Goudsche Courant, maandag 14 september 1891

ilt vj r Onovertr offen KW ALITEIT Gegparande i d zuiver LET OP DEN N A AM 1891 Dinsdag 15 September Nf 4631 GOUOSCHE COURANT I teuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i n De unending van advertentlto kan geaohleden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Rechten die zelfs aan H M inze Koningin niet worden toegekend schijnen verbobden te iqn aan de heerlijkheid Linsahoten en MsslÉrgk Althans volgens de opgaaf der heerlgke reqkton zooala we die dezer dagen in de boekjes der aMstaande verkooping te lezen kregen heeft de aanslajinde heer van Linschoten het recht den hoofdonlerwjjzer of zooals daar staat den schoolmeester Van het dorp te benoemen Als daar maar niet te eeniger tgd een proces om gevoerd moet worden I Ondertusscheo wanneer er 2 Sept zich zooveel koopen opdoen als er dag in Ag uit thans kgkers komen dan zou er kans zijn op een goeden verkoop Heekblai van Woerden Omtrent den beer C L tiiniater van Waterstaat wiens portret in de JiiUtf M voorkomt deelt dat blad mede dat hg den leeftgd van 37 jaar heeft bereikt en zgn eind examen der Polytechnische School te Delft in 1876 aflegde waar hij om zgn groote nitnemende gaven des geestee algemeen bewonderd werd door zgn medestudenten Kort na zijn promotie werd hg lid van de rijkscommissie voor grondmeting en waterpassing Hem werd de samenstelling opgedragen van het werk Kirier en rivierwerken Hg Anna s verklaring zg beminde hem niet zg kon nimmer zijne vrouw worden en zijn woede over deze woorden kreeg voedsel door de hoogmoedige opmerkingen die de koddebeier er bij voegde De ware reden van het afwgzend antwoord bleef hem een raadsel maar hg zou die weldra vernemen De oatastrophe kwam onverwacht en toen Haokert er kennis van kreeg was het reeds te laat om het meisje voor den stap der vertwgfeling te bewaren De vroeeelgke daad was geschied bij het Igk der geliefde kromp de sterke man ineen Wel bezielde hem een gloeiende haat tegen den graat maar kon die haat het gebeurde ongedaan makrn de doode in het leven terugroepen P De graaf was verdwenen tweedracht zorg en gramschap hadden in bet slot Hohedhausen hna intrek genomen moest men daarin niet een rechtvaardige vergelding zien P Haokert had zijn hoop grafwaarts gedragen en ofschoon bij de herinnering aan dien tijd nog dikwerf de haat in zgn ziel ontvlamde was het toch in den loop des tijds kalmer in zgn binnenste geworden hg wilde trachten te vergeten En nu kwam die man die zelf een zoo grogt aandeel had aau het ongeluk en wilde den ouden haat weder aanwakkeren wilde hem dwingen door een misdaad wraak te nemen Een trek van verachting zweefde op de lippen van den jager Die man mocht zgn Wraakzucht in bloed koelen het kwam hem ge enscht voor wanneer beiden daarbjj te gronde I VRAAG Falriek te Westzaan Op eridit 1825 CHOCOLAAD CROOTES Goedkoop Solied Elegant fi j Gangbaarste jÊ BUOBy MODMitrlta P J JH 7 CX 8TAIJA TSUMMUM modellen l aoÓLM m f Ml fc reriuüghukf t Gkrada bfi den Deer A B UNTZimEfl K rt VlaiutowaK O VI i J W E vai EDE van der PALS H rkt A 107 Jimi H HIT BOLICH Veniind MliUt Leipalg PlagwiU LOTEiX ip de VF RL0TI1MG BU 0BLBG8NHEID DER 2IJN TB BEKOMEN BU A BBIIVRMAni Lan e Tiendewe PRIJS 1 11 LDTEN TOOT 10 Be it Il Komt nooit terug i leidzame g alegtinbeid om te koopen W0 BIJNA VOOR NIET 9H hUl t 3 8S slechtst een voortreffelp EOELOQ E r Hl met een zeer elegante KETTING Wegena opheffing m oer gezsoienlöke baitaolaodiche Filialen moet ik de Toorhsndenreiizen oolltfctie ipoedig opniimen Om dat te beapoedigen verkoop ik Tan beden af $ Een zeer fljo goedionpend Borloge Toor Ileeren Uamea of Jongen 70or den spotprijs ran slechts 3 85 en geef bg ieder Horloge nog gratie een Ketting Cadean Beltellingen worden naar volgorde spoedig Ditgevoerd e Franco Ver ot den per Bembotnva Franoo I X i tA gr oAtfte Horloge Oepöt Firma CABL PQZUKi Wmmt 2 MoTaragaue No 43 PRACHTIG FEESTGKSCHENK In LOSSIIVG eene LADING prima GROVE RACIIF1K0LK MEDE VOORFIANDEN Dnitsclie GASCOKES A JONKER imm Kantoor Vest Gouda TE KOOP voor f 150 eene goed onderhondene en klankgevendi Adres onder No 2136 aan het Bureau dezer Coarant TRADB MAKK van Gebrs SNEL Amsterdam Verkr gbaar te Oouda bij G e LAKERVELD Gonwc P v OÜDSHüOBN Kleiweg C T VLIET Markt Te Alfen hg M tan NAOTEGAAL ft J KOOLE Bodegraven b H BAARS Boikoop bij OwUhoorn bg M TOM Oudevattr W VEBHOOREN Sehoonlumnt D Dl JONG A C FUN TA DBAADT k Wed F G VERDONK Probeert s t p SOÜCHON THES No 3 k 1 25 per kilo STEEIVKOLEI Voortdoreod in lossing de LADING Qro7e RUHR EACHELEOLEN a 80 cents per Hectoliter Aanberelend P KaïJGSNAiV Kantoor en Pakhuis VEST O 161 vroeger Branderg Wed KRANENBURG Zn Verzending eiken ZATERDAG Een nor 500 Gulden bptalen wjj aau hom die bij gebruik van Goldmann s KelserTandwater ooit wpder Tandpijn krggt SaOLDMANN Co Dresden 50 Cent flacoa verkriigbaar l ij den l rog 1 C ZBLDENRIJK j ADVBRTENTIEN in alle Sinne en Buitenlandaehe Couranten worden dadelgk opgezonden doorhet Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Oouda Snelpursdruk van A BaiKKMAN ie Zoo Oouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs p r drie maanden ia 1 25 franco per poft 1 70 Afzoaderlöke Nommers VIJF CENTEN BINNENLA ND OOUDA 14 September 1891 Tot oDt leedwezen vernemen wij dat de Algemeeoe Veiigadpriug der Hollandaohe Maalaohappg van Landbouw heden te Alkmaar besloten heeft dat de alg vergadering en tentoonatelling m 1892 niet te Gouda maar te Leiden zal worden gehouden Leiden vereenigde 284 stemmen op zich Oouda 252 stemmen Van de door den Slaattpoorweg aangeboden gelegenheid om Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen reizen maakten gisteren 660 personen gebruik lit het door ons ontvangen Verslag van de MaatKittffij van Weldadigheid over 1891 blg kt dat de I Algemeene Collecte dit jaar ten behoeve dier Uaatl senappfj gehouden o beeft opgebraebt in Goads 71 08 Gouderak 18 02 Moordrecht 96 SB Haastrecht 14 87 Vlist 4 Ammerrtol 7 88 Borg Ambacht ƒ 17 13 Barkenwoude ƒ 7 80 Bodegraven ƒ 101 06 Boskoop 4B B1 Capelle a d IJssel 21 67 Hekendorp 7 90 Lange Euige weide 41 39 Nieuwerkerk a B IJssel ƒ 11 831 Oudewater ƒ 41 52 Schoonhoven 82 25 Zevenhuizen 6 81 Uit genoemd verslag blijkt opnieuw hoe uitstekend de Maatschappij can fTeldadu heid die H M de KoninginRegentes tot Beschermvrouw heeft werkt Zg venlieq t door alle weidenkenden gesteund te worden De contributie bedraagt slechts ƒ 2 60 sjaars De Maatschappij telt in Oouda slechts 16 leden het ware wenschelgk dat meerderen in dsee gemeente zich groepen gevoelden als lid toe te treden Het beetuur der afd Oouda bestaat uit FEVILLETOIV Uit het DuiUch VIII SI Zg had hem immers de voorkeur gegeven boven alle andere jongens maar hg had zich evenwel niet verstout haar zgne liefde te bekennen Wellicht zou alles anders zgn uitgekomen wanneer hg het gedaan had Misschien had de zekerheid zijner liefde het meisje kracht gegeven aan de verleiding weerstand te bieden en hoewel Haokert den koddebeier geen welkome schoonzoon was trouwe liefde zou ook over dien hinderpaal gezegevierd hebben Zoo had Haokert zich aan de zoetste hoop overgegeven en het aanzoek van week tot week uitgesteld zonder te vermoeden dat hij door dit dralen ign geluk in duigen wierp Wel viel het hem op dat Anna steeds koeler eu meer teruggetrokken werd maar in den aanvang lloeg hg daar geen acht op hg meende er slechts ergernis in te ontwaren over het uitstel van zijd aanzoek en toen hij er eindelijk mede voor den dag kwam was het te laat Als een bliksem uit den heldereu hemel trof hem ADVEETENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt e Z Koninklgk Instituut van de heeren O Prinoe voorzitter sp H W O Koning secr penningmeester zitting van Statan Oeneraal Zaterdag 12 Sept Op de gebruikülgke wijze werd de zitting van het afgeloopen parlementaire jaar door den min van binnenl zaken gesloten Zgne rede kon natuuriijk weinig belangrjjks vermelden de dood des Koninga en de daarait gevolgde veranderingen de mislukte regeling van den verplichten krijgsdienst de verkiezingen en haAr afloop waren de hoofdpunten der korte toespraak Morgen opening der nieuwe zitting door d KoninginBegentes Door zekeren Tobias Sijdenhage te Zaandam gewoond hebbende werd bg testament dd 12 Maart 1773 zijne nalatenschap onder beheer gesteld van de regenten van het wees en armhnis aldaar om daarvan do resten te doen uitkeeren voor 9 10 aaa een nichtje van den erfsteller of hars nakomelingen en voor l IO aan het wees en armhuis Dat kapitaal moet vroeger nog al Zeer belangr k zgn geweest het sohgnt thans nog ruim 48 000 te bedragen ingeschreven op het grootboek N W S Een deel der erfgenamen vermeent thans meer renten te kunnen maken terwijl anderen aanspraak vermeenen te hebben op rerdeeling van het kapitaal wat volgena bet testament mogelijk schijnt waarom zg zich gezamenlijk tot de regejten van het algemeeu weeaen armhuis te Zaandam hebben gemeld met verzoek tot losmaking en verdeeling van hun kapitaal Daar de regenten zich niet ongenegen verklaren daartoe mede te werken bestaat er alle kaAs dat een kapi taal na bgna 120jarige rust zal worden verdeeld en daar het den erfgenamen meest a len zeer welkoB zou zijn en er zelfs bedeelden onder hen zgu kaÉ gingen Haokert kwam thans uit het bosch voor hem lag het meer zgn blik viel op de groep hg zag hoe eenige mannen met lange stokken op den bodem van den vgver zochten nieuwsgierig trad bjj naderb j Juist zoo had men ook destgds naar het Ijjk vak Anna gezocht Baron Von Boeiienau sprak met den rentmeester terwijl onder toezicht ran d n politiebeamote de nasporiog plaats had Hackert hoorde hoe n heer zeide dat men het meer moest uitpompen de politiecommissaris was er van overtuigd dat het Igk van den matroos hier gevonden zou worden Het meer geheel droog te leggen zal wegens de vele bronnen onmogelgk zgn antwoordde de rentmeester bij wien zich nu opk de officier van juatitie voegde Daar denken wg ook niet aan zeide dezelaatste Heeft men het Igk in het meer geworpen dan zal het zeker niet in het midden maar aan dan oever liggen Voorzichtig riep op dit oogenblik de commissaris Langzaam trekken Langzaam trekken Wij hebben hem mijnheer de officier De heereh traden schielijk naderbg Langiaam baalden de werkliedf den stok aan wiens haak een zwaar voorwerp moest hanjen uit het water Mocht het vermoeden an den commissaris zich bevestigen dan moet ik u verzoeken onverwijld een