Goudsche Courant, donderdag 17 september 1891

1891 Goedkoopste adres voor A V OS Aza Kleiweg E 73 en 73 Donderdag 17 September 1798 4181 C389 8721 11748 14776 17257 20890 1869 4509 6616 8911 11768 14803 17318 20963 1902 46BI 6755 8914 11971 15058 17407 20992 1922 4604 6862 9037 12034 Vorige lijst No 2581 m z No 2281 NP 4633 GOUDSCHE COURANT JSteuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken U u r K e r l H i e Stand GEBOREN 11 Aug Guibtrti Wilbclmint Msria oiidni A F C OVERLEDEN 12 Sept It Snel 8 P J Turkenburg 1 d SAASHANmSEN Voor een nette JONGEN oud 16 jaar welk goed onderwys heeft genoten wordt plaatsing gezocht ter opleiding in het vak Brieven franco onder No 2140 aan het Bureau dezer Coarant Sedert 25 Jaren zgn de beroemde echte Abshaubbins of Aotl tthumatiscbe Watten by de RbnmBtiek iyders een goed onthaal te beurt gevallen door hunne snel werkende verdrgving van die vaderlandsche plaag De Hoofddepót houder A BREETVELT Az te Delft heeft ze a 30 cent per pakje verkrggbaar gesteld bg C B Verheul üudewater A Bos Berkel J van Dorp Koetermeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht iebr Kauling Woerden ii v ieur Waddinxveen AliVERTENTIÊN Eene DAME vraagt tegen NUVEMBËBa s in een beschaafd gezin KOST mwomm en huiselijk verkeer Aanbiedingen worden franco ingewacht met opgave van conditiën a d Herv Pastorie te Wirdum Friesland De inBoncllng van advortontlèn kan geschieden fot edn uur des namiddags van den dag der uitgave T A G van Ueth Mej de Wed Bosiuan Gouda FW J dBnUijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M i Goudkade Boskoopj O Hoogendijk Cappelle V d Kraats Bleiswijk jEeltknobbelH Hoornvlies Huideelt Wratten enz worden in 7 i 8 dagen tjjd geheel verwijderd zouder de minste pijn t veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste hnid Prija per flacon met penseel 50 ets Alléén echt bö B SCaOLTEN Coiffenr Eisch de handteekening van A v TUIJLL ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Covi ranten worden dadel k opgezonden doorhe t Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Hooge Gouwe C 252 3e huis voor de Peperstraat GOUDA IX ederlandsche FabrieHantenvereenigpiugf Prachtig Flanel krimpvr ook Fran sche Flanel 16 22 28 en 34 cent omdat hier een groote party van is gaan alle Flanel beneden de waarde Eenige afgep Kamer Handdoeken per doz 1 85 Linnen Tafellakens 20 40 65 et frachtige Servetten 2 en 2 60 Damaste Tafellakens órieksche patroon 0 90 en ƒ 1 10 2 t Dekens van af f 2 Linnen Theedoeken 4 8 en W et Grashnnen voor Hemden Lakens en Sloopen onopgemaakt 15 en 18 et Zuiver Linnen met de band geweven I iPrima voor Hemden en Lakens enz 18 en 22 Ct i Half Linnen Zakdoeken p doz 1 10 Fyne linnen Zakdoeken f 2 20 Dames Zakdoeken 60 en 90 ct Linnen Kragen 9 cent I Witte Victoria Spreyen 1 35 Dames I Zie onze Prijscourant en spoed ü hier koopt u beneden eiken prijs HÖOGE GOUWE C 252 DE DIRECTIE Achtend Aanbevelend r X LOTEiN in de VERLOTING BIJ GELEGENÖEJD DER Vrije aaxd ezizaD axlrt ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BKlI Ki AI Lanfje Tiendewegi PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Snelpersdruk van A BaiNKMAN Zoon Gouda verder gaat het niet Waarom er meer achter te zoeken waarom het te couiplicütre i of i rdacht te maken Bij bet vele wat er aan ontbreken mogon heeft mijn voorstel toch zeker de verdienste van eenvoudig en goedkoop te zijn Alles hangt ook hier overigens af vau de wijze van toepassing En wat nu betreft de door mij aan de hand gedane verwisseling van schoollokalen do aanleiding tot dienv wenk lag ia het volgende Wetende dat de plannen der Commissie tot verbetering van een volgens haw met li oud baren toestand telkena waru afgestuit zoowei op lokale als finanoieele moeilijkheden zoodat t n slotte cuu 2n r kostbaar plan tot verbouwing der school op de Turfmarkt als laatste uitweg aan Burgemeestur en Wethouders waa voorgelegd hield ik een wenk tot erwiaseling van schoollokalen niet misplaatst Do tot eone B jarige inrichting voor me r uitgebreid lagor onderwijs gcreor iuiseerde a o h u o 1B e n d e r kon meende ik in de Met uw advies om het Hoofd der 2dff Burgerschool voor meisjes te raadplegen over de hervorming barer mriohtiug kan ik mij natuurlijk geheel vereenigen intufschen mogen wij wel aannemen dat Mej Bender wier paedagogische talonten zoo algemeen op rijs wordfu gesteld in deze gewichtige aangelegenheid door de Commissie van Toezicht gehoord zal worden Ten slotte wensch ik U dank te zeggen voor de opname vad mijn schrijven wanneer er tusschen ons omtrent eenige punten verschil van meening bestaat zoo hoop ik toch van harte dat het wisselen van gedachten over eene zaak die U en mij en velen met ons oen zoo levendige belangstelling inboezemt mag bijdragen tot verbetering van eeneu algemeen als ongunstig voorgesteldeu toestand zonder dat de aan te wenden middelen de financieete krachten van Gouda te boven gaan DE SCIIEPPEE PETROLKUM XOTEEKI GEN van de Makelnars Cantzlaar Schalkwijk te RoUerdaoi De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 40 7 35 Heioiportïerd fust 7 5Ü Januari Februari Maart lo eriiig ƒ 7 35 7 40 October ƒ 7 35 November en December levering ƒ 7 40 337 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Dinsdag 15 September No 13867 100000 No 17460 25000 No 253 2828 3968 10361 15679 en 17909 ƒ 1008 No 19490 en 19663 400 No 8358 9425 14981 en 16978 ƒ 200 No SeO 526 2067 2983 5837 8543 12659 12700 15583 16359 16461 16509 19901 en 20267 100 Prijzen van 70 46 2076 4765 6a08 9132 12163 193 2249 4834 6992 9201 12392 203 2338 4852 7077 9323 12516 425 2411 4980 7124 9447 12902 524 2449 5080 7183 9633 13171 688 2538 5242 7371 9877 13610 871 2746 5305 7395 9905 13655 899 2797 5331 7462 10194 13745 958 3084 5461 7466 10196 13828 63 3136 5519 7524 10264 13860 1130 3488 5562 7948 10566 14150 1215 3523 5774 8089 10668 14222 1254 3620 5900 8115 10737 14303 1479 3766 6137 8131 10798 14411 1494 3876 6151 8147 10998 14466 1B44 3904 6204 8243 11282 14536 1741 4011 6354 8631 11734 14675 15579 17654 15589 17721 15744 17737 16814 17959 16862 18091 16275 18138 16362 18420 16376 18541 16407 18957 16564 19262 16708 19374 16767 I939S 16799 19961 17001 19965 17003 20516 17066 20326 17081 2Ü5S2 De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met uitzondering van Zon en Feestdagen Da prgs per drie maanden is 1 2 franco per post 1 70 ilïoaderiyke Nommers VIJF CENTEN De Troonrede De nieuwe zitting der Staten Generaal is weder geopend met eene werkeiyke troonrede wat sedert eenige aren niet gebeurd is de drager van het koninkiyk gezag heeft zich vertoond te midden der vertegenwoordigers van het Nederlandsche volk om mede te deelen wat de Regeering zich voorstelt ten nutte van de natie tot sta te brengen Bgzonder belang ontleende deze plechtigheid aan de omstandigheid dat nieuwe mannen zgn opgetreden als raadslieden dfix kroon Na een byzonder heeten verkiezingsstryd werd een ministerie gevormd uit de party die bg de stembns de overwioning behaalde maar tot dus ver was er geen gelegenheid geweest om mededepling te doen van de denkbeelden welke bg de vorming van het nieuwe kabinet Iiebben voorgezeten Db troonrede uitgesproken aan het begin dn vierjarige legislatieve periode en aan H M de Koningin regentes in den mond gelend door haar pas opgetreden verantwoordelyke raadgevers krggt dientengevolge het karakter van een regeeringsprogram eene uiteenzetting in breede trekken wat men van dit ministerie te wachten heelt In dit opzicht stelt bet bedoelde stbatsstuk ons niet te leur Wel bevat het de gebruikelyke gegkte mededeelingen omtrent buitenlandsche betrekkingen leg r vloot vooruitzichten van den oogst enz altemaal bekende zaken wier afwezigheid niemand betreuren zon maar die voor de stoffage eener dergelgke aanspraak onmisbaar schgnen te zyn maar de leidende gedachte van het nieuwe kabinet FÈVILLETÖIM UU het Duitaeh IX 38 r Dus den vorigen Vrydag En de matroo ia sedert Dondenlag verdwenen zeide de beambte zyn aanteekenboekje uit den 2ak halende Wie i de kod debeier van wien gij preekt De man heet Keimonn zeide de graaf hij Tas eertijds koddebeier in dienst van mijn zaligen vader Vóór achttien jaren verloor hy zijn eenig kind eene dochter zy wierp zich in het meer i k geloot dat ik er reed hedeif morgen gewag van maakte Mijnheer Von Buchenau heeft mij het nadere medegedeeld antwoordde de ambtenaar Na den dood van zijn kind verdween de koddebeier vervolgde de graaf waar en hoe hij in dien tgd heeft geleefd weet niemand thans is hij plotseling weder opgedoken en Daniel beweert dat zgn verschynins een ver van gunsttgeo indruk bij hem heeft teweeggebracht Hij zag er uit als eea vagebond zeide de ka is dnidelgk uitgedrukt AI dadeiyk trekt het de aandacht dat ons vermoeden juist was toen wg uit de samenstelling van het ministerie de gevolgtrekking maakten dat het niet enkel is opgetreden om de kies bevoegdheid definitief te regelen Op den voorgrond staat de kieswet deze noodzakeiyke voorwaarde van blijvende verbetering wasrop herziening der provinciale en gemeentewet moet volgen Maar onmiddellgk volgt daarop Verbeterinjj van het rgkabelastingstelsel is een dringende eisch der rechtvaardigheid Wetsontwerpen om daaraan t voldoen zullen u po fw bereiken Terwyi dus de kieswet wordt voorbereid slaat de Regeering onmiddellgk de hand aan de hervorming van het belastingstelsel Dit is volkomen rationeel de eisch der radicalen niets ter hand te nemen vóór d t de nipuwe kieswet haar beslag heeft gekregen zo de grootse helft der ministers tot werkeloosheid doemen althans hen tot loutere administrateurs verlagen Dat de heer Pierson daal v or niet te vinden zon geweest zyn was wel te denken De gedachtengang der Regeering is dus deze terwgl wg arbeiden ter voldoening aan de Toorwaarde van blgrende verbetering zullen wg tegelgk onze overige krachten besteden aan nuttige hervormingen die het volk van ons wacht Een ander punt waarnaar met belangstelling werd uitgezien was de handing die de Regeering zon aannemen met betrekking tot de verhooging onzer weerbaarheid De loopende geruchten daaromtrent blgken juist geweest te zgn Een nieuwe legerwet zal worden ontworpen maar in afwachting daarvan zal tgdeiyke versterking der nationale militie I merdienaar en hq bekende onverholen dat hg uit het tuchthuis kwam Waar hebt ge hem gezien vroeg de ambtenaar f Beneden in den tuin Een reiziger van de firma Gebroeders Vogel Vetter genaamd was er bij tegenwoordig hij ontdekte het eerst den vagebond wiens tegenwoordigheid te dezer plaatse bepaald niet veel goeds te beduiden had Noemde hg zijn doel niet om zijn indringen in den tuin te verontschuldigen Hg verlangde een onderhoud met den genadigen heer Dat hem natuurlijk geweig erd werd Die weigering prikkelde zijn toorn hg bekende zijn lia t tegen den graaf en wees een ondersteuning met verachting van de hand Hg zeide geld genoeg te bezitten aalmoezen had hg niet noodig hij zoozijn hond doodslaan indien deze een stuk brood uit dg hand van den genadigen heer aannam Had hij geld genoeg herliaalde de rechter Heeft hg u het geld getoond Neen In elk geval geeft die bewering grond tot verI moedens Hg zeide dus zelf dat hg uit het tuchthuis kwam Hot leok er wel wat op als was hij ertjotsch op I Heett hij u misschien gezegd dat hij daagsch te voren reeds in den omtrek geweest Is ADVERTENTIEN worden geplaiM van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Geuten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt worden voorgesteld Wanneer men nu in aanmerking neemt dat sedert eenige jaren reeds als buitengewonen maatregel lichtingen langer in dienst zgn gehouden dan kan deze mededeeling kwalgk iets anders beteekenen dan dat die buitengewone toestand tot den gewonen sol gemaakt worden en dat de legerwet naar deo achtergrond wordt geschoven Vóór de kieswet zal ze wel niet gereedkomen en dan kan een nieuwe Kamer op breeder grondslag gekozen over deze queetion brüUinle uitspraak doen Enkele andere belangrgke onderwerpen is de Regeering voornemens niet te laten wachten tot de regeling van liet kiesrecht De troonrede noemt den leerplicht vakonderwgs administratieve rechtspraak het militair strafrecht maatregelen in het belang van veiligheid en jezondheid in fabrieken en tot verzekering van iet lot van oude of verminkte werklieden een Iflstje groot genoeg om vooreerst stof te geven tot vrachtdrageade werkzaamheid DitdrukkeIgk wordt gezegd dat de gemeente en de provinciale wet moeten wachten op het kiesrecht hetgeen verklaarbaar is daar de min van bin nenl zaken niet alles te gelgk kan aanvatten Vermeld wordt ook nog de tgdelgke tegemoetki ming van te zwaar belaste gemeenten hier en daw toch is de nood zoo hoog gestegen dat voorioopige maatregelen dringend vereischt worden De plannen met de koloniën worden niet tn bjjzionderheden medegedeeld Men herkent echter de hand van den heer Van Dedem in da zinsneden Het bestuur van NederlandsoHIndië te doen beantwoorden aan de eischen des tyds door onbekrompen aanleg van daartoe Noen Viel u ook iet in zgn uiterlgk op Hij was ieer opgewonden hg dreigde mij en ook den reiziger van kant te maken Met de vuist Neeoj Tiet zijn stok Hebt gij dien stok nauwkeurig bezien Daartoe was hel te duister Zeide hij u ook niet waar hg te vinden was wanneer men iem zocht Neen hij zeide alleen dat hg zou terugkomen Kn sedert hebt gij hera niet weergeiien Neen mijnheer i Het is goed dank u Mocht de man hedenof morgen hier gezien wonlen dan verzoek ik u de politie er zoo schielijk mogelijk kei nis van te geven en ifjs dit mogelgk is den kerel zoolangvast te houden tot de beambten hier zgn De kamerdienaar verwijderde zich Er spreken wel eenige vermoedens voor dat die man de daad kan bedreven beoliën nam de graaf het woord maar het zijn toch slechts vermoedens de bewijzen ontbreken De bewijzen vmden wg misschien bij de arrestatie antwoordde de rechter die inmi ldels zijn aanteekeningen had ten einde gebracht wg moeteu ons voor loopig tot dit vermoeden bepalea En ik geloof dat het gegrond is jeido Werner onze ja er Hackert heeft ons voor eonigen tijd dien voormaligen koddebeier geschetst hij inoet een ruwe