Goudsche Courant, vrijdag 11 september 1891

§ So Hot is wenschelgk dat onder wetenschappelijk toedicht vereenigingen worden ingesteld tot verkoop van niet vervalschte levensmiddelen Op laatsigemelde conclusie werd door den heer Maas onzen consul te Londen een amendement voorgesteld van deze strekking dat bij internationale overeenkomst vervalachera van levensmiddelen met name botervervalschcrs vervolgd zulljln kunnen worden ook in het land waar zij de vervalschte waren hebben ingevoerd zoodal b v do expediteurs gestraft ku inon wonlen voor hetgeen de handelaren misdreven In dezelfde zitting werd van Eugelsche zg de het denkbeeld geopperd om de handolahüizea die de vervalschte waren hebbon geproduceerd of in den handel gebracht te beboeten in verhouding tot den omvang eeuer geconstateerde vervalsching Het werd evenwel betwijfeld of zoodanige beboeting overeen zou stemmen met het bot testrafstelsel van verschillende zaken De heer Salmon chef van bet landbouwbureau in de Staten vnu Amerika ondersteunde elk middel om de vervalschingen te beteugelen Amerika doet alles om de overtradingen l ij do bron op te sporen en alles wat strekken kan om het misdrijf in de geboorte te straffen ia aan het land welkom Da afgev begroet met ingenomenheid elk voorstel om het kwaad een guerre a outrauce aan te doen dewijl het schadelijk is voor veler gezondheid en nadeelig voor do eerlijke kooplieden Het stelsel om de boete te bepalen ia evenredigheid tot de zaken van het handelshuis dat do knoeierg plaagde of bevorderde vond van verschillende kanten bostrgding boot dr Buysch werd het betoog geleverd dat de maatregelen tot het tegengaan der vervalschingen in de eerste plaats moeten uitgaan van de gameentabesturen omdat de taak van den Staat eerst begint wanneer de vervalschingen algemeen gevaarlgk worden voor t leven en de gezondheid der bevolking De staat kan echter wel een wet gevon die de gemeente verplicht in deze handelend op te treden Aan het verdere debat werd nog deel genomen door den algemeenen voorzitter den heer Meline die de voorstellen toejuichte welke de vervalschers tot het uiterste kunnen vervolgen on krachtig ondersteunde het aangaan eener internationale overeenkomst om dat alle gouvoraementen den duren plicht hebbeu te vervullen ta waken voor de open bare gezondheid Men waolite zich evenwel voor overvragen En daarom beloerde iedere staat zelfstandig die ma regelen tegen de verv obers nemen welke hy noodig acht mits da i aa rogal t krachtig zgn en hooga boelen worden bedreigd en de overeenkomst berust op het beginsel dat de staten zich verbinden wederkeerig de straifen in een contraoteerend land opgelegd op het respectieve grondgebied ten uitvoer te leggen De door d n hoer Maas voorgeslelde wansehelgkheid van een intern overeenkomst werd bg acclamatie aangenomen ea oek v reeBi te de sectie zich met een amendement van den h r Buysch om te doen uitkomen dat de ataatregelea ak moeten uitgaan van de gemeenten en met den wensch van don heer Bieler om reeds in da lagere school de leerlingen bekend te maken met eenige aanwgzingen waardoor vervalsching van levensmiddelen is te onderkennen Met des heer Méline verklaarde de seotia een internationale regeling te wenschen die niet ingrgpt in de wetgeving der verschillende lauden en die de uitvoering der straffen op wederzgdsch grondgebied waarborgt aan de bedrijvers ot hunne medeplichtigen opgelegd tegen de graanrechten doch zonder eenig gevolg Toch blijkt het meer en meer dat de bevolking undanks invoering van het Caprivi brood bij het leger wel degelijk den invloed ondervindt ran de buitensporig hooge graanprijzen Zoo o a blijkt uit de opgaven van de Saksische regeering betreffende de spaarbanken van Januari tot Juli van dit jaar dat in deze zes maanden 1 376 680 Mark minder is ontvangen dan in dezelfde maanden van het vorige jaar lerwijl 3 934 386 Mark meer is uitbetaald En daarbij zijn er in dit jaar 226 kassen lerwijl er iü 1890 slecht 214 waren Kanselier Caprivi denkt echter niet aan de opheffing of verlaging der graaurechten Trouwens de regeering heeft nu ten minste iets godaan tot verlichting van den algemeenen nood door de opheffing t au het invoerverbod voor Arnerikaauscli varkensvloesch waardoor de vleesobprijzen bijna erdubbeld waren Hiermede zullen de Uuitschers zien vooreerst wel tevreden moeten stellen PlmOLEÏSioTÏEÏÏiiVGiÊ van de Makelaars Cantziaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was boden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 40 Geïmporteerd fu8t 7 50 Januari Februarien Maart le ering ƒ 7 40 October levering f 7 35 November levering ƒ 7 40 en December levering ƒ 7 45 aR bTt B E R I C H T E N Oouda 10 September 1891 Granen waren heden vrij ruim aangevoerd Jarige Tarwe nieuwe Boggo en nieuwe Haver vrij wat lager te koop Andere artikelen flauw onveranderd Tarwe Jarige Zeeuwsobe ƒ 11 ü 11 75 Mindere dito 10 60 a ƒ 10 75 Nieuwe dito 10 26 il 11 dito Polder ƒ 9 60 a 10 Buitenlandsohe p 80 kilo 10 75 ii 11 25 Kogge Nieuwe Zoeuwsche ƒ 7 5aü 8 50 dito Polder ƒ 6 50 ü ƒ 7 50 Buitenlandsche per 70 kilo ƒ 8 50 a 9 Gerst Niquwe winter ƒ 6 a ƒ 5 40 dito zomer 4 75 a ƒ 6 26 dito Chevalier ƒ 5 76 a 6 26 jarige dito ƒ 6 26 a ƒ 6 75 Haver Nieuwe per Heet ƒ 4 a ƒ 5 per 100 kilo f 8 25 a ƒ 8 75 Hennepzaad Buitenlaudsch ƒ 7 25 a ƒ 7 76 Kanariezaad ƒ 7 75 a ƒ 8 75 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansoho ƒ 9 a ƒ 9 25 Cinquantine f 8 60 a ƒ 8 76 j Veemarkt Melkvee zonder aanvoer Vette varkens redelijke aanvoer handel matig 20 a 23 ct per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 19 ü 20 ct por half KG Magere Biggen goede aanvoer handel traag ƒ 0 50 a ƒ 0 80 per week Vette schapen goede aanvoer handel traag ƒ 16 a ƒ 24 Weilammeren goede aanvoer handel traag ƒ 8 a ƒ 14 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel vlug ƒ 8 ü ƒ 14 Graskalveren goede aanvoer handel traag ƒ 26 a 46 Aangevoerd 103 partijen kaas handel vlug Eerste qualiteit ƒ 28 a ƒ 32 tweede qualiteit ƒ 24 ü ƒ 27 Zwaardere ƒ 30 t ƒ 33 Noord HoUandsche ƒ Ï4 a S6 Boter goede aanroer Handel vlug Gooboter ƒ 1 46 i ƒ 1 56 per kilo Weiboter 1 20 a f M per kilo uurgerlljke Stand GEHOKRN 9 Sept Gerardut Franciacal ouden K W van Ikrkel eo A M H Klsverwüden Kmilia Htdritot ouders H N Kersbergen eo £ Vetter OVËBI KDEN 9 Sept A C vaa OoBreo 2 m J Linden 63 j T H Ukerteld 4 m H F vin Werkhooven S m h 1 Hueoliroek 2 m GKHUWD Sept P U Gerhirds ea H H Pipe C H Koemans ea M O Hrousteoi C M Holthoysea en N Helleman A van Hoorn en M t Herache L J Lafeber eo K laatene L Hoakoop eo H van Hertnm Reeuwyk GEBOREN Maarten ouders R Metaal en C Lammens Maria Antooia ouders J Verkle j en M Klever Jannetje ouders P an Dolken en S Perdyk Aart ouders G de Knikker en J van floogdalen Hendrik ouders J Slappeodel en J van Weosveeo Gerrarda Oornelia ouders k Verleun eu A van üaui Cornelia ooders K Verraeoleo eu M Stootbart Grlelje ouders C van VVinfïerden en K Groot Maria Johanna Francises ouders L van llreuktlen en A M Sluis Tennis ouders A Grootendorst en J Kisman OVtRI UDEN 1 Vmk 66 j F ao Wenstern 9 d M Metaal 11 d E Jongeneel 82j G C Verleun 12 d Em wielerwedalfjjd van Pargs naar Bkdst 598 kilometer is Zondagmorge aanvaar4 door 217 personen waaronder verscheidene dames Het wielergezelschap vanrak van het gebouw van Ie Petit Journal welk blad imt wadstrgd op het touw zette en voortdurend aan zgn deur bulletins van den stand van zaken bekend maakte De eerste die te Brest aankwam wasjiel Laval Hg arriveerde Maandagmiddag te 4 u 7 m Men verwachtte de eersten der wielars die zoo weinig mogelijk rust nemen gisteren Woensdagmorgen tusschen es en nagen uur te Parij terug A n een dar politieburaaux te Amsterdam is gebracht een 2e jarige koopman die in gezelschap vanDOg twee personen die onbakendj zgn gebleven in een tapperg in de Wagenaarstraat door middelvan een valsch kaartspel van een heibaas 2000 zouhebben gewonnen Bij fouilleering is op hem bevonden een bankbiljet van ƒ 100 j i I Bultealandscti Overzicfit De ex president der Fransche republiek Jules Grevy is gisteren te Mont sous Vaudrey overleden J ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Zoon A M H VAN BBKKEL Kl A VERWIJDEN Gouda 9 September 1891 BUwjjkeTweg een hoUeud paard met eene leege tilbury achter ioh de gemeente Stolwijk binnenstormen Tóór DOg een ongeluk had plaats gehad werd het dier op het dorpsplein gegrepen Kort daarna kwam de eigenaar de landbouwer C Van E uit Langeluigeweide denzelfden weg af Door het breken Tan ééa der leidsels was zgn paard er van door gegaan hij zelf redde jioh uit zgne benarde positie door zich acuter langs de tilbury op den grond te laten zakken Het gebrokene werd hersteld de persoon door wien het paard gegrepen was kreeg eene goede belooning on Van E vervolgde zyne reis recht verheugd dat alles zonder ongelukken was afgeloopen SciooHh a gelogeerd vond eindelijk nog een verbluf in een slaapstee in de Dirk van Hasseltsteeg Ook de eigenaar van deze inrichting heeft bij zy n verblijf geen zyde gesponnen De Freiherr is weder naar zyo vaderland teruggekeerd tonder orde op zijn zaken te hebben gesteld Bhl V Aerf Sedert eesige dagen staan voortdurend tal van nieuwsgierigen vóór bet buis up den hoek van de Nassaukada en de Van Lannepkade te Amsterdam naar de duizenda wespen te kijken die daar tegen ramen en vensters dooreenkrioelon Méj Eijffert zal met 1 October a s hare betrekking als onderwijzeres aan de Nuts naai en breischooi te Haastrecht neerleggen De landbouwer P J H te Sijbrandahuis leverde aan de zuivelfabriek te Dokkum sedert haro oprichting dagelijks melk Hij droeg aan zijne huishoudster op des ochtends en middags de bussen klaar te zetten en er regenwater in te doen om de melk goed zuiver te houden en wanneer dan de melk uit de emmers in du bussen was overges oten werd het spoelwater er ook nog bijgedaan Op zekeren dag in Juni werd de huishoudster door de kleine meid geroepen om te zien wat de boer deed Van uit de schuur konden zij toen zien dat de boer water uit eene sloot in de emmers met melk deed Dit vond de huishoudster al te erg en zij heeft het op de fabriek medegedeeld Toen is er op gelet de melk nauwkeurig onderzocht en de vervalsching geconstateerd De directeur der fabriek berekende de geladen schade op ƒ 1000 P J Il heeft eene schadevergoeding van f 800 op zich genomen en is bovendien door de rechtbank te Leeuwarden veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf Bij trossen hangen de dieren in de hoeken der kozijnen en hg dia ze wil verjagen wordt aangevallen an dikwgls leelgk gestoken Bil V Ned Da heer B een bekend figuur in de sportwereld was dezer dagen in het Vondelpark te Amsterdam aan het wieleren toen hij door vijf Maandaghouders werd aangegrepen Een van hen wierp de velocipede om en de andere mannen wilden den hoer S te lijf en eischten geld Deze voor geen klein geruchtja vervaard pakte een dar aanranders aan en wierp hem togen den grond een anderen gaf hg een klap in het gezicht dat de man stond te suizebollen en nu begon book bij de drie overigen de moed te zakken Zg blwen tan minste verbluft staan kgken zonder een vinger naar dan vgrooten sportsman uit te steken Deze in luimige stamming voegde den kerels toe Nu ik zio wel dat jelui ook geen helden bent Hier is ean rgksdaalder neemt daar maar een stokje voor om van don schrik ta bekomen en rustig reed de heer B verder beschaamd door de aanranders nagestaard De onlangs te Haarlem gehouden ambachtsschooltentoonstelling heef ten gevolge gehad dat een bond van directeuren van ambachtsscholen is opgericht ten doel hebbende eene onderlinge samenwerking en uitbreiding van het ambachtsonderwijs Het bestuur van dien bond beslaat uit de directeuren Adr J van Achterberg ta Leiden F Th Berghuis te Arnhem E Jelsma te Amsterdam en J Lantingha te Bottardam Zaterdag middag stond een schilder op een ladder voor de Tessalschadeschool te Amsterdam do ramen van de bovenste verdieping te kchilderen toen de ladder door een groentenkar werd omgeredon De si ilder had evenwel nog de tegenwoordigheid van geest om larwgl de ladder vallende was het uiterste te wagen hg nam een flinken sprong en kwam daar de ramen opengeschoven waren iu de groote kamer der directrice terecht Tal van menseben kwamen op de been en da directrice spoedde zich dadelijk naar boven waar bleek dat de man het bewnstzgn had verloren Men wendde pogingen aan om hem weder hg te brengen die met vrq gooden uitslag bekroond werden waarna de man door twee agenten bg een apotheker in de Weasperstraat werd gebracht die hea i eeuige geneesmiddelen toediende De heer Van Houten heeft zgn weU voorstel tot uitbreiding en nadere regeling van het recht van onteigening ten algemeenen nutte door gemeentebesturen ingetrokken Tot toelichting schrijft de haar Van Houten Tgdena het bestaan van hot vorig ministerie gevoelde hji zich volmaakt gerust dat zgn initiatief geen aanleiding was voor stilzitten dar Blegeering op een gebied waarop zg anders tot werkzaamheid geneigd zou zgn geweest Brengt de verandering van ministerie in dien staat van zaken wgiiging De voorsteller meent het antwoord der Regaering zelve te moeten afwachten alvorens de behandeling van het ontwerp voort te zetten Mocht de houding der Begeering hem daartoe vrijheid geven dan zal hij De MoTêeülaue het Franscha volkslied dat niet gezongen of gespeeld mocht worden in Napoleon s tqd is tegenwoordig hoog in eere Xiet alleen is bat aangehoord dnor den Czaar aller Sussen niet alleeo ia op da militaire concerten in de parken van Farqs de geestdriftige revolntionnaire melodie vermengd met de statige godsdienstige tonen van bet Kussisohe volkslied maar Choisy le Rot de gemeente waar Bouger de Lisle begraven ligt wil het eeuwfeest der UaneiUaue doen vieren door geheel Europa I Uitnoodigingeo om de viering bij te wonen zuUan Tenonden worden naar alle landen en in Frankrijk aar alle gemeenten die meer dan 4000 inwoners Miben Da vraag ia nu maar hoavale van deze aitBoodigingen zullen worden beantwoord Fniilieri Von Bamekow na gedurende zqn berucht verbl ta Amsterdam in de grootste hdtels te hebben begeven alsof hij een spoor wilde volgen Het meer waa niet dat wat men van zgn beteekenis mocht verwachten men kon het met meer grond een groote waterplas noemen een andere benaming verdiende het ter nauwemood De graaf ging thans zijne geleiden voor en wees naar een plaats op den met riet beplanten oever Hier was het leide hg tot den baron metbevende stem Hier lag het Igk Hier antwoordde de baton Het kan zijn ikheb het niet gezien toen ik vernam dat men haaruit het meer had opgehaald had men het lijk reedsin het huis van den koddebeier gebracht Vreemd zeide de gerechtspersoon Men zoudenken dat het lijk eerst voor weinige dagen hierhad gelegen men ziet in het riet nog den indruk Vindt u dat ook niet mijnheer de ofGcier De graaf had den hoed afgenomen en streek met de hand door de haren zijn blik scheen iets te zoeken Verbeelding antwoordde hij Sedert het meisje hier lag zijn achttien jaren verstreken De commissaris kwam op dit oogeoblik uit het bos h en naderde langzaam de groep dan blik onafgewend op den bodem gevestigd Hebt gij een ontdekking gedaan riep zijnambtgenoot hem te gemoet Wanneer ik mijn blik vertrouwen mag ja De matroos schijnt op het voetpad ta zijn neergezonken enkele sporen wijzen daarop dat hij van daar hierbaau i gesleept en wanneer mg niet alle bedriegt dan heeft men het Igk hier in bet water geworpen Dat zgn toch slecht vermoedent P ide degraaf terwgl hij met zijn zgden zakdoek over zgn I voorhoofd streek I Voorloopig natuurlijk nog vermoedens die in1 tusschen hun bevestiging vinden in die sporen welke I ik meen ontdekt ta hebben Valt het u ook iiiat I op dat het mos op deze plaats vertrapt ia Wanneer gij van die plaats uit mij in bet boseh wilt I volgen zal ik de overige wren toonen U zult gebroken takken en een tamefgk vrijen weg vinden Hebt gij geen bloedsporen ontdekt vroeg dej oeambtfl Neen dit moet eau later nauwkeurig onderzoek aanwijzen ten minste als een onderzoek vanhet meer tot geen uitkomstan mocht leiden U wilt dus werkelijk het meer doorzoeken wendde ile graaf zich tot de beambte Ik wil u ditniet beletten maar ik meen a vooruit te mogenzeggen dat het vergeefsche moeite zijn zal De matroos was een sterke man hij zou zich niet zoo gemakkelijk laten vermoorden en indien gij in hetboseh geen sporen van een verbitterden strijd gevonden hebt dun zullen alle andere sporen in hetgeheel niets beteekenen Die bedenkingen mogen ons niet weerhouden het spoor te volgen antwoordde de commissaris opeen toon die in het oog loopend koel en bijna on het onderwerp met zoodanige ondergeschikte wgzi gingen als het Voorloopig Veislag geraden doe achten bg de nieuwe Kamer weer aanhangig maken Men leest in de Prov Gron Ct Da heeren Kuusiuk en Wisselink leden van het Noorder coraité in zake da abonnementen op de Staatsspoorwegen hebben een persoonigk onderhoud gehad met den directeur generaal Hun i gebleken dat reeds een wijziging der lu groopenafdeeling en voor zoover het traject betreft geheel in den geest van hetgeen door het comitó is gevraagd in zeer ernstige voorbereiding is Het comité koestert da gegronde verwpcfating daaromtrent reeds zeer spoedig meer te mogen mededeelen Zuid Afrikaansche Couranten Da Potchefdroom budget bevatte onlangs een belangwekkend artikel over ZuidAfrikaansche dag en weekbladen daaruit vernemen we dat in Zuid Afrika 117 couranten en periodieke tijdschriften worden uitgegeven waarvan iu de Kaapkolonie 74 in de Transvaal 23 in Natal 12 iu den Vrgstaai 6 en iu Bechuanaland 2 verschijnen Hieronder zijn begrepen de staatscouranien en de wekelijksche uitgaven van dagbladen ZuidAfrika heeft veertien dagbladen waarvan vier aan de Kaapkolpnie hehooreo vier aan Natal vijf aan de Transvaal en één aan den Oranje Vrijstaat Naar varhouding van de Europeesche bevolking heeft de Kaapkolonie het kleinste en Natal het grootste aantal dagbladen De Kaapkolonie heeft acht driewekelijksche couranten en de Transvaal een Da kaapkolonie heeft negen de Transvaal zes on de Vrgstraat een veertiaudaagscba couranten wekelijks warden in de kaapkolonie 36 couranten 8 in da Transvaal 4 in de Vrgalraat en twee in Bechuanaland uitgegeven Van tijd of maandschriften heeft de Kaapkolonie het monopolie Er zijn olf maandeIgkscha ean twaamaaudelijkscha en een driomaandelijkeche uitgaven In de Kaapkolonie zgn zeven geheel in het Hollandsoh geschreven couranten één in Natal en vier in de Transvaal De Kaapkolonie heeft twaalf couranten in twee talen geschreven da Vrgstraat één en de Transvaal één De Kaapkolonie heeft bovendien twee kaffercouranten De overige zijn alle in het EogeUch geschreven dat is ongeveer 76 procent van het geheel Op het internationaal Landbouw Congres leidde Dinsdag de heer P F van Hamel Boos de belangrijke quaestie van de vervalsching der levansmiddetan iu en lichtte hg da door hem voorgestelde conoluiien toe mat een betoog over de srhadelgkheid van tal van vervalsohe genot en voedingsmiddelen voor de gezondheid en onder uitdrukkelijke verkkring dat de beperkende maatregelen die hg tegen de knoeirnjen uoodig acht niet beoogen hel vestigen van een monopolie of het verkrijgen van coöperatie Zgn strgdeu was alleen gericht tegen bedrag en tagen da publieke vergiftigers De beer v Hamel Boos kwam tot deze oonclusian lo Het tegengaan van de vervalschingen verdient de voortdurende aandacht der regeenngen o Vandaar de wensch dat de regeeringen speciale commisaien benaeman tot het opmaken van een jaarlijkach rapport over de vervalsohinj en in elk bind en dat al dia rapporten wedentgds worden aitgewitsatd beleefd klonk bet meer mo t daorzooht worden welliobt is het oiet eens noodig het water te laten afloopeo Nu zooaU ge wilt zeide de graaf wien ditantwoord onaangenaam scheen getroffen te hebben Mg zult ge wel toattaan dat ik mg nu verwijder Hogen wg u verzoeken ons uw rentmeesterte sturen vroeg de officier van justitie Wellichtis deze zoo vrieudelgk eenige mannen met langastokken mede te brengen Zeker leker I antwoordde Von Hohenhausen ik zal zorgen dal gij alles ontvangt wat ge mochtuoodig hebben Ik verneem dan later wel het resultaat Ik blijf hier zeide de baron zoodra de zaakis afgeloopen kom ik in het kasteel De graaf groette en aanvaardde den terugweg Ook hij bleef thans op het voetpad staan om de sparen ta zoeken die de commissaris meende ontdekt te hebben maar hij scheen ze niet te vinden want hij schudde bet hoofd en een spottende glimlacli zweefde om ziju lippen Toen hg in het kasteel de trap opklom ontmoette hem Unica blijkbaar ontsteld bleef zij bij zijn aanblik staan Van waar komt ge Kurt vroeg zg ontsteld Wat ia er gebeurd Gij zijt zoo bleek ge zijt oïgesteld f ordt ervolsd Giévy bereikte den leeftijd van 84 jaren In 1807 werd hij te Mont sons Vaudrey geboren studeerde te Parijs in da racblen en vestigde zich daarna als advocaat in de hoofdstad Grévy behoorde l03n reeds tol de republikeinen Als lid van de republikeinsohe rogeering na de orawenteliug van 1848 verzette hij zich tegen het voorstel om den presideut bij algemeen stemrecht te kiezen Mot 643 tegen 168 stemmen verwierp echter de nationale vergadering fiet verstandige voorstel en weldra was Lodeivijk Bonaparte prooident en spoedig daarna keizer Ook onder het keizerrijk bleef irévy zijn republikeinsche beginselen getrouw In 1868 werd hij tot deken der Parijsche advocaten benoemd en in hetzelfde jaar overwon hij bij de Kamerverkiezing den candidaat der regeering in de Jura In do Kamer voerde do advocaat steeds zeer geraatiïd oppositie tegen Napoleon maar toen liet keizerrijk was gevallen verklaarde Grévy zich even sterk tegeu de dictatuur van Gambetta Iu 1871 koos de Kamer dea Parijschon advocaat tot haar voorzitter die naar den dood van Thiers optrad als de leider der gematigde republikeinen Zoo werd Grévy toen Mac Mahon in 1671 moest aftreden met groote meerderheid tot president der republiek gekozen en in 1885 herkozen Grévy was een goed president die zich steeds aan de constitutioneele regelen hield maar wien het als een grooie liefde werd toegerekend dat hij zoo zuinig leefde en zich niet bi kommorde om de vorlegenwoordigingder republiek naar buiten I Zijn tweede ambtstijd mocht de president echter niet ten einde brengen want voor een paar jaren noq te de knoeierijen van zijn schoonzoon Wilson hem zijn ambt neer te leggen De heer Sadi Garnot werd toen tol president gekozen en de heer Grévy ging naar Mont sous Vaudrey waar hij het grootste gedeelte van het jaar doorbracht Ondanks de minder schitterende wijze waarop de president genoodzaakt werd zijn ambt neer te leggen zullen toch alle Fransche republikeinen erkennen dat zg in Grévy een hunner beste mannen hebben verloran aan wie do republikeinsche partg vooral in da eerste on moeilgkste jaren zeer veel te dankon heeft gehad Het Katholieke congres te Mechelen is druk bezocht door Katholiekeu uit alle landen De openiuKsrede werd gedaan door den aartsbisschop van Mechelen kardinaal Ooossens Hij sprak o a Het doel van het congres is hetzelfde als dat van vorige congr sen namelgk het voreenigen der Katholieken in liefde voor de kerk in gehoorzaamheid jegens den Paus en in toenijding jegens de Igdeude klasse Van alle kanten verheffen zich de kreten der werklieden die in nood verkeeren wg willen de middelen opsporen om hen te helpen Het socialisme streeft naar om wenteling en omverwerping van de maatschappelgke orde van zaken wij prediken onderwerping eensgezindheid en vrede Wij zgn besloten in allo zaken trouw te blijven aan den weerklank van het Pauselgk woord De redenaar deed een beroep op de Katholieken ten behoeve vaa da volledige vrgheid des Pausen en verklaarde dat de daartoe strekkende eisch onvermoeid zou worden volgehouden Daarop behandelde hg de sociale quaestie en gaf in verband daarmede een overzioht van de laatste encycliek des Pausen De heer Victor Jacobs werd met algemeene stemmen tot voorzitter im het congres gekozen Hg aaaraardde zgn betrekking raat een rede waarin hij lieniiiierde aan den weg doqr ds Katholieke partg aedert het congres van 1864 afgelegd Hg gaf ean omschrijving van de iaatatelgk door den Paus uitgevaardigde encycliek en herdacht de Katholieke sirgders die sedert het in 1866 te Mechelen gehouden congres overleden zgn De naam van Windhorst werd luide toegejuicht De ndenaar trad iu een uiteenzetting van de tusschoukomst van den uiteenzetting van de tussohenkomst van den Staat en van de liefdadigheid in de sociale quaestie en deed een beroep op de toowgding van alle Katholieken In de afdeeling voor sociale wetenschappen werd besloten tot de oprichting van aan toevluchtsoord voor jeugdige zwervers en verlaten kinderen De afdeeling beval tevens de uitbesteding van dergelgk kinderen bg christelgke gezinnen ten platten lande aan De afdeeling voor liefdadigheidswerken besloot tot de instelling van beschermheerschappen in alle lanüeq tor volmaking der school en tot voorbereiding der oprichting van corporaticn Men wenschte in de toekomst voor de priesters een grondige studie der sociale vraagstukkon verplicht te stellen De afdeeling voor het onderwijs besloot tot de uitbreiding der Katholieke hoogesciiolen au tot de zending naar Borne van jongolieden uit alle deelen der wereld ten einde zich daar tot het priesterlijk leven te vormen De afdeeling voor letterkunde besloot tot de vorming van letterkundige en kunstlievende kringen in alle Katholieke vereenigingen vooral in die van jongelieden In Duitschland loopen de liberalen nog steeds storm