Goudsche Courant, dinsdag 15 september 1891

zaO 7122 luncheons eu 10 196 diners gebruikt hebben terwijl in de eeiiaal voor vreemdelingen 1664 luncheons en 1069 diners in de eetkamer op het terras nog 210 luncheons eu 1301 diners zijn opgedischt De afschaffers hebben overigens weder een succes behaald De bovenvermelde commissie voor keuken en kelder heeft namelijk bepaald dat er gedurende het volgende seizoen in de Lobby geen geestrijke dranken zullen worden geschonken Aan die afgevaardigden welken zich met spiritualiën meenen te moeten versterken is daartoe gelegenheid in een nevenvertrek gegeven Dst voormeld Kohier tor invordering is gesteld in banden van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van Drie Maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingediend GOUDA 14 September 18 Jl De Burgemeester voornoemd H W G KONING L B Uit Londen schrijft men aan de Jrtii Ct Zoor dicht bij mij in de buurt is een der grootste hospitalen van de stad Londen en hoewol in de Westuud gelogen heorsoht er eiken dag tusschen 10 eu 1 uur s namiddags zulk een leven en bedrijvigheid op het voorplein an dio monsterinricbting waaraan tevens eene kliniek verbonden is dat men meent op eene publieke vorkoopmg te zijn De Engelschen hebben lang niet zulk oen afkeer vim eene behandeling in het hospitaal als wij Hollanders en dikwijls ontwaart men in zulko inrichtingen lieden van allo standen en uit alle klassen in den waren zin dos woords all sorts and conditions of men Daar bespeurt men den zieken Cityklerk wien do karige bezoldiging niot toelaat zicli de hixe van een huisdokter te veroorloven want liet minste waarmede zich een Londensoho dokter tevreden stelt is eene halve guinea ƒ 6 60 per visite Ginds ziet men wederom do vrouw van een Engelsohen navvie wier man haar hot hoofd mot oone pook bijna kort on klein geslagen heeft hot gelaat is met wonden bedekt on zy moot zich loten verbindeu wil zij niet doodbloeden Daar op de bank ziet men moeders ier telgen tengevolge van ene onversta idige verpleging aan hevige maagaOTton lijdon en wien do dood roods op do jeugdige gezichtjes ligt Zij komen allen opdagen om hulp te zooken die hun dan ook waar hulp nog ounigszins mogelijk is met liereidivillige hand wordt aangeboden Een schrijver of een journalist die dicht bij dit hospitaal post vast kan daar zeer veel te zien krijgen dat hem voor zijne studie van onbetaalbaar nut kifti zgn Men kent en ziet daar dingen die den sterksten man dikwerf do tranon iu de oogon moeten doen komen Voor het raoerendeel ziel men er vrouwen van arbeiders met zieke kinderen op den arm die soms de meest roerende en dikwgls bijna ongeloofolijko dingen vertellen Wie weten wil welke ruwe en vordiorlijkte toestanden in de onderste lagen van de Ëngelsche maatschappij voorkomen wib een denkbeeld wonscht te krijgen van hunne samenleving die neine eens een kijkje voor het hek van een Londensch hospitaal Nog uiet zoo lang geleden kwam aan het bewuste hospitaal een cab voor waaruit een politieagent oen jong bewusteloos meisje droog met verscheidene bloedende wondon aan den hals Zij zou donzelfden ochtend in den echt treden en was roods voor dit dool feestelijk uitgodoft vol verlangen wachtte zij op de bruidsmeisjes twee fabrieksdeernen die met haar op dezelfde werkplaats arbeidden Of dezo beide dames het Wir winden dir den Jungfernkranz reeds aangeheven hadden deelde do politieagent die mij de geheele geschiedenis vertelde niot mede Daarentegen op het oogonblik dat do bruid in bet rijtuig wilde stijgen dat haar naar de kerk zou brengen trad haar een arbeider in den weg noemde haar ontrouw on bezegelde dezo on verdere krachtige woorden met oen stomp voorwerp waarmede hij haar bovonvermelde wonden toebracht Hot letsel was van zeer ernstigen aard on ilo bruiloft moest natuurlijk worden uitgesteld Wanneer zg eenige weken later zal plaats vinden zal do bedrogen minnaar wel niot tegenwoordig zijn evenmin als bij den doop daar zorgt do magistraat wel voor Vrouwen die door haro mannen worden afgeranseld en als oen algemeen konteeken een blauw oog dragen kan men bgna eiken dag aan het hospitaal in legio aantreffen My old man vertelde eons een van dit soortje is a big brute die voortdurend bez is en er dan maar bg mij op loshakt Gisteren middag kwam hg in de Lion naam van een kroog waar ik zooals gewoonlgfc met eoue vriendin den namiddag had doorgebracht on joide tot mij Nu Violet wanneer je n u niet naar huis gaat en eens naar de kinderen omziet dan zal ik je afranselen Eoodat je er met Kerstmis nog genoeg aan hebt Ik ga natuurlijk onmiddellgk met hom naar huis en jawel toon wg in de kamer traden zette hij mij oen gezicht op als een woedende leeuw en zoido eindelijk ziozoo waar is de roode deken Die heb ik verpand en verz En toon hadtge eens het leven moeten hoeren dat my darling manlief maakte Het mensch heeft niot alleen mij bijna het hoofd doch ook alle ruiten ingeslagen En DU moet ik me alweer orbinden laten I am damned if marriage is not a failure Met zulk een vrouw zeker dacht ik toen ik haar hot verhaal hoorde opdisscben Vrouwtjes die zieke kinderen met zich modebren r vertellen dikwijls uiterst komische zaken over ziokte symptomen van haar kroost Mgn Willy igdt zoo aan do tandjes hij krijgt M altgd met hevige maagpijn Wat geeft go hem dan te eten vroeg oeno in do nabijheid staande vrouw Wel lieve tgd luidde het ant Een der gevolgen van de influenza is gelgk in alle lauden is opgemerkt het uitvallen van het haar Een Engeiscb doctor schrijft dit pchter slechts gedeoltel jk aan de ziekte gedeeltelijk aan de geneeswijze toe In Engeland toch geeft men don pa ienten als zij herstellende zijn oen langdurig melk dieet Nu is melk naar het schijnt als voedsel zeer slecht voor het haar Staal ie wel goed zoodat degenen die het gebruiken het it double usage kunnen nemen havermeel en biuin brood zijn ook ieer bevorderlijk voor een flinken haardos Daar dit laatste het gewone voedsel van een geheelen tak vun vegetariërs uitmaakt zou het de moeite waard zijn te weten of deze werkelijk weelderig in huu haar zitten Koud water met zout erin is goed voor den hiiargroei omdat het den toovoor van bloed tol de haarwortels bevorderd alleen krijgt het haar er gelijk men op zoedorpen zien kan een rossige koportint van die niet bij iedere complexie past Buitefliaodscli Overzicbt De groote legeroofoniugen van het Fransche leger in het Oosten hebben een politiek unspel gehad De beer Do Freycinet woonde als minister van oorlog de oefeningen bij maar de heer De Freycinet is tevens minister president eu daarbij eeu van de raanneu der toekomst Vandaar dat meer dan gewoon gewicht gehecht moot worden aan de toespraak welke de minister hiel toon hij do buitonlaudsche officieren die de oefeningen hadden bijgewoond to Vendeuvre aan een feestmaal voreenigde De heer De Freycinet begon inot te wijzen op hot buitengewone gewicht der oefeningen Vooreerst wegens het groote aantal troepen dat daaraan deelnam maar vooral ook omdat de oefeningen lu enge betrekking staan tot hot plan van den goneraleo staf het verdediging van hot land Drie jaren had de ministor gewerkt aan het plan Iu hoofdtrokkeu is tot nu vastgesteld doch do proel moest genomen worden on dit is nu met goed gevolg geschied Dat do boofdleidiiig dor troepen goed geregeld is is bij deze oefeningen duidelijk gobieken In het volgende jaar zal een tweodo proef gouomoc wordon van niet minder gewicht Dan zullen oefeningen gehouden wordon op groote schaal mot de troepen welke do tweodo linie van verdediging vormen nl met hot zoogenaamde territoriale leger De boor De Freycinet twijfelde niet of do reservotroepeu zouden dan oen even goed figuur maken als nu de actieve troepen Ten slotte verzekerde de heer De Freycinet dat do Franscho regeoring steeds zal blijven werken aan de volmaking van het leger want eon sterk leger is oen der gowichtigsto elementen voor Frankrijks bestaan Wij hebben nu getoond dat wij sterk zijn zeide de minister we zullen nu ook toonen dat wij verstandig zijn De Time evat het volledige programma dor loodsche Kolonisatiovereeniging welke ton dool heeft het bevorderen eoner grooter verhuizing van loden van hot Joodscho ras uit de oude naar de nieuwe wereld Hot nominale kapitaal der Voreeniging bedraagt £ 2 000 000 uit te geven in 20 000 aandeden van £ 100 elk Deze 20 000 aandoelon zijn op het oogonblik zoo gpod als alle genomen door baron Maurice do Hirsch te Parijs e hoeren Rothschild Julian Goldsmid Joseph Cassel Mocatta S H Goldschraidt Salomon Roinach en Benjamin Louis Cohen schreven elk voor één aandeel in Tot bet nomen van drie aandoelen zou dus voor belangstellenden nog gologenhoid bestaan Het oogmerk der Voreeniging is woordelijk iuidens de statuten hot holpen en bevorderen der emigratie van Joden uit alle doelen van Europa en Azië en nol hoofdzakelijk uit die landen waar zij voor het oogonblik blootstaan aan bijzondere belastingen of politieke of andore achteruitzetting naar andere werelddoelen en voorts hot vormen en vestigen van koloniën in verschillende gedeelten van Noord on Zuid Amorika en andore landen tot landbouwkundige commercieelo on andere doeleinden Uit de statuten blijkt vorder dat zoowel het zedelijke on godsdienstige als het stoffelgke welzijn der kolonisten door do Vereeniging moot bevorderd worden Winst behalen ligt buiten het doel der Vereeniging haar streven draagt geheel oen menschliovend en godsdienstig karakter Met dien verstande heeft de Boafd of Trade haar als eono limited company gorogislroerd Volgens do verklaring van den opperrabbgn te Londen don beer Adler moet de baron Hirsch tot het vestigen van landbouwkolonien voor zijne uit Rusland verdreven stamgonootiJn hoofdzakelgk hot oog hebben op Argentinië on Canada Eindelijk geeft de Duitsche Rekksameiger op grond van de rapporten der landbouw vereenigingen een overzicht van de opbreugst van den oogst iu Pruisen Do slotsom is dat do rogge in dit jaar ongeveer 400 000 000 kilo minder heeft opgeleverd dan in het vorig jaar Deze ongunstige uitslag van den oogst zal er wel niet toe bgbrengeufde algomoene beweging tegen de graanrechten te doen verminderen De voorstanders van M Kiuloy s tarief in de Verelonigde Staten verheugen zich over de officieele opgaven betreffende den uit en invoer sedert de inoveriug daarvan bewerende dat de redeneoringon De nieuwe regelen voor ontsmetting enz bij kon besluit van 34 Juli jl vastgesteld worden door dr S Sr C in het J v Z H besproken Zij verschillen in hoofdzaak van de voorgaande doordien er eenige andere itsraottingsa iddelen worden voorgesteld en uauwkourige voorschriften worden gegeven tot ontsmetting van woonruimten en do behandeling van besmette voorwerpen in den ontsmettingsoven Deze voorschriften zegt dr C zijn op het papier heel mooi maar de practyk zal zeker niet weinig te wenschen overlaten Hij vraagt heet dat nu niet doctrinariamo om voorschriften welke slechts in een goed ingerich t ziekenhuis onder streng toe j zicht van een bekwaam geneeskundige na ir bohooren kunnen toegepast worden in handen van gemeentebesturen te geven Het heet dan weder w j hebben oen voortreffelijke wet tot beteugeling van besmettelijke ziekten en uitmuntende voorschriften voor ontsmetting die geregeld om de vijf jaar herzien worden met bat oog op de vorderingen der wetenschap Maar is dat beweren wel ernst wol verantwoordelijk als wij weten hoe zonderling met die wet eu met die voorschriften wordt ómgespronfjen hoe gebrekkig ze worden gehandhaafd hoe zelden de overtreders gestraft worden hoe weinig invloed de geneeskundige ambtenaren hebben op de burgemeesters en anderen aan wie de zorg voor dit alles is opgedragen en toevertrouwd Laat ons hel ronduit bekennen dat alles berust op zelfmislei ng om het geen anderen naam te geven Een groot gebrek van ons geneeskundig staatstoezicht is dat het te doctrinair te wetenschappelijk wil wezen en daardoor in de practijk zoozeer te kort schiet De administratieve autoriteiten hebben geen kennis geen lust geen tijd en geeu geld men nagaan hoe verlangend de uitslag hiervan wordt tegemoet gezien In de vestibule van het Kurhaus hótel teSchevenin ec toegang gevende tot de groote eetzaal is een photografie tentoongesteld van don voorgevelvan het gebouw waarin de Sporttentooustelling in 1892 zal worden gehouden Deze faijade 80 meter breed een ontwerp van den architect Van Liefland maakt een aangenameu indruk De hoofdpartij wordt gevormd door een hoüfijzervormigen hoofdingang gedrapeerd met op port toepasselijke emblemata Deze ingang wordt geflankeerd door twee voetstukken waarop herten iu liggende houding rusten en op de bekroning van den ingang is een voetstuk geplaatst dat een klassieke beeldengroep draagt Aan weerszijden dezer midden partij bevinden zich torenvormige uitbouwen met symbolische voorstellingen van jacht en visscherij Naast die torens volgt aan beide zijden een lagere tusschenbouw met een Grieksche kolonnade tot onderschraging van het fronton met beelden versiertpg Het hoofdgebouw is in het midden koepelvormig en krijgt eeue breedte van 60 on een lengte van 300 meter De feestzaal wordt 10 bij 33 M De gezamenlijke gebouwea beslaan een oppervakle van 2 j HA Pas zijn wij zegt de Spectator iu de vorige wetk verrast door de benoeming van een opper stalmepster tot archivaris of nu komt de heer T H A Tromp in het Vaderland van 8 September met de idee aan om van de Koninklijke tallen een archiefgebouw te maken waarvoor hij ze fbijzonder geschikt noemt Kr schijnt dus een geheimzinnig verband te bestaan tusschen archieven en hippologie Wij zien in onze verbeelding Nederlandsche en vreemde historici reeds aan de verschillende ruiven staan waar onze historische schatten zijn opgeborgen Waar de vos wTromp stond worden defzeezaken geborgen de merrie Philippine maakt plaats voor het vredestractaat van Munster in de afdeeling vanden Arabiscben hengst Achmed vinden de stukken over den handel op de Levant een plaats enz enz Te Bingen op het kerkhof vindt men sinds vele jaren een grafsteen door een advocaat aan zijne vrouw gewyd met het volgende opschrift Wohl auch die stille Hauslichkoit 1st eines Denkmals werth Ihr sei s drum auch von mir geweiht Und wer die Tugend ehrt Auch in dem einfachsten Gewand Mir meinem Schmerz ist er verwandt Leest men nu van lederen regel alleen het eerste woord die ook met sprekender letter goachroven zgn dan wordt het grafiïchrift heel ondeugend de advocaat die nu ook al dood is heeft het er zeker ntet bij toeval op laten zetten De eetlust van het Eogelsche Lagerhuis Het keuken comité van het Ëngelsche I agerhuis heeft kort vóór de stuiting der zittingen ter tafel van het littis een verslag gelegd waaruit blijkt dat de wetgevers gedurende het afgeloopen seizoen in do eet vertrouwden bode die den arts baalt naar de stad te zenden wendde zich de officier tot den rentmeester het rgtuig dat ons herwaarts heeft gebracht lan daartoe gebezigd worden Ik zal daarvoor zorg dragen zeide de rentmsester wiens blik met gespannen verwachting op den stok rustte die zich voet voor roet boven den Vatorspiogol verhief Niet lang moer bleef men in het onzekere aan den ijzeren haak van den stok bing het lijk van den matroos Hadden de aanwezigen dit resultaat ook verwacht toch beving hun bij den aanblik van het lijk eene hnivwing het was alsof bet woord moord gefluisterd word Do commissaris zag zegevierend om zich heen aan cgu scherpzinnigheid had men immers de ontdekking te danken Nu ontbreekt nog slechts de dokter zeide hij r Ik zal teratond een bode zenden antwoordde de rentmeester maar is het niet mogelijk dat die nutn den dood gezocht heeft Ik geloof dat wij ons daaromtrent ook zonderden dokter zekerheid kunnen verschaffen zeide decommissaris terwijl hij zich over het lijk boog deontdekkingen dié ik zooeven in het struikgewasgedaan heb doen een misdaad onderstellen De man had immers van den graaf vier honderd gulden ontvangen mengde zich de baron in hetgesprek Wanneer wij hier voor een misdaad staan au zal men ook den vermoorde wel hebben beroofd Do zakken zijn ledig antwoordde de commissaris ik vim noch de brieventasch waarvan graafHohenhausen sprak noch eene horloge noch eenbeurs Horloge en benrs kan hij reeds bij de schipbreuk verloren hebban zeide de justitiobtambje juffrouw Vogel zal ons daaromtrent uitsluitsel kunnengeven De commissaris richtte lich op Ik weet reeds genoeg antwoordde hij Een hevige slag op het boofd beeft den man neergeveld vermoedelijk met een dier gevaarlijke stokken wiens knop een loodon kogel vormt de schedel is verpletterd men kan het duidelijk zien Reimann I zeide Hackert binnensmonds De naam was hero onwillekeurig ontglipt doch niemand had hem vernomen Dus hebbeo wij nu zekerheid zeide de baron Hackert ga terstond naar het slot en bericht aandon graaf dat het lijk is gevonden ik ga door hetbosch naar huis maar zal echter na tafel onmiddellijk weder naar Hohenhausen komen Do jager ging onverwijld de rentmeester vergezelde hem Zou bij den argwaan die zich van hem had meester gemaakt prijsgeven Hij had de brieventasch in do hand van den strooper gezien maar moest het dan dezelfde brieventasch zijn die de matroos had bezeten En bestonden er niet vele stokken met loodon om dal alles naar behooren iu acht te nemen Hier en dakr een besproeiing met wat carbolwator on voorts al wat voor verbranding vatbaar is naarden brandsjtapol Het Rijk is goed voor de onteigoningskisten Ziedaar alles wat van die echt wetenschappelijke voorschriften terecht komt Het is wel treurig doch ook maar al te waar Moet mag dit zoo laiiger voortduren mogen wij aan zelfgenoegzaamheid uan zelfmisleiding onze dierbaarste belanïen de voll sgozondhoid zoodoende of nietdoemlo opofferen Dr C brengt verder in herinnering de novelle op do epidomiewet door den onlangs afgetreden minister van bipneiil zaken aan hot parlement aangolioden Bij defi heftigen stryd die tegen het artikel word gevooril waarin het inenten van sohoolkiiidoren facultatielf werd gesteld werd het goede dat in het overige doel van deze wetswijziging werd aangeboden gonoegfaam geheel over het hoofd gezien althans niet oilnstig besproken Toch was dit een ernstige overwejing wol waard geweest De sohr wijst o a op doz bepaling In do kosten van den ontsmottingsdijnst volgons de regelen door Ons te stellen kan aan eoiie gemeente een subsidie voor eens uit s rijks kas worden verleend Nog andere bepalingen bo at de novelle die meer waarborgen tot beteugeling van besmettolijko ziekten zouden geven Al zal liet thans opgetreden kabinet dit erfstuk van zijn voorganger zooals het daar ligt niet aanvaarden toch zou het wonsohelyk zijn het goede dat daarin i weggelegd kon het zijn zelfs wat meer geaccentueerd nogmaals aan het oordeel van het wetgevend lichaam te onderworpen Misschien was het dan ook zaak om do wet op het goueeskiindig staatstoezicht nog eens onder handen te nemen om daarin wat te snoeien en te verbeteren opdat dit duro lichaam met wat minder kosten wat meer practisoh nut voer het algemeen gezondheidsbelang zou opleveren Ken VI n de meest bekende goueoshaeren te Rome oen speiialiteit voor psychiatrie ontving de vorige week eei bezoek van een netgokieeden jongen man die zijn hulp inriep voor zijn vrouw waarmede hg een jaar gehuwd was en die aan oen hardnekkige onbedwir gbare kleptomania stoelzucht leed en in dezen trestand in winkels en bg visites ja zelfs in huis zaken verdaistorde die zij dan gewoonlijk na eenige uren vol berouw en vertwijfeling teruggaf Allo middelen om haar van deze govaarhjke onaangename lokte te genezen waren tot nu toe zondorgevolg gibleven doch do jonge man kwam nu tot den dok er om hom te verzoeken zgn vrouw onder bebandetiig te willen nemen Den volgenden dag kwam het echtpaar bij den geneesheer en deze was verrukt otet do schoonheid van de jonge dame Zij sprak goriimon tijd met hom over allerlei zaken op een wijzoj die zeer voor hare beschaving pleitte Het ontging Ata dokter echter niet dat zij iu oogenblikken dat zj zich onbewaakt dacht oen photographieIgstjo van zilver met diamanten bezet een aandenken van een hlooggeplaatet patient on een gouden briefweger iu haar rokzak stak hg bemerkte eveneens dat de sphooue lijderos hem bij het afscheid zijn gouden horloge met ketting ontrolde U ziet zelf hoe erg h t is mijn arme arme vrouw fluisterde echtgenoot droevig don dokter in t oor Morgen zal ik u alles terugzenden Ik hoop morgen persoonlijk wser bij u te komen Do arts wachtte knoppen Reimann had hom ook wel den looden knop goto nd on daarbij zelfs gezegd dat hg met dien stok den graaf van het leven kon beroovon zeker alles verdachte teekenei maar niettemin kon een a der de misdaad bedreven hebbeo En de zaken inochten nu staan zooals zij wilden Hackert zag or de noodzakelijkheid niet van in de taak der politie te ergemakkelijken zijn oergevoel verzotte zich daartegen Een preeselgke gebeurtenis I verbrak de rentmeester eiadolijk het zwggen Ik denk nog altijd dat hot niejt mogolgk kan zgn dat wij hier staanvoor een met diefstal gepaarden moord men heeft vansoortgelijke misdaden in onze streek sedert jarenniets vernomen En och sluit dit da mogelgkbeid van eenmisdaad nipt geheel uit antwoordde de jager Endat hier een moord met diefstal hoeft plaats gevonden is duidelijk bewezen Als men maar wist op wien hot vermoedenkon vallen II Laat dat aan de rechtbank over Een menschte betichten is kinderspel maar men moet daarbgaan de gev jlgen donken Men moet zijn vermoedenniet uiten Vanneor men geen bewijzen heeft Do rontnléestor ohuddo het hoofd hij kon de huivering i ie hem bg het aanschouwen van hot lijk bevangt n bad nog altijd niet geheel meester worden Wordt vervolgd en wacht nog Hg is het slachtoffer van oen fijndoordachte oplichterij geweest j woord hg krijgt hetzelfde wat wij ook eten Gisteren spek met appelsaus en het kind heeft ein goed beetje verorberd hij is reeds 10 maanden oud en kan het best verdragen Geef hom de flesch zeide eene andere vrouw op drogen toon dat kind hoeft do maag bedorven Daar behoeft ge don doktor niet lastig mede te vallen Het mensch had gelijk want spek met appelsaus I is wel eene vreemdsoortige kost voor kinderen op dien jeugdigen leeftijd Zeer grappig is het wanneer die wijze vrouwen in een groepje bij het hospitaal staande elkaar den I besten raad trachten te geven De oone hoeft een speciaal middel tegen longtering zouder uu juist I oeno volgelinge van professor Koch te zijn terwijl oone andere weer in het bozit is van een maagelixer dat een onfeilbaar middel is tegen dyspepsia Het grappigste is echter nog wanneer dit gepeupel op de domme artsen aan het schimpon is die volgons hare bewering niets van de genoeskunile afweten Zij beproeven do zioken van do artsen af te houdeji doch tovens met de bedoeling om zich aan haro verzorging over te laten Hoe de kuur uitvalt zal ik maar uiet vermelden dat weet ieder verstandig mensch Iwan Mateusohailis oen knap man van 32 jaar kan zich beroemen iu drie jaren oen dozijn vrouwen naar het huivolijksaltnar gevoerd te bobben zonder dat een van zijn gemalinnen van No 1 tot No 11 het tijdige met het eeuwige venvissrld heeft Drie jaren geloden besloot do sehoone Mateuschaitis zich op do polygamie toe te leggen en zich zoo rijkdom on oen prettig leventje to verschaffen Hij voorzag zich van een aantal valsche akten en zijn goede manieren OU gunstig voorkomen deden zijn zaakjes goed slagen De sehoone Iwan reisde voornamelijk in Polen van de eene groote stad naar de andere won inlichtingen in waar rijke bruidjes zich bevondou liet zich dan bij do familie s introduceeron on zotte dan naar allo regelen der kunst eon liefdesroman on scène dio met oen verloving on oen belofte om te trouwen eindigde Wanneer hg zoover gekomen was dan trachtte hg door allerlei middelon de vorlovingstijd te bekorten en gewoonlijk had hot huwelijk reeds na een maand plaats Na do wittebroodsweken verdween de jonge echtgenoot echter plotseling en met hom al hetgeen de bruid van waarde bezat Terwijl do verlatene haar Iwan zocht knoopte do jonge knappe man weder kennis aan met een ander rijk meisje in een andere stad Zoo had bij reeds een twaalftal huwolgken gesloten t oen bij hot dertiende huwelijk juist als hg met zijn jong vrouwtje voor het altaar in do kerk stond achteroonvolgons vier vrouwen verschenen dio tegen de huwelijksinzegening protestoerdon Ieder der vrouwen hield zich voor de vorlateno on men kan zich voorstellen tot welk oen tooneol dit aanleiding gaf Mateuschaitis werd onmiddelijk gevangen gonomou Van do vier vrouwen heet de eerste Stanislawa Dubinska De schurk heeft haar in Warchau getrouwd leefde vier weken mot haar en liet haar toon met medeneming van 5000 roebel zitten Een andere vrouw Wawara Bubinska was voor vier maanden te Gradtio met den liefhebber getrouwd en 4000 roebel bruidschat was mot Iwan na drie weken verdwenen De ware naam van den polygamist is nog niet bekend men meent dat hij van afkomst een Tartaar is Weldra zal het Nedorlaodscbo publiek in staat worden gesteld te oordeelen of on iu hoeverre do kunsttaal Volapuk ofsohoon nog in wordendon toostaud reeds geschikt is om letterkundige produkton in wijder kring bekend te maken Bij den hoer Johann Kunstnerin Leipa Bohemen zullen versohgoen twoe verhalen van Justus van Manrik Jr Teun de Nachtwacht en Hoe Jolje gezoend werd met verlof van den schrijver in Volapuk in vier levende talon overgezet De Duitsche vertalingen zgn van Ida Glogau de Franscho rospectiovelijk van Paul Champ Eigot en van Dl Reimport de Pagelscho van F W Mitobell iu Cambridge Mass en van F Nehls in New Braunfels Texas de Hongaarsohe van Izor Gebaur in Zirc Kijmitaat Veszprém en van Pal de Madarassy in Buda Pest Beide werkjes worden uitgegeven voor rekening van Mevrouw Ida Glogau in Schockau bei Böhmisch Leipa Böhmen Do BURGEMEESTER van Gouda brengt bg dezo ter konnis van do belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe BeUstingen enz te Rotterdam op den 11 Soptepiber jl is executoir vorklaard het kohier van het Patentrecht No 6 dienst 1891 2 Ie kwartaal v