Goudsche Courant, maandag 14 september 1891

Geen Uitverkoop wegens brand of waterschade Geen Llll verkoop wegfensoverproductle liquidatie of andere gfezochte voorwendsels doch © if iar ïs MFï j WM Q ii JmmfiWë b S blijven gperegeld door leveren De best afgewerkte en soliedst gemaakte ONDERGOEDEREIS voor Dames en Kinderen ALLE WITTE GOEDEREN maandag 11 September 1891 van t stuk of afgepast tegen prgzen lager en conourrenter dan eenig rondreizend koopman of zoogenaamd fabriekant Onderstaaml Prijsopgaat van eenige artikelen Dames Nachtponnen met strook en borduursel van 1 20 af Geheel Linnen 12 Servetten en 1 Tafellaken ƒ 6 stel Pantalons met gehord rook van 75 et af H Damast Stellen 7 Chemises met kant Gekleord Ontbgtstol 2 25 5 4 zuiver Linnen 24 et 10 4 breed 62Vj et H Zakdoeken per dozjjn 60 et 10 4 wit Watertwist 32 et Stofdoeken per dozgn 90 et enz enz enz Daarenl3ove2i is de oede naam onzsr Pirma loig dat de Dames alléén goederen worden verkocM 70or welker aolieüteit wij garandeeren Weerbaarlieids Vereeniging Burgerpligt Het BESTUUR beeft de eer bg deze kennis te geven aan Heeren Donateurs en Werkende Leden der Vereeniging en voorts aan alle belangstellenden dat de jaarlgksche 8CB IMTWBDSTB1JD ingevolge Art 12 van het Reglement zal plaats hebben op ZONDAG 20 SEPTEMBER 1891 op het Schietterrein aan den Rotterdamschen dflk Tan des morgens 9 uur tot des namiddags 4 uur en dat die Wedstrgd zal bestaan in A Personeele Wedstrgd art 12 van bet Reglement B Wedstrgd op Vrge baan Inleg 50 cent voor elke Serie Tan 3 Schoten 7 op Vrge vaste baan Inleg ƒ 1 Toor 2 Seriën Tan 5 Schoten 2 met Flobert Cilindergeweer Inleg 25 cent Toor elke Serie van 5 Schoten JB Carton Schieten met Namen hel Btttuur D HOOGENDIJK VieePretident Gouda 12 Sept 189L A ta REEDT DORTLAND Secrelari $ NoQ gedurende deze week VOORTZETTIl C der 6R00TE OPBDIHING van af MAAMDAG 14 dezer en volgfende dageen Weg ens opheffing der Zaak te Amersfoort van alle terug ontvangen goederen TOT BUITENGEWOOIT LAGE PRIJZEN Gedurende de OPRUIMING worden alle andere goederen nit mgn Magazgn met 10 KORTING Terkocht alles uitsluitend a contant Gedurende deze OPRUIMING worden geen goederen opzicht gegeTen WIJDSTRAAT Aigemeene Hypotheekbank AMSTERDAM KEIZERSGRACHT 478 Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 volleekend Deze Bank geeft uit 4 pCt Pandbrieven in stukken van 1000 en ƒ 600 tot den koers raa lOO j pCt forkrijgbaar ten Kantore an de Agenten da Heeren M J OGIER Co te Gouda Ckiuda Suelpersdruk van A Bbinkiuk k ZooN Openbare VrijwiUige Verkooping ten overstaan van den Notaria M I MOLENAAR te Waddinxveen van eene Kapitale HOFSTEDE zgnde BOUWMANSWONING met diTer perceelen nitmuntende Wei en Eooilanden te zamen groot 21 Hectaren gelegen inRandenbnrgen Regerskoop onder REEUWIJK en BOSKOOP g IS opDoDderda 1ttr i89i ten 11 ure s morgens in bet Verkooplokaal Tan het Koffiehuis cHet SCHAAKBORD t Gouda Breeder in te bekomen biUetten De verkooping geschiedt in 8 perceelen com binatien en massa AsnTaarding Kerstmis 1891 en 1 Mei 1892 BetwOdag 30 November 1891 Nader onderricht geren de Eigenaar FRAN9 BLOMMESTEUN te Reeumjk en Toomoemda Notaris Openbare Verkooping te WADDINXVEEN De Veiling Afslag op Dinsdag J29J September i89i s morgens 11 nre in en van met Vergunning gen D 184 zijnde de Aanlegplaats der Stoombooten aan de Qoudkade bg de R K Kerk te Waddinxveen allergonstigst voor de nitoeiening der zaak aldaar gelegen Aanvaarding na betaling op 2 Nov 1891 Breeder in billetten Nadere information geven de Notarissen MOLENAAR te Waddinxveen en FORTÜLJN DROOGLEEVER te Gouda BINENN LAND GOUDA 12 Süpterabor ia91 Het comité tot nnderstouning ran doortrekkende RutsUcho Israëlieten te Amsterdam liestannde uit de heeren I M Cantor voorzitter A S Ondorwijaer vicovoorzitter B 1 de Motz lo secretaris L van Oven 2e secretaris J D M du Mosch Penningmeester G S Willing Aalmoezenier Jes Lissauer id Emmanuel Schaap id Bernard S do Smitt S Aloxandrolf heeft een voorloopig verslag barer werkzaam hed e ti gezonden aan het Ned Comité der Alliance Israelite Uuivereelle waaruit blijkt dat het voor huisvesting voediug ziekenverpleging kleeding on voornamelijk voor reispenningen een om van ƒ 10 000 heeft uitgegeven aan 1600 personen i Maar belaas zoo eindigt liet verslag hetiseine treurige waarheid die wij niet mogen verhelen het is slechts oen uiterst klein boekje dat door ons van doornen en distelen werd gezuiverd op dat groote onafzienbare v d dat ons ter bearbeiding werd gegeven Bedriegen de teekonen des tijds ons niet geheel dan waren het slechts de voorboden die tot ons kwamen van de tairyke legers die later zullen volgen Eene gebeele Joodsohe bevolking die bij mülloenen telt zal niet onwaarschynlyk vroeger of later van hare haardsteden worden verdreven en over JSuropa zich verspreiden om elders een veilig heenkomen te zoeken Du voorzeker zal Amsterdam dan niet worden vergeten Het gastvrije Nederland zal daarom moeten toonen dat de stem der menschel kheid steeds nog krachtig binnen zijne grenzen zioh doet hooren en de edelste snaren van ons gemoed kan doen trillen en zal ongetwijfeld door milde offers op het altaar der liefdadigheid zjjne eeuwenoude traditien handhaven Met deze hoop en in deze verwachting stellen wij ook voor het vervolg onze diensten voor dit hooge doel gaarne beschikbaar Naar do Frminnige Zeitnng schrijft moet do Mont Blanöexpeditie van den ingenieur Imfeld voorloopig als mislukt beschouwd worden Vooreerst zal dus op den 1800 meter hoogen berg geen observatorium opgericht worden Men weet dat de heer Imfeld van ter zijde in den top een tunnel in de ijs en noeun massa van ongeveer 26 meter lengte heeft doen oitbakken iu de hoop zoodoende de rots te bereiken Dit is tot nu toe nog niet gelukt Wellicht had de heer Imfeld zijne pogingen niet opgegeven wanneer niet voor eenige dagdh dr Jaoottet een der 2 artsen die de expeditie medemaakten plotseling was overleden De energie van den ingenieur en diens werlclieden heeft daardoor een geroeligen knak gekregen zoodat hy ook te kennen gegeven heeft dit jaar niet weer naar do bergtop te willen terngkeeren Dr Jacottel had op den morgen van zyn sterfdag een tocht ondernomen naar den hoogsten top vanwaar hij des middags te twee uur in zijn hut teruggekeerd was hg gebruikte eerst nog het middagmaal maar gevoelde zich daarop plotseling onwel werd om 3 uur naar bod gebracht en is zonder in dien tusscfaentijd een enkel woord te hebben gesproken om 1 uur in den nacht overleden Een paar dagen s66t dit ongeval schreef de heer Imfeld de volgende byzonderheden omtrent de expeditie aan de Obtcaldlier Volhfreund De Mont Blauc is met zijne hoogte van 4810 meter de hoogste van Europa dit doet hij ons geducht voelen 12 uur moet men over gletsohers loopen om den top te bereiken De gemiddelde temperatuur is hier 12 C des nachts daalt ze dikwijls tot 2B terwijl nog nimmer de thermometer boven 7 is gestegen Onze expeditie is als volgt samengesteld een opzichter met 6 tunnelwerkers een kok op den top en een kok aan het tussobenatation Grand Mulets verder eene verbindingskolonne van 2 man tusschen Chamounix en Grand Mulets en een dergelijke tusschen Arand Mulets en den top ten slotte 2 artsen De artsen hebben helaas ds handen vol Kleine ongesteldheden en verwondingen komen dagelijks voor erger is echter dat de voet van een der arbeiders bevroren ia De transportkosten van Chamounix niinr den top bedragen fr 2 50 per kilo Een tunnelarbeider verdient fr 20 daags Mijne kleederdracht bestaat uit drie flanellen hleraden een stevig winterpak en over alles hoon een oonpleet costunm van srbaapsvol met de wol naar bin en r Bnlteolandscb Overzicht De Fransohe bladen wqden schier alle artikelen aan den overleden oud Preaident der Kepubliek Pran9ois Paul Jules Grévy bijna een vergeten man De mindir zuivere zaken svan den schoonzoon worden natuurlijk wSer bij deze éelegenheid weer opgehaald maar er wordt over t geheel vrij wat kalmer over Wilson geoordeeld dan Vroeger Sommige bladen stellen Wilson meer voor als bedrogen dan als bedrieger De Figaro maakt e opmerking dat de impopulariteit van Grévy nóg meer haar oorsprong bad in zijn verregaand zuinigheid dan in scharrelarijon van Wilson De monarchale bladen verwijten den republikeinen ondankbaarheid tegenover Grévy Treffend juist wordt do overledene geschetst in bet Journal des Débats Phlegmatiek van aard zoo leest men daar geneigd tot rust achteloos vond Grévy in zaken weinig smaak en werd hij door regeerzucbt niet gekweld maar bij had ongemeen gezond verstand geest voorzichtigheid Had hij zich eenmaal uit zijn gewone traagheid wakker geschud en meende hij in een of ander te moeten tusschenbeide komen dan gaf hij blijk van groot politiek doorzicht en moest men in den regel hem gelijk geven werd bv tijdens het opzienbarend geval van Schnaebele in 1387 eun interuationaal confliet verhoed zulks was mede aan zijn koelbloedigheid en zijn reohtskennis te danken Men weet nog niet hoe Grévy begraven zal worden Als oud Preaident zdu dit moeten geschieden met extra eerebewijzsfi waarover de Ministerraad zal zitting houden Toi Thiers dood was stond men ook voor zulk een geval maar de familie verzocht van slaatstusschenkomst verschoond te bl jven Keizer Wilhelm is nu te Kassei Men is te Münohen algemeen zeer tevroden over de wapenschouwing welke in alle opzichten heeft voldaan Keizer Wilhelm was dan ook bijzonder ingenomen met de houding der Beiersohe troepen vooral by de oefeningen welke in do nabyheid van Munohen werden gehouden Hetzelfde was ook het geval bij de Oostenrijksobe oefeningen Vandaar dat de keizer aan het feestmaal waarmede deze oefeningen werden besloten kon getuigen Het verheugl my in de gelegenheid geweest te zijn do voortreffelijke eigenschappen te zien van het Oostenrijksche legor Wanneer men dergelijke soldaten tot wapenbroeders heeft kan men de toekomst zonder ongerustheid te gemoet gaan tegen eiken vijand men ook te strijden hebbe De Duitsohs keizer is dus ook tevreden over de legers zijner bondgenooten maar de Fransohen zyn niet minder voldaan over hun leger Met grooten lof spreken de Fransche bladen van de houding der troepen bij de groote oefeningen iu het oosten on men beweert zelfs dat een Bussisob officier onlangs gezegd zou hebben Wolk een prachtig leger Waarom nog langer gewacht wanneer men zulk een leger heeft Gelukkig is het zoover nog niet De Oostenrijksche regeering heeft zelfs een eigenaardig bewijs van vorbroederiüg gegeven door aan Rusland verlof Ie geven een gedeelte der nieuwe repeteer geweron waarmede het Russische leger zal gewapend worden in de Oostenryksohe wapenfabriek te Steijer te laten maken De wapenen waarmede de Russen de Oostenrijkers misschien eenmaal zullen bestrijden worden dus door de Oostenrijkers zelven geleverd Op verzoek van den zaakwaarnemer der republiek Chili heeft do rechter te Southampton by voorbaat beslag gelegd op eene hoeveelheid baar geld door president Balmaceda met eene stoomboot naar Europa gezonden Dit geld strekte tot waarborg voor schuldbrieven der republiek Volgens de New Fork Herald is er op eene vergadering van afgevaardigden en senatoren te Valparaiso besloten algemeene verkiezingen uit te scbry ven op den 18n October a s Eene maand daarna zal de presidenteverkiezing plaats hebben Het voorloopige bestuur heeft officieel afgekondigd dat zijne tegenstanders vrijheid hebben het land te verlaten PETROLEUM NOTEERINGEl van de Makelaars Cantzlaar Schalkw ik te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 40 Geïmporteerd fust 7 60 Januari Februari le ering f 7 36 Ootober November en December levering f 7 36 Burarerlljke Stand GEBOREN 8 Srpt Bonaientiir Adrilni Comelii oodert H Zaal eo G it Rooij 9 Johanaes Christoffel ondon G J SoaDeborn en I It tswaart 11 AmolduaTheodorDi oodera H van I ooD on E K de Doea OVERLEDllN II Sept i G Herben 5 m A Vermaat 7 j ONDERTROUWD U Sept P Keller 87 j en A Brnisé 81 j K Friezenberg 24 j en J G vanden Harg 82 j W Verborg te Ooaderak 48 j en G Vergeer 8 j Haastrecht GEROKEN Teunii onderi A Dekker ea Schoenmaker Vlist GEBOREN Burgle onders D de Jong en C TerUow OVERLiDEN F KaaUlgn 68 j Moordreobt GEBOREN Klaaa nndera F Kok en G da Jong Advertentiëa BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda nllen WOENSDAG den 16 8BPI TEMBER 1891 des namiddags ten een nre bg I enkele inschryving AANBESTEDEN a Het afbreken van drie Woon buiztflf en bat Tergrooten der 3 Bewaarschool aan de Nieuwe Haven Het bestek is tegen ƒ 0 50 te verkrggen op de Gemeente Secretarie en aan de Stads timmerwerf h Het maken leveren eh inbangen van een stel keerdeurtjes in bet Lombardswatertje Inlichtingen worden gegeven door den Gemeen teBouwmeester normaal ODdergoederen j J r het beste voqibe l hoednnddel tegen I verkouiü edin enl tegen oi oldoende huiJuitwaseming Alleen echtwanneer Z met nevenstaand waai borgmeik ge1 stempeld met het opscbnft W BengerSöhnel i r onder de baudteokcnlue Tegen namaak wordt ririnïenil gewaarschuwd Dé ot by D floogenbooni Cz Wgdstraat te Gouda