Goudsche Courant, donderdag 10 september 1891

1891 Donderdag 10 September m Mm 60U0SCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Ineendlng van advertentlèn kan geschieden tot edn aor des namiddags van don dag der uitgave Goedkoopste adresj oor A V os Az Kleiweg E 73 en73 HoOge Gouwe C 2S2 Sa huis voor de Peperstraat GoUda JM I ederlandsclie Fabriekanten vereeniging IlooCdkanloor sedert 1849 gevestigd te Amsterdam Wegens ontbinding der Vennootschap moet geheel onze enorme voorraad Witte Linnen Damasten en Katoenen Goederen worden nitrerkucht in den kortat mogelgken tgd m Met t oog op onze tairpe afnemers in Gouda en omstreken hebben wy besloten een verkoop te houden in UOOOA Een gelegenheid als deze wordt te zeldzamer wanneer men in aanmerking neemt dat juist op het oogenblik nu elke Fabrikant zich genoodzaakt ziet wegens de verhoogiug van arbeidsloonen en koleupr zen zyue goederen met 10 ja soms met 12 procent te verhoogen wy in de noodzakeiyke gelegenheid zjjn onze soliede waren minstens 20 25 procent beueden gewone prjjzen aan onze geachte Clientèle en publiek aan te bieden Let dus wel Dames de Goederen gekocht bg de Nederlandsohe Fabriekanten Vereenigiag tgdelgk Hooge Gouwe 3e buis voor de Peperstraat GOUDA zgn ALLE 30 pCt sommige zelfs 36 en 38 procent beneden gewonen winkelprgs Vlaamsch gespin voor Lakens uit iéae breedte zonder naad 29 en 85 Cent per el Ona alom beroemd eobt Vlaamsch Linnen met de hand goweven en uit de natuur gebleekt in 5 4 en 6 4 breedte per el 25 en 28 cent Ous 2 el breed Zuiver Vlas Linnen voor Laken zonder naad Fabrieks prgs 90 nu 55 cent Sliirlings Constitutions Madapolams Oraslinnen allen zeer lage prgzen Kaloeurry derbalie krinipvry Frauscli Flanel per el 18 eo eu 30 cent Zuiver hnnen Dameszakdoeken per doz 2 40 Grootor soort Linnen Zakdoeken voor Dames en Heeren fijne draad per lozjjn ƒ 2 95 Flinke Heerenzakdoeken van Vlaamsch garen prachtige qualiteit per dozyn 1 60 en 1 80 Dame Fantasiezakdoeken per dozgn 90 cent Zware Linnen Kepers voluit 20 el houdend geheel onopgemaakt per stuk 3 40 Zeer zware kepor 4 25 Prachtige Victoria Ledekanisproien 1 70 Eeuige Gobelin kleedon voor 1 06 Kinder Servetten met allerliefste figuren per dozyu 1 20 Thee Stof Bord en Vaatdoeken lot minnen prijf Dozon breikatoen zynde 10 kluwen por aoos ƒ 1 Gok een party fluweel vel vet buckskins enz enz enz Ruwe Keper linnen 40 El 6 90 Echt garen Luiers met afgepaste randen por doi ƒ 3 Echt Linnen Tafellakens ƒ 0 60 0 85 en ƒ l iO Gareo Servetten prachtige patronen ƒ 2 90 en 8 50 Linnen damasten Tafellakens met sterren bouqueiten en griekscUe randen per stuk ƒ L40 Vlaamsch Linnen Tafelstellen zijnde 1 Laken met 12 Serretten 5 50 on ƒ 6 75 Knnte Keukenbanddoekeu per dozijn 1 10 Linnen Kamerhanddoeken met prachtige randen p3r dozyn ƒ 2 Zwaar Linnen Gersteukorrel zoogenaamd Uuivolsterk voor Handdoeken per el 16 Cent Linnen Vingerdookjcs per dozijn 60 et Fraai Linnen dama ten Deaaort servetton met franje per doi f 1 25 Dameschemises van Constitution root kant 85 Cent Dameecbemises van zwaar onopgemaakt Cretonne f l IO Nachtjaponnon 130 cM lang met kant f 1 20 en 1 48 Pantalons van goede qualiteit Madapolam per stuk 80 et Uamesrokken met strooken pur stuk ƒ 1 40 Echt Lamiwol Fninsch Thibet tissage Franpait 2 el breed Fabrieksprijs ƒ 2 25 nu ƒ 1 40 Piqué Rokken zirare qualiteit ƒ 1 30 Wollen Uamesrokken in prachtige qualiteit 95 Cent Linnen Dameskragen per tuk 10 Cent Echt Handgespin voor Homden Sloopen enz por el 18 Cant Eene partg gestikte CHETONE DEKENS van af 2 Wjj acbten het noodig de Dames attent te maken dat onze verkoop voor GOUDA en omstreken slechts tgdelgk is Wilt u dus profiteeren van deze niet aliedaagscbe gelegenheid Dames spoed u dan naar de HOOGE GOUWE 3e huis voor de PE1 EK8TUAAT G 252 floogachtend Aanbevelend DB DIRECTIE Vraag g LOTEi in de VEKLOTI G normaal OBdergoederen y het beste vooibn Sy hoedmiddel tegen verkoudheden en tegen onvoldoende huiduitwaseming Alleen echtwanneer met nevenstaand waarborgmerk gestempeld met het opschrift W BengerSöhne en onder de baudteekeuiiig Tegen namaak wordt dringeml gewaarschuwd Depot by 0 Hoogenbooni Cz Wgdstraat te Gouda BIJ GELEGENHEID DEB ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BUII KAIAI Lanjye Tiendeweg Aan de ASCfl en VÜILNISSTAAL te i 6ravenhage KOSTELOOS te verkrijgen WAAROELOOS VDIL geschikt voor dempen ophoogen enz en MEST van huisen straatvuil tegen zeer geringen pr s PRIJS l 11 LOTEN voor 10 ABNIEUSCIE m Bied nog Vier flinke ladingen PULP aan op den IJsel en Gouwe a 4 p 1000Kg Hari gaat die Haast U Agent te Gouda W DE HERTOG STEEI K0LE1 500 Gulden betalen wij aan hem die bij gebruik van GoldmaoQ s Kelser Tand water ooit weder Tandpijn krijgt SaOLDMANN Co Dresden 50 Cents de flaeon veikrijgbaar bij den IVo 1 C ZELDENUIJK In lossing eene LADING Grove HUHR EACHELKOLEN waaruit slechts tot 15 SEPTEMBER a s wordt gelost a 80 Cents per Hectoliter franco thuis Aaij bevelend P RRIJGSMAIV Kantoor en Pakhuis VEST O 161 vroeger Branderij Wed KRANEtNBÜBG Zs I Gouda Snelpersdruk van A Brinkman Zoon De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommera VIJF CENTEN Eet plan De Schepper In de raadszitting van 5 Juni 11 werden door den heer IJssel de Schepper eenige denkbeelden ontwikkeld omtrent het onderwgs voor meisjes welke op zgn voorstel door den raad aan B en W werden iii overweging gegeven Als slot van zijne interpellatie toch stelde hg voor tot B en W de nitnoodiging te richten om naar aanleiding van de door hem ontwikkelde plannen tot reorganisatie van de Tweede Burgerschool voor meisjes met de schoolautoriteiten in overleg te treden Aangezien dit voorstel toen met II tegen 2 stemmen is aangenomen kan zeker eerlang het resultaat van dat overleg verwacht worden Natuurljjk moet over deze quaestie niet alleen het gevoelen van de plaatselgke Commissie van toezicht op het lager onderwgs maar ook dat van den distrietsschoolopziener worden ingewonnen en eerst dan kan zjj bg het college van B en W worden aanhangig gemaakt Dit is zeker de reden dat wg er niet van hooren vermoedelijk zal bg de behandeling der stedelijke begrooting nel nader licht ontstoken worden indien er toch tot verandering beeloten wordt zal dit wel invloed hebben op de cgfers van ous budget In afwachting van de uitkomsten van het hang ude onderzoek wenscben wg een paar opmerkingen te maken rtaar aanleiding der plannen van den heer De Schepper Enkele zijner argumenten komen ons voor aan bedenking onderhevig te zgn Dat er leerjaren FEUILLETOIM Uit het DuiUch VII S7 DU stem ik toe Hackert heeft mij reedsdestyds gehaat en wellicht haat hij mij noR altyd Is hel u al bekend dat de koddebeier Reimann sich weer vertoond heeft Wie heeft u dat gezegd vroeg de graat kalm Hackert Hij heeft hem gezien en aanstonds herkend de terugkeer van dien man aan wien hier memand meer dacht heeft zeker een bijaonder doel Wraak op mij te nemen En dat verontrust u niet Niet in het minst Maar ik zou niettemin maatregelen nemen Moet ik hem tooneu dat ik hem vrees antwoordde de graaf Wanneer hij mij in den wegkomt zal ik hem zonder talmen een kogel door het hoofd jagen Ik heb streng bevel gegeven hem hier niet toe te laten om het even onder welk voorwendsel hij komt ik heb ook de politie in kennisgesteld met de bedreigingen die hij zich tegenover mijn kamerdienaar liet outvallen meer kan en zal zijn die op de beide burgerscholen voor meisjes volkomen evenwgdig loopen kan zeker slechts in zeer beperkten zin waar zgn want zonder deskundige te wezen kan men wel begrjipen dat het leerplan eener school waar drie vreemde talen worden onderwezen al spoedig af wgkt van dat eener inrichting waar in de hoogere klassen slechts aan ééne vreemde taal wordt gedaan zelfs de zoogenaamde parallel loopende klassen zullen reeds de sporen dragen van den verschillenden aard en de uiteenloopende bestemming Met hetzelfde recht zou men bg de jongensscholen kunnen spreken van volkomen evenwgdig loopende leerjaren bg de Armenscholen de Tusschenschool en der beide Bargersq iolen voor zoo ver het gewone lager onderv s betreft worden overal dezelfde zaken onderwezen doch voor den oppervlakkigsten waArnemer zal het spoedig duidelgk zgn dat imuvm nog niet de klassen precies parallel loopen omdat het leerplan van meet af aan wordt ingericht naar den omvang der te verwerken stof de bestemming der schoolgaande kinderen de talrgkheid der klassen enz Niemand zal b v verlangen dat ten einde evenwijdig loopend onderwgs te vermijden alle kinderen op ééne school het gewone lager onderwijs genieten om later over te gaan op een school voor m u 1 o voorzoover zij dat verlangen Er zijn scholen voor uiteenloopende standen en behoeften welke over het geheel van den beginne af den stempel dragen hunner bestemming Zoo zgn er ook twee burgerscholen ik niet doen De man komt uit het tuchthuis dit verklaart zijn langdurige afwezigheid nu is het de plicht der politie hem onder haar toezicht te houden En die plicht zal zij vermoedelijk niet verzaken zeide de baron Veroorloof mg nu dat iku het eigenlijke doel van mgn bezoek mededeel Deze mededeelicg zal u wellicht niet zoo zeer verbazen wanneer gij gelegenheid gehad hebt mijn zoon gade te slaan Ik ga recht op het doel af Werner bemint Unica hij heeft slechts uwe terugkomst afgewacht om bij hot hoofd der familie om hare hand aanzoek te doen Het scheen alsof by de eerste woorden van den baron het voorhoofd van den graaf wilde beti ekkeu en werkelijk gleed een schaduw vluchtig daarover heen maar d elijk volgde een blijde glimlach en met dien lag op de lippen reikte de graaf zijl gast de hand Ge hebt gelgk antwoordde hij dit aanzoek verrast my niet ik heb het kunnen voorzien en het verschaft mij een zeer groote vreugde u te kunnen zeggen dat do liefde van uw zoon beantwoord wordt Dat is alzoo in orde vroeg de baron verheugd Voor zoover het ons beiden betreft zeker I Wy zullen hot aan Werner overlaten zelf het jawoord van haro lippen te halen ontvangt hij het waar ik niet aan twijfel dan staat aan de verloving geen hinderpaal in i den weg Wat de bruidschat mijner zuster aangaat zoo verzoek ik u van bet testament van myn vader inzage te nomen daarmede ADVERT ENTIËN worden geplaatgt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCenten ÖBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adverteutiën gr a til opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt met verschillend schoolgeld omdat zg niet bestemd zijn voor meisjes van dezelfde kringen der maatschappij althans niet voor kinderen die dezelfde behoeften hebben Nu is het wel waar dat men in de toepassing van dat stelsel niet consequent geweest is daar aan Ie Tweede Burgerschool de drie eerste jaren ontbreken Wil men die school goed maken dan beITioort men onzes inziens te beginnen van onderen en de school open te stellen voor meisjes van 6 jarigen leeftijd Met volkomen instemming lazen wij de woorden In eene gemeente als de onze is het niet te veel gevergd dat voor elk leerjaar een afzonderlijke klasse is en voor elk leerjaar eene afzonderlijke onderwijzeres Alleen stellen wfl een klein amendement voor wij zouden willen lezen onderunjzer of onderwijzeret Want ook de Tweede Burgerschool voor jongens laat in dit opzicht te wenscben over en gaarne zagen wg dat de heer De Schepper zgn invloed aanwendde om het zoo ver te brengen dat èn bij den heer Leopold èn bij Juifr Bender genoeg personeel werd aangesteld om aan dien eisoh te voldoen Wat den hoofdinhond der voorstellen van den heer De Schepper betreft wij vreezen dat hij zich illusion schept wanneer hij zich voorstelt daardoor voldoende te voorzien in de behoefte aan verder voortgezet onderwijs voor meisjes Een afgerond geheel zou het mogen heeten maar het zou hen niet bevredigen die vroeger aanzoek deden om eene middelbare school De voorsteller schijnt te verlangen middelbaar on zou dan ook het zakelijk gedeelte vereffend zijn Maar daartoe hebben wy later immers den tyd I Ik regel dit gaarne terstond antwoordde de graaf terwijl hij het document uit de sohrgftafelnam en het zijn gast Ier hand stelde in alle zaken is helderheid gewenscht en of wij er thans of later over spreken dat blijft hetzelfde De baron knikte toestemmend en las het stuk j daarna gaf hij het zonder het minste blgk van verrassing terug Het aandeel dat Unica van de nalatenschapvan haar vader te vorderen heeft zal ongeveer 8 millioen bedragen zeide Von Hohenhausen ik zal deze som in effecten op den dag der bruiloft aanmijn zuster ter hand stellen En nu verzoek ik u o M dit document te lezen gij zult er uit zien dat de veroeniging onzer families do laatste weosch van mijn vader was Dat hij daarbij aan mij en Alm en niet aan Werner gedacht heeft bevreemdt mij eenigermate Woruer keerde eerst na den dood van uwvader van een langdurige reis terug en wat mg betreft wil ik ook mot het grootate genoegen mgn vaderlijken zegen geven Ik dank u baron I deze woorden zgn mij een spoorslag om naar de liefde uwer schoone dochter te dingen Maar de beslissing moet aan haar alleen worden overgelaten wanneer de harten het zijneens geworden dan kan de zegen des vaders de liefde bekrachtigen Ik denk dat ge daarmede lalt