Goudsche Courant, woensdag 9 september 1891

1 S V SjS gSp lï B =éi Integendeel Keulen met z g n talrgke schaakspelers van naam bood hem een vruchtbaar veld ZiJQ omgang met mannen uls Kockelkorn Lolfmann Kist en vele anderen hield den lust tot grondige beoefening in hem levendig en werkte uitermate gunstig op zijn fverdere ontwikkeling In 1883 vertrok bg naar Londen en vestigde zich in die stad voor goed toen hem do betrekking lan organist aan de Hollandsolie kerk werd opgedragen Hij is daar zeer gezien en treedt in talrijke inrichtingon als docent in de mu lek op Zóó voel wat zijn maatschappelijke positie betreft Wat hij in zijn privaten omijang is went ieder die bet enoegon had een avondje in zijn gezolsobnp door te brengen Van alle markten is hij thuis Hij teekent u bijv uit en sprekend gelijkend ook tijdens gij argeloos oen gesprek met hem voert terwijl hïj om u jenoegen te doen u öltijd een paar jaar jonger mnukt dan gij indordnnd zijt Dit wgst op een uitïebroido kennis van do raenscholijke zwakbeden Hij is bovendien mimiker on humorist bij uitnemendheid en als gij waar tur wereid ook een gullen lach hoort weerklinken kunt gg er zeker van zijn dat Loman bezig is iets te vertellen Gedurende 10 jaren heeft hij op al de tournooieu aan welke hij deelnam prijzen behaald meestal 1ste Zgn laatsto overwinningen wareu 1890 s Gravenhage 1ste prijs 1800 Londeu wintertournooi Isto prgs 1891 idem championship van de City of Londen chess club Iste prijs 1891 Utrecht Ute prgs Terwgl hg het laatste niet het minste nog onlangs den Isten prijs won in het Divan tournooi te Londen Mon voorspelt algemeen dat hij binnen weinig jaren aan bet hoofd der schaakwereld zal staan Zijn stijl ia wetenschappelijk onder droog te zijn in middeneu oindepel is hij doorgaans schitterend daar schiet zijn vernuft vonken eu gevoel hij zich recht in zijn element Doch reken er niet op dat zgn speelsche geest één oogenblik de degelgfcheid uit het oog vorlie t geen idéé I Hij wil chitteren eu vernuftig zgn doch op uw kosten teeren werden te Müncheu bezwaren gemnokt maar de zaak werd spoedig geschikt Do keizer rond het goed dat in het hoofdkwartier de Beiersche vlag zou blgvon in plaats vau den keizerlgken stjindaard terwijl de oefeningen niet als keizerlijke maar als koninklijke oefeningen worden aangeduid De keizer wordt dus beschouwd als de gast van prins Luitpold Bovendien worden de Beieren schadeloos gestold door do benoeming van prins Leopold van Beieren tot inspecteurgeneraal der vierde afdeeling Prins Leopold is de tweede zoon van den prins regent en gehuwd met aartshertogin iisela de oudste dochter van keizer Frans Jozef De prins tot dusver bevelhebber van het eerste Beiersche legerkorjis zal nu dezer dagen benoemd wordeu tot inspecteur generaal der afdeeling waartoe Beieren en Wurtembori bebooren Bg zijn troonsbestijgina had keizer Fredenk den veldmaarschalk Von Blumenthal in zijn plaats benoemd raaar nu zal deze hoogbejaarde krijgsman plaats maken voor den Beiersohon prins Het Duitsche leger telt vijf dergelijke inspectienfdoelingen Inspecteurs generaal dezer afdoelingon zijn nu prins Albrecht van Pruisen prins George van Saksen groothertog Lodowijk van Hossen prins Leopold van Beieren en groothertog Fredorik van Baden tiEJMIMSGEt lXG BURGEMEESTER on WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de BEGBOOTING van de INKOMSTEN en UITGAVEN der Gemeente over het dienstjaar 1892 gedurende veertien dai en de Zon en Feestdagen uitgezonderd op de Secretarie ter lezing van een ieder is nedergelegd van des morgens ten tieji tot dos omiddags ten één ure terwijl bovendien tegen betaling van kosten afschrift dier begrooting kan worden verkregen GOUDA den In September 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEEGKN IJZENDOt BN De SecretarU BROUWER De redacteur van de Gemoinnüizige Anzeiger dr Gross Licbterfeld is te Berlijn voor de rechtbank gedaagd om zich o a to verantwoorden voor het volgende recept dat onder de rubriek Voor de keuken in zijn blad wa opgenomen Men zet een schilpad in een goed gesloten pot in Helks dekwl een klein gaatje is gemaakt Nu giet men water in de pot doet de ehilpad er levend in luit den deksel er op en zet den p jt boven t TUur Men plaatst zich daarbg met een eet of theelepel al naar gelang der grootte van hot dior in de eene hand en met een flosch portwgn in de andere Zoodra het de schilpad te worm wordt steekt bet dier z n kop door het gat van den deksel Alulan giet men bet een lepel vol wgn in de bek waarna bet zgn kop weer terugtrekt Men herbaalt dit experiment zoolang al do schilpad den kop naar buiten steekt hetgeen niet meer gewbiedt als het dier gaar gekookt is Op deze wijze zal men zichzelf een koatelgken ohotel bereiden Deze koddige manier om critiek te oefenen op de zeer zonderlinge recepten in eenige bladen vóórkomende was den grappenmaker baast duur te staan gekomen Tegen den redacteur werd 20 mark boete geëiscfat Hg betoogde dat het hier niets ander gold dan eene onschuldige cherts maar de ambtenaar van bet Openbaar Ministerie die blgkboar een alechta opvatting heeft van zgn evenmensch beweerde dat bet recept een aansporing was tot mishandeling van dieron Het einde was dat da aangeklaagde is rrggesproken De kasten der verdediging zgn echter voor zgn rekening gebleven Barones Vetsera de moeder van de ongelukkige Marie Vetsara de aohoone jonge gravin die met Kroonprins Budolph stierf heeift om aan alle onjuiste voorstellingen van het veelbesproken Meyerlingdrama eeo einde te maken een geschrift samengesteld waarin alle bgzooderbeden te vinden zijn over de wgza waarop zicfa de liefdesroman ontsponnen en ontwikkeld heeft Vgftig etiplaren werden daarvan gedrukt an uitsluitend in de hofkringen rondgedeeld maar terstond op boog bevel in beslag genomen en vernietigd Toch is or een of meer van behouden gebleven en zoo is een uittreksel er van verschenen in de Liverpool Poat Het blgkt dol Marie 17 jaren oud was toen zij in Januari 1869 kennis maakte met den Kroonprins Hun liefde werd al dadalgk hartatochtelgk en jarenlang gingen beiden mot de gedachte rond om samen te sterven Een waarzeg ter had do baronnesse voorspeld dat zg zelfmoord zou begaan Uit al haar nagelaten brieven hlgkt dat zij zich gelukkig gevoelde door do gedachte vereenigd te zgu in ilen dood met hem wion jÜ iu t leven niet geheel kon toebehooren Zij ver PETROLKUM OTEERI GE van de Makelaars Caotzlaar SchalkwUk te Rotterdam De markt was boden vast Loco Tankfust ƒ 7 40 35 Geïmporteerd fust ƒ 7 60 Januari Februari le ering 740 Maartlovering 7 36 October levering fj 36 November December levering 7 40 öurgernjke Stand QEBOHEN 4 Sept Joseph j t nio oadtr C P VT Dessing en C M Henaeker 6 Will m Fr d nk c nel ouder A Umbert e 4 M J f r e 6 H l Iheim n ouder I kool nee en M vaa den Berg i r f Tz J OVEBI KDEM 6 Sept l We t rmsn 5 ra d Bg Tonnis van d i r ssements rechtbank te Motterdam dd 5 September I89l is GUR BIT HORTENSIVS koopman en metselaar te Gouda verklaard te zqo in staat van faiUissement ingegaan denzelfden datum en zön in dat faillissement benoemd tot rechtercommissarts de Edelachtbare Heer rechter mr Th J hoppe en tot Cnrator de onderge teekende Advocaat en Procureur U Rotterdam Krachtens bevel van den Heer rechtercom raissaris voornoemd zal de eerste verificatievergadering plaats hebben op VRIJDAG 18 SEPTEMBER 1891 des voonniddags te 10 uren in het gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam waartoe alle schnldeischers bevoorrechte en pand of hypotheekhebbende daaronder begrepen worden oogeroepen Crediteuren wordt verzocht hunne rekeningen vooraf in te zenden ten kantore van den ondergeteekende Leuvehaven No 33 Ö Curator Mr J H ÜITERWIJK gm dat de algemeene rergsderiog ook te Schereniugeii aal kunnen worden gehouden Na deze tueliohting stelde de heer Van Balen Blanken voor het Toorat l bq acclamatie aan te nemen wat geschiedde Al nu verriel het aanwjjien van eene plaat waar het volgende jaar de wedatrgd zal nordon gehouden Aangaande den nationalen kolf wedstrgd wordt aan de jV R Ct o a het volgende geschreven Nog nooit werd door den Bocd een wedstrijd gegeven die zoo geanimeerd was als deze Dat is een goed teeken want als uit alle deelon van het land behalve uit het zuiden Goes niet to na gesproken eon 208tal kolvor zich opgewekt gevoelen aich met elkander te meten mag dit 2oer verblijdend worden geacht Dat meten van krachten had nogal eens plaats tusschen lang niet in geoefendheid gelijk taanden want er zijn kolvers on kolvers doch aan de belangstelling deed dit niet af Onder het eerste drietal dat aan de beurt kwam was ook een 82jarige de heer W J Bevel eerelid van Keer niet te Haarlem Da meeste leden dier Vereeniging hebben aan hem hunne opleiding in het edele spel te dankon en al weigeren de beenon hem wol een weinig den dienst oog en hand zijn nog vast genoeg om mede te doen en te leiden Uier sloeg hij ouder groot gejuich oen mooie 12 en ook twee en een dat wil zeggen hij raakte na op den oenen paal te hebben geslagen den anderen daarbij recht door de baan gaande wat cene groote kunst is Nog een andere onde van dagen de heer H Zeelenberg uit Delft 78 jaar gaf blijken zijner kunst en de medeleden iqner Vereeniging stelden daarin blijkbaar zoo groot vertrouwen dat zij hem afvaardigden om aan den korpawedslrjd mede te doen Slecht een zyner mede afgevaardigdeu behaalde meer punten dan hij Dat zooals onder kolvers wordt gezegd kolven altqd kolven blijft bleek toen de drie afgevaardigden uit Zuid Scharwoudo aan de beurt kwamen liet vorige jaar gingen zij te Spanbroek met den prys strijken en thans mislukte bijna iedere slag Menigeen viel een pak van het hart toen zij hun eerste serie hadden gespeeld terwijl velen er een opkregen toen de vereeniging Schiedam aan alag was en de heer G J Vincent twee twaalven twee elven en een acht sloeg waardoor hg de drie hoeren Witteveen Groen en Jonker die ieder 40 punten in 5 lagen hadden behaald achter zich liet Voor alle vereenigingen die na Keer niet uit Haarlem in de eerste wrie aan de lieurt kwamen wa het niet zeer bemoedigend te weten dat deze reeds 116 pnnten had behaald Zelden heb ik bedaarder en meer berekend spel gezien dan van de afgevaardigden dezer Vereeniging de hoeren Witteveen Bosbouwer en v Thiol Stand houding en slag alle wa even fraai Ook hadden zij niet van die ballen die alecht een tikje noodig hebben om het geheele stuk uit te loopen neen een flinken lag hadden ze noodig om te op de twaalf te krijgen bijna eveneen als dit het geval I mot de sajetten ballen Dit zijn eigenlijk de ware Hierop moet met alle kracht die men heeft worden gealagen om ze vooruit te krggen en dit is echt mannenwerk Eere de vereenigingen uit Zuid Holland dia dit zoo begrijpen en het inzien dat kolven geen knikkeren moet worden wat het met de rhardlooper toch is Dit wekt ook niet op Zie de speler zelf maar een aan Zij loopen even bard als hun bal precies of zij achter een bsgrafeniutoet aan komen jokken Zie daarbij de hii die de ujetten ballen hantaeren of althan een Eerst was de politie gekomen om zich nauwkeurig op de hoogte te tellen van hetgeen tusMhen hna en den verdwenene wa voorgevallen en bespro kan Daarna had de oom van den matroos in gelalMshap van juffrouw Vogel hem bezocht om bijna dezelfde vragen te doen Wat ging hem eigenlijk de zaak aan Hg had de politie haast lomp bejegend omdat hare vragen hem laatig waren ze mochten den vermiste zoeken waar zg wilden dat zg hem in het slot niet vonden moest hun toch duidelijk zijn geworden Hat binnentreden van Daniël wekta hem uit zgn gepeia de kamerdienaar werd gevolgd door aen icrooten krachtig gebouwden heer dien Von HohenhauMU levendig te gemoet ging Wat een aangename verraasingl loide de gr af tarwgl hij da band van de binnenlndande schudde kaar waarom hebt gij mijnheer niet ia den kleinensalon gebracht Daniël Laten wij hier blijven viel baron Von Buchenau hem in de rede ik heb hier zoo menig uur bij uwvader doorgebracht Zooals ge wilt Kan ik u met iet van dien t zijn Wanneer gij cognac of een gla port hebt dan ben ik er niet afkeerig van de vriendelgkenitnoodiging aan te nemen die natte vochtigeweersgesteldheid is niet aangenaam Een flewh port beval de graaf den kamerdienaar Zgt gg alleen gekomen De baron knikte bevestigend en draaide aan zgn tuggen gutta porcha bal Alle leeft aan hen Van oude lui laat ik het gelden al zjj voot het gemak en om te kunnen blijven meedoen een hardlooper nemen maar jongelui fooi Het houdt bovendien het spel maar op ook want als alle spelers stugge ballen hadden gehad zou de eerste serie B slagen van den kampwedstrijd die te 12 uur begon lang voor 6 uur zyn geëindigd De uitslag van den wedstrqd deelon wg later mede Volgens mededeeling had er Zaterdag in een oonp 2e klasse van den trein van hier naar Dordrecht eene brutale aanranding plaats Ken ofïicior van gezondheid van het Duitsche leger werd bg aankomst te Dordrecht gewaar dat hem zijne portefeuille was ontnomen en verdacht daarvan een persoon die naast hem gezeten had Den chef van het station werd van de zaak kennis gegeven en een conducteur geplaatst naast den verdachte die zijne reis in een 3a kl waggon voortzette Aan de Lage Zwaluw kwam in den trein een mar haussi$i die den post over nam aan het station Rozendaal werd uitgestapt en onmiddellijk werd tot arrestatie van den verdachte overgegaan en op hem de ontvreemde porteleuille gevonden waarin zich een aanzienlijk bedrag aan geldswaarde bevond Do dief werd daarop te Kozendaal in voorloopige bewaring gesteld De portefeuille moat door hein ontvreemd zgn terwgl de eigenaar zat te slapen De winkelbediende in het magazijn van oudheden van de firma S in de Spuistraat te Hago is naar het huis van bewaring overgebracht verdacht van ten nadeele van zijn patroon eene vrg aanzienlgke som geld te hebben ontvreemd Hg zou zich nu en dan met behulp van een valMhen sleutel belangrijke bedragen uit de geldkist hebben toegeëigend Laatatelgk bad hij op die wgza een bankbiljet van ƒ SOU uit da lade weggenomen waarvan bg zijne inhechtenisneming nog een groot gedeelte in zijn bezit werd gevonden De ontrouwe bediende heeft aan de politie bekend verscheidene keeren zijn patroon te hebben bealoUn De Vereeniging tol behartiging der itoomvaartbelangen in Nederland zal eene buitengewone vergadering houden te Rotterdam op Donderdag 10 September a a des namiddag 2 uur ter behandeling van da invoering van het nieuwe reglement ter voorkoming van aanvaring of aaodrgving op de openbare wateren in het rgk dia voor de scheepvaart openstaan Voort wordt mededeeling gedaan a omtrent het onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid en Kenwbelijkheid der verdere normaüseering van de rivieren Lek en Beneden Bgo i omtrent de kosten van begeleiding der schepen door beambten van de belasting op de Nederlandwhe rivieren De speelwoede ir Ostends Khijnt eene merkwaardige hoogte bereikt te hebben In het f eue ffiater TageèlaU worden daaromtrent door den heer Ottomar Haupt eenige bijzonderheden medegedeeld Nadat een bekend Loudenaar die op één dag ongeveer 600 000 fr omzette met een winst van 350 400 fr naar Parg vertrok kwamen na hem niet minder dan drie peler die eveneens met bi Eonder veel geluk tagen de bank zetten Deza verloor in de laatste paar dagen ongeveer 700 000 frs grgzen knevel Alma en Werner znllen wellicht heden namiddag da eer hebben antwoordde bg ik heb dan wegta roat a elegd Bij dat oosangenjime weder Kom daar mag een jager niet naar vragen jajiars eu soldaten moetan door dik en dan marcbseren al regent t ook baksteanen I Daniël had dau qa gebracht Von Uohsnhausan vulde de glazen en sHat san En hoe benit hei u ia uwe geboortaplaat vroeg de beuron U den Amerikaan zal veel vreemd voorlcomen wellicht verlangt ge reeds nu wederterug naar de prairiën en eauwenonde boascben Toch niet antwoordde de graaf lachend Ikben van harte verheugd in de baren der kalmte tezgn aangeland het onbestendige woelige laven aangene zgde van don Oceaan heeft vele schadnwzgden Maar die heerlgka jacht in de prairiën Die verliest ook hare bekoorlijkheid in denloop van den tgd baron I In den aanvang Khepteik behagen in dat avontuurlijke zwervende leven het deed mij Khielijker vergeteu wat achter mg lag maar het verlangen naar mgn geboorteplaat kon hetniet onderdrukken Gij hadt er gehoor aan moeten geren Kon ik dat Mocht ik hier op een vriendelgke ontvangst hopen zoo bing mijn stiefmoeder leefde Spande niet hier alles tegen mij Mraea Zelf dieoude Daniël die nu voor mg knipt was destijds 3 De oorzaak hiervan ligt voornamelgk aan bet ongelukkige denkbeeld van den bankhouder om toen er geen duizendfrankjetons meer voorhanden waren uit Parij eene bezending vijfduizendfrunk jetons te laten komen waardoor de éénheid zelfs voor gewone spelers van lOUO op 5000 fr steeg Weldra was de speeltafel met genoemde jetons bezaaid en het is dan ook de volle waarheid wanneer men Monie Carlo voortaan na Ostende noemt voor hoog spel De meeste spelers aan de treuteet quaranto tafel zijn Duiischers Do Crédit I yonnais die in Ostende een filinal heeft betaalde dezer dagen niet minder dan 400 000 fr op één middag natuurlgk aan verliezende spelirs Het hoogste bedrag dat een speler verinngde was 14 000 pond sterling Het spel begint s margen om 11 uur en duurt met kleine tusscheupoozen den geheelen dag eu nacht door Jaarlgks betaalt de bankhouder een Pargzenaar een pachtsom aan de stad van 800 000 frs De Corcle is alleen oor zijee leden geopend bovendien echter wordt er in do kurzaal nog gespeeld waar ook het publiek toegang heeft In nel casino wordt écarté gespeeld vnn raiddernacht lot 6 uur in den morgen waarvan ook een talrijk publiek gebruik maakt en hierbij wordt hoog gewed De opwinding dug en nacht is dau ooli groot en men begrijpt moeilgk hoe zich dit alles met do zaekuur laat rgmen Do Utrechhche Courant bevat het volgende betrekkelijk den grooten sohaok polar den heer BudolphJ Loman Sedert eeniga jaren neemt deza schaakspeler in Nederland den l too en in het buitenland een zeer hoogen rang in Che Monthly het bekende Ëngelsche whaaktgdsöhrift wgdt de geheele Au f ustus ailevering aan de bespreking van zijn verieostan Het volgende nemen wij daaruit over Kudolph Loman werd ge oren don 14 October 1861 en is de zoon van dr Iximan profe ar aan de AmstardamKhe universiteit Met zijn forwhen Khadel gebogen wenkbrauwen zielvollen blik massieven baardos denkende uitdrukking van bet gelaat gepaard aan zekers overeenkomende trekken herinnert hg onmiddellijk aan Beethoven Ën inderdaad i hg ae n musiou van groots beteekenis Schaak eu muziek gaan veelal samen en de heer Loman is een tolmaakte type van deze samensmelting Het wa op zestienjarigen leeftgd tijdens hij aan het conservatoire te Leipzig muziek studeerde dat hg de eereta beginwleu van het shaak pel lish eigen maakte naarmate hg meer in bet wezen dtr zaak doordrong word hg hartatoohtalijker vercerdsr Zqa vrge uren be teudda hg aan de studie der opsningen wel beseffende dat om voort ta bouwen een goede grondslag strong vereiwhte is Hoe gunstig tak hg dus reed op zoo jeugdigen leaftgd af bg het meerendeel der hedendugwhe jongelieden dis door gemaksuobt gedreven aan de oppervlakte blgvsn en hoogstens verwachten dat een gunstige wind hun van lelf alia kenni zal toewaaien aangenomen nog dat zg kennis noo lig achten Na aen degelgke voorbereiding aan het Leipziger conservatoire vurtrok hg naar Keuten om aan da muziakacadamia aldaar zijns studiën ta voltooien Hier wejrd hg gevormd tot wat hij nu is een toonkunstenaar rso hoogen rang Doch ook gedurende zjjn 3 jarig rerbiqf in Kaukn te middoD zijner sni tiga studiën vargat hg het sehsskspal niet een pion een handlanger der pavin Ik weet wel dat ik san dien gluiper de bespoediging der verwijdering te danken had en dat het slechts zgn verdiende loon ware al ik hem onverbiddelijk de deur wee maar hg was voor njjn vader een trcu dienaar en hg moet mg niet het verwgt kunnen doen dat ik zfjn trouw met ondank beloond heb Geef hem een penaioan Ik heb er ook reeds aan gedacht en welliektga ik daartoe over maar ik zou hem niet gaarmonmiddellijk willen outalaaa zeide de graaf wellicht is het hem ook aangenamer wanneer hg z$avardore levensdagen n rust kan slijten Alles heefttwee zgden baron Daniël weet veel wat mij onbekend is Ik sta dikwgls bloot aan do verzoekinghem over een of ander om uitsluitsel te vragen Dat geloof ik gaarne zaide de baron et isin dien langen tijd veel veranderd Zeker I Gij en Daniël zgn da emigen die ikuiti dien tgd nog ken Unica was nog aen kind n he geheele dienstperumeal heeft zich naar alle riektlufeen verstrooid Baron Werner wa ook nog K knaap en barones Alma kan ik mg nauwelijks i t herinneren Mijn jager Haokert is nog in mgn dienst Hsckert jawel I maar ik had het reeds toeSniet op bom begrepen Om gegronde redenen zeide de baron lachend Worit venolgi zocht als laatsto gunst op het kerkhof van Alland naast Kudolph te worden begraven en hoar zusier verzocht zij eiken 13n Januari eeu gardenia op haar graf la plaalseu Steenkoolprijzen Freiherr Von Stumm de Westphaalscbe industrieel door wiens bestrijding in het voorjaar door den Duitschen Eijksdag het voorstel der afgevaardigden Richter en Scbrader werJ verworpen die door verlaging van het invoerrecht op steenkolen do roneht der Wostphaalso ie stoenkoolsyndioaten ilden breki n ia blijkens een beschouwing van zijne band in het Siiarbrucker Gewerbeblutt gfheel van zienswijze veranderd In lat artikel wordt ui aan de syndiejt n verweten dat zij hun program het op een matigen prijs houden van de steenkolen en cokes niet hebben uilgovoerd maar er iuteg ndeel enkel naar streefden alles te nemen wat zij krijgen konden Zonder hun kunstmatigeii luvood zouden de cokesin Westplmlen thans ougeveor gemiddeld op 9 eudo steenkolen op T s Mark staan In plaats daarvan staan uu aan de Uuhr de cokes op 13 a 14 ende steenkool op 10 a 11 M genoteerd En deze abnormale prgzen houden de syndicaten nu slaande doordien zij hun overvloed zoor goedkoop aau het buitenland afleveren Het prijsverschil bedraa ft ongeveer 3 M per ton Op die wijze hebben de coalitie der steenkoolproducten ongeveer 40 pCt en meer winst gemaakt Maar de Duiuche industrie is er zeer door benadeeld Von Stumm voorspelt dan ook dat dit jaar het voorstel Ilicuter Sohrader in den Kijksdag zeer zeker de meerderheid zal krijgen Bultenlanüscli ÖvërzFcElT Volgeus de laatste berichteu stond de Turkscho ministorverandericg volstrekt met in verband met de overeenkomst met Kusland on had men waarschijnlijk te doen met een samenzwering tegen het leven van den Sultan Intusschen is van zulk eeu samenzwering niets anders gebleken zoodat net vormoeden rijst dot wij hier mot een praotje te doen hebben wellicht uitgestrooid om do aondacht af te leiden en het verband tusschen do Mmibtorwijziging en de Russische overeenkomst te doen vergeten De Turkscho officieuse berichteu stelbn de Minister verandenng voor als een noodzokelijkheid maar zeggen verder niet De overeenkomst met Rusland wordt daar voorgesteld als een zaak zonder beteekenis on oigonlgk buiten de Dardanellehquoestie stoonde door hot hier alleen de pasage geldt van Russische houaelsacbepen niet voa oorlogsctiopen Do Pronsche Temps die gewoonigk geïnspireerd wor lt vau Buitenlandscho Zaken verklaart niets aan te nemen van die officieuse T rksche voorstelling en zegt dot de Ministerveraiidering betoekont een radicale wijziging in de Turkscho buiieu en binnenlandsche politiek De Grootvizier Kiamil Pacha was dus verzekert do Temps de strooman van don Driebond die Turkije overstroomde met Duitsche ambtenaren en met Bulgarije onder den on lettigen Ferdinand op een intiemon voet was De overoenkomst met Rusland aangegaan beduidt een geheelen omkeer van de tot dusver gevolgde politiek is als t ware het begin van die andere politiek De Temp kan er wel iets van weten en zeker is bet dat bet gerucht van do samenzwering tegen bet leven van den Sultan weinig geloof meer vindt eu vervalt dit dan wordt zeker verband tusschen de ministerveranderiug en de overeenkomst met Rusland niet onwaarschgnlgk Wanneer de legeroofeningen in Oostenrgk zgn af feloopen gaat keizer Wilhelm naar Miinchen Het oei i echter niet alleen de Hoofdstad vau Beieren Ie bezoeken maar ook de oefeningen van het Beiersche leger bg te wonen En dit is een zaak van bijzonder belang want de Beieren zijn zeer nagverig op de voorreenten welke hun land bg do wederoprichting van het Duitsche rgk zijn toegestaan en vreezen zeer dat Pruisen hun deze rechten zal ontnemen Nu is de Duitwshe Keizer volgens de grondwet in ooriogstgd wd opperbevelhebber van alle Duitsche legers maar in vredestgd bigft de koning van Beieren de eenige chef van zgn leger Als Duitsch keizer beeft keizer Wilhelm dus niet het recht de Beiersche troepen te gaan in pecteeren Wel geschiedde dit voorheen door zijn vader als kroonprins maar kroonprins Friedrioh Wilhelm onder wiens bevel de Beiersche troepen in don Franschon ooriog haddon gevochten was inspecteur generaal van do militaire afdeeling tot welke bet Beiersche legerkorps behoort En daarbij was de kroonprins bg de Beieren bijzonder gezien zoodat niemand aanmerking maakte wanneer de Pruisische prins do Beiersche troepen kwam inspecteeren Nu echter nu keizer Wilhelm zijn veriangen te kennen gaf om zelf do Beiersche troepen te inspec