Goudsche Courant, zaterdag 12 september 1891

mt het DuUtei VII 80 Op het gelaat van den jongeling zweefde een vioolijke glimlach Ik dank u antwoordde hg de schoonste droom van mgn leven beeft zich nu verwezenlgkt Laat mij een oogenblik het schoone paardbeschouwen ik heb zelden zulk een prachtig diergezien Da baron was blijkbaar gestreeld terwijl de graaf hst paard beschouwde dat een rgknecht eenige malen heeu en weer leidde Eenige woorden over het ras en de afkomst van t dier werden gewisseld daarna viel de blik van im graaf als toevallig op den jager van den baron Wacht gij op uw meester f vroeg hg In het lot is hij niet meer ge zult hem aan het meervulden Dank u zeide Hackert kort aangebonden Waarschgnlijk had de graaf de woorden nauwelijks gehoord hg legde zijn arm in dien van den baron n trad met hem het slot binnen het terrein gereden waar de Beierache troepen gereed standen De keizer reed langs het front en bezichtigde de soldaten die hom met een algemeen Jloci ontringan zeer aandachtig De houding der troepen en het marcbeeren was voortrelTelijk zoodat het meer dan oen vormelijke beleefheid was toen de keizer zgn groote tevredenheid betuigde over de Beiersohe oldalen Ben talryke menigte woonde het militaire schouwspel b j en daverende toejuichingen weerklonken toen de bejaarde prins regent zich aan het hoofd stelde der troepen en het gehoele Beiersche leger voorbij den keizer geleidde De Münchenaars trouwens begroetten den keizer waar hij zich in het openbaar Tertoont nfct groote geestdrift Ue gehoele ontvangst welke den oersten Duitschan keizer die Munchen bezoek aldaar tena deel valt bevestigt het oordeel der bladen dat vnn het particularisme in Beieren geen gevaar voor de Duitsche eenheid te vreezen is De verbodswet tegen het verknopen van sterke dranken in den staat Kansas beantwoordt geenszins aan hare bestemming Zg berust op een artikel in de constitutie van dien staal dat in November 1880 mat 92 302 stemmen tegen 84 304 goedgekeurd en waarin bepaald wer f het bereiden of rerkoopen van bedwelmende dranken zal in dezen staat verboden zijn behalve voor geneeskundige wetanscbappelijko en werktuigkundige doeleinden Een jaar daarna werd de wet die het uitvloeisel van dit grondwetsartikel was in werking gebradit En thans verklaart de heer £ Leonardson Sldte organker Prohi èiitonparlij in een openbaar gemaakton brief frdat er op dit oogenblik in den staal Kansas meer sterke drank verkocht en gedronken wordt dan op e nig tgdstip vóór de goedkeuring van het grondwetsartikel Hij geeft op dat er te Leavenworth met 19 768 inwoners ongeveer 150 Salooiu dranklokalen en 4 verkoopplaatsen van drank in het groot zijn dat er te Atchison met 13 963 inwoners 130 Saloon gevonden worden alsmede eene brouwery waarvan het bier op straat aan eenen wagen verkocht wordt dat nagenoeg alle steden van eenige beteekenia inkomsten trekken uit eene belasting op de Saloox en dat de kleinere plaatsen het voorbeeld van d groote beginnen te volgen Het einde van den brief van den Stateorganüer is natuarlgk een alarmkreet en de betuiging dat indien er niets gedaan wordt om da oogen van het volk t openen voor de waarheid het scboone Kansas spoedig geheel onder de macht van de a2ooiuzal ttaan Dus nog maar weer nieuwe wetten en verbodsbepalingen Tot recht verstand van het hier gemelde dient in aanmerking genomen te worden dat tegen het bier even scherp als tegen alle andere geestrijke vochten de stnjd der afschaflers in de Vereenigde Staten gericht is Dit heeft zijne redenen Moet in het algemeen van de sterke dranken in Amerika getuigd worden dat ze een veel sneller veel onmiddellijker en veel verderfelijker vergift zijn dan de Europeeache ook het bier bevat daar te lande bestanddeelen die het weinig minder gevaarlijk maken SCHCjTTERSRAAD Bij vonnissen van 10 September zgn veroordeeld wegens zich niet tgdig voor de Schutterij doen inschrijven in eon boete van ƒ 0 50 S A V h A H C M S T ï d H J V en W G M v B in een boete van ƒ 1 E V J B en J C B wegens plicntverauim 3 malen gepleegd 1 onverschilligheid tegenover den In Luit fung Adj 2 voorgewende ziekte 3 ongepast gedrag tegenover den Offic van Gez L W L in twee boeten van 10 en eene van ƒ 5 en allen in de kosten PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 7 40 35 Geimperteerd fust ƒ 7 60 Januari Februari le ering ƒ 7 40 36 Septemberlevering ƒ 7 30 October levering 7 35 November en December levering ƒ 7 40 ADVERTENTIÊN LÏNDliAlï 2S J ARIGE @ Hit v i nt ging TAN KRIJN JOHANNES dk BEUN EN ADRIANA DE HOOP Gouda 12 September 1891 Kattensingel Q 79 Ondertronwd 0 F FREVEL IN A M L BDIJZE B eSr öeptember 1891 Hnnne dankbare Broeders en ZoBtera Aankondiging BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Stolmjk doen te weten dat de Benedenkerkscbe baisweg Soordxijde wegsni herstellingen aan de bmg orer de Ringraart der Verreening volgens macbtiging door de Gedeputeerde Staten van Znid Holland zal GESLOTEN zijn voor het verkeer van Rfl en Voertuigen en Vee van den 14 tot en met den 26 8BPTBMBJEB 1891 De Benedenkerksche bnisw Znidzgde blgft voor het verkeer geopend Stoltofjk den 10 September 1891 N DOGTEROM J C KROON Weth L S Burgemeeêler Waar koopt men de beste Koffie Toor O per S 0 8 bij J F Herman Z Tien lew Iemand zgne eigene Zaak drgvende wenschte daar wat bg te verdienen door afin PUPENTABEIEAÏÏT te TEBTEGMUWOOBDIOEN iu Rotterdam Adres onder No 2137 aan het Bnrean dezerCourant StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na voorschrift van den kon Universiteits Prot Gehm Ho ad Dr Harless Bonn hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten 1 heeschheid en aandoening der ademinggorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme 1 en koude lucht is t bijzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pa es k 25 cent Alom verkrijgbaar DE AFSLAG te REEUWIJK en de samenvoeging der perceelen zal plaats hebben op WOENSDAG 16 SEPTEMBER 1891 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Harmonie aan de Markt te Gouda De perceelen zgn te samen in bod gebracht op 37680 Nota s behelzende de specifieke opgave der voor ieder perceel geboden sommen zgn even als alle verdere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris G C FORTÜlJN DROOGLEEVER te Gouda OPENBARE TIHKOOPIVG te GOUDA op MAANDAG 28 SEPTEMBER 1891 des morgens te elf uren in bet Koffiehuis HasMONiE aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER ran IS E7M EN mil allen staande en liggende te Gouda en wel 6 in de Vierde of Baggnenkade Wgk B Nrs 414 tot en met 419 Allen bg de week verhuurd elk voor 1 26 5 achter de Vest langs de Tnrfsingelgracht ingang Booikade Wgk O Nrs 147 tot en met 151 Allen bg de week verhuurd Nrs 147 tot 150 elk voor 1 30 No 151 voor 1 20 En 4 in de Messemakerssteeg aan den Raam Wgk O Nrs 457 tot 460 Allen bg de week verhuurd Nrs 457 tot 459 voor 75 cents en No 460 voor 80 cents De perceelen zgn de 3 laatste weikdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 4 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUUN DROOGLEEVER voornoemd Met 1 of 15 NOVEMBER biedt zich aan in een klein gezin zonder kinderen een burger BCITEiMEISJE goed kunnende koken 26 Jaar oud P G van goede getuigen voorzien Er zal meer op een goede behandeling dan op hoog salaris gelet worden Brieven fr letter P aan den Boekhandelaar P J VAN DKB LINDEN te Alfm Alom te bekomen DE rnmi MIE of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der cartonteekeningen eoz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabctb P r ij s 80 Cents A BRINKMAN Gouda Snelporsdruk van A Brinkman k Zoon 1801 N 4630 Maandag 14 September GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant eschiedt dagelgks met uitzondering van Zonn en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Akoaderlgke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels Ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertantiën gratig opgenomeji in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Oe Inzending ran advertentlön kan gesohleden tot eén nor des namiddags van den dag der uitgave van Leeuwen en de heeren D Bos en A Heemsbergen viert eens grooteren wedstrijd te doen plaats hebben Tevena herinneren wjj hen die noi lid van genoemde vereeniging wenschen te worden met het oog op het 25 jarig beataan dat in oene vergadering der leden beslaten is dat zg die zich na 1 Januari 1892 aanmelden eene Nitr van f 2 50 moeten betalen D Bos Wi deze Conrant behoort een Ityvoegsel Werd dezer dagen als eene zeldzaamheid gemeld dat een 82 jarig man de afdeeling Delft vertegenwoordigde op den kolfwedstrijd te Haariem te Zovenhuizen kan men geregeld elke week een oudatrgder drager van het metalen kruis oud 88 jaren zien kolven BINNENLAND Op de Alg TentoonslelKng der Hollandsche Maatschappij van Landbouw te Alkmaar is de Hejgstenvereeniging Zevenhuizen de 2e prgs toegekend voor zware dekhengsten van vreemd ras geboren in 1887 of vroeger voor koetspaarden Dinsdag avond is te Vlist na een zeer smartelijk lijden overleden de heer J T Kutelijn die sedert 2 Septemlier 1879 de betrekking van gemeente ontvanger aldaar heeft waargenomen GOUDA i September 1891 De heer T J Heiueman predilcapt te Alblasserdam heeft voor het beroep naar de Ned Herv Gemeente alhier bedankt Met machtiging van H M de Koningin Begente zgn o a de volgende wetsontwerpen ingetrokken de legerwet en de daarmede in verband staande ontwerpen bepalingen ter uitvoering van art 18J der grondwet staat van ooriog en beleg wijzigingen in de wet op de rechterigke organisatie bepalingen tot waarborging van de vrge beschikking door werklieden over verdiend loon regeling van het faillissement en de surséance van betaling herziening dor algemeens regels ten aanzien van de plaataelijke belastingen By den Provincialen Sohietwedatrijd te Botterdam toitchen Wearbaarheidaof Scherptoh uttersVareeni Vareenigingen en Korpsen ia heden in den KorpMredatrijd de ie PriJB lijnde een zilveren medaille met diploma behaald door de Ooudsohe Weerbaarheid Vereeniging vBnrgerpligt Woensdagmiddag liet de koeeht van den broodbakker D in Bozendaal te HMattsoht even het paard alleen staan om brood bg e n landboDwer te brengen Het paard maakte van dat oogenblikje gebruik om eenig gras aan don dijk te eten Het dier achijnt zeker te ver gegaan te zg n want bij de terugkomst van den knecht lag paard wagen en brood aan den kant der sloot Alleen de wagen waa een weinig beachadigd De vereeniging Oninjs NsHan te sGrarenhage behaalde den In prüa verguld zilveren medaille de weerbaarheidsvereeniging te Tiaardiogen den 3n prija bronzen medaille Bij de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkieadistrict Amsterdam zijn uitgebracht 6090 geldige stemmen Gekozen is de heer W K M Vrolik Uitraal met 8822 stemmen De heer P Strater ullramontaan had er 1020 de heer mr Th Heemskerk antirevol 977 en de heer h Tindal radicaaT 745 In het kiesdistrict Hoorn werden 2464 stemmen uitgebracht geldige 2462 Daarvan verkregen de heeren P B J Perf lUeraal 968 mr M W F Treub radicaal 860 mr A F Vos de Wael idtr montaan 504 enz £ r moet dus eene herstemming plaats hehbea tusschen de heeren Ferf en Treub In het kiesdistrict Smmen werden 1024 geldige stemmen uitgebracht Gekozen de heer dr Boeasingh Gisterenavond zqn ten nadeele van de StearineKaaraenfabriek alhier ontvreemd i vaten en ééa zak mM duigen De dieven D i 8 kuiper aanopgem lde fabriek en H B lohipper eveneens varende voor die fabriek zijn op heetordaad betrapt fsvoiden De ontvreemde voorwerpen zgn bereids99f de politie in bealag genomen tenvgl prooesverMsl wordt opgemaakt Donderdagochtend had te Zevenhuizen eene ringrgdeiij plaats op tweewielige rgtuigen Vgf en twintig poartjes namen aan den wedstrijd deel De prijzen bestonden voor de dames uit een bouilloir een olieen szijnstel en een suikeratrooier en voor de heeren uit een stel rgtuiglantarens eene paardedeken en eene zweep De prijzen werden gewonnen door de dames D Paul Bos J van Zolderen en Blgkens achterstaande advertentie heeft Zondag 20 September de jaarlijkache Sehietwetstrg d plaats van leden der Weerbaarheids vereeniging Burgerpligt Werd vroegere jaren twee dagen aan don weditrgd besteed dit jaar zal deze slechts déa dag duren Het voornemen bestaat om het volgend jaar wanneer genoemde Vereeniging haar 25 jarig besUan FEVILLETOm VIII Beimann honend Dus om hem zgt ge hier De jager Hackert scheen de opmerking dat hg zijn meester aan het meer zou aantroffen ala een bevel te beacfaouwen om zich daarheen te begeven want hij stapte door den tuin naar het park zijn sombere gelaatstrekken het beven zjjner lippen on ds vlammende blik zgner oogen deden vermoeden dat het bevel hem groote ergernis veroorzaakte Hg was een rijzige gestalte en enkele grgze haren in den baard bewezen dat de mannelijke leeftijd tot het verledene behoorde Hg zou ondanks zfjn grijze haren nog altgd een knappe verschijning in deengsluitende groene uniform zijn geweest wanneer niet het sombere gezicht zooveel weerzin had verwekt In het park aangekomen week hij van den hoofdweg af om op een zgpad het doel van zijn tocht schielijker te bereiken en hij kon ongeveer het midden van hot park bereikt hebbeo toen eensklaps van achter een reusachtigen beuk een gestalte te voorschijn trad die den jager ontsteld deed terugdeinzen Hackert zeide de vagebond bedaard De jager trad naderbij zgn blik rustte een poos doordringend op de in lompen gehulde gestalte Ja gg zijl het Eeimaun antwoordde hg Beeds voor eenige dagen zag ik je en herkende jeterstond maar later twijfelije ik toch weer ik kan mij niet voorstellen dat en waarom je teruggekeerd zoudl zijn Is een ander ook niet teruggekeerd vroeg Meent ge dat ik mg n arm kind vergeten heb P Herinner mg niet aan Anna zeide de jagerbarsch aan het goheele ongeluk draagt gij alleende achuld Werkelijk Ik alleen f De graaf was natuurlijk in zijn recht het meisje was immers maar dedochter vas een armen koddebmr van een slaatdie bij alles zwijgen moest En omdat de arme koddebeier niet gezwegen heeft omdat hij zijpwilde handhaven wordt de geheele schuld geworpen Zoo staan do zaken niet antwoordde de ge legt ze verkeerd uit Ik beminde Anna en naar hare hand weet ge nog welk antwoord ge inggageven hebt Anna wilde ja niet Omdat de graaf tusschen mij en haar stond Was dat mijn scbnIdP Ja Beimano het was uw schuld Gij zeidemij in het gezicht dat ze te goed waj voor eenarmen jager Wil je daarmede beweren dat ik op den graaf gerekend had Neen maar wel beweer ik datje het ongelukdoor je kinderachtigeti hoogmoed veroorzaakt hebt zeide de jager Je kon tegen mij niets hebben jehadt mij het meisje gegeven met den graaf was ikhet wel eens geworden Later was het te Iaat ea