Goudsche Courant, maandag 14 september 1891

Hooge Cfouwe C 252 3e huis voor de Peperstraat GOUDA rVederlandsche Fabriekanten vereeiiig iiig Hoofdkantoor sedert 1849 gevestigd te Amsterdam Wegens ontbinding der Vennootschap moet geheel onze enorme voorraad Witte Linnen Damasten en Katoenen Goederen worden uitverkocht in den kortst mogelgken tijd Met t oog op onze talrijke afnemers in Gouda en omstreken hebben wij besloten een verkoop te houden in üOüDA Een gelegenheid als deze wordt te zeldzamer wanneer men in aanmerking neemt dat juist op het oogenblik na elke Fabrikant zich genoodzaakt ziet wegens de verhooging van arbeidsloonen en kolenprijzen zijne goederen met 10 ja soms met 12 procent te verhoogen wg in de noodzakelijke gelegenheid zijn onze soliede waren minstens 20 a 25 procent beneden gewone prijzen aan onze geachte Clientèle en publiek aan te bieden Echt earen Luiers met afgepaste randen p doz ƒ Echt Linnen Tafellakcns ƒ 0 60 ƒ 0 85 en ƒ 1 40 Garen Servetteu prachtige patronen ƒ 2 25 en ƒ 3 50 Vlaarasoh Linneu Tafelstellen zijnde 1 Laken niet 12 Servetten ƒ 5 50 on ƒ 6 75 Boute Keukenbunddoekeu per dozijn ƒ 1 10 Linnen Karaerlniaddoeken met randen per doz ƒ 2 Zwaar Linnen Gerstonkorrel voor Handdoeken per el 16 Cent Linneu Vingerdoekjes per dozgn 60 ct Fraai Linnen damasten Dessert servetten met franje per doz ƒ 1 26 Damesohemises von Constitution met kant 86 Cent Dnmescheujises van zw onopgomaokt Cretonne ƒ 1 10 Nachtjaponnen 130 cM lang met kant ƒ 1 20 en 1 46 Pantalons van goede qualiteit Madiipolam por stuk 80 ct Damesrokken met strooken per stuk ƒ 1 40 Echt Lamswol Fransch Thibet 2 el breed Fabrieksprijs f 2 25 nu ƒ 1 40 Piqije Bokken zware qualiteit ƒ 1 30 Wollen Damesrokken in prachtige qualiteit 95 Cent Linnen Dameskragen per stuk 10 Cent Echt Handgespin voor Homden Sloopen enz per el 18 Cent Huwe Kepers linnen 40 El ƒ 5 90 Eene partö gestikte CRETONE DEKENS van af ƒ 2 Wjj achten het noodig de Dames attent te maken dat onze verkoop Toor GOUDA en omstreken slechts tijdelgk is Wilt u dus profiteer$tt van deze niet aüedaagsche gelegenheid Dames spoed u dan naar ëe Hooge xoiiwe 3e huis voor de Peperstraat C 252 IINDEHAN 18 OEAJemVEEBD in het Sigaren Magaztgn van F GRENDEL LINDEMAN is de pnikste 2 ets Sigaar uitalnitend verkr gbaar bij F GKEWDEL CfiMT mEENISim te Amsterdam Goedkoopste adres voor F SLXSLp 1 a ies A 7 os Az Kleiweg E 73 en 73 literaal met 699 qteamen De heer Havelaar Ittülirev bader 177 de hear Scholten lt6eraal lSS de heer Tijmes liberaal 107 Op het dicht met passagiers beaette aohterbalkon Tan eene Donderdagavond na afloop van de feeateIgkheden te Scheveningen naar Den Haag vertrekkende stoomtram iler staatsspoor werd een jonkman net gekleed on die Fransch sprak door een Duitscher ten aanhoore van al ile medereizigers beschuldigd dat hg hem zijn horloge en portemonnaie ontstolen had tijdens het gedrang der menigte bij het instappen in de tram De verdachte beweerde van niets te weten en ook de medepassagiers meenden aanvankelijk dat het kwijt raken van aan het lijf gedragen voorwerpen bg het opdringen niet onmogelgk was doch deze veronderstelling week weldra oor andere gedachten toen do heer die zijn horloge miste het gedurende den rit voor de voeten van den beschuldigde opraapte en er later bij de Javastraat nog twee horlogekettingen op het balkon werden gevonden De Franschman had inmiddels de tram verlaten eu kwam terug met een politie agent die verder den tocht medemaakte waarna aan bet politie bureau aan de haven de noodige verklaringen werden afgelegd die aanleiding gaven den verdachte yoorloopig in bewaring to houden Hij gaf op te zijn een Belgische paardenkoopman en legde een papier over waaruit dat bleek Bij dit voorloopig onderzoek werd bij hem niets op zak gevonden dan eenig vreemd geld De Duitscher hield vol dat niemand anders als de aangehoudene hem horloge en portemonnaie had ontrold Later is gebleken dat genoemde gouden horlogokettingen aan twee personen op het terras van hot Kurhaus zijn ontrold Bij den vreemdeling zijn bij nader onderzoek gevonden eene zwart lederen portefeuille van binnen zandkleurig en een schildpadden sigarettenkoker Op dezen koker zijn ingelegd an een zijde met zilver en paarlemoer takjes bloemen en een vogeltje op de andere zgde een zilveren plaatje met het naamegfer L H De portefeuille bevat 2 Amerikaansche binknoteD elk groot 5 dollar eenige stukjes papier een zwart potloodje met wit knopje en een Belgisch postzegel van 5 centime De koker bevat sigaretten een ivoren achrijfplaatje en een wit metalen potloodhondertje Het vermoeden bestaat dat deze voorwerpen gerold zijn De hoofdcommissaris van politie verzoekt inlichtingen gaamo zoo spoedig mogelgk van ben die zoodanige voorwerpen missen In de Donderdag gehouden alg vergadering van het luMmationaal Landbouwcongres werd na den heer Conrad ook het woord gevoerd door dr W P Ruisch geneeskundig inspecteur over de maatregelen tegen veeziekten en de besmettelijke longziekte in t bijzoader Hij kwam tot de volgende conclasiëo lo de pleuropneumonie besmettelijke longziekte de grootste ramp voor den landbouw in veracfaillende Rgken kan worden uitgeroeid het is de plicht der Staten de wijze te regelen waarop dit moei geschieden eo de toepassing dezer regelen t vergemakkeIgkeo door nw drift bedierft ge slles j Zeg dat niet antwoordde Baimann het grgie hoofd schuddend Ik weet het beter de graaf was de oorzaak van den dood mgner Anna Toen de torm losbarstte heb ik ook menig hard woord gesproken ik kon niet andera ik moest mijn overkropt gemoed Uoht geven Maar indien de graaf troaw was gebleven dan had alles nog goed kunnen komen hg heett mgn kind in het meer gejaagd en dot vergeef ik hem nooit t e jager staarde somber voor zich heen Gij kunt het hem ook niet vergeven vervolgde Baimann en zgn loerende blik vertoonde een kwaadaardige boosheid bg heeft ook nw levensgeluk gestolen Hackert zag op de verterende gloed van lang gekweekte haat glinsterde in zgn oogen Wat wilt ge ran mij zeide hg Waarom zegtge mij dit Om je er aan te herinneren dat die alom geeenla in overvloed zwelgende graaf de roover vanje geluk is Wat ik van je wil Versohaf mg eenUaics en de noodige ammunitie Wilt ge strooper worden Bah als ik dat wilde zou de vrees voor hettoehthnis mg niet weerhouden intwoordde Beimann op zgn stok leunende Het huis heb ik al leerenkeanen het is daar niet zoo erg als men denkt Zgt ge dus reeds in het tuchthuis geweest vroeg de jager met een verachtelijkcn blik op den io de zekerste en meest afdoende middelen om dit doel te bereiken zgn verbod van invoer van vee en afval van vee huiden enz verdacht van besmetting of afkomstig van Kijken waar de ziekte heerscht voortdurende en strenge bewaking der grenzen verplichte aangifte door de eigenaren van alle ziektegevallen of gevallen waarin het vi e van ziekte wordt verdacht afsluiting van do veergke kringen die van besmetting verdacht zijn met ttlling en merking van het vee in die knngen voortdurend eu strenst toezicht door veesrtsen staatsambtenaren ondersteund door militaire bezetliug van de besmette streken en goed geregelde en onmiddelijke afmaking na aangifte van alle aangetast of verdacht vee door staatsbeambten met schsduloosotelling van de eigenaren verbranding der besmette organen van do afgemaakte boesten en geheele desiufeclie van alle stallen ui do besmette of van besmetting verdachte voorwerpen door reglementair handelende desiofecteurs alles op kosten van den Staat 3o 4e inenting alléén is een minder zeker middel om de pleuropneumonie uit te roeien 4o de handhaving van het verbod van invoer van vee uit landen die vrg geworden zijn van de ziekte in geval deze uitgevoerd is door toepassing van de inenting en waar geen andere veeziekten heerschen en het veeartsengkundig staatstoezicht goed is geregeld gedurende meer dan een jaar na de volkomen uitroeiing der ziekte is vexatoir en onreobtiaardig Na langdurig debat werden deze conclusien met eenige kleine redaciie wijzigingen aangenomen De 4e conclusie waartogen de heer Parker Engeland opkwam als geen voldoenden waarborg gevende werd op voorstel vnn den heer Salmon Amerika in t ee deelen gesplitst waarvan het eerste beslist wanneer een land vnj van longziekte wordt geacht en het tweede verklaart dat verbod van invoer in zulk een land vexatoir en onrechtvaardig is Over het vervoer van vee i it Friesland door het Staatsspoor schrgft de Jmi Ct het volgende Ofschoon verleden week door de directie der Maatschappij tot exploitatie van Staats spoorwegen het veevarvoer van uit Frieshind wel eenigszins is verbeterd laat het naar gemeld wordt toch nog in meer dan één opzicht te wenschen Naar luid van geruchten zou er eerst met den winterdienst verbetering komen doch dit zal te lang duren daar de veekoopers in België waarheen door de groote vraag van vet vee naardit tand juist thans de meeste verzendiagen plaats hebben nu al meer en meer van de Leeuwarder markt wegblgven en dan zal da prijs van dit vee thans reeds vrg wat lager nog meer dalen De Belgische en Limburgsche veehandelaren moeten dan ook van plan zgn kun voor België bestemd vee via Stavoren Enkhuizen van Leeuwarden naar Amsterdam te zenden om van daar verder naar Veoloo te worden vervoerd alles langs de lijnen der HolUndscha Lfzaren Spoorwegmaatschappij Dit is wel een omweg en meer kostbaar doch het vee zal dan nog eerder op de plaats van bestemming zgn en veel minder onderweg hebben geleden Ook het gebrek aan veewogens is nu reeds weder ingetreden Men vreest dat hetzelfde gesukkel van verleden jaar zich herhalen zal en nu begint het groote veevervoer pas vagebond Dan hebt gg bet ver genoeg gebracht En aan wien heb ik het te danken Aan nem die mg mijn kind heeft ontroofd die mg prgs gaf aan wanhoop en ellende Ik heb hem dit alles willen zeggen maar zijn handUngers hebben me als een hond van de dear gejaagd Gg beweerde dat hg de schuld van alles droeg antwoordde Hackert wien de ontroerde man ondanks alles medelijden inboezemde ik dacht dat de overleden graaf Kan ik op een doode wraaknemen stoof de koddebeier op Ha indien hij nog leefde dan Maar dat zgn dwaasheden op den lerenden moet men wraak nemen en mijn gloeiende haat treft ieder die den naam Hohenhansen draagt I Verschaf mg een buks Hackert Opdat men later zal zeggen dat het mgn bukswas waaruit de kogel den graaf heeft getroffen vroeg de jager Dank je Doe wat ge niet latenkunt maar laat mij buiten spel Ik kon hem met dien stok verpletteren zeide Beiman i wien dien Iqoden knop treft zal het niet navertellen maar dat is mij niet zeker genoeg Ge zgt dwaas antwoordde Hackert wat zouje dit alles baten Laat je liever een som golds betalen en maak je daarmede uit de voeten dan hebje er ten minste iets van Wie mij dit kan aanraden bezit geen eer Aalmoezen zou ik aannemen uit de hand die mijnkind gedood heeft Ik heb geld genoeg vervolgde Het is dus zeer te hopen dat de Maatsohappg bgtgds verbetering hierin brenge of anders dat men verbetering in de Mantschappg brenge Men schrgft uit Kotterdam aan de Tijd Ofschoon Sequuh zijn openbare séances gestaakt heeft vertoeft hg nog altijd hier ter stede en vertoont hg zich nog van tijd tot tgd in het openbaar Zoo zag men hem gisteren middag ih een met twee paarden bespannen rijtuig naar een bekend advocaat rgden Dit bezoek moet in verband staan met s mans veroordeeliug door het kantongerecht te Bergenop Zoom en tevens met een verdere exploitatie van ons Land Wat zgn veroordeeling betreft moet het zeker cijc dat hij tegen het vonnis van den kantonrechter in appèl komt De motieven van dit vonnis moeten Sequah nog altgd onaangenaam aa idoen Aan ieder die met hem in aanraking komt beklaagt hij zich over die veroordeeling Niet om do 300 boete maar om het feit der veroordeeling zelve Geld schgnt hem niets te kunnen schelen Hg leeft op een zeer groeten voet In het Grand Ilijtel Caoman heeft hij op de eerste verdieping een slaapkamer en een salon in gebruik welke laatste door een bekend bloemist ten koste vaii Sequah van versc he bloemen en planten wordt voorzien Al is het niet alleen met zgn geld ook op andeie wyze doet hg Vorsien na Aan een photograaf die er goede zaken meda maakt verleende hg bg wijze van gunst het uitsluitend recht zgn portret in den handel te brengen Aan een sigarenfabrikant verleende hij sreneens bij wgze van gunst het recht het woord 8equah te mogen gebruiken als merk van een sigaar Portret en handteekening van Sequah moeten als bewgs van echtheid gelden Aan dichters die Sequah bezingen ontbreekt het ook al niet Langs de straten boort men allerlei liedjes die Sequah tot onderwerp hebben Het meest en vogue zgnde liedje is dat met t volgend refrein Wilt gg dus lijders spoedig zgn genezen Gaat naar Sequah toe die heeft het reeds bewezen Krenpel of mank al spring je op een kruk Ja vóór ge er aan denkt is stok of kruk aan stuk In minder nog dan een kwartier Wrgf hg gewricht en spier En onder t spelen der muziek Verdwgnt je rheumatiek Is dat niet kwiek Dat dit alles Sepuah en zgn middelen steeds meer populair maakt hiat zich begrijpen Het schgnt dat de politie in overleg met het geneeskundig toevoor zicht den verkoop dier middelen wil belemmeren Het heet dat ds politie tegen den verkooper der Sequahmiddelen proces verbaal heeftopgemsakt Maar als deze middelen niet mogen verkocht worden waarom mag dan dezelfde persoon zooveel andere gebeimmiddelen verkoopen waarvan hg depothonder is De slimme wonderdokter cal wel zorgen dat ds nederlandaehe wetten voor hem en zijn middelen een doode letter blgven Hg zal wel door da mazen der wet heen kruipen Dr Van Tienhoven die dezer dagen officieel als lijguts van H M is opgetreden heeft aanbevolen hg terwgt hg een brierentasoh te voorschgn haalde en haar den jager voorhield ik behoef niet te bedelen het al toereikeod wezen tot ik mgn werk volbracht heb Zooats ge wilt Maar reken niet op mg Alhaat ik ook den graaf zoo gloeiend is m n hut nietom er een moord voor te doen Geef mg een buks Wanneer ge geld hebt kunt ge er een koopea van mij krggt gg er geen Daarmede hing de jager den buks weder over den schouder en ging dieper het park in Zou hij den graaf waarschuwen Zou hg hem het gevaar toonen dat hem bedreigde Hackert had op de vragen zeer robielgk een antwoord gevonden Hg haatte den graaf hg had dien haat gedurende vele jaren in het binnenste zgner ziel aangewakkerd en het voornemen van den koddebeier had in het geheim zgn goedkeuring De tgd waarin hg nog op een gelukkige toekomst hoopte trok met al zijn herinneringen weder zgn geest voorbg Hg had Anna Beimann bet schoone meisje van dei koddebeier vurig en hartstochtelgk bemind en gemeend in bare blikken en woorden de beantwoording zgner liefde te vinden JTordt vervolfi elke aanleiding tot agitatie van H M de jeugdige Koningin streng te vermgden Vandaar ook dat enkele voorgenomen binnenlandsche reisjes voor dit jaar zullen achterwege blgven en daarmee in verband is zeker ook afgezien van een bezoek aon Utrecht Het plan beslaat bij de Koningin Regentes om gedurende den geheelen winter in Den Haag verblijf te houden en oenige hofbals en feesten ook eenige kinderpartijtjes te geven Ue neringdoendeu hebben alle reden om zich daarover te verheugen Daarenboven zal H M de hollandsche voorstetlingen zoowel als de Fransolie Opera vaak bezoeken zij heeft zich dan ook de beschikking over de groote hofloge voor haar gevolg voorbehouden wat geen gering voordeel is voor den nieuwen directeur advertentiIn Getrouwd J R KIST Burgemeester en Secretaris van Zuid Scharicmde EN S C TAN STEENBERGEN Gravenhage 10 September 1891 SgggcwBiggiCTg t iUiöygcggwM BiSiOTa Voorspoedig bevallen Tan eene Dochter H Q DONGELMANS TAK DEB Geest Oouda 12 Sept 1891 D Heer en MeTronw db VOOGT betaigen hiermede bnnniin hartelgkeo dank voor de talrijke bewezen Tan belangstelling en deelneming den 23 eo 24 Aagnstns onderTondeo Krnamvmtet lullen bij voorkeur op 15 n 16 September a t worden afgewacht Een School met den B jbel Hoogachtend Ter Terantwoordiug zg hier onder dankzegging med edeeld dat de UNI CULLECTE op 10 AUG heeft opgebracht 186 04 Hiervan ging af voor giften met aangewezen bestemming alle aan baar adres bezorgd en Toor onkosten 86 04 aan de algemeeoe üniekas 10 aan de Vrge G ref School ia de Eeizentraat 45 terwgl de 45 aan de Ghr Nat School in de L Oroenendasl aangtboden maar niet aangenomen iddna verdeeld werd aan het Schoolfondi voor behoeftige kinderen der Chr Ger kerk 10 aan deigelgk fonds onder beheer der HH P VAN DOKP P 8 TA DE STAAL en anderen 10 aan dito fonds der Ned Ger kerk 10 de algemeene eitra bödraoe aan ünieka 15 Opgericht 26 MAART 1853 Totaal 186 04 Het Beetoiir vaa het Loo Gom voornoemd A W VA KLÜIJVB Voorz P VA y DORP Penningm A DBRCK8BN Correep A BRUNT P J MEUëR Secret Gouda 12 Sept 91 Correspondent te GOUDA de Heer J J A MOIVTIJN Cand Not Kleiweg E 21 Verleent handelscredieten aan hare leden tot ten hoog te een bedrag van ƒ 60 000 en tegen eene rente thana bedragende 5 met inbegrip van proTisie Neemt gelden d deposito en belast zich met incasHeerlngen zoowel Toor leden als niet leden De rente Toor deposito bedraagt op heden met 3 dagen opTraging 2 1 maand 2 o Namens het Agentschap Gravenhage J F MOEWS Agent Vlaamsch jjespin voor Lakens uit éine breedte zonder naad 29 en 35 Cent per el Ons alom beroemd echt Vlaamsch Linnen met de hanci gewevoT en uit de natuur gebleekt in 6 4 en 6 4 breedte per el 25 en 23 cent Ous 2 3 el breed Zuiver Vlas Linnen voor Lakens zonder naad 40 en 55 cent Shirtings Constitutions Madapolams Grasliunen allen zeer laj o prijzen Katoeuvrij derhalve krlmpvrij Fransch Flanel per e 18 30 en 30 cent Zuiver linnen Dameszakdoeken per doz ƒ 2 25 Grooter soort Linnen Zakdoeken voor Dames en Heeren fijne draad per dozijn f 2 95 Flinke Hoerenzokdoeken van Vlaamsch garen priich tige qualiteit per dozyn ƒ 1 60 en ƒ 1 80 Dames Fantasiezokdoeken per dozijn 90 cent Zware Linnen Kepers voluit 20 el houdend geheel onopgemaakt per stuk ƒ 3 40 Zeer zware keper ƒ 4 25 Prachtige Victoria Ledekanispreien ƒ 1 70 Eenige Gobelin kleeden voor 1 06 Kinder Servetten met ollerliefste figuren per dozgu ƒ 120 Thee Stof Bord en Vaatdoeken tot minnen prgs Dozen breikatoen zijnde 10 kluwen pe aoosƒl Ook een partij fluweel vel vet buckskins enz enz enz AanbeTelend DE DIRECTIH Het BURGERLIJK ARMBESTUUR ta Gouda zal op den 23 SEPTEMBER 1891 Aanbesteden de levering en uitdeelln van p m 100 000 stuks goede Bag gerturf voor den aanstaandAB wintw De uitdeeling daarvan zal gednrende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De verdere conditiën liggen van af Maandag 14 tot en met Zaterdag 19 September 1891 dagelijks in de Armkamer ter lezing Aan de ASCH en 7UILNISSTAAL te tGravenhage KOSTELOOS te verkrijgen WAARDELOOS 7DIL geschikt voor dempen opho gen enz en MEST van hnis enstraatvail tegen zeer geringen prgs het onovertroffen LAGERBIËR en het ganstig bekende van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DA 31 Kleiweg Gouda