Goudsche Courant, dinsdag 8 september 1891

1891 Woensdag 9 September 46S6 Natnnrwolleo Ondergoederen GOUDSCHE COURANT Nteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Systeem Prof Dr G JAEGER Pe ImmdlM to dverMatlto k a 8 MMM n Mt Mn uor de DUiMdiig van den dw dep nUg Te JAIISE il TIL AI ÜS Friezenveen Wij hebben de eer te berichten dat aan den Heer J J van LINGEN MARKT GOUDA jde verkoop omet goederen voor GoDila eo omstreken is opgfedragen AaokoDdlging volgens art 28 W V R Bg akte den 3 September 1891 ten overstaan van den Notaris J J SCHALIJ gevestigd te Breukelen Nijenrode verleden is tnsschen de Beeren ADRIANU8 VAN DEB LEK Lgndraaiet te Oudewater en CORNELIS GIJSBERTÜS VAN DER LEE Tonwslager te Hekendorp aangegaan eene vennootschap onder de firma cG VAN DER LEE ten einde voor gemeenschappelijke tekening uit te oefenen de Stoomtouwslagerg en Stoomspinnerij met den daaraan verbonden handel Ieder der vennooten heeft het recht van teekening der firma doch niet anders dan tot de zaken die onmiddellgk het onderwerp der vennootschap uitmaken en alzoo in geenen deele lot het opnemen van gelden of bet geven van gelden a deposito of op beleening het teekenen van borgtochten of andere bezwarende verbindtenissen of het ondernemen van specnlatien De vennootschap is gevestigd te Oudewater en aangegaan voor een onbepaalden tgd reeds ingegaan den 1 Mei 1891 om derhalve te eindigen zoodra de eene vennoot daarvan aan den anderen minstens zes maanden te voren schriftelijk zal hebben kennis gegeven Bjj diezelfde akfe heeft de heer G IJS BERT VAN DER LEE vroeger Touwslager thans zonder beroep wonende te Hekendorp toestemming gegeven dat de vennootschap onder zijn naam wordt gedreven en de firma alzoo zal zgn die van ff VAN DER LEE zonder dat hij evenwel voor eenige handeling of verbindtenia door de vennooten reeds aangegaan of nog aan te gaan aansprakelgk zal wezen Namens de Vennooten J J SCHALIJ Notaris De qualiteit onzer uit zuiver wol vervaardigde Ondergfoedéren staat onder voortdurende conti óle van Dr S Sr CORONFXl te Leeuwarden en werd gTinstig beoordeeld in de Geneeskundige Courant van 16 Februari 1890 Komt nooit terug k de zeldzame gpcleg enheid om te koopen 9tr BIJNA VOOR NIET f slechts t 3 85 slechts een voortreffelijk HOULOGE met een zeer elegante KETTING Wegens opheffing mjjner gezamenlgke buitenlandsche Filialen moet ik de voorhandenreuzen collectie spoedig opruimen Om dat te bespoedigen verkoop ik van heden af Een zeer fljn goedioopend Horloge a t s = voor Fleeren Dames of Jongens ii voor den spotprijs van slechts f 3 85 en geef bg ieder Horloge nog gratis een Ketting Cadeau Bestellingen worden naar volgorde spoedig uitgevoerd Franco Vermonden per Metnbours Franco Eerste en grootste Horlog e D e p ö t Firma CABL PO LAK Weenen 2 2 Novaragasse No 43 PRACHTIG FEESTGESCHENK LOTKN in de VERLOTI G BIJ GELEGEN HiPiBR ZIJN TE BEKOMEN BIJ A Blili KMA Lange ïiendewcg PRIJS l 11 LOTEN voor 10 Gouda Suelper lruk van A Bbinkman Zoon De aitgave dezer Courant geschiedt dagelgkt met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr a per drie maanden il 1 25 franco per po t 1 70 Utoaderlgke Nommen VIJF CENTEN BIN3VENLAND GOUDA 8 September 1891 Bg het tweede dmissie oxamen zgn tot de Eijks hooj ere burgerschool nog toegelaten tot de 1 klasse N W Koptein en P M de Eaadt Toor voll ond en Charlotte Hendriks voor enkele lessen Be cursus is aangefangen met 75 leerlingen 68 jongens en 7 meisjes orer de verschillenda klassen verdeeld als volgt 1 20 voll ond en i enkele lessen Il 11 6 18 3 7 of 8 V6 ofS 8 13 e 1 Totaal 63 v o De cursus aan het Stedelijk Oynnasium is aangevangen met 36 leerliugen als volgt over de 6 klassen verdeeld I tolt 8 II 6 III 6 IV 7 V 6 VI 4 totaal 36 leerlingen Het detachement van het 4e reg inf ouder bevel van den kapitein Adels dat te s Hage is gedetacheerd geweest tot waarneming van den garnizoensdienst cal Donderdag a s te 8 uren per staatsspoor naar Qouda terugkeeren Naar men ons mededeelt tyn beden nacht in de Boomgaardstraat verschillende kleedingstukken ontvreemd Door de uitbreiding die het ledental van de liberale party in de Tweede Kamer ondergaan heeft is de mimte aan de linkerzijde der zaal niet voldoeode om FEUILI JETOIV UU het Duiiaoi VI 26 Ik weet niet hoe gij hier van tegenspraakkunt gewagen Gij antwoordde op mijn vraag waar uwe bagUf was Omnia mea mecum porto Zonder de mmste bagage bezoekt men zijn bloedverwanten niet I Zoo f Heb ik mij soms Jeze scherts veroorloofd antwoordde Adalbert glimlachend Dan zullen uwe vragen waarschijnlijk Inslig zgn geweest deze onderstelling rechtvaardigt alle argumenten Mgii bagage had ik in het station achtergelaten zij zal nu reeds waarschijnlijk ten huize van mijn oom zijn Gji zult u nu vermoedelijk geen valsche veronderstelling meer van mij maken mijnheer Vetter Hadtgij mij den vorigen nacht niot gewekt dan zon ik bepaald niet het genoegen gehad hebbon u to loeren kennen En mij iets wijs to maken zooals gg u gelieft mt te drukken Ook dit niot maar ik hoop dat ge mij dit iiel euvel zult duiden daar alle leden to plaatsen Daar evenwel do zitbanken aan de rechterzijde nog plaats genoeg aanbieden zullen eenige leden tot de linkerzijde bohoorende rechts moeten zitting nemen zoolang aan do andere zijde niot in het gebrek aan plaatsruimte is voorzien De heer Arie Smit de nieuwe afgevaardigde voor Biddorkerk gaat op de plaats van den heer Domela Nieuwenhuis zitten en de zetel naast hom op die bank steeds onbezet gebleven zoolang de heer Domela lid der kamer was zal nu worden ingenomen door den heer Boogaert afgevaarde van Geuda Vdór eenigen tjjd word bij de Ned Herv gemeente Ie Xieuwerlcerk a d IJssel met ruim 200tal kinderen eene Zondagsschool opgericht onder leiding van den hoer van der Moijdeo te Kralingen die echter later bedankt en in wiens plaats daarop Is getreden de heer A Doornhein Het onderwjjs werd eerst in de kerk gegeven na de godsdienstoefening doch daar dat gebouw geen voldoende plaats meer aanbiedt heeft de gemeenteraad thans do school n 1 aan het dorp voor dit doel ia gabroik g a gweu Benoemd tot onderwijzer aan de Openbare school No 1 te Zevenhuizen de heer J H Steggerda te De Baad der gemeente Zevenhuizen heeft besloten de j arwedde van den onderwijzer B Schouten met 1 Oct a s te verhoogen met ƒ 25 en alzoo te brengen op ƒ 475 Beroepen te Cats cl Goes Ds J Hoek to Zevenhuizen De toestand van Bosboom is zorgelyk De zieke is zeer zwak en de nachten zijn onrustig De hemel beware mg daar ben ik togen opgewassen I lachte Paul En we zullen vrienden blijven Zeker Twee zielen dis elkander verstaan zijn een aanwinst voor de maatschappij En nu over het huurcontract zeido Adalbert nadat hij zijn nieuwen vriend de hand had gedrukt Wacht eon oogenblik daarover heeft alleen mgn schoonmoeder te beslissen antwoordde Paul terwgl hij aan het belkoord trok Een enkel oogenblik kan alles een ndere wending geven en inkoopmanszakeu zooals gg weet scheidt zich do vriendschap Juffrouw Goldsohmidt trad weinige oogenblikken later binnen zij was aanvankelijk wel eenigszins verbaasd over bet verzoek van den jongen heer doch toen hij haar de redenen mededeelde die hem daartoe noopten had zij er niets moer tegen in te brengen voornamelijk daar roeds eenige andere hoeren zich voor het huren der kamers haddon aangemeld Zoo was ook dit vereffend Adalbert voldeed zijn vertering on reikte nogmaals zijn vriend de hand Ik zal in elk geval eenige weken hier blijven zfide hij vu ik hoop gedurende dien tijd u nogdikwijls te zien Hot bloed kruipt waar net niet gaan kan antwoordde Paul min of moor gevleid als gij komt zult ge wolkom ijn Mut mgn grillen moet go geen reke uug houden baron ik heb namelijk vor irik ADVERTENTqËN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend n ar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Iemand die zich dr IJ noemt geeft in bet U D het denkbeeld aan om in navolging van eene Parijsohe vereeniging door geneesbeeren een zwart boek te doen aanleggen waarin zij de patiënten aanteekenen die hen niet betaalden Boept dan een zieke de hulp van oen geneesheer in dan zou deze dadeljjk kuniiCu zien of de man of vrouw nog iets schuldig is aan een zijner collega s en hem dan maar aan zijn lot overlaten Of dr IJ veel succes op zjjn voorstel zal hebben betwijfelen wij Dat de opbren 8t der veel besproken perronkaartjes niet zoo heel geriug is kan uit do volgende opgaven blijken Sedert I Juni hebben de perronkaartjes voor het station te Leeuwarden opgebracht 725 oen getal van 14 500 vertegenwoordigende Voor Arnhem berekende een der leden van de Kamer van Koophandel dat de opbrengst dagelijks gemiddeld 400 bedroeg dus eene ontvangst van ƒ 20 wat o er het afgeloopon kwartaal eene som vas 1800 oa uitoiaksa Onder praesidium van den heer H Jager had gisteren te Haarlem do alg vergadering plaats van den Nederlandschen Kolfbond Do penningmeester deelde mode dat was ontvangen ƒ 216 17 en uitgegeven 160 25 zoodat er een batig saldo was van ƒ 54 92 Tot bestuursleden werden herkosea de beeren J C IJsselstijn B J Vos en dr G C van Balen Blankeu Door de afdeeling Schiedam was voorgesteld vanwege deu Bond deol te nemen aan de sporttentoonsteiling die in 1892 te Schevenin eu tal worden gehouden Da heer T avaglioo lichtte dit voorstel toe Het bestuur dor sporttentoonstolliug zal eene kolfbaan laten maken zal ƒ 250 aan prgzeu uitloven en zor kelijk vool gelezen overigens bon ik een goede sul die evenmin kleine kindereu als spijkers eet Adalbert knikte lachend en verwijderde zich Zgn vader kon met dit eerste optreden tevreden ti a VIL Kurt Von Hohenhausen stond in gedachten verdiept aan het venster van zijn werkkamer en staarde naar buiten op het landschap dat door langzaam opstijgende nevelen in een kleurrijke herfsttint gehuld was Zoo vaak een zacht windje door de boomen streek vielen dorre bladeren op den bodem het groen der zoden was vaal geworden on er stond nog slechts hier en daar een enkele bloem Wind en weerwijzers kondigden regen aan maar bet scheen als wilde de zon vooraf nog eens zich een weo door hei uitspansel banen om wellicht voor langen t d een laatstee blik op het bekoorlijke laadschnp te werpen Ten minste men kon met eeuigen goeden wil de roodachtige liohtscbijf achter den tievülsluier voor de zon houden maar wie in dezen strijd do overwinning zou behalen dat was r oa niet mot zoterhoid vast te stellen want de wolkon pakten zich stfods dichter samen en van het westen kwamen de reg nwolkcn naderbij De graat had in de laatste dagen wegens de lerdwijiiing vau Jeu matroos menige onaangeuaamheid doorstaan