Goudsche Courant, woensdag 16 september 1891

Mèmmm 1891 Woensdag 16 September N 463S GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad vfor Gouda en Omstrekt tu Oe inzeading van advertentiön kan gesohieden tot Mn aar des namiddags van den dag der uitgave NAAISTER Een fatsoenlgk MEISJE goed kunnende Linnen en Modenaaien heeft nog 2 diiponibel die ïg gaarne zag aangevnld Adres onder No 2139 aan het Bureau dezerCourant Geen betejyadres voor PARAPLVtES dan bij SCHENK en Zn Markt Gouda der vrjjhandelaars door de feiten ïolkomen weerlei d zijn Dezen verklaarden dat Europa over de aanneming van het tarief verontwaardigd niet meer uit Amerika zou ontbieden wat elders te kryjjen was en zulks in elk Reval niet langer op zoo ruime schaal JOU kunnen doen als vroeger Maar wat blijkt nu In Juni 1890 toen de handel door dit laatste nog in het gtheel niet lemroerd werd beliep de geheole uitvoer van de Veroenigdo Staten naar Duitschland Frankrijk GrootBritame enz 3J 215 103 dollars in Juni 1891 onder de voile werking van van het tarief niet minder maar moer namelijk 39 493 911 dollars Wel is waar werd aan vee 3 391 000 dollars minder uitgevoerd maar dit was het gevolg niet van het tarief maar van geheel andere oorzaken en werd ruim vergoed door een vermeerderden uitvoer van meel enz tot een bedrag van 3 B27 399 dollars Een vermindering van 33 664 dollars in den uitroer van ij er wordt uitsluitend toegeschreven a n den afgenomen uitvoer van naaimachines er juist de rïchten daarop zijn onveranderd gebleven 337 Staats loteriJ 5s Klasse Trekking van Maandag 14 September No 1356 f IBOOO No 680 11205 11738 15760 en 20136 ƒ 1000 No 1960 2615 6998 11789 en 13097 ƒ 400 No 8591 9518 en i3108 200 No 196 1337 1681 2673 2987 3315 5882 7593 8224 9082 11847 13288 14080 14167 1B23I 16504 17887 en 20912 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 2 2918 5801 8501 10964 13515 16224 19304 61 2935 6802 8558 10985 13777 16227 19318 78 3189 6948 8594 11208 13810 16333 19333 100 3535 5962 8865 11603 13884 16728 I9 H9 304 3710 6017 8882 11657 13993 16772 19639 329 3771 6046 9086 11899 14059 16838 19715 431 3888 6095 9280 11902 14249 17092 19759 436 3990 6140 9529 12071 14256 17B04 19779 699 4012 6209 9572 12159 14416 17559 19825 1349 4186 6282 9574 12369 14431 17769 19848 1436 4234 6531 9587 12555 14497 18298 19877 1697 4315 6821 9770 12580 15173 18348 19984 2036 4579 6889 9811 12721 15548 18S71 20152 2058 4703 7084 10116 12951 15592 18605 20279 2209 6081 7926 10155 13161 15652 18736 20284 3422 5248 7953 10169 13349 15660 18779 20364 2473 B42 8093 10248 13385 15689 18993 20459 2681 5595 8146 10370 13398 15807 19124 20898 2616 5609 8338 10569 13434 1690 19141 20925 2643 6623 8344 10612 13514 16151 19246 20967 2871 5700 8454 10944 PETROLRUMiXOTEERINGEN van de Makelaars CaDtziasF Sehalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 40 Geïmporteerd fust 7 60 Jannari Februari Maart le enng f 7 35 Oc tober November en December levering ƒ 7 35 ADVERTENTI ËN Bevallen van een Zoon M J D KABEL LllillEKANN Gouda 13 Sept 1891 Eeu B E Joogmensch zoekt langs dezenweg in kennis te komen met een U K Meisjeof Weduwe van ongereer SO jarigen leeflgd eenig kapitaal bezittende ten einde na kennismaking een hnwel k aan te gaan Francobrieren onder No 2138 aan het Bureau dezerCourant Stipte geheimhouding retzocht enverzekerd Fracla tigr zij an z © de Blauwe Kasdruiven 80 Cent de 5 ons Schoongemaakte SARLOTTEK 15 Cent per pond MELOENEN P B ü I M E N STOOF en TAFELAPPELEN en PEEBEN Toor zeer lagen prgs J GERR1T8EI I VrijePaardenmarkt te GOV DA BÜBOEMEESTEB en WETHOÜDEES van GOUDA maken bekend dat aldaar VRIJDAG 16 OCTOBER a s eene Vrije Paardenmarkt zal gehouden worden Staangeld zal NIET worden gevorderd nr g gelegenheid van de Paardenmarkt zal van wege de Afdeeling der Hollandache Maatschappij van Landbouw onder toezicht van het Gemeentebestuur eene VERLOTING van op die markt aan te koopen Paarden plaats hebben Er zullen acht duizend Loten warden uitgegeven tegen één gulden ƒ 1 het Lot GOUDA den 1 September 1891 BüBQEMEKSTEE en WETHOUDEBS voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN De Secretaris BROUWER Vraag TRAPPISTEN BIER a ©Bro a Txr©rij DE SCHAAPSKOOY T I L B TJ I C3 Agent G J HEBjTMA Westhaven B 1 9 LOTEIN in de VERLOTliXG fS BLT GELEGENHEID DER TTiDij © Z= siara ©n32Q axlct ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BR KIIIAIV Lange Tiendeweg PRIJS f 1 11 LOTEN voor 10 Scheiding van Tafel en Bed Bg vonnis der Arrondissements Rechtbank te tGravenhage van 10 Jnli 1891 zgn de Heer MABIUS HENDRIK HUIJOENS Bankier en Vrouwe aUSANNE MARIE ELEONORE KRAFT zonder beroep echtelieden beiden wonende te t Gravenhage op betder verzoek gescheiden van tafel en bed met al de gevolgen van dien De Procureur der Verzoekere Mr J J BERG8MA Adv en Proc Mr W THOBBECKB Adv en Proc tGravenhage 14 Jnli 1891 Doet SALPs BAARD TINCTÏÏÜR 1 geeft de natnurlgke kleur terug droogt spoedig op en wascbt niet af Prija f 1 20 per flacon Verkrggbaar bg I A CATS eoJ H HUM F Bz te Gouda Algemeen erkend als bel beste MONDWATER der wereld 40jarige roem fl nionden Tandziekten zooala het lo irorden dar tanden tandpijn ont teking zweren bloedend tandvleesoh onaangename reak uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelyk gebruik van bet echte K K Hof Tandarts Dr POPP s nSV in aanmerkelijk vergroote flesachen voor 60 cent 1 20 en 1 7B hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP l Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Ur POP Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden iVenns zeep en Zonnebloemen zeep POPP s Gekristalliseerde en Transparan I Glycerinezeepen van de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen Ór ï e namaaksels van Anatherln Mond water verwoesten de tanden binnen korten tijd 99 Dr J G PpPP Weene n Gouda Snelpersdruk van A Bbiwckan fc ZooM Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen üe prgi per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 ilzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND j GOUDA 15 September 1Ï9I De overwinning van Leiden op Gouda in de gisteren gehouden algeraeene vergadering der Hollandsche Maatschappij van Landh r waarvan wij reeds in ons vorig No melding bakten is niet behaald tonder een warmen strijd Volgens het verslag i de N Roti Ct leverden de afgevaardigden van Leiden eo Gouda slag op eene wyze die door handige zetten niet zelden de hilariteit der vergadering opwekte Bij den provincialen sohietwedstrgd der Scberpichultors vereeniging Rotterdam waaruit onze woerbaarheidi vereeniging iBurgerpliehtu naar wij in een vorig No mededeelden op zoo eervolle wijze t huis kwam heeft in den personeelen wedstrijd onze stadgenoot de heer H van Wijngaarden opnieuw een drietal prijzen behaald terwyl ook de + einr C M van Wijngaarden alhier twee priJHmJ haalde o a een eersten prijs op vrije baan Flobert De collecte gehouden ten behoeve van de onvermogende MetalenKruis Eidders heeft in Zevenhuizen opgebracht ƒ 9 08 Door eene met Oct a s aanvangende dienstregeling zal de postdienst tusschen Schoonhoven en BergAmhaobt gewijzigd worden De postbode zal te 8cho mhoveu moeten gaan wonen maar de uitgifte van brieven enz te Berg Ambacbt zal door deze regeling bespoedigd worden Na een langdurig lijden ontsliep gisteren te s Hage Johannes Bosboom iu den ouderdom van 74 jaren Hij was op 18 Februari 1817 aldaar geboren FEVILLETODi Uit het DuiUch xsL 32 Het is mogelijk dat de matroos in zijn kringgezegd heeft dat hij hier geld wilde halen en metwalk soort van lieden een matroos verkeert kanmen zich gemakkelijk voorstellen vervolgde de jager iie naar redenen zocht om zijn eigen argwaan teontzenuwen Een van zijn goede vrienden is hemwaarschijnlijk gevolgd en zulk een geael deinst voorgeen moord terug Gij kunt gelijk hebben maar ga niet meerongewapend uit zoolang de moordenaar niet gearresteerd is En wat baat u een wapen indien gij van okteren overvallen en neergeveld wordt Ook waar knikte de rentmeester Ik hoop t men den moordenaar schielijk zal vinden Daarvoor zal de politie wel zorg dragen zeidefisckert ik bekommer mij daar niet verder om il geen onschuldige in opspraak brengen menheen daarvan slechts ergernis en ondank en moet arhij zich ztlven bittere verwijten doen Als 12 jarige knaap in het atelier van B J van Hove opgenomen was Bosboom sqn leermeester behulpzaam in bet schilderen aan de tooneelschermen Na zich aldus mot versohillenda stijlen en kleederdrachten uit vroegere tijden t hebben vertrouwdgemaakt maakte hij in 1835 een studiereis door Nederland en ging hij den Bijn op en de grootheidvan het Prolestantsche Holland der 17e eeuw deedin den jougsten kunstenaar allengs de neii ing ontwaken om den artistieken indruk door kerken ophem gemaakt weer te geven Bosboom s teekeningen overtreffen in aantal zgn schilderijen maar allen munten uit door rijkdom en schoonheid der motieven door de kleurvollo en dichterlijke opvatting en altijd door de virtuose behandeling Aan zijne studiën als leerling der Haagsohe Teekenacademio dankt hij zooals hij meermalen zelf verklaarde zijn degelijkheid en de vastheid zijner grondslagen Bosboom hielp krachtig mede aan da oprichting van f Arti el Amioitiae te Amsterdam en van Pulchri te s Hage Bosboom was algemeen geëerd en hooggeacht De dood zijner echtgenoote was echter voor den toen reeds grijzen kunstenaar een zware slag en sedert was hij de oudo Bosboom niet meer Zijn stoffelijk overschot zal naast dat zijner gade op de Algrmeene Begraafplaats ter ruste gelegd worden In de gisteren te Alkmaar gehouden vergadering van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw opende de voorzitter de heer Herman F Bultman de vergdlfering met eene toespraak waarbij hij hot verlies in berinnering bracht dat deze Maatschappij leed door het overlijden van don heer Visser van Hazerswoudo Hij was de leidende hand in deze Maatschappij krachtig en flink bekwaam en voj I Zij waren gedurende dit gesprek aan het slot aangekomen Hackert liet zich door den kamerdienaar wiens nieuwsgierigheid hij niet bevredigde aanmelden Terstond daarop trad hü in het kabinet van den graaf wiens blik zich strak op hem vestigde Mijnheer de baron laat mijnheer den graafmelden dat het lijk gevonden is zeide hij In hel meer vroeg de graaf haastig Ja Waart gij er bij toen het gevonden werd PDe jager knikte bevestigend Spreek dan toch riep de graaf barsch Vermoedt men een zelfmoord of hoeft men bewijzenvoor een misdaad gevonden f In de oogen van den jager glinsterde een straal van toorn Wat verleende den graaf dan het recht dien groven toon aan te slaan P De schedel van don matroos vertoont flendoodelijke kwetsuur antwoordde hij in de zakkenvan het lijk heeft men niets gevonden Dus moord en diefstal P Zonder twijfel Heeft men het lijk al weggebracht Noen het ligt bijna op dezelfde plaats waarvoor achttien jaren een ander lijk lag De graaf keek den jager strak aan Onboschnamdé I riep hij Ge sohjjnt te vergeten tot wien ge spreekt Hackert drukte de lippen op elkander wat de ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien wordep alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt toewijding zöo als zelden was gezien Hij gaf zich met alle Tcracht die in hem was met de kracht van zijn persoon en van zijn fortuin Onder meer stichtte hij in Zuid Holland eene inrichting waarop Ntderland trots mag zijn nl de Zuivelschool Allen die hem konden weten hoe werkzaam hij was en tevens hoezeer hij uitmuntte in eenvoudigheid wars van alle hulde Uit dien hoofde zal sprekeX geen verdere hulde aan zijne nagedachtenis brengen Ten t eedon male werd deze Maatschappij zwaar getroffen door hot verlies van haren beschermheer Z M Willem III die zoo dikwerf zyn besten steun aan doze Maatschappij heeft verleend H M de Koningin Kogentes werd echter door het hoofdbestuur bereid gevonden als beschermvrouw op te treden Toejuiching Spreker doet vervolgens mededeeling van hel tot stand komen der maatschappij tot verzekering tegen brandgevaar waaromtrent de heer mr De Kanter die aan hot hoofd dier inrichting staat straks eenige mededeelingen zal doen Als gevolg van do besluiten dor vorige algomcene vergadering heeft hot hoofdbestuur zich gewend tot de hooge regeering met verzoek om de besmettelyk varkensziekte te doen opnemen in de wet op de besmet telijke ziekten De rogeerini heeft evenwel verklaard dat daartegen belangrijke bezwaren zich verheffen Een adres tot wijziging van de jachtwet werd bij de regeering ingediend Met het gemeente bestuur van Amsterdam is gesproken over de moeielijkheden die worden ondervonden bg bet slachten van rundvee in het gemeentelijk abattoir Het gomeentebeetnur gif blijk van welwillendheid maar verklaarde dat hetgeen werd getraagd afstuitte op administratieve bezwaren Met do NoordbollanOsche steden is het hoofdbestuur gelukkiger geweest in de quaostie van do benaming Koppen boter daarin zal verbetering komen Het hoofdbestuur is verder voor deze Maatschappij Is I d toegetreden tot de Londonscho Kamer van koophandel Er hebben met haat reeds bespre hoon van den koddebeier niet had kunnen bewerken dat bewerkte nu de grofheid van den graaf de oude haat werd opnieuw en th ins in verdubbelde mate aangewakkerd Ik heb niets gezegd dan de waarheid antwoordde hij het was mijn schuld niet dat destijdshet lijk daar lag Het arme meisje had een beterlot verdiend Weg I riep de graaf woedend Ik zal bij jemeester over je onbeschaamheid mijn beklag indienen Verlies je positie niet uit het oog je hebt te gehoorzamen en to zwijgen Hackert zag wel in dat hij to ver was gegaan en zich zelf slechts onaangenaamheden op den hals schoof wanneer hy den haat die hem bezielde verder lucht gaf Hij verwijderde zich maar van dit oogenblik iias hij do bondgenoot van den koddebeier was do zaak van dezen laatsteu ook de zijne Do araaf stond voor het venster en zag hem na ev k in zijn oogen glinsterde eeu gloeiendo haat D jager was reeds lang uit het gezicht verdwenen maar Vön Hohenhausfn stond nog altijd aan het venster en de gedachten dio jj n ziol bezig hieldoa schenen hem te f lteA n l l Hij stond nog altijd op feStMfde plaats t eB het rijtuig voorkwam dated ii dmH uit de stad bracht hij zag den gonceskuwli vi stappen en in gezelschap vnn dtn routraeester don iVei naar het park ins aan Het binnenkomen van Daniel wekte hem uit zijn gpj P