Goudsche Courant, donderdag 10 september 1891

Uit iet Duitich y vn 28 Had ik geen medelijden met den man gehad dan zou ik van den onbesohaamden kerel geen notitie genomen hebben en misschien was het beter geweest wanneer ik berel had gegeren hem uit het park te rerwijderen Hebt gij hem ren die plaats tot den uitgang ran het park vergezeld rroeg de justitiebeamhte terwijl de politieooraroiaearis de omgeving der bank aan een schielijk maar scherp onderzoek onderwierp Ja Hü maakte mij bekend met zijn toestand hg zeide dat hg ran zgn rerwanten niets te rerwacbten had en ran juffrouw Vogel geen ondersteunins kon aannemen Welken weg naamt gg Dien waarop wg ons thans berinden hij leidtrecht naar den uitgang Viel u misschien ook iets in de woorden ofhet wezen ran den man opP Neenl Zij waren thans aan den uitgang ran het park J F HERMAN Zn TIendew leveren tegen de sterk concurreerendeprgs van 14 cents per 5 ons bg 5 pond tegen 13 et hunne Pnma KAIIJ of BOTËIIflAHlIËN STROOP SÜIKEE STROOP U en 10 et per 5 ons Zomersproeten Roode Neuzen verdwgnen in korten tgd door gebruik van het scheikundig bereids mitunrljjk Wijnrankenaap Sève de Vigne franco tegen Postwisael of Postzegels ad 1 65 in GEEARD s Specialiteitenhandel Spi elstraat 74 Amtterdam Depóthouders g evraagd aandoening ran den ruggegnat van dien aard ün dat hot nog maanden tal duren eer de Koningin vervoerd zal kunnen irorden en dat de tiekta volkomen gel jk is aan die waardoor de Koningin twaalf jaar geleden word aangetast en die vier jaren aanhield Men moet met de berichten over deze koningin voorzichtig zgn Ren Franache correspondent meldt dat de toestand vau de koningin niet is veranderd n dat uj den winter waarschijnlgk te Salerno zal doorbrengen In Chili begint de gewone toestand terug te keoren De Congres Junta is reeds begonnen een gedeelte van haar soldaten naar huis te zenden en zal zoo spoedig mogelyk een dag vaststellen roor de Congresverkiezingen De bankbiljetten door president Balmaceda uitgogeveu worden door de tegenwoordige regeering tegen de waarde ingewisseld Hiervoor dienen de sommen welke Balmaoeda s aanhangers voor zich bij de banken hadden gedeponeerd en die nu verbeurd zyn verklaard De gezant der Vereonigde Staten de heer Patrick Egan is reeds met de Coni rea regeering lu betrekking getreden Vermoedelijk zal de heer Ëgan wel te Santiago blqven In een onderhoud met den correspondent van de New Vork Herald sprak de gezant het ten stelligste tegen dat hij partgdig is opgetreden ton gunste van Balmaceda Integendeel de beer Ëgan toonde aan dat zijn betrekkingen tot Balmaceda veel hadden bggedragen om de Amerikaansche onderdanen voor schade te vrgwaren Naar men zegt heeft de regeenng der Vereenigde Staten haar gezant reeds gemachtigd de Congresregeering als de wettige regeering der republiek te erkennen en is dit ook reeds door Engeland geschied In dit geval zullen de andere Staten zeker spoedig volgen PETROLEUM i OTEEKI lGE van de Makelaars Caotziaar Sebalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Taukfust ƒ 7 40 Geïmporteerd fu8t 7 50 Januari Februarien Maart levering ƒ 7 40 October levering 7 35 November levering 7 40 en December levering ƒ 7 45 i5arKerliike Stand Zevenhuizen GEBOREN Clumi ouder C Hofmio ao M Zevenhiiizeo antonii oodera A Nederbof eo A Panoebikker Batje osdeiB D fan den Haik en B vao der Beek Caroeha Johamiet ouden k Hol eo M S lao Erkel Willera osdcra A Ffidb en A de Broin Manoua oadera H vao Nirleo eo J tan OVERI EDEN 1 kohjo 10 m D Meiland 60 J GEBUWS R BuileiiliuK en C W laa den Akker A lytlenbroek en G J Kleij AD VERTENTIËN Voor de vele bewgzen van belangstelling ondervonden bg de geboorte onzer Dochter betuigen wfl onzen bartelijken dank A l J VOS A M VüS NOORDMAH Gouda 9 September 1891 Het BESTDDR van de KOORVEREENlGING vanden NEDEBL PROTESTANTENBOND atd Gouda e o brengt ter kennis dat in de tweede helit dezer maand weder aanvangen Zg die als lid wenschen toe te treden worden rerzocbt zich vóór den 16 Sept a 8 daartoe op te geven bg den Secretaris Namens het Bestanr A D VAN VREUMINGEN Secretarit Hartelijk dank aan mgne geachte Stadgenooten en verdere Begunstigers voor 4e genoten gunst mij wederom zoo ruimschoots geschonken en inzonderheid aan het EdelAchtbaar Beatnor dezer gemeente voor de zoo lang verleende vergunning Beden en morgen avond bakt zjj op de Markt voor het laatst Bestellingen van Wafelen op de GOUWE aan huis Wed J C SIBBES Algemeene Hypotheekbank AMSTERDAM KEIZERSGRACHT 478 Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 volteekend Deze Bank geeft uit 4 pCt Pandbrieven in stukken van 1000 en ƒ 600 tot den koen van 100 pCt verkrijgbaar ten Kantore van de Agenten de Heeren Goedkoop Solied Elegant modellen gyta i j Gangbaarste RÜOBT Jongena kraai p lüsijTi 11 49 SOHIUCjIIB OOSTAilA P l p dottJnS 8 p d iijiifl t BEEizoa M J OGIER Co te Gouda i i Ai WAONBB C BTBPHAir P do i p doa pa r J V p doa pMU i II UKCOIiN B p doiija 1 Verkrijgbaar te Oouda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 11 J W E vao EDE van der PALS Markt A 107 direct bü VLl Y EDLICH Vemnd eM hUt Leipzig Flagwitz LOTEN in de VERLOTING BU GELEGENHEID DER TTrlj © asixd ©3D 3 3Q ax3st ZIJN TE BEKOMEN BU BRINKMAI Langre Tiendewe PRIJS 1 11 LOTEN voor f 10 Om mogelgke vergiaaiogen te voorkomen achten wg het noodig onze geachte Stadgenooten mede te deelen dat Aart den Ouden sedert eenigea tgd niet meer bg onie firma in betrekking ia A KOK CoBip BURGEMEESTER en WETHOUDERSv a Gouda zullen WOENSDAG den 16 SEPTEMBER 1891 des namiddags ten eennrebg enkele inschrgving AANBESTEDEN a Het afbreken van drie Woonhuizen en bet vergrooten der 2 Bewaarschool aan de Nieuwe Haven Het bestek is tegen 0 50 te verkrggen op de Gemeente Secretarie en aan de Stadstimmerwerf i Het maken leveren en inhangen van een stel keerdeurtjes in het Lombardswatertje Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester Gouda Snelpersdruk van A Bbinkman k ZooM 1801 46188k VrUdag 11 September GOUDSGHE COURANT J ieuws en Advertentieblad vo0r Gouda en Onistrekeh th nitgSTe dezer Conront geichiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feeatdagen De prga per drie maanden ia 1 25 franco per poat 1 70 Aiioaderlüke Nommera VIJF CENTEN ADVERTENTIËN frorden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere re meer 10 Centen GROOTE LETTERS word p berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratl opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De liueading van sdvertentMn kan geschieden tot eön nor des namiddags van den dag der uitgave VUgaten Huisboudelgk bestuur Ko ten roor werken en inrichtingen tot openbaren dienstbestemd Kosten roor eigendommen welke de Gemeente naar het burgerlijk reoht bezit met de deswege verschuldigde lasten Kosten ran invordering der plaatselyke belastingen ofmiddelen Kosten der openbare veiligheid en ran de brandweer Kosten der plaatselijke gezondheidspolitie Kosten voor het onderwyi en ter berordering ran knmten en wetenschappen J Kosten voor het armwaren mitsgaders subsidiën en bij dragen aan ondereoheidena daarmede ie verband atsMdeinstellingen Renten n aflossingen van geldleeningen mitsgaders alle verdere opeischbare schulden der Gemeente Andere uitgaren niet onder de vorige hoofdstukken begrepen Onvoorziene uitgaven 2a de Baam van de Lange Willemsteeg tot de Kuiperstraat 3o de St Anthonie straat De post Onderhoud van brusgen en overtetveeren is uitgetrokken op 3360 o a tot rernieuwing van de brug over de Breêraart in den weg langs de zuidzijde van de Karneffloiksloot geraamd qp ƒ 2000 Voorts wordt f 800 uitgetrokken ter rervan ng van den urinoir achter de Waag door een ijzeren urinoir met lantaren en 3000 voor bet maken ran twee gordingwerken b j de Kleiwegsbrug welke moeten worden vernieuwd Voor ffde rioleering van zijlen is ditmaal geen poat uitgetrokken terwijl de post Periomnag der voormalige GaeÜuüierk roor Memorit is uitgetrokken daar het onzeker is of de inrichting van het gebouw in het loopende jaar zal kunnen worden ten einde gebracht Be heer J de Lussannet de la Sablonnière alhiar deed gisteren met gunstigen uitslag het eerste gedeelte van bet notarieel examen ƒ 82896 39760 23385 1890 30001 68 2840 107886 36 51188 72 BINNENLAND GOUDA 10 September 1891 III IV Op da Alttemsene Tentaonitalling te Alkmaar ran de Hollsadsobe Maatachappy ran Landbouir irerd aan den heer D ran der Orift ts Haastrecht een la pr s toegakend voor drie stuks zoecemelksohe Ooudsche kaaa en aan den heer D Koring te Gouda en i9 prqi voor eene renameling adelmakerswerk voor den landbouwer en veehouder geschikt v VI VII VIII Voor het derde gedeelte van bet notarieel examen hadden zich dit jaar aangegeven 128 sdepiraiten Daarran ign geslaaxd en hebben mitsdien den graad van candidaatnotaris verirorren 62 adspiranten Daaronder komen roor de hh B ran den Berg en H W ran Nes te Woerden en i V Mahlttede te Bergambacht IX Hedenmorgen kreeg op de Markt een kalf de kolder lu zgn kop en werd op last ran den Keurmeester in bgzijn ran de politie de nek afgesneden De gemaent begraoting roor het jaar 189 bedraagt naar wij reeds mededeelden in ontvang en uitgaaf een som van 337121 43 Zy bevat de volgende hoofdstukken Ontvangêten 38873 80 9292 4407 87 X XI I Ontvangsten wegens vroegere diensten 25328 71 De Generaal Majoor berelhebber in de Ie Militaire afdeeling bezocht heden rergezeld ran zgn Adjudant het Garnizoen alfaier tot het houden van inspectie orer do kazerne en militaire gebouwen Heden worden de miliciens der lichting 1888 benerens die ran het blgrend gedeelte der lichting 1890 in het genot van groot rerlof gesteld Zondagmorgen omstreeks 10 xam kwam van den II Opbrengst van belastingen en heffingen 121198 77 III Baten en opkomsten spruitende Totaal der uitgaven ƒ 387121 43 De post Onderhoud van straten en pleinen is uitgetrokken op ƒ 16294 Het voornemen is te doen verleggen en gedeeltelijk reruiouwen lo de Gouwe ran de Peperstraat tot de AaltjeBakateeg uit Oemeente igendommen n bezittingen 61162 86 IV Ontvangsten van rersohillenden aard en toevallige baten 27786 09 V Bnitengewone ontvangsten 16 8 Totaal ƒ 387121 43 FËvTlLËYo f I Kan dat meer onderzocht worden P Daaromtrent zal de rentmeester uitsluitsel kannen geren antwoordde de graaf Voor mg is aandat meer eene zoo rreeselgke herinnering verbonden dat ik geen de minste lust gevoel het weer te zien Gg hebt den wensch der rechtbank vervuld r il J t jeide de beambte zgn hoed wiJ het noodig achten het dan zult gq ons dit immers gekomen Het lage hek dat dezen uitgang afsloot stond slechts aan mijnheer 1 ik dank U afnemende Mochten meer te onderzoeken veroorloven Handel geheelzoover het in mgnwillig steunen De zaak wordt interessant zeide de baron ikzal de heeren vergezellen wellicht kan de speurneusvan een jager goode diensten bewgzen Von Hohenhausen was met ziclizelren in strijd de afwisselende uitdrukking ran zgn gelaat rerried het Ik zal toch maar meegaan zeide hij eindelgk met koortsige gejaagdheid ook ik stel er nu belangin zekerheid te hebben Ge zult u zeer opwinden waarschuwde de baron De herinnering is nu toch eenmaal opgewekt Het meer lag op een grooten afstand men had het schielgk bereikt ran den hoofdweg leidde een voetpad er heen Op dit voetpad was de politiecommissaris bigren staan zonder dat de andere heeren het opmerkten Hij had van die plaata uit zich in het struikgewas Hier gaf ik hem het geld zeide de graaf tweebiljetten Hij legde ze in een kleine lederen brierentasch gaf mij da hand en ging heen Hij sloeg dus den weg naar dit bosch in Pvroeg de commissaris Ja langs dien weg kon hij ook naar de stad terugkeersn en de wandeling door het bosch scheen hem aangenaam te zijn naar goeddunken mguheer vermogen is zal ik u bereid Naar het schgnt heeft hg dit bosch niet meer verlaten zeide de justitiebeamhte wg zullen dus ran daar uit ome nasporingen moeten voortzetten Ik geloof niet dat hem daar een ongeluk kan orerkomen zgr antwoordde de graaf Mijns inziens ware het eenroudiger en waarschijnlijk ook zekerder het geld op te sporen dat ik den matroos gegevenheb Zooals ik reeds gezegd heb draagt eeu der beide biljetten een bijzonder kenteeken het woord bankroet aan de keerzijde ü kunt orertuigd zgn dat ook aan dien kantalles geschied is wat geschieden kon Wanneer ik mij niet bedrie ligt in dit bosch een klein meer zeide de commissaris met een vorschenden Mik op den graaf die bevestigend knikte Maar het is toch onwaarsohgnlijk dat de matroos zich in het meer zon geworpen hebben antwoordde baron Von Buohenau Wanneer men vierhonderd guldens op zak heeft denkt men niet aan zelfmoord