Goudsche Courant, zaterdag 12 september 1891

voortdurend door hunne ingewanden gejaagd of als draaiden voortdurend stalen borstels in huu maag rond of ook als erden voortdurend in hun ingewanden parapluies opgezet Daarua kwam een tijd van heerlijke rust en grooten honger en ca vier weken was de genezing volkomen De volgende spgzen moeten gedurende de kuur worden gebeten leontbgt melkpap met augurkensla en pruimen 2e ontbijt gemarineerde haring met geslagen room Biefstuk iu violenstroop Middagmaal bosohbessensoep met radijsjes en gepeperde augurken zeelt in anijs gekookt reine claudes in azijn on olie reevleesch met bieslook suiker en kaneel chocüladopudding luet remouladosaus stroop met oude kaas Avondeten aardappelen met nanibuiensla gehakt met vaniHesaus den Minister van Slaat Victor Jacobs en bijgewoond door ongeveer 2500 personen waaronderde kardinaalaartsbisschop en al de bisschoppen van Belgic Mgr D Hulst lector der Katholieke hoogeschool van Parijs wees op de noodzakelijkheid dor ontwikkeling van de wetenschappelijke studie Hij wenschte dat overal Katholieke hoogoscholen zouden worden opgericht en weidde uit over het kwuad dat aan bet onderwijs in Frankrijk is berokkend door de wei Ferry van 1880 Hij kondigdo ten slotte aan dat in 189 1 in België eon oougres van Katholieke geloorden uit de goheele wereld zou worden gehouden De afgevaardigde voor Nederland dr Schaepraan behandelde het vraagstuk dor gilden en de middelen om die weder in te roeren in de moderne maatschappij Hij dood een hefligen uitval op do Fransche revolutie on verheugde er zich over dat de Paus de leiding dor sociale beweging in banden had genomen De heer Verspeyen redacteur van de Bion Public van Gent verkondigdo den lof van de laatste Pauselijke encycliek Hij deed oen beroep op don adelstand die zich te zeer vreemd houdt aan de maatschappolgke vraagstukken en dwasohjk alleen steunt zoekt bij zijn geslachtsboora s Avonds werd een groote werkliedenmceting gehouden welke werd bijgewoond door 3000 werklieden vele voorname parlementsleden verscheidene bisschoppen en afgevaardigden van workliedenroreonigingen uit de groote steden ran België In deze bijoenkomst werden de maatschappolgke rraagstukken behandeld Da algemeene vergadering van hel Congres word gisteren zeer druk bezocht Mgr Stilloraans bisschop ran Gent deed een beroep op do offervaardigheid in monschen en geld om de laak in den Belgischen Congo slaat te doen gelukken De heer Tondini een priester van de Grieksohe kerk voorspelde de spoedige rerzoening der Grieksohe en Bomeiuscho kerken onder den invloed van Leo XIII De hoer Cochin lid ran den Parijschen gemeenteraad zeido dat het Fransch Russisoha verbond do voorbode was van eene toenadering tusschen Frankrijk on de Kerk Do heer Dosoamp David hoogleeraar van Leuven hield eene lofrede op de in Afrika aanvaarde taak Hij noodigde Frankrijk dat tegenwoordig in Europa moer geïsoleerd is uil zich in Afrikj niet af la zondereu en hot werk van Leopold II niet te belemmeren Langdurige toejuiching Do pastoor Claoys lid van de Vlaamsohe Academie ontwikkelde de noodzakelijkheid voor de besturende klassen in België om zich gemeenzaam te maken met de rlnamsoho taal als middel ran propaganda Deze redenaar ontving bg het verlaten der tribune de gelukwenschen van den kardinaal aartsbisschop en de bisschoppen van België terwijl de vergadering hem eene oratie bracht De abt Winterer lid ran den Dnitschen Bgksdag zeido dat hot gevaar ran den kant der socialisten groeier is dan men orer hel algemeen gelooft De spreker weidde uil over de groote beteekenis ran hot socialistisch congres te Brussel dat millioSnen werklieden rertegenwoordigt en woar de christelijke boscharing wordt gesmaad Het is dus tusschen het socialisme enhet Christendom tusscheudeomwentelingsgezinde proletariérs en de rustlievende arbeider dat de worsteling zal plaats hebben De spreker eindigde met een krachtig beroep op handelen men bepale zich niet tot woorden Da zitting werd te 8 i uur opgeheren na roorlezing van een telegram van den Paus in antwoord op bet adres van het Congres Naar het heet heeft de sultan een commiaaie benoemd waarin ook de mini ter justitie Riza Paoha zitting heeft teneinde den gevallen groot vizier Kia milPacha Ie verboeren Het onderzoek geldt in de eerste plaata de geruchten over de samenzwering welke Kiamil tegen het leven des sultans zou hebben gesmeed Voor zoover bekend bestaat hiervoor geen ander bewgs dan dat wegen een gebrek aan de leiding op zekeren avond al de gaslampen in het paleis van den sultan uilgingen Er werd een onderzoek ingesteld en hiervoor waren samenkomsten noodig tusschen de verschillende hofbeambten Een van Kiamils vijanden behoefde de aandacht van den sultan slechts te vestigen op deze bijeenkomsten en do samenzwering was gereed Overigens wat de Dardanellen quaestie betreft blijkt het nu dat alle Rassen nog jiet eens tevreden zgn met de Russisoh Turksche overeenkomst De Panslavisten verlangen dat de Dardanellen opengesteld zullen worden voor alle Russische schepen zonder onderscheid Een der Poterburgsche bladen had zelfs medege leeld dat dit inderdaad hot geval was maar later bleek dat de overeenkomst alleen belrekking had op de vaartuigen der vrijwilligorsmarine Vandaar dat ten slotte de organon der Panslavisten zich nog teleurgesteld betoono n Onmiddelgk na zgn komst Ie Munchon is keizer Wilhelm met prins Luitpold don prins regent naar Iu het voorhuis van den Kónigsbau te Stuttgart werd eenigen tijd geleden eene klok tentoongesteld die de aandacht overwaard is Hot beroemde uurwerk in don Dam te Straatsburg heeft als model gediend maar deze klok is fraaier on van meer samengestelde constructie Zij is in 5 jaren tijda vervaardigd door August Noll een VVurtomborgor Uitgevoerd in schooncn renaissance stgl en van notenhout bezit zij eene hoogte van 3 5 M eene breedte van 3 M en eene diepto van 1 M hate naarde wordt geschat op ruim 40 000 gulden De klok wijst de seconden minuten kwartieren uren dagen weken maanden jaren raet iuachtnoming der schrikkeljaren en enkele feestdagen tot het einde van het jaar 0999 aan Op verschillende tijdstippon van den dag on van het jaar treden automatisch werkende figuren op en nu en dan laat zich muziek of speelwerk hooren De dagelgksche wenteling der aarde om hare as en ook ie loop der maan worden voorgesteld Het hoofdwg zerblad geeft den normalen tijd voor de plaats waar de klok zich bevindt terwijl deze op 16 uevenwijzerbladen voor even zooveel verschillende plaatsen der aarde wordt aangeduid De schgnbare loop der zon wordt aanschouwelijk gemaakt en hierbij is ook de verschillende lengte der dagen in aanmerking genomen Dit laatste wordt bewerkstelligd door een schuiver die gedurende het eene halve jaar elke minuut eeu weinig naar boren en het andere halve jaar naar beneden wordt verplaatst Door vernuftige inrichtingen treden de datums der maand de namen van de dagen der week de maanden met hare bemelteekons en op 4 plaatjes de ogfers van het jaartal op het juiste oogenblik te voorsahgu Bovendien heeft de kundige vervaardiger inrichtingen aangebracht waardoor hij alle werkingen der klok in 16 minuten kan laten zien en verklaren Qe heer G Stam sohrgft aan de Statidmrii het volgende over den toestand onzer landgenooten iu Argentinië Daar ik voor eeaige waken uit de Argeulgnsohe Bepubliok terug ben gekomen zoo wensch ik u gaarne eenige bgzonderhedon mede te deelen om een denkbeeld te geven van den toestand onzer landgenooten en mgn eigen ervaringen Toen wg voor twee jaren in Buonoe Ayre aankwamen mocht het ons tamelgk wel gelukken aan werk te komen Doch nadat iu Juli 1890 de Bevolutie losbrak was het gedaan Alle fabrieken en groote werken stonden stil zoodat men geen werk meer kon bekomen En waar nog eenig werk was te vinden was er toch voor oen Hollander geen aankomen aan Zoo varvielen de meeste huiagezinnen tot armoede en waren bgna genoodzaakt wilden zg het leven houden iiaar de kloosters te gaan om het overgatcholen eten te gaan halen dat bgna oneetbaar ia Alles was daar maar dooreengebutst o a sinaasappelen viscbgraten soep enz En hierom moeteu zij nog rechten zoadat zg er soms met een bebloed gelaat van daan komen Vervoegen zg zich bg den Consul den heer Van Biet en vragen zg hem om hulp dan krijgen zg eenvoudig ten antwoord daar kan ik nieta aandoen of wel hg stourt hen over de rivier vier a vgfhonderd mgl ver van waar men zeldon of nooit terugkomt Komen zij in de Kampen aan dan moeten zg hard werken zander dat zy eenig geld ontvangen Z moeten maar tevreden zgn met een weinig eten voor niet me r dan 39 cents waarde Het mocht met mg iets beter gaan daar het mg mocht gelukken met mgn vader geplaatst te worden op een gsfabriek Ik hob daar i maanden gewerkt als machinist toen ik op den morgen van 18 Februari een ongeluk kreeg Het was s morgens om half vijf ik had reeds 25 uur gestaan en zou om 6 uur afgelost worden toen ik door vermoeidheid en door den stank van de ammoniak bewusteloos ben geworden en toon met mgn linkerarm en mijn hoofd tusschen het kararad van de ammoniakpomp ben gevallen zoodat mijn arm na verloop van vier dagen moest afgezet worden h n brengen zal naar het beloofde land naar Amerika I vaar elk denkt werk te tullen vinden De lange tafels in vooren achterhuis waren beladen met schotel vol brood en haring en als uitgehongerd vielen zij die pas uit Bremen MWii aangekomen op het voedsel aan om het in eenige minuten te verslinden Weer e n nieuwe voorraad werd binnengebracht doch vóór de waard en zyn helpers de borden nog hadden neergezet waren zy leeg De mannen vochten letterlyk om eten te vermeeateren voor hunne gezinnen en de moeders stopten de boterhammen weg onder haar doeken of zelfs in haar zakken opdat de kleintjes ook iets zouden krijgen De haringeo werden met graat en al verorberd doch de boter bleef onaangeroerd want deze was niet koicher zuodat het brood droog of bestrooid met wat suiker naar binnen ging Toen de honger gestild was en dit duurde vr lang stonden de meesten op om in een boekje te gaan rusten ea dommelen om de verharende kleeren te lappen of om brieven te schrijven aan achtergelaten vrienden en betrekkingen Enkelen voegden zich bij hen die vroeger aangekomen thans in een klein laag vertrek achter de tapperij op lange banken bijeen aten Het povere licht van etn petroleumlamp werd nog verzwakt door den damp van scherp rieke ide cigarettes oen dutfe lucht van knoflook en vuil linnengoed maakte de atmosfeer drukkend en moeilijk om in te ademen In een hoek zat een oud moedertje met een verlohrompeld gelaat en witte haren Om het hoofd droeg zy een zwarten doek en haar hoekig lichaam waa gehuld in een geelzijden japon met langen sleep dia misschien op een ba in Petersburg de bewondering van vele schoenen had opgewekt Twee tranen gleden uit de ooghoeken langs de diepe voren van het gezicht Het ongelukkig vrouwtje was alleen gescheiden en ver verwijderd van allen die zy lief heeft Hare gedachten hielden zich zeker bezig met haar oenigen zoon en diens gezin bij wien zij zooals een barer stadgenooteu vertelde den laataten tijd inwoonde Man vrouw en kinderen waren aan de mishandelingen in naam der wet ontvlucht Zij waren overge token naar Amerika Voor de reiskosten verkochten zq alles wat hun eigendom was en nog ontvingen zg niet genoeg om de moeder mede te nemen Deze moest achter blijven en op haar ouden dag met bedelen den kost verdienen totdat een rijk geloofsgenoot haar in staat stelde haar lievelingen na te reizen Zal zij ze echter in het groote werelddeel terugvinden Een aardig kindje met mooi blond haar ea eengroezelig gezichtje zat naast haar en vlydo hethoofdje op den schoot van het oudje Deze knaapwas de zoon van eene vrouw die in druk gesprek was gewikkeld met haren vader een langen mageren grijsaard met donkere oogen en een gebogen neus De vrouw sprak met vuur over hare plannen InAmerika zou zy vrij zijn en haar man die reeds eenpaar maanden geleden naar New York wa vertrokken verdiende thans reeds zooveel dat hij den overtocht voor zijn vrouw en de drie kinderen had kunnen j bekostigen Gelukkige toekomst Minder opgewekt was een knaap van 16 jaar door het comité in een nieuw pak gestoken De vader van den armen jongen was naar Siberië verbannen en zqne moeder was twee maanden geleden van kommer n gebrek bezweken Een oom had zich over den in het andere to gaan an den schuimenden beker tot den bodem te ledigen Ik eisch van mgn echtgenoot een trouw edel hart een standvaitig karakter en een gemoed dat voor bet goede en ichoone ontvankelijk i En dat alles vind ik immers in Werner vereecigd Dan lieve Unica wensch ik u van ganscberharte geluk met deze verbiatenis zeida Kurt tervqlhij zijn zoster omhelsde en haar op hM voorhooUkuste Mgne toestemming heeft hy reeds bij zalmisschien nog heden komen om bet jawoord te halen Ik heb hot u immers vooruit gezegd mijnwaarneming heeft mij dus niet bedrogen Unica wendde blozond het gelaat af En weet ge wat ik doen zal zoodra ik zqnbruid l en vroeg zij zacht Welnu antwoordde Kurt gespannen Ik zal hem den aatsten wensch van onzendierbaren vader mededeelen Baron Von Buchenau kent dien reedt Hebt ge hem den brief gegeven Wenschte gij dit niet Zeker Was de baron u niet terstond genegen Lieve zuster alles heeft twee kanten en alvorens men een besluit neemt dat voor het geheela leven van gewicht is moet men alles goed overwegen Alma kent mij slechts vluchtig eu ik wil niet datzq tot Ie verbintenis met mij door uiterlijke voord elen wordt rerlokti wanueei ik haar hart niet kan wees ontfermd H j neemt hem mede naar de Vereeuigde Staten waar zij beiden een nieuw leven zullen beginnen Toen de kastelein binnenkwam en vroeg of er ook zieken onder hen waren antwoordde een jong meisje met een rood zijden doekje over de gitzwarte lokken een schoon bruingekleurJ gelaat en donkerroodo koonen met een ondeugend lachje Neen wij zijn allen gezond zoodra wij Snslaud hebben verlaten Mijnheer zoo vroeg een bleeke magere jongeling van omstreeks achttien jaar manheer zijnde menschen hier allemaal Joden Wol uein antwoordde de waani met een deftig gezicht zgn Duitsch uitsprekende hoe kommen sie daa op hier wonen Christen eu Juden heel gezellig zusammen dat is hier alles gloioh Ist das alles emst viel de jongeu in en zijn oogen schitterden van verbazing Aber nein das ist ja unmóglich De waard hield echtei vol en ter bevestiging voegde hg er toe Ich bin auoh ein Christ Ach wie schön en alle aanwuzigen vonden hot even vreemd en hunne veiwondoring kende geen grenzen Ooh dan ie het een hemel hier in Holland riep een achttienjarige moeder uit die een paar maanden geleden gehuwd thaus van haar jongen oohtgeuoot was gescheiden Eeu Russische zeeman een sta iga kerel met een zwarten ringbaai d om de breede kin trok den herbergier naar zich toe vatte zgne hand drukte die en zei Mijnheer u moet in de HoUandsche kranten zetten dat de arme Joden het in Duitschland goed gehad hebben doch voor hetgeen de Hollanders voor hen doen kunnen zij niet dankbaar genoeg zijn Wij weten niet hoe wij het hebben De tegenstelling is ook zoo groot 1 Wilt u het in de kranten zetten En alle aanwezigen kwamen om den man toe staan Ja schrijf u het klonk het in het BossischDuitsch uit veler mond en dankbaarheid waa te lezen op elk gelaat Daar drong een jongmensoh naar voren en zeide Schrgf u dan ook in de kranten hoe die onmenschelijke keizer ona heeft doen Igden Ik woonde met mijn vader en mijn broeder in een klein dorp waar wij allen werkzaam waren op een fabriek van passementerieén Het kleinste aantal der inwonen was den Joodschen gods lienst toegedaan en de arma Israëlieten werden altgd door vervolgd Wij verdienden veel minder dan de Christenen en alles moesten wij duurder betalen Op zekeren dag wilde do bakker ons geen brood meer verkoopeiL of wg moeateu tienmaal zooveel betalen al de Oiristeaen Dit waa ons onmogelijk een dag leden wq honger maar s naohts brak onze lang opgekropte woede los Wg plunderden de bakkerij doch de soldaten achotao tien der onzen dood en onder de gevallenen waa ook mijn vader en mgn broeder Met een geUat door smart en woede vertrokken ging de jongeling verder rik moest vluchten ik liep dagen lang titgd maar voort want ik was bang om naar Siberië te zullen worden overgebracht Eindelgk kwam ik bg een vriend van mgn vader en die gaf mij geld waarvoor ik thans naar Amerika wil oversteken Door dit verhaal kwamen de tongen los Allen hadden avonturen beleefd en de vreeaelgke verhalen dia de waard moest aanhooren waren voldoende om eeu dik boek te vallen veroveren dan zie ik van deze verbiutettis af Hatzellde heb ik aan haar vader gezagd en kg ia het met mij eena Unica zag haar broeder vragend aan in hare trekken spiegelde zich eene zachte bevreemding af zg scheen dit besluit niet te begrgpen Ik vrees nog altijd dat Flora Romberg doorhare bekoorlgkheid u de meest gewentcbte partijvoorkomt zeide zg over bat antwoord dat Almau geven zal kon ik je immars spoedig sskerbeidverschaffen Ik verzoek n in deze aangelegenheid nieteerder een stap te doen alvorens ik het wenach antwoordde de graaf schielijk Flora Homberg kanik immers opk slechts vluchtig maar ge herinnert mij er aan dat wg aan deze familie ona bezoek nogschuldig zgn Mag ik je verzoeken mg morgen te vergezellen Zoo ge het wenscht beu ik er gaarne toebereid Het is immers geen offer wat ik van je eisch Een offer vroeg Unica schertsend Neen hoewel ik het niet kan verhelen dat de hernienwing van deze vriendschap niet met mijn wenschen strookt Ge zult zelf ondervinden dat Flora niet in onzenkring past Alma zal haar bittere uren bescheiden ook zij heeft een hekel aan coquetterie en wat baarniet bevalt dat geeselt zij met hare fijne scherpeironie onverbiddelijk Als juffrouw Romberg werkelijk een coquet Langzamerhand gingen de meesten naar bed want de groote vermoeienissen de angst de gejaagdheid die zg in de laatste dagen moesten doorstaan hadden hun lichaam en geest afgemat In het kanton ZUrich is onlangs door den heer Jacob Heierii archeoloog en professor te Zurich tussohen de Katzensee en t dorpje Kümlang in het Glatthal een oude pottenbakkerij ontdekt De overblgfselou van t vaatwerk waren niet zeer beduidend maar genoeg voor den onderzoeker om te bepalen dat deze poltenbakkorij dateert van het begin van het bronstijdperk d i dus van ongeveer 1500 jaar vóór Christus De heer Heiorli zal eene studie over zijue vondst openbaar maken Twee roovers in Californié lieten dezer dagen den sneltrein van Los Angeles uabg Modesto stilhouden De conducteur die in den eersten waggon was gezeten stapte zoodra de trein stilstond uit om te zien wat er aan haperde Nauwlijks echter zagen de roovers hem met de lantaarn in de hand aankomen of zg bevalen hem oamiddellgk terug te keeren Daar hg niet gehoorzaamde werd er op hem geschoten De conducteur blies daarop zijn lamp uit en stapte in zijn waggon Twee geheime politieagenten Harris en Larson genaamd die zich toevallig onder de reizigers bevonden gingen nu naar buiten om de roovers in hechtenis te nemen en eerstgenoemde loste zelfs aanstonds zgn revolver De roovers schoten echter terug en troffen Harris mot twee kogels in den hals en een in het voorhoofd Vervolgens dwongen de roovers den machinist een flambouw in de hand te houden terwgl de stoker onder bedreiging dat hij anders zou worden doodgeschoten de deur van den postwagen moest openbreken De ambtenaar en zijn bediende werden middelerwgl uitgeuoodigd de deur vrgwillig open te achniven Zij weigerden echter hardnekkig ofschoon beloofd werd dat hun geen leed zou wedervaren Eindelgk werd een bom tegen de deur gelegd Nadat deze ontploft was bleek het gat dat geslagen waa groot genoeg om een man door te laten Intusachen openden da ambtenaar on zgn bediende zulk eon hevig vuur op de roovers dat laatstgenoemden niet durfden naderen en zich ten slotte terugtrokken De geheime politie agent Harris verkeerde in gevaar van sterren Zoodra men te Modesto de tijding van deze aanranding ontving werden met een sneltrein zes gewapende mannen gezonden om da roovers op te sporen Eene nieuwe geneeswijze van maagziekten maakt lagenwoordig in San Fraucisoo veel opgang De ontdekker dezer kuur dr Kuddelmuddel een jong dokter heeft met da toepassing hiervan bg patiënten die door andere doktoren waren opitegeren de meeat verrassende resultaten gekregen Volgens igu opvatting moet men een koppige maag die niet meer wil behandelen zooals men in Brazilië een wild paard temt door bet op den rug te springen en het voort te jagen tot bet van vermoeienis neerzinkt en zich in dec macht van den ruiter overgeeft Men moet de maag door de dolste gerechten tot woede brengen en daarmede niet ophouden voor zg zich itrgdeusmoe overgeeft De uitslag schijnt verrassend doch da patiënten schilderen de eerste veertien dagen ala aan verachrikkelgka i d ai Ze hadden een gevoel ala werdan ontelbare ratten links en rechts bgteode meisje ia wat ik niat vond dan zal deze ironie voor haar heilzaam zgn antwoordde da graaf Wie ia die jager daar beneden Kent ge k in niat matft vroeg Uoioa naarhel veaater gaan4e Ik herinner mg niet Haekert Hg waa tmmeM reeds destgda indienst van baron Von Bnchenau Den naam herinner ik mg wel maar den manhad ik niet herkend hg is zeer oud geworden Hatsohgnt mg trouwens een vreemde onaangenameschutter te zgn een soaber gezicht een dier gelaatstrekken waacbg zelft de kunst van Lavater zou tekort geschoten zgn Alma roemt hem Uj moet zeer trouw zijn Daar komt baron Warner riep de graaf levendig terwijl hg van het venater terug ging Een mooi paard van edel ras I Komt Alma niet mede vroeg Unica Neen zooals ik zie niet Verontschuldig mgeen oogenblik Zonder een antwoord af te wachten spoedde do graaf zich naar buitea toen bg in het portaal kwan stapte de baron juist van het paard Vooral mijn hartelgken gelukwensoh zeide ds graaf zacht terwijl hij den slanken man met dsovollen baard en het ernstig goedhartig gezicht dehand reikte Unica verwacht u reeds Toen ik twee maanden in het hospitaal had gelegen en bijna hersteld was vervoegde ik mij bij den directeur van de fabriek om te vernemen wat zg met mij zouden beginnen doch het antwoord was dat zij er uiots aan kondon doen zij wildon mij mot 500 dollars in papier afschepen Ik wilde dat echter niet aannemen on vervoegde mij bij den consul den heer Van Biet Uoze zeide weder dat hij or niets aan doen kon Hij stuurde ons naar een advocaat die goed Hollandsch sprak Do advocaat zeide dat hij zou bewerken dat ik 15 a 20 duizend dollars ongeveer ƒ 10 000 kon eischon iudien ik getuigen kon bijbrengen Ik had drie getuigen Ilij zoide echtor niets te doen voor ik hem eerst 70 dollars had roorgeteld Ik kon dit niet doen daar hot al bgna 8 maanden geleden was dat ik iets verdiend had Hij zeido dat ik dan maar naar den consul moest gaan en vragen of hij er borg voor stond wijl hij als bet proces was afgoloopen het toch weder zou ontvangen Doch de heer Van Riot wildo zich in t geheel niet met de zaak bemoeien Zoo was ik eindolgk verplicht mij met 600 dollars in papier te laten afschepen d i een waarde van 300 gulden Hollandsch Daar ik niet meer in staat was om to werken en mgn vader zonder betrekking was geraakt wilden wij zoo spoedig mogelijk eer naar Holland terug daar anders ons de grootste ellende te wachten stond Wij kwamen in kennis met iemand die zeide dat hij agent was van een stoomboot maatschappij en dat hij ons op oen goodkoope wijze naar Antwerpen zou weten vfQ te helpen Den volgenden dag moesten wij maar bg hem komen om met de kapitein te spreken Wij kwamen en ons werd mtdegodeold dat wij roor 200 dollars mee konden gaan en dal wij dan tegelijk maar zouden betalen Wij vertrouwden het nog niet goed on begaren ons naar den consul Wij vroegen hem wal hij rr van dacht en lieten hem de kaarten zien De consul zeido dal die kaarten goed waren en dat wij niets te vreezen hadden zoodat wij alles betaalden Twee dagen later gingen wij heen om te zien waar het schip lag maar or was noch kapitein noch schip te vinden zoodat wij deerlijk bedrogen waren Wg gingen naar den consul eu vertelden het hem en vroegen hoe wg daar mede aan moesten De heer ran Riet begon te lachen en zeido dat wij maar niet hadden moeten betalen hij bemoeide er zich niet mede Daar konden wg mede heengaan Wg vervoegden ons bg de maatschappij der Belgen om raad waartoe zg dadelgk bereid waren Dio heeren hebben al het nogelijke voor on gedaan zoodat wij voor 300 doUais met een Fransche boot mee konden tot Duinkerken Velen onzer landgenooten zijn in Argentina reeds van armoede en ellende omgekomen Anderen die met rol hoop en met sohoone beloften het land I ingingen om te boeren kwamen na verloop van een jaar weder iu Buenos Ayres terug half vergaan ran armoede en ellende De vrouwen met do petten ran de mannen op het hoofd en met hunne jassen aan om haar lichaam te bedekken De mannen liepen blootshoofds en hareloo daarbg Daar tg in hel binnenland geen geld ontrangen hadden woaste zg onder den hlooten hemel slapen of wtl in leage spoorwagens waaruit zg echter wannour men hen ontdekte rerwgderd werden Zoo lieten zg zich tsaar weer verscheidene honderden mglen het land insturen dan hadden zg ten minste te eten en een dak Toen ik 16 Mei op de boot ging om te vertrekken deden vele mijner vrienden met wie ik gewerkt had doch die allen uu zonder werk waren mg uitgeleide Zg zeiden dat ik ala ik weer in Holland kwam het toch bekend moest maken opdat er spoedig hulp mooht komen Zg wisten niet wat ander van hen en hunne gezinnen worden moest Wgl nu de heer Van Riet zich in t minst niet wil bemoeien met de belangen van onze landgenooten zooals de buiteulandsohe consuls en maatsohappgen dat doen ja wgl het hem zelfs te veel is hun met raad of invloed bg te staan zoo neem ik de vrijheid deze feiten ter algemeene kennis te brengen opdat de beklagenswaardige toestand onzer landgenooten mooht bekend worden en zg uit hun ander hopeloozen nood worden rerlost Tot zoorer de oorrespondent ran de Standaard die daaraan het volgende toevoegt Deze mededeelingen gevoegd bg het treurig nieuws dat da laatste dagen reeds uit dit land van bedrogen hoop tot ons kwam kunnen tot geen andere gevolgtrekking leiden dan dat hier geholpen moet worden spoedig en afdoend Eu is de houding van den Nederlandschen consul in borenstaande en in misschien nog wel andere gevallen werkelijk geweest zooals hier gemeld wordt dan is dio houding erger dan onverantwoordelijk I Bniteolaodscb Overzicbt De algemeene vergadering van het Katholiok con gres to Meohelen werd Woensdag voorgezeten door