Goudsche Courant, woensdag 16 september 1891

3 lf INGEZONDEN van maken hoezeer ik ook hel beginsel toestem Want mijnheer de Bedacleur wio zal dat alles betalen En bestaat er Kerkelijk behoefte aan eene zoo volledig geraontoerde 2de Openb Burgerschool voor jongens Stemt gij niet toe dat er zel s reeds veel zoude aan te voeren zijn tegen hel bestaan dier school in haren tegenwoordigcn vorm wat betreft het voldoen aan eene posiiieve behoefte in onze gemeente Vergeef me dal ik even uw voorbeeld volgde en buiten de orde ging Ik onderstreepte onze gemeente W ant ik krijg uil uw opstel den indruk dal er voor on e tinancien eene verrassing in t verschiet is b v een legaat minstens eeu millioen s v p mét bepaalde bestemming om uit de renten alles te besteden wat ia onze stad strekken kan tot verbetering van het onderwijs in t algemeen en van dat voor meisjes in het bijzonder Alleen op die wijze vind ik eene verklaring voor het kostbare van uw ideaal plannen Op uw vraag of werkelijk door het opvolgen ïan mijn advies voldaan zoude zijn aan mijne illusie ton opzichte van de voorziening in de behoefte aan ver j dor voortgezet onderwijs voor meisjes valt dot mij K niet moeielijk te antwoorden door U te herinneren luMnn at joof mij jij herhaling ea met volle sympathie werd medegewerkt aan pogingen tol do oprichting van gemoentowege eener op verstandigen voel ingerichte middelbare school voor meisjes U behoef ik toch niet iQ wijzen op do geschiedenis van dia bemoeiingen die ook al weer behalve op eenig principieel bezwaar dal thans vermoooelijk niet meer zoudo aangevoerd worden geheel afstuitten op de kosten Immers de hooge school autoritoilen wilden geene opheffing der bestaande school voor meer uitgebreid lager onderwijs en die inrichting zelfstandig te behouden naast eene middelbare school tot zulk eene weeldeuitgaaf zoude niemand willen meewerken Mj dunkt hel thans aanhangig voorstel lol reorganisatie van de a c h o o ItB e n d e r behoeft U na het voorgaande niet meer te verwonderen van de zijde van iemand die vroeger moeite deed voor eene middelbare school gaat zidk eene inrichting ook niet volgens uw meening do financieele krachten van onze gemeente te boven Ik geef L op mijn beurt een wenk doe wat water bij uw wijn en maak uwe illusien meer in verhouding tot do omstandigheden Dan zal er door C waarschijnlijk meer ingestemd worden met hel door mij ingenomen standpunt o m uit hot hier bestaande onderwij voor meisjes iels zoo goed mogol ij ks te maken zonder bezwaar voor do gemeenteschatkist Mijnheer de Eedacteur Ik las root belangstelling in Vw blad van 10 Sopteraber uwe bespreking van mijne interpellatie over de reorganisatie dtr 2de Burgerschool voor meisjes do ernstige wijze waarop die zaak door U wordt beoordeeld en de sympathie welke in het algemeen ons publiek toont voor de hoofdartikelou in do Goudscho Courant ziedaar de dubbele aanleiding dio ik vond om U in afwachting van do officieele rapporten van de autoriteiten do plaatsing te verzoeken voor de volgende opmerkingen Mijn doel is daarbij om te voorkomen dat door uwe mijns inziens onjuiste voorstelling der zaak een te groote invloed zoudo ontstaan op de raoening van allen die zoowel in den Gemeenteraad als daarbuiten van hunne belangstelling in mijne denkbeelden blijk gaven Door U mgnheor de Rodacteur wordt geprotesteerd tegen mijne bewering als zouden eenige der laagste leerjaren van do 2de Burgerseliool voor meisjes evenwgdis loopen of behooren ti loopen mot evonveel leerjaren het 4de 6do en 6de van do Isto Burgerschool voor m eisjes hoidshalve zal ik hierna spreken van do schol B e n d e r en V a n C i 11 e r t Uw bezwaar berust daarop dat aan de Lerstgouoemile inriclitin later 3 vreemde talen onderwezen norden terwijl op de school van Cillort in de hoogere klassen slechis éóno vreemde taal wordt beoefend Moet naar uwe meaning dio overwoging invloed hebben op het leerplan dor beide inrichtingen voor zoover hel geicoon lager onderwijs geldt voor meisje uit den beschaafden stand want voor deze zijn onze beide meisjesscholen bestemd tot haar 12de levens of 6do leerjaar Tegenover dit denkbeeld stel ik als mijne vasto overtuiging dat voor do geheelo bevolking dor bolde meisjesscholen tot het 1 2do jaar geheel dezelfde behoefte beslaat aan degelijk lager onder vgs met de beginselen van Fransch van af het 4do schooljaar volgens hel leerplan der school van C i 11 e r l Is die leeftijd bereikt en d a t onderwgs met vrucht gevolgd dan ontstaan er zoo men wil eenigs ins uiteonloopendo behoeften waarin bij gebrek aan eene middolbaro school voor meisjes eene goodo inrichting voor meer uitgebreid lager onderwijs behoort te voorzien en ook tlians reeds voorziet behoudens de toegezegde reorganisalie plannen van de Commissie van Toezicht op het Lager onderwgs Vve argumontatie als zoudo dan mei evenveel grond aan het evenwijdig loopen der klassen van Armenscholiin Tusschenschool en de beide Burgerscholen kunnen worden gesproken kan van mgne voorstelling bezwaarlijk een gevolg zijn dö verschillende bestemming van de leerlingen dier scholen loopt zoozeer in t oog dat hierbij niet behoeft to worden stilgestaan Maar ik herhaal voor de leerlingen onzer l eide meisjesscholen geldt evenzeer een volkomen golgko behoefte aan lager I onderwijs voor gelijken leeftijd tot het 12de jaar namelijk als dit voor denzelfden leeftijd dor jongens i van do beide Burgaacliolen hoofden H u b o r on Leopold het geval is Voor die 4 inrichtingen behoort het verschil in schoolgeld en stand hoegenaamd geen invloed te hebben op hel leerplan tot het 12de jaar A propos van stand moet ik U verklaren dat uw benaming van jonge heeren en mge juffrouwen leeriingen van do scholen Leopold eu B e n d e r uit de oude doos is Eene aansluiting uit de 6de klasse of 3do kl hoogste afd van de school van Cillort naar de éérste klasse van de door mij gedachte schoolBender als inrichting voor meer uitgebreid lager onder w ij s is eene zeker wel te bereiken zaak bestaat hiertoe do ernstige wil dan wordt er ook wel de goede weg voor gevonden Met de beginselen der Hoogduitsclie taal b v kan toch zonder schade misschien met voordeel een aanvang gemaakt worden op hel 12de in plaats v n het 11de jaar der meisjes Dal het onderwijs van die scholen tol heden niet ineeugrgpt en dat daardoor bg de ouders veelal Iwgfel bestaat om do meisjes 3 of 4 jaar of langer bij den Hoer van C i 11 e r t te doen blijven dit even merkwaardig als tretirig verschijnsel met al zijne gevolgen wordt evenzeer door U als door mij betreurd Jw remedie tegen dat bezwaar is zeker afdoend maar afgezien van het m i onnoodige ran dien maatregel wel een beetje duur Gij wilt eene 2e Openbare Burgerschool voor meisjes van 6 tot 17 jarigen leeftijd d i eeno volledige lagere school mot daaraan vefbondene inrichting voor meer uitgebreid lager onderwijs met 11 klassen en U onderwijzeressen Een gebouw voor die inrichting zal allicht f 30 000 kosten en de onderwijskrachten zouden wel met eju cijfer van 12 000 op de begrooting komen De toepassing van hetzelfile denkbeeld 1 klasse en 1 onderwgzer voor elk leerjaar wordt mij door U aanbevolen voor de scbool L e o p o I d Voor den wenk vriendelijk dank maar ik zal or geen gebruik Door U wordt gezegd ude voorsteller schijnt te verlangen middelbaar onderwijs zonder hoogere burger school enz mag ik U eens vragen waar gij dif t indruk van mijn voorstel hebt opgedaan P en móg ik er bijvoegen dat die schijn geheel voor uwe rekening blijft omdat ik er door geen woord aanleiding toe gaf en er in waarheid zelfs niet over gedacht heb Hot is mij evenwel niet geheel nieuw dal die bedoeling aan mijn voorstel wordt toegeschreven in een gesloten kring hoorde ik er ook van mompelen gij hebl toen toch met aan de deur geluisterd Van 6 M d R had ik het allerminst verwacht dat gij uil eeno zoodanige misschien berekende verdachtmaking van mijn zoo eenvoudig voorste een argument daartegen zoudt pullen Houd mij ten goede wannsor ik gaarne geloof dat het denkbeeld niet oorspronkelijk van U men veeleer van eene welwillende zijde U aan de band gedaan is Ik stel er prijs op hier openlijk te waarschuwen tegen zoodanige inblazingen waarmode op de publieke opinie wordt geinfluencoerd Onnoodig acht ik het dus U verder op dien dwaalweg te volgen bespaar V de moeite om do bezwaren legen £ ulk etene middelbaar aangekleede inrichting vour meer uitgebreid lager onderwga op te sommen on herinner J dat do kans hierop verkeken is sedert de schoolopziener bij de jongste vacature van een Hoofd dor 2d0 Burgerschool voor meisjes pertinent en natuurlijk met de wet in de hand weigerde bij de oproeping van sollicitanten hel bezit van eene akte van bevoegdheid tol het geven van middelbaar onderwijs als voorwaarde te stellen Zoudt gij na die ervaring een wensch tol dien vorm van reorganisatie niet vrij naif vinden Trouwens ik vond het tijdens de behandeling van mijne interpellatie in den Raad geheel overbodig om over het leerplan der gereo ganiseerdo 8 c h o o 1 B onder te spreken vooreerst omdat ik niet aan eene verandering daarvan dachlp en verder omrlal de overtuiging bg mij vaststaat dat de Commissie van Toezicht alle vertrouwen verdient voor de uitwerking der door haar toegezegde reor ganisatieplannen en veef boter dan ik kan beoordeelen of het bestaande leerplan der hoogere klassen wijzigingen moet ondergaan of niet Het ophaffen van de 3 eerste leerjaren der tegenwoordige schoo I B e u d e r waarran de leerlingen plaats kunnen vinden op de schoolvan Citlerl datis mijn voorstel en kingen plaats gehad die naai men hoopt er toe lullen iVflefcn dat bq den Terkoop van HoUandsch product in Engeland de goode trouw van den importeur en beroider behoorlek tot zijn recht komt Spreker dealt vervolgens mode dat door het Internationaal Congres van Den Haag is bepaald dut de Hollandscbe Maatschappy van Landbouw eerelid zal zijn van de Commmion internationale agriculture te Parijs Toejuiching De heer De Kanter trad daarop in eene breede omschrijving van het wordina sproces ilor Onderlinge Landuouwverzekoring Hij verdedigt het minimumtarief tegen de opmerking dat het te hoog zou zgn deelt moile dat 35 afdeelingen der Maatschappij reeis als correspondentschappen gevestigd zijn en verklaart goede verwachting van de tot komst te hebben Het reservefonds is er Voorts is reeds verzekerd voor eeu bedrag van ruim f 260000 De toezeggingen aan deelneming stijgen tot oen cijfer van meer dan elf ton Nog acht ton zgn noodig om tot de twee milliopi te geraken die den grondslag moeten vormen en dan zal het onderling verzekeringsfonds dor Hollaudsche Maatschappij een voldongen feit zijn om een parel aan hare kroon te worden Toejuiching De rekeuiD en verantvvoording van het afgeloopen dienstjaar wordt goedgekeurd De uilslag der benoemingen was dat verkozen werd Tot voorzitter van het hoofdbestuur de heer Herman F Bultman Tot lid van het hoofdbestuur do heer jhr J B van Mirle Tut lid van de financieele commissie de heer W Teengs Zekere juffr A C S Bastiaan die zich eerst sinds Mei te Arnhem had gevestigd als wollennaaister bleek alras eeno sluwe oplichtster te wtzen die te Rotterdam pas twee veroordeelingen wegons diefstal en valschheid in geschrifte had uitgezeten Zaterdag stond zg voor de rechtbank te Arnhem terecht ter zake van verduisiering en valschheid in geschrifte Zij verkoos geen gebruik te maken van haren ambtshalve toegevoegdeo verdedigor de feiten waren van dien aard dat er geen verzachtende omstandigheden konden bestaan Eene praciische wijsgeerige dus ook nog De beklaagde bekende alles In het begin van Juni had zij van eene juffrouw welke zij had leeren kennen bij eeno familie waar zij naaide door mooi praten en onder voorgeven dat zij die in Juli eene erfenis kreeg uitbetaald raomentanoel in geldverlegenheid was goraakt een effect van f 1000 tor leen weten te krijgen Dit stuk had zij beleend en daarop bij de kassiers Fockema Co eerst ƒ 600 en later nog ƒ 200 ontvangen Toen gaf zij last het stuk te vorfcoopen en dat geschiedde ook Van teruggeven van het geleende aan do juffrouw kwam dus niets in Later vervoegde juffr B zich bij de bankiers Engelheru Co om 4000 ter leen Dit kin alleen geschieden als zij een borg aanwees Zij gaf als zoodanig op den heer P P van G van V te Bijsenbarg Omtrent dezen borg werden de beste informaties ontvangen maar zekerheidshalve vroeg de procuratie houder der hrina toch aan bedoelden heer T G V V of hij inderdaad borg wilde blijven Dezo antwoordde dat hij de juffrouw B bijna niet kende en niet van plan was borg te blijven Niettegenstaande deze verklaring kwam juffrouw B peins hij word aan tafel geroepen Werktuigelijk volgde hij unica en Wemer Von Bncheuan verwachtten hem in de eetzaal Zij ontvingen hem met van vreugde stralende blikken maar hij had op dit oogenblik geen liegrip of gevoel voor hot zoete geluk dat hen bezielde en waaraan zij zich geheel en onverdeeld overgaven De woorden van den jager moesten een diepen indruk bij hem hebben teweeg gebracht zij hadden hem een somber droefgeestig beeld getoond waarvan hij uu dea blik niet meer kon afwenden Unica zag hem bezorgd aan maar wenschte niet te vornemen wal hem zoo plotseling den vroolijken luim en den eetlust ontnomen had en Werner scheen niets te bemerken Hij was een dier kalme ernstige naturen die ieder ander aan zich zelven overlaten en in hot intieme leven van anderen niet dringen wanneer het hun niet vol vertrouwen wordt blootgelegd Eerst na tafel deed de graaf mededeeling van de ontdekkingen die hel gerecht gedaan had en dienda daarbij zijn beklag in over Hackert die hem zoo onbeschaamd ahu het vreeselijkste uur van zijn leven herinnerde Werner boloofde den jager deze vermetelheid te doen boelen hij gaf zijn leedwezen maar ook zgn verbazing daarover te kennen daar Hackert toch anderB zoo bedaard was en nooit te voren slof tot ontevredenheid had gegeven Hij kende de oorzaken niet die aan dan haat B terug met don door v G r V geteekende borgtocht De procuratiehouder beduidde haar nog dat de onder eekening onmogelijk echt kon zgn maar zij hield vol dat v G v V geteekeüd had Toen werd de justitie met het geval in kennis gesteld De heer v G v V getuigde dat juffr B hem herhaaldelgk om geld had gevraagd voor een arm gezin Ook hem had zij gezegd dat zij nu in Nov eene erfenis had te wachten Het O M achtte en schold netlig en overtuigend bewezon Daar zij rerds twee veroordeelingen achter den rug had oordeelde hij een zware straf noodzakelijk De eisoli was 3 jaren gevangenisstraf De uitspraak volgt 32 Sept Ter karakteriseering diene dat diezelfde juffrouw B ƒ 25 schonk aan hit jubilé van een katholiek priester welk jubilé onlangs te Arnhem gevierd is en dat zij een wijnhandelaar oplichte voor p m f 20 wgn dien zij ook de pastoor zond Nuiszij in staat van kennelijk onvermogen verklaard In de jongste gemeenteraadszitting te Sittard is het weder zonderling toegegaan Er ontstond nihiQ Katholieke IFaarkeidsvriend tusschen de heeren Dols en Verhoggen een twistgesprek over de vraag of de verkiezing van den heer Sohreij wel eclit is Op een insinuatie van den hoor Dols dat de heer Schreij die vóór zijne verkiezing ook niet heel veel vertrouwen in hel kiesbureau schoen gesleld te hebben des nachts op een zolder op de loer had gelegen met hot gezioht naar het stadhuis begon laatstgenoemde te schreeuwen en de vuisten te ballon A ow die donime brult hij dat is ook waar maar waardoor kwam dat De heer Dols Triompieerend Dus ge bekent dat gij de verkiezingen nooit vertrouwd hebt Gg en de Voorzitter zijt beiden grootu wimpels De heer Veihcggen zich niet meer meester van drift Toen wij uwe partij deelden was alles goed nu zgn wij blij dat we uit je klauwen verlost zgn Het publiek lacht en stampl De Voorzitter belt en verzoekt zoowel aan leden als publiek stilte terwgl de heeren Sehreij en Verhoggen blijven voortsphreeuwen on in één adera de volgende motie voorstellen Het spijt on zeer uit den mond van den heer Dols te moeten hooren dat hij wantrouwen stolde in bet kiesbureau De heer Dols Neen neen heer Verheggen in u alleen stel ik geen vertrouwen De heer Schreij wil t protest van den heer Verheggen in omvraag gebracht zien Hilariteit onder het steeds toenemend publiek De Voorzitter En dit stel ik ook voor Zeg mijnheer Dols zijt gij voor of tegen De heer Dols Kom kom men kan van zulke zaak geen voorstel maken en ik houd mij daarmee volstrekt niet op De Voorzitter En gij heer Zincken stemt ge voor of tegen De heer Zincken Jao Jao ich hub allied gehurd dat de boel hie befoeteld weurd De hoer Dols Dus mijnheer Zincken is tegen De overige leden stemden voor het voorstel Ver Naar aanleiding van een ingekomen adrettot ondersteuning van de noodlijdenden wier velden door hagelslag geheel verwoest zijn wordt op voorstel van den voorzitter besloten dat in plaats van de van Hackert tegen den graaf ten grondslag lagen de oude baron zgn vader had over de toenmalige gebeurtenissen wel met hem gesproken maar van Hackert daarbij niet eens gewag gemaakt De graaf had juist zijn bericht geëindigd toen de officier van justitie werd aangediend In het eerste oogenblik aarzelde de graaf of hg hem hier of in zijn kabinet zou ontvangen maar Werner en Unica waren immers onderricht zoodat zij even goed het verdere konden vernemen De ambtenaar trad mol een ernstig gelaal binnen Gij zult reeds weten mijnheer dat onze navorschingen tot een resultaat hebben geleid zeidehg De bvertuiging van den dokter is dat wij vooreen met diefstal gepaarden moord staan De graat knikte Ik had dal resultaat niet verwacht antwoordehij integendeel de vermoedens van den commissaris schenen mij ten eenenmale ongegrond zooveelte meer moet mij de ontdekking verbazen Ginds inAmerika behoorde dat niet tot de zeldzaamheden wanneer een mensch vermoord of doodgeschotenwerd maar dal hier een moord zoo dicht bij helslot op klaarlichten dag kon gepleegd worden datverontrust mij De rechtbank zal natuurlijk alles in het werkstellen om don moordenaar te ontdekken zeide deofficier en zij rekent daarbij op uw bijstand Dien ik haar bereidwillig zal verieenen zooverhet mgne krachten gedoogen gemeente veldwachters de laden van den Baad per soonlgk eene collecte zullen houden Do voorzitter die zich blgkbaar begint te vervelen tot den heer Dols Heb je nu nog iets De hoer Dols Ja wol zeker Ik wenschte ook nog dat de brandweer met de eerstvolgende vergadering eens aan de orde gesteld werd t Is toch het nuttigste van alles en dit juist wordt altijd over het hoofd gezien liever gezegd vergeten De voorzitter Dat wordt bij de begrooting behandeld dat weet je immers De hoer Dols VVel dat is toch erg I Dus tot we de begrooting gaan behandelen kan de hoele boel hier afbranden zonder redmiddel of hulp wijl de spuit met toebehooren niet in orde is De voorzitter driftijr opstaande Kom kom je hebt altijd iets Heeren t is gedaan ik sluit de vergadering Boitenlandscb Overzicht Te Parijs en te Londen verklaart men niets van de zaak te weten doch te Konstantinopel houdt men de juistheid van het bericht vol Van het Oosten komt het bericht dat de Engelschen troepen en kanonnen aan wal hebben gezet op het eiland Sign Dit eilandje ligt vlak bg het grootere eiland MidduUu het oude Lesbos en behoort tot Kein Azie Het is dus Turksoh grondgebied waar geen vreemde soldaten mogen komen Het eilandje ligt in de uabgheid van do Dardanellen Alvorens te kunnen beoordeelen wat dezo medodeeling te boduiden heelt dienen nadere berichten te worden afgewacht De Duitsohers zijn bij hun koloniale ondernemingen in den laatsten tijd al even ongelukkig als de Franschen Voor weinige maanden verongelukte de groote expeditie van den Franschen reiziger Crampel in NoordWest Afrika en nu hoeft hetzelfde lot de Duitsche expeditie getroffen welke onder leiding van luitenant Von Zalewski naai hel cnideigk deel der Duitsche Oostafrikaaneche kolonie was uitgezonden In hot zuiden der kolonie in hot binnenland wonen de Wabehe s een krggsbaftige stam die de karavanenwegen steeds onveilig maakten Do Duitsche gouverueur knoopte onderhandelingen aan met de opperhoofden en do uitslag was dat de Wahohe s zich aan het gezag der Duitsohers onderwierpen Ten bewijze hunner onderwerping zonden do Wahehc s 60 stuks rundvee als geschenk terwijl zij beloofden alle schaile te vergoeden welke zij aan inboorlingen die onder DuiUch gezag staan hadden veroorzaakt Deze beloften werden echter niet gehouden De Wahehe s bleven de üoitscho negere steeds lastig vallen zoodat de Duitsche gouverneur majoor Von Wissinann beêloot een vrg sterke expeditie tegen hen uit to zenden Dezo expeditie bestond grooteudeels uit inlandscho soldalen van het Duitsohkolo niale kiger maar ook waren er eenige Duitsche officieren en onder officieren bij Bevelhebber was de eerste luitenant Von Zalewski terwijl hem Ier zijde tonden de tweede luitenants Von Zitzewitz Schmidt Tiederaann en eenige anderen Als geneesheer begeleidde Ir Buschou de expeditie Voor zoover bekend is de Duitsche expeditie door de Wahehe s overvallen en heeft zij het onderspit gedolven in dezen strgd Volgens de berichten welke tot dusver te Berlijn zijn ontvnogen leden de Duil j Houd mg de vraag ten goede is er onder uw dienttpersoneel een dien gq tot zulk een daad in staat acht Von Hohenhausen zag vragend zijn zuster aan Ik geloof dal gij deze vraag beter dan ik kuntbeantwooMen zeide hij ik ken de bedienden nogniet allen Ik meen voor hen te kannen instaan antwoordde Uuica Is het u ook niet bekend freule dat in denlaaUten tyd een verdacht persoon in den omtrek gezien werd Zeker mijnheer Laat ik Daniel roepen hij kan deze vraagbeter beantwoorden zeide de graaf schielijk terwijlhij opstond om aan de schel to trekken Wg kennenimmers den kerel niet dien hij heeft aangetroffen Unica verstond de beteekenis dier woorden zij herinnerde zich dat haar broeder haar gewaarschuwd had geen achterdocht uit to spreken De kamerdienaar trad terstond binnen Mijnheer wenscht te welen of in den jongstentijd een verdacht persoon hier gezien is zeide degraaf Den matroos die hier was heeft men hedenmorgen vermoord en beroofd in hel meer gevonden Wanneer hebt gij den koddebeier gezien en gesproken Denzelfden dag waarop mijnheer de graat bjjbaron Von Buchenau was antwoordde Daniel ff ordt vervolgd sobers zware verliezen maar nauwkeurig zgn dezo nog niet bekend Do Duitsche bladen geven meerendeels hun verrassing Ie kennen dal de te Keulen vergaderde Duitsche jurislendag met groote meerderheid heeft verklaard dat een bijzondore strafwet op drankmisbruik en dronkenschap onmogelijk is De tegenstanders van hel bij den Boedsraad ingediende wetsontwerp zullen niet nalaten van deze jurislische bezwaren het noodige gebruik to maken In een talrijk btzoohte vergadering van sociaaldemocraten te Bi rlijn hebben de leider dor partij die do fractie der sociaal democraten in den Rijksdag vormen de zegepraal behaald Met groote meerderheid van slera ffên werd do volgende motie goedgekeurd 1 do vergadering bttuigt haar vollüdigo instemming aan de fractie 2 do vergadering verklaart de vrees van allen grond ontbloot als ou de partg haar ondorïnng tegemoet gaan door de tot dusver gevolgde tactiek 3 overwegende dal do vrije moentng altijd in de sociaal demorfratische partij gehoerscht hoeft Is de vergadering van oordeel dat dezo ook vorder lieersohen zal dnnronlegen erkent de vorgaderiiig niet oon georganiseorilo oppositio indien deze mocht bestaan nadat haar doellooshoid duidelijk is aangetoond Het volgende nationale congres van Belgische mijnwerkers zal den 1 6en Xovembor te S raing bij Luik bgeenkomen Daaromtrent wordt uit Quaregnon in Henegouwen o a gesschreven dal ernstige conflicten tusschen de eigenaars van do mgnon tn do arbeiders voor het oogonblik niet verwacht worden alles hangt af van de houding welke de meerderheid der Kamer in November tegenover do quaestie der grondwetsherziening aannemou zal Hot belangrijkste on derworp hetwelk op het congres in behandeling komen zal is hot beramen en organisoeron van middoleu ter verkrijging van het algcmoen kiesrecht Ook zal er een besluit genomen worden omtrent de al of niet aansluiting aan den internationalen mijnworkersbond Wat het eerste punt brtreft dit wordt bevestigd in de gisteren verschenen Peuple hot orgaan van do arbeiders partij onder redactie van Jean Volders waarin te lezen staat Op hot aanstaanrie mijnvverkerscongres hetwelk in November in het bokken van Luik gehouden wordt zal de bolangrijksto discussie gevoerd worden over oon voorstel van Federatie der Boriimge om lol eene algemoene werkstaking der mijuwerkers met Mei a s tp besluiten teneinde klem bij to zotten aan den eisch tol invoering van het algemeen kiesrecht De aotil nur quaestie is nog eens door hot Engolscho Trade IJnion congres behandeld Er werd namelijk een motie aangenomen ten gunste van een wellelijken arbeidsdag van 8 uur voor mijnwerkers De bedoeling was hel verzet der Northumberland en Durham mijnwerkers te breken Hel amendement dat parlementairo inmenging afwees on vol j komen vi heid om de zaak zelve te regelen aanprees werd mét 237 legon 59 stemmen verworpen Het bleek uil de discussie dat van de 28 000 mgnwerkers in Northumberiand U 800 hadden I weten te verkrggen een werkdag van minder dan 8 uur lorwijl 9 400 nog langer dan 10 uur werkten Een Schot verklaarde dat in een deel van Schotland al sinds 20 jaren de 8 uur werkdag was i verkregen maar dat men in andere doelen des lands niet zoo goed was geslaagd waarom hij voor wettelijke regeling was Het congres verklaarde zich ten slotte daarvoor met 290 tegen 50 stemmen Nog werd een motie aangenomen ten gunste van n vermeerdering van het aantal inspecteurs van den arbeid bepaaldelgk oo c mol de strekking om werklieden zelven en vrouwen zoowel als mannen tot die belrekking benoemd te zien Besloten wori het volgend jahr te Glasgow te vergaderen welke stad 269 slorame n kreeg legen 227 voor Norwich Men berekent dal de oorlog Chili 70 millioeh doll gekost heeft Balraaceda heoft 66 millioonzoek gemaakt deels door te nemen wat hg krijgïnkon doels voor uitgifte van papier en do rest zijnde kosten door do Congres parlij gemaakt Dejaarlijksche inkomsten van t land zgn 55 millioenen men verwacht dat men in een jaar do verliezente boven zal zijn De Junta heeft besloten de Balmacedistea niet om hun politieke opinies te vervolgen maar alleen hen te straffen die zich publieke gelden hebben toegeëigend of die van daden van groote wreedheid overtuigd worden In Zuid Chili hebben de Arauoaniéra gebruily gemaakt van het vertrek der troepen die doorBalmaceda uit het Indiaansche gebied waren oponlboden om hun moord en plunderzuohl bot te vieren Verhalen komen aan betreffende twee Engelsche families die daar kantoren en winkels hielden en die door de Indianen zijn uitgemoord De eeno bestond in man en vrouw de andere uit man en vrouw on zes kinderen De Settlers in t district hebben zich georganiseerd om wraak te nemen op de Indianen