Goudsche Courant, vrijdag 11 september 1891

T s 1891 N 46S9 Zaterdag 12 September Natnorwollen Ondergoederen GOUDiSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Systeem Prof Dr G JAEGER De inaending van advertentlön kan gesohleden tot Mn nor des namiddags van den dag der uitgave JAr SEi € l TILAl ÜS Friezenveen LOTEN in de VERLOTING BU GELEGENHEID I ER ZIJN TE BBKOMEK BIJ A BRIIVKlIlAI Langde Tiendewegf PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Wij hebben de eer te berichten dat ons fabriekaat te GOUDA verkrijgbaar is bij J L BRÜNS Turfmarkt I H 84 en 85 en J J vaaUNGEN Markt Het BÜKGEELIJK ARMBESTUUR te Gouda zal op den 23 SEPTEMBER 1891 Aanbesteden de levering en uitdeeling van p m 100 000 stuks goede Baggerturf voor den aanstaanden winter De nitdeeling daarvan zal gednrende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De verdere conditiën liggen van af Maandag 14 tot en met Zaterdag 19 September 1891 dagelijks in de Armkamer tei lezing Goedkoopste adres voor A v 0SAz gleiwegE73e 73 Beltknobbels HoomjUe BuMeat Wratten enz worden m 7 a 8 dagen tgdJeheel verwijderd zouder de minst pflU teVeroorzaken ook zelis niet op de gevoeligstehuid s Pfim per flacon met penseel SO ets Alléén ecU bjj B SCBOLTEN Coiffeor EiKh de handteekening van A v füULL Wordt ter overname aangeboden Eene TAPPEEU en SLUTEBU te Hoge in de onmiddelgke nabgheid van bet Bnitenhof Hnnrprgs vao het hnis zeer aannemelgk omzet kan door bewezen aangetooDd worden Brieven franco aan den Heer P C DOESBURG Praktizönshoek 6a te t Hage TE KOOP voor 150 eene goed onderhondene en klankgevende Adres onder No 2136 aan het Bureau dezer Conrant de Blauwe Kasdruiven 80 Cent de 5 ons Schoongemaakte SAaLOTTEN gen prfls GERRITSE 15 Cent per pond MELOENEN PRUIMEN SfOOFen TAPELAPPELEN en PEEREN voor zeer J De qualiteit onzer uit zuiver wol vervaardigde Ondergoederen staat onder voortdurende controle van Dr S Sr CORONEL te Leeuwarden en werd gunstig beoordeeld in de Oeneeskundige Courant van 16 Februari 1890 Geen ijsEaarxneerlfl De nieuwe LONDON ia de beste van alle bestaande parfnmeriën om hetgr ze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt bet haar glansrjjk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacqin en 1 50 peï dubbele flacon AlleenverUrngbaar te Gouda bj I A CAT8 en J H p flüINC K F Hz FEANSCHE STOOMVEEVERU Gheniisehe en Zwitsersehe WasscheriJ Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen D Oppenbeimer Rotterdam specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordjjnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen gerorst Kwasten Gamitoren Neteldoek Tnlle Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander b flven en worden onschadelflk voor de gezondheid bewerkt Goederen knnnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Zeer ITette Gesteendrukte NAMSAAETJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Gouda Snelpersdruk van A Bmnkman fc ZooK De nitgave dezer Conrant geschiedt dagel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BmNENLAND GOUDA U September 1891 De sfdeelinj rau den Raad van State voor do gescbttlen van bestuur behandelde gisteren o a de aanvrage om rijkuubgidie ten behoeve der sohool aan de B K inrichting ran liefdadigheid te Gouda aan do Gouwe Ds besliuing wordt later medegedeeld Heden namiddag te 1 uur geraakte bet 14 jarig toontje van den pekslager H van Willigen op de Turfmarkt aldaar rtfór zyn woning te water dooh werd na veel moeite door den smidabaas van Werkhooren die daar juist met een wagon kwam sanrqden op het droge gebracht Den 15 October 1890 te middemaoht werd het bedrijf van de Nedsriandaohe Bynspoorwegmaat obappij leord n ataat der Nsdarlaadsn orergenamaa De betaling van de koopaom groot 18 sillioen gulden lou geschieden bg de overgave van het bedrijf en de ataat heeft dan ook even na dat uur van middemaoht de betalingsstukicen laten aanbieden mits werd betaald aan legesgeld veraohuldigd overeenkomstig het sonverein besluit van 18 Jan 1814 pet van de koopsom of 95 000 Do directie der N B 3 Mg weigerde die betaling echter Namens den staat ign toen toch de betalingsatulken overgegeven om het verkeer niet te stremmen dooh onder verklaring dal men protesteerde van zijn recht en zich voorbehield de legesgelden alsnog te doen innen Daaruit is een proces ontstaan waarin Woensdag voor de rechtbank te Utrecht Kamer van burgerlijke zaken de pleidooien werden gevoerd De landsadvocaat mr W Thorbecke trad in deze procedure voor den staat op mr Aug Philips Jr FEVILLETOIM UU iet DuiUci VII 89 Heeft mg die nietigheid inderdaad zoo aangegrepen P antwoordde de graaf met een minachtend gebaar Ik wenschte dat ik dien matroos nooit geaen had I Is hij nog altijd niet gevonden Neen nu zoeken de wijze heeren hem zelfs inlet meer Waar is Daniel Hier genadige heer zeide de kamerdienaar die op zijn zachto godruisohlooze wijze zijn meester gsvolgd was Waarom loopt gü steeds op de teenon Kont ge niet flink loopen opdat men jo hoort aankomen De zalige heer wildo dit niet Maar ik wil het Zeer goed mijnhoer de graat ik zal uw bevolen pvolgeu Dat verwacht ik Zog aan den rentmeester lat hij zich met eenige lieden naar hot meer begeeft do mannen moeten lange stokken medebrengen het T r de N R S Mij Het O M zal over vier weken oonclnaie nemen Ben allerdroevigst ongeval is Woensdag avond een familie nau do Raamgracht te Amsterdam overkomen De vrouw des huizes moeder van zeven kinderen die mot ylende koorts to bed lag heeft van het oogenblik dat tij even onbewaakt was gebruik weten te maken om het huis te ontloopen en is vdor hare woning in hot water gmprongen Hoewel hare vermissing dadelijk ontdekt werd mocht tusschankomst voor de arme zieke helaas niet mser baten Toen zg met dreggen opgehaald was bestond eenige hoop dat het leven nog niet gevloden was en werd de drenkelinge glings naar het gatthuis vervoerd Bij aankomst aldaar bleek zij echter onderweg bezweken te z jn Hartverscheurend was het om d smart van den vidsr aan te zien en van eenige der kleintjes die in bun naohtjaponnetjes het gebeurde s avonds om Dt n uren op straat om nuHitJa oiulen te roepen In The Financial News komt een uitgebreid verslag voor van de eerste algemeene jaarlgksche vergadering van de Sequah Company Limited die Vrijdag onder voorzitterschap van Mr Henry G Hemmerde to Londen werd gehouden Dit het verslag van den secretaris bleek dat tot nu toe agenten van de Maatschappij werken m Afrika Indié WeslIndie Engeland Spanje Nederland België en Amerika Het middel wordt overal goed gekocht Aan advertenlièn werd in dit eerste jaar uitgegeven ƒ 84 308 De netto winst bedraagt voor dit jaar ƒ 481 284 De preferente aandeden geven 14 pet de gewone 10 pet Ondanks de vele moeilijkheden met de regeeringen der verschillende landen waar de Sequahmiddelen vcrkrggbaar worden gesteld beslaat er over gerecht wil het meer onderzoeken Dit alles is mij een raadsel zeide Unica toenzg zich met haar broeder alleen bevond Ja mij ook antwoordde Kurt ik begrijp niet dat een politiecommissaris zulke dwaze vermoedenskan hebben Vermoedt hij dat er een misdaad is bedreven Natuurlijk I Dat slag van lieden vermoedtimmers overal misdaden I Maar wie ziu die bedreven hebben P vroegUnica den blik met spanning op baar broeder gevestigd die aan bet venster stond en naar den slottuin staarde Dat ia ook voor mij een raadsel De bosch wachter Von Hohenhauson wondde zich schielijk om zijn gezicht was nog valer geworden er lag iets spookachtigs in den blik dien hij zijn zuster toewierp Hoe komt ge daarop vroeg hij 00 man zwerft immers sedert eenige dagenhier rond en Daniol beweerde dat hij in het tuchthuis had gezeton Lieve üuiea een vermoeden 19 schielijk uitgesproken zeide de graaf op waarschnwenden toon men moet in dit opzicht zeer vooraiclitig te werkgaan Er is wel met leel aan verloren wanneereen man als die boschwachter weder naar het lucbthuis wordt teruggebracht maar treft de straf hora onschuldia dan Kurt dat ia immers in het geheel mijne be ADVERTENTIÊN worden geplaatH van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt de financieele uitkomsten alle reden tot tevredenheid München is het bierland bij uitnemendheid maar deze zoo geliefde volksdrank is in groote hoeveelheden gebruikt lang niet onschadelijk Dr J Sendtner die reeds vroeger een geschrift over den levensduur enz van zoogenaamde bierdrinkers had uitgegeven heeft nu oen onderzoek ingesteld naar de sterfteverhottding van het personeel der bierbrouwergen dat in den regel houdt van veel bier drinken Hiertoe bezigdo hy de sterfteregisters van München gedurende de laatste 30 jaren Het jaarlijksohe biarverbruik in geheel Duitschland bedraagt per hoofd i emiddeld 88 liter in Beieren 209 liter te Münohen in 1888 ruim 531 en in 1889 niet minder dan SAS liter Terwijl do levensduur der geheele bevolking van München gedurende de laatste 20 jaren ruim SS jaren bedroeg was die dor brouwers aldaar slechts 42 der bierkellners 42 en dio der bierkellnerinnen ongeveer 27 jaren Verder bleek het dat onder het personeel der bierbrouwerijen zeer vela sterftegevallen tengevolge van hartkwalen plaats vinden In de Amsterdammer leest men onder het opschrift Russische Joden het volgende Dinsdagmiddag omstreeks zes uur bracht de trein te Amsterdam een 40 tal ongelukkige menschen aan Het waren grijsaards en jongelingen vrouwen met zuigelingen aan de borst jonge meisjes en kinderen allen verdreven uit Rusland omdat zij van een anderen stnm zijn dan de czar De kleine bagage gelapte zakken van veelkleurige stof waarin ile nllemoodigste kleedingstukken werden achteloos op één sleeperskar geworpen on zwijgend zonder naar hunne eigendommen om te zien volgden de arme Joden den hner Schultz die hen bracht in een logement op den hoek van de Warmoesstraat en Lange Niezof Sedert Zondagavond veroljjven daar reeds 40 bannelingen die met ongeduld wachten op de boot die doeling nif t viel Unica hem verschrikt in de rede ik wilde slechte de mogelijkheid te kennen geven dat de boschwachter de misdaad kon bedreven hebben n reeds dit vermoeden kon de politie aanleiding geven om hem gevaugcn te nemen Wachtenwij de uitkomst van het onderzoek af Heeft men den matroos ormoord en beroofd dan moet hot gestolen gold den moordenaar verraden Baron Voi Buchenau was straks bij mij vervolgde de graaf op geheimzinnigen toon kunt gij gissen waarom Om u uit te noodigen Hij sprak er voor eenige dagen van dat hij eene jachtpartij wilde geven Heden heeft hij zijn oog op edeler wild gericht Ik begrijp u niet zeide Unica maar er moeattoch wel iets in den blik haars broeders liggen wat haar do beteekenis zijner woorden duidelijk maakte want zij sloeg verlegen de oogen neer Ik wil bet u zonder omwegen zoggen Hijheeft voor zijn zoon om uwe hand aanzoek gedaan Zeg mij nu ook zonder omwegen of Werner uwjawoord al ontvauïen Unica aloes lart aara de oosten op en een volle blijdo blik trof den broeder Waarom ïau ik het ontkennen dat ik hem 1 emiii antwoordde zij Misschien is hij voor meni e jon ïO dame te auehter en te ernstig maar ikcisch van het loven geen rumoerige genietingen voor mij heeft het leen prikkel van htt eene genot