroorzaken en welko ADVERT ENTIJN Heden overleed na een langdurig Igdea onze geliefde Echtgenoot Vader en Behuwdvader MAARTEN JAKOB SPAANDERMAN Jz in den ouderdom van 81 jaren in leven Visiteur Dit aller naam Wed C SPAANDERMANVAN OUDBHALLKK Gouda 7 September 1891 Aan de ASCH en VDILNISSTAAL te aGravenhage KOSTELOOS te verkrijgen WAARDELOOS VDIl geschikt voor dempen ophoogen enz en MEST van huisen straatvuil tegen zeer geringen prijs lËiïËMïmiMr Ingevolge machtiging van Gedeputeerde Staten Provincie Zuid Holland maakt het Bestuur van de Middelburgsche Polder bekend dat de brug van den Middelburgsche weg gemeente Reeuwijk op den 7 8 en 9 September a s voor het verkeer van Rij en Voertuigen en van Vee Afgesloten is Namens het Bestuur C BULK Vooriitter J W VA v GROOS Secretaris doehttt WÈT spoedig gered mau de moeder wilde net geweld den dood zoeken en ee t na veel moeite slugde men ei ook in de arme vrouw die bewusteloos waa te redden Het eindcgfer der Amsterdaoisohegemeeotebvgrooting nadert de 13 millioen 13 773 600 De heffing der inkonsteubelasting moet 3 pCt orden en de opcenten 8S Er zullen in het aanstaande jaar 130 openbare eholen moeten zqn d i 13 meer dan verleden jaar word begroot In Amerika herlreft algemeen de goede oude gewoonte om aardappelen in de schil voor te dienen waardoor het beste gedeelte van do vrucht dat by het schillen verloren gaat behouden blyft Ce aardappelen in de schil worden in houten bakjes voorgediend met houten schoteltjes voor da schillen er by £ r is in Zwitserland in de laatste dagen heel wat te doen geweest over een vergissing waarvan een Engelscho dame te Montreux het slachtoffer is geweest Mevrouw Burke echtgenoote van den gewezen Britschen Consul te Algiers thans Portugeesch consul aldaar kwam te Montreux in het Hotel de la Gare den 7 O jarigen heer Bates Britsch consul te Suei een vriend van haar man bezoeken De heer Bates was uitgegaan zg wilde wachten tot hg terugkwam en ging naar gn kamer omdat er geen wachtkamer was in het logemeut De hotelhouder en zgn vrouw verzochten haar heen te gaan Zg hielden haar blijkbaar voor een vrouw van slechte zeden Toen mevrouw Burke dat bemerkte werd zij zeer verstoord Zij weigerde het hotel te verlaten Men riep toen de politie die haar met geweld verwijderde en haar in het bureau opsloot lu een donker hok vol ongedierte en ratten waar zij eenige uren bleef totdat de Heer Bates haar bevrijdde Volgeus een verklaring van een geneesheer ia haar zenuwgestel zeer geschokt door de ondervonden behandeling en haar advocaat eischt 4000 schadevergoeding Volgens een andere lezing door het Journal dt Geuite gegeven zou Mevr Burke zich io het hStel zonderling gedragen hebben en o a ook in verscheidene kamers van logeergasten gekeken hebben zoodat een handelsreiziger zich over haar beklagen kwam De hotelhouder zou haar eerst beleefd verxocht hebben heen te gaan maar Mevr B werd terstond zeer boos en toen zijn vrouw kwam kreeg deze van haar een lag in t gezicht evenals later een politieaitent De Britsche Gezant heeft zich tot den Bondsraad gewend die het kantonmaal bestuur van WaatUand een onderzoek van de zaak bevolen heeft Meermalen gebeurt het dat personen zich verschuilen aan boord van schepen die weldra een verre reis zullen doen om op die wijze een vrijen overtocht te krijgen Onlangs hebben dit weer twee broeders White gedaan op het stoomschip Coltua dat van Glasgow naar Quebec voer Na twee dagen varens werd een der twee ontdekt en aan het werk gezet Na eene reis van twaalf dagen werd bij het lossen van het schip pas de ander gevonden Hij was niet veel meer dan een geraamte dat tusschen de balen hooi lag bet eeuig voedsel dat de ongelukkige zgn rol in zijn geheugen te prenten en het hart der jonge dame te veroveren Zgn rang en titel waren daarbij machtige bondgenooten bovendien kon hg ook van den indruk dien zijn uiterlijk zou tewe brengen het beste hopen Gedachtig aan den raad dien zijn vader hem gegeven had was zgn optreden in het huis van juffrouw Goldschmidt vast en krachtig De aan tafel tot hem gerichte vragen beantwoordde hij tamelijk afgemeten maar niet onvriendelijk hij liot doorschemeren dat hg een zoon van goeden huize was en een fijne opvoeding had genoten De gasten van juffrouw Goldschmidt die meereodeels uit beambten en kantoorbedienden bestonden imponeerde die voorname teruggetrokkenheid zelfs Paul gevoelde zich in de nabijheid van hot jonge mensch uit wien hij nog altijd niet wijs kon worden eenigszins ongerust De vraag of hij nu een dsgelijksche gast aan den disch zou zijn ontkende hij met eeu glimlach die duidelijk te kennen gaf dat zulk een tafel hem niet kon bevredigen daar hij het beter gewoon was en deze glimlach joeg den aanstaanden schoonzoon die het bemerkte toch het bloed naar het voorhoofd hij nam zich voor hom aa tafel duidelijk zijn meenin te zeggen De tafel was nauwel jks afgeloopen toen Adalbert den reiniger naderde en hem om een onderhoud verzocht Daarmede voorkwam hij den wensch van Paul Ik ben tor beschikking van mijnheer ant man in die twaalf dagen had kunnen nuttigen Hg kon niet meer spreken en men vreest dat hg zgn verstand voor goed kwgt is De heer Br an Sadler van Snitterfield bg Stratford heeft eeue oude eiken spinde ontdekt met eene inscrip tie die te kennen geeft dat Shakespeare de kast gemaakt heeft de jaartallen 1666 1686 en de datum van Shakespeare s geboorte iZ April 1664 De spinde is in de tegenwoordige familie geweest langer dan eene eeuw maar de inscriptie was lot voor korten tgd door verf overdekt De spinde wordt gezegd iodertgd uit een oud huis te zgn gekomen dat niet meer beslaat en volgens overlevering door Shakespeare s familie werd bewoond De inscriptie in koperen spijkertjes luidt aldus Ik kocht het ik zaagde het ik spgkerde het ik sneed het William Shakespeare lulusschen wordt zooals te verwachten was de eohtheid van de oude en zegt de Daili Telegrafk ff zoogenaamde cupboard betwist Het is eene kast die ongeveer twee voet diep is en de inscriptie is van do vorige eeuw Daar uu eeue kast die tot berging van borden schotels enz en het overgesohoten eten dient in Engeland cupboard genaamd bg oiis te lande spinde geheeien gewoonlgk maar ééa voet diep is on niet twee sohgnt het blad daaruit te besluiten dat het bedoelde voorwerp in geen geval een cupboard kan genoemd wordeu In bet geneeskundig weekblad van Munohen maakt de Ober Medizinalratb prof dr von Pettenkofer eene vergelgking tusschen den invloed die gaslicht electrisch licht en petroleum op de gezondheid van den mensch uitoefenen Ten opzichte van het daglicht wordt de duidelgkheid van zien bg gaslio t ongeveer 0 1 kleiner bg electrisch licht vooral ter beoordeeling van kleuren grooter Het sterk op den voorgrond treden van de violette kleur bg electrisch licht kan door een gelen bril het gele en roode gaslicht door een blauwen bril worden gecorrigeerd De ontwikkelde warmte is bij electrisch licht veel minder dan bij gaslicht un staat ongeveer als 1 tot 80 46 tot a08 Bg eene dienaangaande genomen proef in den ledigen schouwburg te Muocben steeg bg gaaverlichting de temperatuur iu een uur van 16 K tot 27 K bij electrisch licht van 16o K alechta tot 16 8 H Gedurende eene voorstelling met gaalioht bedroeg de tempeitlaur op do galerg ï2 8o K bg eene volgende voorstelling met electrisch licht 17 6o B In een uur worden afgegeven door een volwassen mensch 82 tioor een gasvlam van 17 kaarsen lichtsterkte 795 door petroleum en electrisch licht van deze sterkte respectievelijk 634 en 46 warmtoeenheden Wat den invloed van genoemde lichtbronoen op de omgevende lucht betreft wordt daaromtrent het volgende medegedeeld Het electrisch licht oefent geen nadeeligen invloed uit op de in te ademen lucht het gaslicht wel en zelfs in zeer hoogo mate Zoo wordt o a vermeld dat volgens von Voit de mensch iu een uur ongeveer 88 gram zuurstof verbruikt terwgl een stearine kaars ongeveer 30 gr en een gasvlam van 17 kaarsen lichtsterkte in denzelfdeu tijd 214 gram zuurstof aan de lucht onttrekken De mensch ademt in een uur uit 44 gram kool woordde de reiziger zijn gramschap bedwingende willen wij naar mijn kamer gaan Met het grootste genoegen Kenige oogenblikken later bevonden zij zich in de kamer van Paul Adalbert nam plaats op de sofa waarop hg den nacht had doorgebracht Gij gaaft zooeven te kennen dat ge niet meerhier zoudt eten zoo begon Paul het gesprok de jeugd heeft schielijk haar woord gegeven maar een overeenkomst heeft blijvende waarde £ o van dit contract wenschte ik gaarne dooruwe vriendelgke tusschenkomst om wellce ik u juist wilde verzoeken ontsVagen te worden antwoordde Adalbert bedaard Juffrouw Goldschmidt zal daarniets op tegen hebben wanneer ik baar alles uitleg Hm die denkt als een zeepzieder Mijnheer geen boleediging stoof het jonge I mensch op Uit uw mond zou het mg dubbel leed doen omdat ik de niet ongegronde hoop koester in u een vriend te hebbeu gevonden Daar zat dus de knoup vroeg Paul met een half spottendcn half gespannen blik op zgn gast Gij komt aau het goede kantoor I Doch waarom wilt gij de overeenkomst verbreken Omdat ik bij mijn oom ga wonen Bij uw oom Hebt ge u dan met uw vader verzoend i Met mijn vader vroeg Adalbert schijnbaarverbaasd Ik heb nooit twist met hem gehad 1 Maar ge zeido toch vannacht zuur een gastvlam 160 gram en een petroleumvlank van gelgke liohuterkte 289 gram Iu de operatie kamers van hospitalen hoeft men de ondervinding opgedaan dat door de verlichting met gas en bg ruim gebruik van chloroform de operateuren en adsistenten voortdurend moesten hoestea en neiging tot braken kregen zoodat de operatie soms zelfs moest worden gestaakt Bg onderzoek bleek dat die vorsohgnselen moeten worden toegeschreven aau eene ontleding van de chloroform in chlooi en watorstofzuur onder den invloed der open vlam waarbg onderspatten van deze laatste eene vermeerderde afscheiding van koolstof plaats beeft Ook wegens ontploffingen en vergiftiging door lekken bigft het gebruik van gas zoo lang men nog geen goedkoop middel gevonden heeft om het koolozyde daaruit te verwgderen een gevaarlijk verlichtingsmiddel In elk geval is bet wensohelgk dat bg het gebruik van gaslicht steeds voor goede Ventilatie en ruimen aanvoer van versche lucht gezorgd worde Uit een hygiënisch oogpunt zou derhalve bet ge bruik van electrisch licht vooral binnenshuis hot doelmatigst zijn Het electrisch licht heeft echter zooals de ondervinding leert ook zgne bezwaren en gevaren want door aanraking der geleiddraden kwamen reeds vale ernstige ongelukken voor Blijkt bet mogelg k zich bij bet gebruik van electrisch licht alleen tot onderaarsuhe gedekte geleidingen te bepalen dan wordt het gevaar van ongelukkeu natuurlgk zooveel mogelgk beperkt Neemt men op dit oogeublik alles te zamen en laat men ook de kosten niet buiten rekening dan is bg gelijke lichtsterkte eene petroleum lamp van goede constructie binnenshuis nog het doelmatigste verlichtingsraiddol daar gaslicht tweemaal electrisohlicht driemaal raapolio zevenmaal en stearine kaarsen zeven en twintigmaal zoo duur zgn als petroleum Bultenlandscb Overzlcbt Te Parijs heeft men den geboortedag der tegeo woordige republiek herdacht en zich tevens herinnerd dat het nieuwe Duitacha rgk op denzelfden dag het levenslicht aausohouwde Bg een vergelijking van hetgeen die een en twintig jaren voor beide rijken brachten komt de justice tot een zeer bevredigend resultaat voor de republiek Zg wil niet vergelgken beider militaire krachten zij wensoht zelfs niet het oogenblik waarop men in staat zal zgn deze vergelgking te maken en vindt de geestdrift onverstandig van hen dia de grootheid eeuer natie afmeten aua haar strijdkrachten De geluksgeven door do eikaders op reia ontvangen zgn een teeken waarmede men rekening moet houden doch niets meer dan een teeken Maar boevole andere vergelijkingen bieden zich aan De vrijheid is het werktuig geweest waarmede wg ons iu de wereld hebben gereleveerd Indien het Duitscbe keizerrgk eens nauwkeurig met haar geweten te rade ging zou zg u misschien zeggen dat de overwinning de militaire glorie het geweld en zgn verschrikkelijk autoriteitsregime aauwelgks voldoende z jn geweest om het gedurende twintig jaren de vreugde van haar overwinning te schenken nog gemengd met ongerustheid Het gezond verstand der Pranschen is gelukkig nog niet zoo zoek geraakt als hun f gandon bet willen doen gelooven en Déroulède s dwaze patriotten g Wat als ik u vragen mag F Dat er iets bg n te huis gaande was on gebg uw vader niet met de deur in t hui kondtvallen Heb ik dat werkelgk gezegd of hebt ge mgwellicht verkeerd begrepen Indien ik het gezegd heb dan moet ik waarschijnlijk voornemens zijn geweest u iets wijs te maken aul keek verbaasd op Dat wordt steeds interessanter I riep hg Mjjechter komt dit alles zoo vreemd voor dat ik ergeen touw meer aan vaat weet te miikon Ja gijhebt het gezegd mijn waarde ik kan hot met eeneed bevestigen Dan heb ik mij een scherts veroorloofd waarvoor ik u vergeving vraag antwoordde Adalbert Mijn vader woont niet hier wel mijn oom baronVon Adlerberg De broeders bekommerden zichniet veel om elkander zij waren ik weet zelfniet om welke reden met elkander gebrouilleerd Daarom wilde ik te voren poolshoogte nemen alvorens ik mijn oom opzocht Ik had dit niet behoeven te doen de oude heer ontving mg met groot hartelijkheid eii gij zult begrijpen dat ik nu zgn uitnoodiging niet van de hand mag wijzen Dus zoo staan do zaken vroeg Paul klaarblgkelijk verrast Hm een volmaakte tegenspraakblijft geheimzinnig zoowol voor verstandigen alsvoor dwazen iTarM vervolgd bat zouden doen vermoeden wanneer men ziet welke juiste ooDolusien het voor zich uit de gesohiedeois treki Bgna meer nog dan de raonaroheusafflenkomst te Schwarzenau en zeker meer dan de verjaardag der Fransche republiek trekt de verandering van regeering in Turkge de aandacht Do grooto vraag waarmee de geheelo Europeesche pers zich bezig houdt is in hoever de val van den Turkschen groot vizier Kinmil Pacha moet beschouwd worden als van internationaal gewicht Is KiamilPacha alleen gevallen als slachtoffer ran een der gewone paleisintriges gelgk te Konstantinupel zoo dikwijls voorkomen of is zijn val de voorbode van een andere richting der Turksche buitenlandsche staatkunde De Eugelschen vertrouwen het spel niet KiamilPaoha was groot vizier sedert 1885 en gold behoudens zgn optreden gedurende de laatste maanden bg het Dardnnelleu geschil voor een vriecd van ingeland Vandaar dat men te Londen het optreden vun een nieuwen groot vizier beschouwt als het bewijs dat de wind aan den Bosporus op het oogenblik gunstig is voor du Russen Zelfs de half ofiicieuzo Momingpont bespreekt de zaak in de on geest en ziet in Kiamils val hut bewijs dat er weer geheime werking komt iu Turkije s buitenlandsche politiek waarvan de uitslag moet worden afgewacht Tot dusver ontbreken nog uitvoerige en vertrouwbare mededeelingen oror hetgeen aanleiding heeft gegeven tot de ministerieele crisis Uat alle ministers aftreden en men dus niet te doen beeft met een godeeltelgke ministerieele crisis bevestigt wel het vermoeden dat de politiek in hot spel ia geweest maar tevens komen ook allerlei gerucuten over samenzweringen Zelfs Ghazi Osman Pacha de held van Plevna die eerst kort geledon tot minister van oorlog was benoemd is ook van zgn ambt ontheven OsraauPacfaa ging door voor oen vriend van Rusland zoodat zgn aftreden niet strookt met do opvatting dat hel ministerio is gevallen om plaats te maken voor een meer Russischgezind kabinet Meer licht dan over deze plotselinge crisis komt er in de Dardanollen quaeslie De Russische gezant en de l orte hebben een overeenkomst gesloten waarbij oen eind wordt gemaakt aan een misverstand hetwelk telkens aanleiding gaf tot moeilgkhedeu Meermalen moesten booten van de Russische vrgwilligersmarine welke den handelsdienst verrichten tusschen Odessa on Vladivoscook de Dardanellen doorvaren Dit was op zich zelve geen bezwaar maar soms haddon deze booten veroordeelden aau boord die door soldaten werden begeleid of reoruten dia naar de Russische garnizoensplaatsen in het verre Oosten moesten vervoerd wordeu Deze reoruten keerden dan als zg hun diensitijd hadden volbracht langs donzolfden wog terug Een dezer booten werd onlangs door den Turkschen commandant der Dardanellen forten tegengehouden op grond i at geen oorlogavaartuigen mogen worden toogelateu Toen kwam de zaak te Koustantiuopel ter sprake en het einde der besprekingen was de overeenkomst Voortaan zal lolkons wanneer veroordeelden of reoruten met deze booten uit een der Zwarto Zuehavens worden verzoodon do Bussitche gezant dat vooraf aan da Porto mededaelen en de Porte zal dan den commandant dor forten last geven de booten der vrijwilligeFsmarine toe te laten Da vraag is nu of de e overeenkomst inbreuk maakt op het tractaat van i arijs Ta Berlgn zijn nu de inhoud bekend is terstond de bezwaren iewekon Zoo o a zegt de National Zeitung Wg zoeken geen twist met Rusland hoewel wg dien niet vreezen maar de belangen van Oostenrijk In het Ooslen dia ook voor Duitsohland van gewicht zijn kunnen evougood behartigd worden ook al wordt de Dardanollenquaestie naar Ruslands ziu geregeld De Duitsche bladen erkennen dat Kngelauds belang op het spel staat wegens het verband tusschen deze aangelegenheid en do ontruiming van Egypte maar zien geen reden om de Bussisch Turksche overeenkomst als een overtreding van het Parijsohe tractaat tot een zaak van internationaal belang te mokeo Het keizorlgk besluit in Duitschland tot intrekking van hot verbod op den invoer van Amerikaauscho varkeus spek en worst waarvan per telegraaf met een enkel woord meh ing is gemaakt luidt als volgt Hot besluit betreffende het verbod op invoer van varkens varkeiisvleesob en worot van Amerikaanschon oorsprong van 6 Maart 1883 wordt buiten working gesteld ton opzichte van lovende varkens alsook ten opach ie van zulke voortbrongéelen die zijn voorzien van een officieel bewijs dat hol vleesch in hit land van oorsprong overeenkomslig de aldaar goldoude voorschriften is onderzocht en vr j bevonden van voor de gezondheid uadeelige eigenschappon Bij dit besluit wordt tevens do rgkskanselier gemachtigd zoodanige bevelen te geven als hij noodig zal achten ten behoeve van toezicKt op de gesteldheid van hot uit Amerika ingeroerde vnrkonsvlebsch Gelijk reeds is gemeld