Goudsche Courant, donderdag 10 september 1891

darw s zonder hoogere burgerschool voortgezet onderwas ia talen natuurwetenschap enz door cnderwyzeressen dieWleen bevoegdheid hebben voor lager onderwgs in één woord surrogaat in plaats van de echte waar Gaarne nemen g aan dat op dit oogeublik aan de bestaande school een personeel verbonden is dat in staat is aan alle eischen in dit opzicht te voldoen maar dan is dit bloot toeval elke vacature zou daarin verandering kunnen brfengen omdat de examens voor o niet zoo ver gaan Het zou verkeerd zijn een stelsel van ouderivijs te baseeren op de tjjdeljjke aanwezigheid der noodige leerkrachten daargelaten nog de vraag of het schooltoezicht er genoegen mede nemen zou Het komt ons wenschelgker voor de school zoo lang zy bestaat te laten blijven wat Z j is een lagere school met klassen voor m u 1 o en haar zoo goed mogelijk te maken door de opleiding aldaar ook van het 6e levensjaar ai te brengen in ééne hand met voldoend personeel voor de verschillende klassen Wil men de meisjes in de hoogere klassen door bij ondare maatregelen wat langer h9uden ten einde haar den tijd harer jeugd nuttiger te laten besteden dan gewoonljjk geschiedt wjj hebben er vrede mede maar dan niet ten koste vaD het eerste onderwijs Over het algemeen behoort men zoo min mogelijk de kinderen van de ééne school naar de andere te Uten overgaan dit schaadt altgd overgang van het gewone lager tot het m n I o geschiede zoo geleidelijk mogeljjk vandaar dat wg de voorkeur geven aan eene Eerste Burgerschool voor meisjes waar de geheele ogleiding te verkregen is onzentwege make men dan den cars JS zoo lang als de wettelgke voorschrifler op het onderwijs gedoogen Het tweede de van het voorstel de verplaatsing van de nicisjesgchool naar de Groenendaal en van de jong sschool naar de Houtmansgracht lacht ons ook weinig toe De jongejuffrouwen zouden er misschien op verbeteren maar de jongeheeren zeker niet Het gebouw op de Houtmansgracht is voor borgeravondschool gebouwd en ingericht het behoort over dag te worden gelucht terwijl de schoolmeubels niet in overeenstemming zijn met de eischen van een Eerste burgerschool Wjj zwijgen dan nog van het gemis van een speelplaats waardoor jonge kinderen genoodzaakt zonden worden aan den waterkant zich te vermaken vóór den schooltijd iets wat bijjkens Ce opgedane ondervinding gevaarljjk is Het heeft er wel wat van dat de heer De Schepper in zjn lofiFelijkeu ijver voor het onderwgs der meisjes de belangen der jongena over het hoofd ziet Over bet algemeen is dus onze eerste indruk van de plannen De Schepper niet gunstig Het kan zijn dat de beschonwingen instemmen Zeker ik twijfel er niet in het minst aan dat bet u zeer spoedig lal gelukken het hart vanAlma te veroveren Zeg dat niet metaal te veel veitouwen Hebt gij redenen voor dezen twijfei Bedeneo antwoordde de graaf Kan dan niet een ander mij al zijn voor geweest Ik zou niet weten wie Misschien kapitein Von Gronau De oude heer zag den graaf ontsteld aan Von Gronau herhaalde hij Neen neen I vrees dat niet Gronau is te ernstig te versiandig om zulk een dwaze hoop te koesteren Bn Alma denkt er ook niet aan Bovendien moet het vroolijkè levenslustige meisje weerzin gevoelen voorden ernsten de eentonigheid van dien man wiens levensopvattingeu en zienswijzen zoo weinig met de hare overeenstemmen Wanneer Alma hem werkelijk kon oeminnen dan zou dit een raadsel zijn dat ik nietbij machte ben op te lossen Het menscbelijk hart bergt vele van die raadsels zeide de graaf Meent ge dus werkelijk Ik meen voorloopig nog niets baron ik vermoed slechts of deze vermoedens gegrond zijn moeten latere waarnemingen uitmaken De baron was blijkbaar verontrust aan die mogelijkheid scheen bij nog niet gedacht te hebben xij deed hem thans te onaangenamer aan nadat bij der geraadpleegde school autoriteiten die zeker meer bevoegd zjjn tot oordeelen dan wjj onze meening wjjzigen Wanneer de ter zake dienende stukken zullen zjjn gepu bliceerd komen wjj wellicht op de quaestie terug Alleen weuschten wjj nog in overweging te geven ook het advies in te winnen van het hoofd der bedoelde school die zeker haar gevestigde meening heeft omtrent de reorganisatie harer inrichting en die ons voorkomt een vrouw te zgn met juiste paedagogische inzichten en van veel ondervinding aan wier meening wjj veel waarde zouden hechten ï BINNENLAND GOUDA 9 September 1891 Voor do Rotterdamsche Rechtbank stond gisteren terecht de 43jarige G H steenhouwer gedomicilieerd te £ lburg doch thans zonder vaste woonplaats beklaagd van op den 5en Augustus vóór een meubelmakerswinkel te Goads te hebben weggenomen een stoel ten uadeele van A H S Bekl bekende volledig en zeide het feit gepleegd te hebben om onder dak te komen daar hij ten einde raad was Het O M vorderde twee maanden gevangenisstraf De toegevoegde verdediger mr 8 J L van Aalten refereerde zich aan het oordeel der rechtbank Voorts stonden terecht beklaagd van verzet tegen de politie te Gouda I v O oud 58 jaar koopman iu lompen en W van O oud 19 jaar koopman wonende aldaar Het verzet had plaats toen de lo bekl door een agent van politie wegens openbare dronkenschap in arrest genomen werd Eiach voor ieder 1 maand gevangenisstraf Uitspraak over 8 dagen Morgeu donderdag keereu de detachementen die gediend hebben om in den Garnizoensdieiitt voor de manoeuvreereude bataljons van het 4e Keg luf te voorzien in het Garnizoen terug Do 2e Luitenant Sark zal op dien datum het bevel over het detachement te Woerden van den 2 Luitenant Fortanier overnemen Een landbouwer nit de omstreken van Deventer had de vruchten van zijnen boomgaard voor 600 verkocht later te leveren Q ndetdagavood zyn al die vruchten verhageld Rr bleef zelfs geen blad aan de boomen Het onweder van Donderdag j l dat over een groot deel van Westeljjk F uropa zoo reeseljjk woedde scheen zijne grens te hebben io het Noorden van ODs land Wel woedde het ook nog daar gedurende bijna den geheelen nacht van Donderdag op Vrjjdag doch hoog in de lucht bq betrekkelijk stil weer en een aanboudenden tamelijk sterken regen Het waa duidelijk waarneembaar dat de bliksemstralen sloegen van de eene wolk op de andere in de kimmen boog in de lucht Overal scheen de hemel somtijds seconden aaneen in vuur te staan De donderslagen werden gehoord als an een verabijnd onweer soms als een bliksemstraal over bijna het halve luchtruim boog van den laatsten wensch van den overledene had kennis gekregen Ik zal er mat Gronau ronduit over spreken zeide bjj Doe dat niet verzocht de graaf Of gij maakt daardoor den kapitein op Alma opmerkzaam of gijwekt bij bem haat tegen mg op Het antwoord dat de baron wilde geven werd door het binnenkomen van Daniël afgesneden Eenige heeren van het gerecht weuschen metden graaf te spreken het betreft zonder tw jfel weder den vermisten matroos I Von Hohenhausen wierp een dreigenden blik op i dea kamerdienaar Zal men mij nu eindelijk met die jammerlijke geschiedenis met rust laten vroeg hij Ik heb immers aan de heeren alles medegedeeld Verschoon mg mijnheer de graaf viel eenstem hem in de rede de rechtbank heelt een plaatselijk onderzoek bevolen De graaf wendde zich om naar den vreemdeling die den kamerdienaar op den voet was gevolgd Rechter Sommer zoo stelde deze zich voor Een pl tselijk onderzoek Een onderzoekvan bet park Een onderzoek van het park waarin gij hetlaatst met den matroos sameu zijt geweest Ge twijfelt toch niet aan de waarheid der mededeeliugen die ik gedaan heb vroeg de graaf en zijne stem klonk wrevelig in de lucht eene prachtige lijn trok was de slag een weinig sterker Ojimerkenswaardig is het dat dit jaar in het uiterste Noorden van het ML bij de vreeselijke onwedera die dikwijls in hen Pleo woedden vele trekea tot nog toe geheel gespard zijn geMeven Wel vielen daar evenas elilers groote massa s water en zag men dikwijls in het Zuiden de lucht ia vuur Bij den vertegenwoordiger Cener verzekerings maatschappij te Arnlium vervoegde zich eergisteren een persoon die mededeelende dat zijn vader dien naoht aan eene stille beroerte was overleden eenig voorschot vroeg op diens polis om in oogenblikkelijkg geldverlei enbeid te voorzien De vertegenwoordiger verklaarde zich bereid het geheele bedrag der polii terstond uit te betalen maar moest daarvoor de bescheiden hebbeu en beloofde aan het sterfhuis tgkomen Toen bij zich daar aanmeldde werd bemde deur geopend door den vader die niet dood waa en ten eenemale onkundig waa van hetgeen zijn zoon gezegd of gedaan bad Amh Ct De rechtbank te Assen deed gisteren uitspraak in de zaak van den 22 jarigeu koopman Levi van E te Smilde tegen wien in de vorige week het O M eene gevangenisstraf van 21 dagen had gevorderd ter zake dat h j bij gelegenheid van de herstemming ter verkiezing van een lid van den gemeentetaad te Smilde tusaches de heeren Homan Kymmell en Vos op 4 Augs welke bersteuiroing tengevolge bad dat de heerHoman Kymmell toi lid van den gemeenteraad werd gekozen aan een kiezer 1 gulden en aan een andoren kiezer eerst 2 gulden daarna 3 gulden en eindeljjk 4 gulden bad aangeboden voor het geval dat zij op Homan Kymmel wilden stemmen welk aanbod echter door geeo van beide kiezers was aangenomen De rechtbank verklaarde den beklaagde schuldig om bij gelegenheid eeuer krachtens wettelgk voorscbriflt uitgeschreven verkiezing iemand door eene gift om te koopeu om zyn kiesrecht op bepaalde wijze uit te oefenen en veroordeelde hem tot eene gevangenisstraf van acht dagen Ue beklaagde die zolt niet behoorde tot de kiezers was waarschynlijk door anderen tot het orakoopen van kiezers overgehaald De menicheneteude inboorlingen der Nieuwe Hebriden hebben volgens de annalen van het instituut Pasteur vergiftigde pijlen die uit drie stukken li staan een riel een middenstuk van hard hout at een met zeer vee zorg daaraan bevestigde fijne pakt van menscSeiibeen die by de verwonding afbreken moet Do spits is mot een zwarte kruimelige stof het pijlgif bedekt Dit vergiftige schietwapen wordt als volgt door de inbonriingeo bereid Men maakt eerst io een daarvoor uitgezochlen boom met ren steen een snede eu laat het sap dat daaruit vloeit aan de lucht drogen waardoor bet een kleverige massa wordt De spits van de pijl wordt daarmee bestreken Op dit laagje windt men een draad zoo dat tusschen de windingen een zekere tusichenruimte blijft Dan schept men met een kokosschaal humusgrond uil de holen van krabben in de zeer ongezonde moerassen die zich langs de kust bevinden In dien humus doopt men de spits van de pijl laat haar in de zon drogen en verwijderd de draad Zeker niet antwoordde de justitieambtenaarmet een lichte buiging De rechtbank beeft allesin het werk gealeld om een spoor van den raadselachtig verdwenen man te ontdekken de uitkomstenvan ons onderzoek hebben ons vermoeden dat de matroos verongelukt moet zijn slechts kunnen bevettigen Is dan de onderstelling dat hij weder vertrokken is om iu een of andere havinstad het van mijontvangen geld te verbrassen niet even gegrond zeide de graaf Tegen die onderstelling spreken te veel gronden Aan de stations heeft men hem niet gezien de man in zijn zeemaosdracht zou daar aan een of andaren beambte bepaald zijn opgevallen bovendien mag men wel met zekerheid aannemen dat hij niet vertrokken zou zijn zonder afscheid te nemen De graaf was opgestaan Wensoht u mijn geleide vroeg hij Ik verzoek u daarom De baron sloot zich aan Buiten voor het slot wachtten twee heeren van de justitie die zich eveneens aansloten De graaf stapte ijlings door den tuin naar h t park de sombere trok vau zijn gelaat gof te kennen hoe weinig gewonscbt dit bezoek hom was Hier was bet zeide hg kort aangebonden terwijl bij voor een bank taan bleef hier zat dematroos en wachtte mij fF ardt vervolgd In die moerasaaarde kunnen twee bacillen zitten waarvan er een in de zon spoedig sterft maar de andere die welke een ploisolingo krampdood veroorzaakt blijft door zijn sporen maanden lang weerstand bieden Het gift wordt mettertijd zwakker en oude pijlen blijven dan ook gewoonlijk zouder uitwerking Volgens bet verslag der inspecteurs voor bet Staatstoezicht op de krankzinnigen over bot jaar 1889 werden in dat jaar 1766 nieuwe patiënten 812 mannen en 954 vrouwen in de gestichten opgenomen daarentegen 948 ontslagen waarvan 462 hersteld en 4S6 niet hersteld terwijl er 6U6 overleden Op 1 Januari 1890 bedroeg het totaal verplaegden 6068 die een onderkomen vonden in 17 krankzinnigengestichten verspreid over bet geheele rijk liet meest bevolkt 1172 patiënten is Meerenbery bet gesticht voor de provincie Noord Holland daarop volgt het gesticht Voorhurg te Vugbt N Brabant met 772 zieken Het minst bevolkt daarenteg n is het gemeentelijk gesticht van Maastricht met slechts 61 paticnten In verschillende gestichten kostte het zeer veel moeite en herhaalden aandrang het aantal krankzinnigen te hoitden binnen de bij kon besluit vasigestelde maxima Ver7oekon om deze tijdelgk te mogen overschrijden werden zonder onderscheid afgewezen In enkele gestichten met name Utermberg en Voorhurg werd uitbreiding gegeven aan do bevolking terwijl aan het gesticht te Franeker machtiging werd verleend tot tijdelijke vermeerdering van bet aantal verpleegden Belangrijke verbeteringen werden aangebracht in bet rgks krankzinnigengesticht te Medemblik Eene groote uitbreiding onderging in dit jaar troderom de stichting FeUwyk te Ermeloo ingevolge bet besluit der aigemeene vergadering van de vVereeniging tot christelijke verzorging van krankzinnigen en zenuwlijders in Nederlaud door zoowel nieuwe paviljons bij te bouwen als de centrale gebouwen zoodanig te vergrooton en in te richten dat op Feldmji 400 krankzinnigen kunnen geplaatst worden Eindelijk zijn talrijke pogingen aangewend om de oprichting van nieuwe gestichteu te bevorderen Io ZuidHplland leidden de adviezen der inspecteurs nog niet tot bet geitenschte doel daarentegen viel aan de desbetreffende voorstellen in de provinciën Groningen en Drente een gunstiger onthaal ten deel Voorts is bericht ontvangen van de permanente commissie tot de aigemeene zaken van het Nederl Israelietisch kerkgenootschap te Amsterdam dat een commissie fs benoemd tot voorbereiding v in de oprichting van een gesticht op het land voor Israëliotisohe krankzinnigen Deze commissie bestaat uit de heeren A C Wertheim Ed Voorzanger M L Van Amerongen te Amsterdam C L Jaoobson te Rotterdam 8 W D Polak Daniels te s Hage prof dr 8 Rosenstein te Leiden met dr Couvée geneesheer van het gesticht te Amsterdam als adviseur De daartoe benoodigde plannen zgn reeds in bewerking Een Engelsch weekblad schieef een paar weken geleden een prijsvraag uit en beloofde twee guinjea voor de beste definitie van geld Er zijn honderden definities ontvangen De prijs is toegekend voor de volgende ffGeld is een artikel dat overal toegang toe verleent behalve tot den Hemel en dat in staat stelt zich alles aan te schaifen behalve Geluk Onder de besto antwoorden komen voor Geld is datgene wat bijna ieder noodig heeft te leeoen en vergeet terug te betalen Geld heeft arendsvleugelen maar kan toch niet zoo boog voeren als de wenschen van een sterveling rgzeu Mannen moeten het verdienen vrouwen moeten het uitgeven De stoom van de groote maohiue van het loven Geld is datgene wat wjj verlangen als wg het niet hebben wat wij meer verlangen als wjj het hebben en dat ons hoe langer hoe ongelukkiger en ontevredener maakt hoe meer wij bet krijgen enz enz Vermoedelijk is de laatste definitie van een deskundigen niet bezitter Zw Ct Uit de Nederlandiche Amerikaan van 18 Aug Waar regeeringslichomon in gefaald hebben wat liefdadige genootschappen te vergeefs beproefd hebben is door een Hollander ondernomen Mr Lamoris een genie op het gebied vau goedkoop on goed logies zal in compagnieschap met mr Foy 97 99 Clinton nabij Madison st te Chicago den 1 September het hotel Friendship openen in een fraai steenon gebouw van 7 verdiepingen dat naar Lamoris eigen plan is ingericht on eene kostelijke bijdrage belooft te zijn tot oplossing onzer Chioagosche Trampquaestie Het hotel is 80 voet diep en 60 voet breed Er kunnen 475 personen in logoeren elk in een apart kamertje Lamoris heeft eene reis naar Europa gedaan om mot de besto on nieuwste idees op het terrein van logementwezen kennis te maken Hot zeemanshuis te Liverpool strookte t meest met zijue eigen plans en heeft bij dan ook als model gekozen In Amerika zal dit hotel zijns gelijke niet hebben wat betreft ventilatie electrisch waarsobuwiagsstelsel in combinatie met allerlei gerief lijxbeden goedkoopte eu zindelijkheid In bet bassement zal men vinden ten vrij badhuis voor de loges eene goedkoope restauratie een 5cents barbierswinkel eene moderne tvasscberij voor t hotel De hoogste verdieping zal ingericht zijn voor een hospitaal waar de gasten die dertig dagen in het hotel verblgf hebben gehad kosteloos geneeskundige verpleging bekomen van een aan t hotel verbonden geneesheer Een stelsel van electrische schellen zal t oninogölijk maken voor den oenon logé om 10 de kamer van den ander te komen zouder ontdekt en gearresteerd te worden Op de beide laagste verdiepingen doet het logies 25 cents per nacht op de hoogere verdiepingen 15 en 20 cents Op de laagste verdiepingen zullen zich eene vrije bibliotheek eene piano en allerlei speeltuig behalve kaarten bevinden Sterke dranken worden geweerd en rocken is alloen boneden geoorloofd Lamoris on Foy zijn eigenaars van het meubelair dat ongeveer £ 10 000 zal kosten en hebben het gebouw gebuurd tegen £ 60 000 in tien jaar van mr Clark den ontvanger van inkomende rechten alhier die bij de opening eene feestrede zal houden in tegenwoordigheid van velo geiioodigden Bij deze gelfii enbeid zal de muziek geleverd worden door een orkest van 40 artiaten De uitgevers en de redactie van de Nederlandsche Amerikaan wenschen Lamoris Foy hartelijk geluk met deze schoono onderneming Cornelis Bossard onderofficier bij het O I leger had den lande sedert 18o6 bijn i onafgebroken trouw en eerlgk gediend waarvan gedurende vier jaren in Atjeh Toen zijn tgd om was en hij zijn pensioen verdiend had verlangde hg dan ook niet zonder grond naar een rustiger leven in het moederland Versierd met de zilveren medaille voor 24 jaren trouwen dienst bg de overhandiging waarvan zgn commandant op 3 December 1884 zeide gedraagt nu uw pensioen op de borst gg hebt het meeste recht er op verzocht hij dan ook verlof om te repatrieeren ten einde zijn pensioen te gaan genieten Duch zie in Nederland aangekomen en pensioen aangevraagd hebbende kreeg hij van den minister van Koloniën dd 14 Februari 1885 Letter C No 47 het bericht dat zijn verzoek niet voor inwilliging vatbaar was omdat hij geen 24 dienstjaren kon doen gelden Hoe nu I Van 23 Maart 1855 tot 16 December 1871 en van 21 September l 78 tot 29 Januari 1885 had mj gediend waaronder ruim 12 in Indie I En zgn commandant bad hem bepaald verzekerd dat hg de 24 jaren had want anders zou hij er nog een poos gebleven zijn I En hfl h d dan ook immers zgn zilveren medaille voor die 24 jaren I Dat moest dus een vergissing zgn non Koloniën En Bossard verzocht ter audiëntie bij den minister te worden toegelaten Die audiëntie werd hem verleend Maar de minister hield vol En op zijne vraag waarom hem dan de zilveren medaille was toegekjnd werd hem door Z Exc toegevoegd dat hij zioh daarover maar tot den legercommandant moest wenden als hij er niet mee tevreden was maar dat hij geen pensioen kreeg Wanhopig over het verlies van het zuur verdiende pensioen bood Bossard daarop aan dan nog eens twee ja ren zonder handgeld naar Indie terug te gllan Maar ook dit werd hem geweigerd nu omdat hij te oud was I Bossard is geen revolutionair Hij beeft in dienst leereu zwggon en verdragen Hij gooide t niet hooger op en klaagde niet in de ktant maar leed en sloeg er zich doorheen Ook zonder pensioen kwam hij er Tot hü nu zes jaren later door een toeval te weten kwam want in do resoluties staan zulke kleinigheden niet en Z Exc vergat t hem te zeggen of wist t denkelijk zelf niet dat Men zal t niet gelooven maar t is toch zoo dat de weigering nietlegenstaande de zilveren medaille eu het brevet van den legercommandant gegrond was op het feit want een feit schijnt t te zgn dat aan zijn diensttgd i v DAaEN ontbiaken I De dageii op de terugreis naar Nederland aan boord doorgebracht werden nl door den minister niet als dubbelen Indischen diensttijd in rekening aangenomen Toch blijkt uit do arit 6 11 van het Gagemeutsregleinent Kon besluit van 24 Augustus 1875 volstrekt niet dat do terugreis naar Nederland als enkol moet worden in rekening gebracht Wel is dit bepaald voor hen die met verlof naar Nederland vertrekken Maar daaruit is juist de gevolgtrekking te maken dat dit voor ben die in dienst zijn niet het geval is En dit te meer omdat bg art 28 der wet van 28 Aug 1851 zeef stellige is bepaald dat de tijd in s Rijks overzeesohe bezitting doorgebracht met inbegrip van de heen fer iy M dobbel wordt gerekend waaruit dus toch wel zal mogen worden afgeleid ofschoon t in het Gagementsreglemeut met nogmaals is omschreven dat het in de bedoeling van den wetgever heeft golegqu dat de tijd van do terugreis in militaire dienst steeds als dubbel in rekening zal worden gebracht wat dan ook blgkbaar do opvatting van den legercommandant en de andere chefs is geweest toen zij aan Bossard op 3 Dec 1884 de zilveren medaille voor mlhrachttn 24 jarigen trouwen dienst toekenden Bossard heeft zich thans tot H M gewend In de eerste plaats met de eerbiedige vraag of het den militair geoorloofd zou zijn zoo weinig vertrouwen te stollen in zijne chefs dat hij zich eerst nog eens zou moeten vergewissen ot do legercommandant wel te recht verklaarde dat hij 24 dienstjaren heeft of de militaire autoriteiten t misschien mis hadden Maar daarnevens ten tweede met deze vraag of hij het slaobtoft er mag zijn hetzij dan van ontwetenheid dier chefs of van de uitlegging van de rogloraenlen aan het ministerie Bossard beeft daarom aan H M verzocht hem alsnog gngement te vtrleeaen Laten we hopen eu vertrouwen dat bet departement thans eene andere uitlegging zal huldigen of er anders iets op zal welen te vinden of desnoods dat H M zal bevelen dan maar eens von de jurisprudentie precedenten en antecedenten af te wijken Met zes jaren gemis van zijn pensioen heeft de man in elk geval nu voldoende geboet voor zijn lichtvaardig geloof in zijne chefs Haagscke Ct Buitefllandscb Overzicbt Blijkens eene officieelo mededeeling van de Porte brengt de kabinetsverandering geene wijziging hoegenaamd in de aigemeene staatkundige richting van Europa De regeering van den Sultan zal zioh bij voortduring laten leiden door dezelfde beginselen welke haar dusver tot ricbtinOLr strekten namelijk hervormingen in het binnenland vrede en goede betrekkingen met het buitenlan De nieuwe ministers hebben hun ambt aanvaard De groot vizior Kiamil Pacba is vervangen door Djevat Pacha tot dusver gouverneur vau Kreta Djcvat is een man van middelbaren leeftijd die zich te voren nooit bijzonder heeft onderscheiden Van dozen minister is geen leiding te verwachten evenmin als van den ministor van buitenlandsche zaken Zin Bey tot dusver gezant to Weenen Indien dus het kabinet van Kiamil aan den leiband liep der Europeesche diplomaten zal dit zonder twijfel nog in hoogere mate het geval zjjn met het tegenwoordige ministerie welks buitenlandsche politiek geleid zal worden door twee 3taatslie len van wie het bekend is dat zij dat zij goen politieke meening hebben De overige ministers zijn meest allen mannen van hetzelfde slag Het meest bekend is nog Mahmoed DjelladinPacha die als minister van openbare werken is opgetreden Voorheen was Djelladin ministor van financiën en later gouverneur generaal van Broessa maar in oeido betrokkingen heeft deze minister ofschoon bet hem niet aan bekwaamheid en energie ontbrak zioh niet van de gunstigste zijde doen kennen In plaats van Osman Paoha den held van Plevna ia Riza Pacha een onbeduidend man als minister van oorlog opgetreden Kortom het mini sterieDjevat is veel zwakker dan het vorige zoodat het wol niet zoo n lang leven zal hebben als het kabinet Kiamil dat ran 1885 aan de regeering is geweest Het verblijf van den Keizer van Duitschland te Munchen duurt drie dagen De dag van gisioren werd gewijd aan het bezichtigen der stad heden en morgen manoeuvres Woensdagavond keert de Keizer te Munchen terug voor het parade diner gevolgd door een galavoorstelling in de Opera Donderdag vertrekt de Keizrr van het terrein der manoeuvres naar Kassei De Keizerin die de laatste weken met haor kinderen te Potsdam doorbracht gaat dien dag eveneens naar Kassei Volgens een bericht uit Petersburg in de Kölnische Zeitung is het thans vrg zeker da de nationale Russische tentoonstelling die in 1892 to Parijs zou worden gehouden werkelijk tot stand zal komen De onderneming was op touw gezet door een Rus die bij nader inzien niet betrouwbaar bleek zoodat de voorbereidende maatregelen gestaakt werden Thans is de zaak echter door anderen tor hand genomen en zouden er reeds comitë s zijn gevormd en de beide regeeringen baar medewerking hebben toegezegd Uit Venetië wordt omtrent de gezondheidstoestand der Koningin van Rumenie aan de Times bericht dat de verlamming dor onderste ledematen ea ile