Goudsche Courant, donderdag 17 september 1891

koleoveld de herziening vau bet faillietonrecht wellicht gewijzigd en de onteigeningsontwerpen opnieuw zullen worden ingediend uit een witachtigen rotssteen bestaande terrein is licht en beweeglijk en hangt slechts los samen met de vaste boven haar liggende aardkorst De asoh en andere bestanddeeleo die op den bodem liggen worden bij aardschokken omhoog geworpen iu plaats van met de meer of minder diep liggende rotsen mede te trillen Gedurende de laatste drie eeuwen is San Salvador zeven koeren door een aardbeving verwoest en zeven keeren heeft men de stad weder opgebouwd te midden ran de vruchtbare gronden die haar omgeven Bij de aardbeving van 1864 verloren vele inwoners het leven De nog vreeselijlcer aardbeving van 1873 werd door onderaardsch gerommel en voorafgaande trillingen aangekondigd zoodat alle inwoners deo tgd hadden voor de verwoestende schok kwam de stad te verlaten eu naar de pleinen en het open veld te vluchten In weerwil van het gevaar waaraan het land voortdurend blootstaat is Sau Salvador eeu bloeiende staat De snelle toename van bevolking zonder toevloed van emigranten bewijst dit Sta ten Generaal VereenigdeJ zitting der beide kamers op Dinsdag 15 Sept In deze zitting gepresideerd door den nieuw be noemden voorzitter der Eerste Kamer den heer Van Naameu van Ëemnes werd de Koningin Regentes op de gebruikelijke wijze ontvangen waarna H M de volgende openingsrede uitsprak Mijne Hoeren Met dankbaarheid zie Ik de Staten Generaal rondom Mg vereenigd gereed om hun arbeid te hervatten De algemeene toestand van land en volk stemt ie menig opzicht tot tevredenheid De betrekkingen tot alle buitenlandsche Mogendheden zgn van den meest vriendscbappelgken aard Zee en landmacht gaan op loffelijke wijze voort haar plicht te betrachten Beiden toonden zich ook waar do blokkade der kust van Atjeh meer dan gewone inspanning van de zeemacht vordert voor haar taak berekend De geldmiddelen des Rijks eisohen wegens reeds yroeger bevolen uitgaven versterking Haudel en scheepvaart breiden zich uit de uitkomsten der volksnijverheid zijn niet onbevredigend de oogst heeft door de ongunstige weersgesteldheid jfeleden maar de toestand van den veestapel is gunstig Duidelijk is bg de laatste verkiezingen opnieuw de wenschelgkheid gebleken dat op ordelgke wijze zonder langere vertraging in wetgeving eu Staats bestuur de hervormingen worden tot stand gebracht waarvan de noodzakelijkheid is erkend en waartoe de Grondwetshorzioniog den weg heeft geopend Daarheen zal Mijn streven zijn gericht De indiening van een wetsontwerp tot regeling van het kiesrecht deze noodzakelgke voorwaarde van blijvende verbetering wordt voorbereid Herziening der provinciale en gemeentewetten zal hierop moeten volgen In afwachting daarvan kunnen tgdelijke maatregelen getroffen worden tot ondersteuning van te zwaar beluste gemeenten Verbetering van het Rgksbelastingstelsel is een dringende eisch der rechtvaardigheid Wetsontwerpen om hieraan te voldoen zullen U spoedig bereiken Tot een organisatie der landmacht en tot vorming der leve ude strijdkrachten welke zonder te groote persoonlijke en geldelgke offers de weerbaarheid van ons volk kunnen verzekeren worden voorstellen in gereedheid gebracht Inmiddels zal ü een voordracht worden gedaan tot tijdelgke versterking der nationale militie Het materieel der zeemacht oischt verbetering Maatregelen worden beraamd om daarin te voorzien Een weftelgke regeling der administratieve rechtspraak zal met ernst worden voorbereid De indiening van het Ontwerp van een wetboek van militair strafrecht mag in deze zitting worden tegemoet gezien Van andere doelen onzer wetgeving zal een herziening worden ter hand genomen Wettelijke bepalingen omtrent den leerplicht zullen U worden voorgedragen Het vakonderwijs ten behoeve van handel en zeevaart ngverheid eu landbouw kan rekenen op Mgn steun Aan verbetering van onze maatschappelijke toestanden ook in verband met de eischen van handel en ngverheid blijf Ik Miju aandacht wijden Maatregelen in het belang van de veiligheid en gezondheid in fabrieken en werkplaatsen en tot verzekering van bet lot van oude of verminkte werklieden zullen naarmate het door don wetgever bevolen onderaoek vordert worden ontworpen Het welzgn vau onze overzeesohe bezittingen gaat Mij grootelijks ter harte Het bestuur van Nederlandsch Indid te doen beantwoorden aan de eischen des tijds door onbekrompen aanleg van daartoe noodige werken de ontwik koliag te bevorderen belemmeringen van den vooruitgang op te heffen ea door toenemende welvaart der ingezetenen aan de Indische financiën een vasten grondslag te geven zal Mgn ernstig streven zijn De maatregelen van bedwang op Nooril Sumatra zullen zoolang noodig met kracht worden gehandhaafd opdat alle verzet worde gekeerd rust en orde verzekerd In Suriname verwacht Ik van eendrachtige sameuwerkiag met de Koloniale Staten goede vruchten voor de welvaart en den vooruitgang dier kolonie Veelomvattend on ernsttg is de taak waarvoor Ik tot verzekering der stoffelgke en zedelijke welvaart van het Nederlandsche volk met vertrouwen de medewerking inroep der Staten Generaal Moge Vw orbeid Mijne Heeren onder Gods zegen strekken tot blijvend welzijn van het dierbaar Vadei land In naam der Koningin verklaar Ik de gewone Zitting der Staten Generaal te zijn geopend Boitenlandscl Overzlcbt Het bericht dat de Engelschen het eiland Sigri bij de üardanellen hebben bezet blijft even onwaarschgnlijk Te Londen wordt het zeer beslist tegengesproken want de bladen erkennen dat een dergelijke militaire bezetting van een Turksch eiland ernstige gevolgen zou hebbeo De juiste toedracht der zaak is echter nog niet bekend Men vermoedt dat de Engeische bevelhebber bij het houden van oefeningen wellicht een afdeeling mariniers aan wal beeft gezet De tijding maakte een ongunstigen indruk op de Ëuropeesche beurzen welke bgua overal in flaunen toestand sloten Mitylene is een eiland van groot strategisch gewicht ten noordwesten van Smyrna en in de nabgheid der kust van Kiein Azie gelegen Het noordelijkste punt van het eiland is niet meer dan 70 mijlen verwijderd van den ingang der Dardauellen Ofschoon het eiland niet versterkt is zou het tooh een belangrijk punt wezen voor de Engelschen lot bet vestigen van oen statica vannaar de ingang naar de Dardanellen bewaakt kon worden Overigens is de Engeische gezant sir While door den Sultan zeer vriendschappelijk ontvangen De Sultan verzekerde den heer White dat de verandering in de regeering niet de minste wijziging der buitenlandsche of binaenlandscbe politiek zou teweegbrengen De Jobstijding uit Oost Afrika gisteren vermeld is thans bet voornaamste onderwerp van behandeling in de Berlijnsohe bladen Met het expeditiekorps ojder bevel van Zelewski is ruim een gedeelte van den Duitschen beschermingstroep verloren gegaan Reeds daaruit blgkt dat het uiterst moeilgk zou vallen dadelijk een nieuwe exipeditie naar het binnenland uit te zenden Want ook al wilde men de bezettingen der militaire slations tot het allernoodzakelijkste beperken dan zouden er voor eeu nieuw expeditiekorps hoogstens slechts 200 a 300 man beschikbaar zijn En daar de negers door hunne thans behaalde overwinning nog wel stouter zullen zgn geworden zou er voor de stations eerder aan versterking daa aan veriaindering van garnizoen moeten worden gedacht Ook de tocht van majoor Wissmann naar het Vic toriaNyanza wordt door het gebeurde belemmerd De houfdtroep zgner expeditie die onder anderen zgne stoomboot naar dat meer heeft over te brengen was reeds opgebroken om over Mpwapwa Tabora de reis voort te zetten Doch nu het station Mpwepwa door de negers wordt bedreigd zal Wissmann wel in zijn tocht zgn gestuit terwijl het bovendien twijfelachtig is geworden o hg onder de veranderde omstandigheden nog zou kunnen rekenen op de drie compagnieo die uit den Duitschen beschermingstroep voor hem ten behoeve zijner eipeH itie beschikbaar waren gesteld De Norddeutsche AUgetneine ïk zegt eenvoudig dit er van De thans geleden nederlaag moet worden beschouwd als een der nagenoeg onvermijdelijke offers waarmede bij ieder kolonisatiewerk de grondslag tot succes moet worden gelegd alle natiën die het zich hare laak rekenden de zegeningen van vrede eu beschaving onder roofzuchtige volksstammen te verspreiden hebben zich zulke offers dikwgls in aanmerkelgk gevoeliger mate moeten getroosten De terasrdubcstelling van president Grévy is met de gewone plechtigheden geschied Onder het donderen der kanonnen en het geroffel der trommen werd de met bloemen bedekte lijkkist op den wagen geplaatst en zette de stoet zich in beweging Aan de spits van den stoet reed een escadron huzaren en daarna volgde een divisie infanterie De slippen van het lijkkleed werden gedragen door de voorzitters van Senaat en Kamer de ministers Fallières Rouvier en Bourgeois en de heeren Drtcros Turguet en Bernard Achter den wagen volgden noodige werken de mtwikkeling te bevoideren belemmeringen van den vooraitgang op te heffen en door toenemende welvaart der ingezetenen aan de Indische financiën een vasten grondslag te geven zal mgn ernstig streven ZQn cDe maatregelen van bedwang op NoordSnmatra zullen zoolang noodig met kracht worden gehandhaafd opdat alle verzet worde gekeerd rust en orde verzekerd In Suriname verwacht ik van eendrachtige samenwerking met de Koloniale Staten goede vrachten voor de welvaart en den vooruitgang dier kolonie Over het geheel is deze troonrede een flink stuk waarin de voornemens der Kegeering rond en duidelgk worden medegedeeld Het draagt de sporen van de richting die thans aan het roer is dat spreekt van zelf in gröote Ignen beantwoordt het aan de beginselen der liberale partg zooals die in het manifest der Unio gn nedergelegd Met vertrouwen kunnen wg wachten op de daden van het nieuwe bewind dat zoo moedig zgn vlag vertoont en zoo practisch de zaken aanvat Men mag vertrouwen dat de Kamers waarin thans de meerderheid dezelfde richting is toegedaan het met sympathie zullen ontvangen en het naar vermogen zullen steunen Indien dan de eendracht wordt bewaard niet door verzaking van beginselen maar door wederzgdsch geven en nemen omtrent ondergeschikte punten omtrent qnaestiën van prioriteit opportuniteit enz vooral indien de Kegeering moreele kracht genoeg toont om de Kamer werkelijk te leiden dan kan een tgdperk zgn aangebroken waarin veel wordt ingehaald van hetgeen reeds te lang is verzuimd Dan kan de liberale partg zich werkelgk verdieustelgk maken jegens het Vaderland BINNÊNLAND7 GOUDA 16 September 1S91 Heden middag word ten Baadhuize dezer Gemeente aanbesteed a Het afbreken an drie woonhuizen eu het rergrooten der 2e Bewaarschool aan de Nieuwe Haven Ingeschreven werd door C Luijendijk voor ƒ 7600 W df Jong Wz voor 692 1 W Bokhoven voJf 6438 J J üuijra voor ƒ 6425 H J Nederhorst voor 6418 C P W Dessing voor 6230 H de Wilde voor 6199 60 P A Burghout oor ƒ 6123 i de Jong Wz voor 6Ü58 C J Kooij voor ƒ 5830 L van Blokland voor ƒ 6767 A Grendel Jr voor ƒ 5739 50 A Snelleman voor 5598 en D Araesz allen te Gouda voor ƒ 5344 b Het maken leveren en inhangen van een stel keerdeurtje in het Lombardswatertje Ingeschreven werd door C Luijendijk voor ƒ 1080 W de Jong Wz oor ƒ 1069 de Jong Wz voor ƒ 1050 P A Burghoiit voor 1030 D Amesz voor woeste kerel zgn l Wie f enmaal in het tuchthuis was dien mag men tot iedere daad in staat achten liet de ambteuaar er op volgen terwgl hij zijn hoed lam Hel Hs vreemd maar inderdaad bewezen dat het chthuis op vele menseheu een zekere aantrekkingskroSht uitoefent zoodta zij het hebben leeren ï ffepii Zij begaan een misdaad om er weer in te kotJ rT Een afschrik heetl het oor slechts weinigen fk hoop dat de politif dien koddebeier zal kennen opdat wg niet lang naar hem hebben te zoeken Hij maakte eun buiging en ging heen Dat die koddebeier de moordenaar was stond bijhem reeds vast als een muur de tuchthuisboef hadimmers mej zijn geld gepraald en bedreigingeigeuit vaü waar moest hij het geld hebben wanneer het niet door een misdaad in zijn bezit wasgekomen V In elk geval moost de man in verzekerde bewaring worden genomen met een tean die onder toezichtder politie staat maalït men kort proces men hadhier niets te ontzien Zoodra de ambtenaar in de stad was aangekomen trof bij de noodige maatregelen IX De tgding van het vermoorden van den matroos met alle bijzonderheden die daaraan verbonden waren verspijeidde zich ais een loopend vuur door f 1012 C P W Dessing voor 8Ï6 H J Nederhorst voor 788 en W Bokhoven allen te Goud voor ƒ 766 Van wege de ten vorigen jaro alhier opgerichte Timmerliedenvereeniginz uPer atpera ad Astra zal eene openbare vergadering worden gehouden in het vereenigmgsgebouw van Providentia aanstaanden Zaterdag des avonds te 8 uren Ter bijwoning dezer vergadering zijn ook HH Patroons uitgenoodigd en voorts alle timmerlieden doch is de vergadering niet toegankelijk voor personen die het timmervak niet beoefenen Als spreker zi optreden de Voorzitter van den Ned TimmermaqlPond uit s Gravenhage Kr zal gelegenheid zgn tot discussie de toegang is vrij Het Bestuur verwacht dan ook een flinke opkomst In da gisteren gehouden zitting drr Rotterdamsche Arr Keohtbank werden do volgende personen veroordeeld G H steenhouwer zonder t aste woonplaats bekl van diefstal van een stoel te Gouda tot 2 maanden gevangenisstraf J V d H scheepmaker te Reeuwijk bekl van mishandeling tot 8 dagen gevangenisstraf P ï O oud B8 jaar IjQopman io lompen en W V O oud 19 jaar koopman beiden wonende te Gouda bek van wederspannigheid tegen de politie werden vrijgesproken Voorts stind terecht de 18jarige bakker P v D wonende te ICapelle a d IJsel die in den avond van Juli zekeito j de Graaf een pak slaag gaf Eiaoh dagon ge aDgenisstraf In het Worth bij Dinxperloo heeft een zekere B zgn vrouw vermoord Vooraf had B een woordenwisseling miet zijn vrouw waarin zij elkander verweten de daders te zijn van een in hun woning voor eeuige jarei gestichten brand De man is geboeid weggebracht naar Munster Binnen weinige dagen worden in gebruik gesteld de nieuwe postzegels met den beeldenaar van Koningin Wilhelmiua Op den schoorsteen van het gebouw der Twee le Kamer was gisterennacht de roode vlag geplaatst terwijl op het standbeeld van Willem II een roode muts was gezet De algemoene vergadering der Nederlandsche Gustaaf Adolf veree iiging zal dit jaar gehouden worden te Arnhem op Woensdag den 14 Octobor Des avonds te voren zal er eene openbare samenkomst met zangkoor plaats hebben in de Luthersohe kerk waarin als sprekers zullen optreden de hh A Verkauw I F H Blaauw en A I Oort predikanten te Gent OverBetuwe Eist eu Ziitfon Het ondersteuiiingsplan bedraagt voor Nederland 3050 en voor het buitenland met Inbegrip van Oost en West Indie ƒ 6 943 50 Een Zwitaersch doctor is er in geslaagd photographiefin te nemoii van beschilderde glazen en wel il de oorspronkelijke kleuren De opname geschiedde des middags en in den tijd van 20 seconden De tijdacbrifteo aan de photographie gewijd spreken de stad Boezemde het slachtoffer geen belang in men interesseerde zich toch voor de misdaad er lag namelijk in het duistere geheimzinnige dat dezo misdaad omhulde iets prikkelends stof tot vermoedens tot belangwekkende vergelijkingen met vroegere soortgelijke misdaden Hoe geheel anders was de indruk dien deze tijding bij Fanny teweeg bracht I Was zij er ook eenigermate op voorbereid geweest toch had zij nog altijd gehoopt den malT wien zij haar leven te danken had weer te zien Zij had hem liefgekregen den flinken eerlijkenman ze had de edele kern in de ruwe schaal berkend en op den waren prgs weton te stellen haarrouw was oprecht i Nog dienzelfden dag waarop het lijk gevonden werd was de justitiebeambte Sommer die met de instructie jvas belast bij baar geweest om haar de tijding tê brengen maar ook om eenigo vragen te doen wier beactwooifding voor het onderzoek van feroot gewicht was Had de matroos een horloge en misschien nog eenige andere voorwerpen bezeten die als bewijsmiddelen tegen den moordenaar konden dienen Fanny herinnerde zich het horloge nauwkeurig Het was van zilver met dubbele keSt en een ouderwetsche zil veren Aijzerpl iat Thortias had het haar getoond en daarbij spitsend gezegd dat hij er zich slechts dan op kon verlaten wanneer het stilstond algemeen met lof over de verkregen resultatenIn de 10e aflevering van hot maandschrift Album der Natuur wordt door den hoer G üoger van Cleeff eene korte bespreking gewgd aan de resultaten welke do inentingen in het Instituut Pasteur gedurende 1890 hebben opgeleverd Wegens het belanerijke dezer zaak voor de menschheid wordt de hoofdinhoud daarvan alhier verkort terug gegeven In 1890 werden aan bovengenoemde inriohtiug ingeënt 1544 personen waarvan 1232 Franschen IT Nederlanders en 295 andere vreemdelingen Na het einde der inentingen stierven 11 personen waarvan 6 binnen veertien dagen zoadat men mag aannemen dat bij de laatstgenoemde de zenuw centra reeds tijdens de inenting waren aangetast en deze daarom te laat kwam Er blijven dus als niet gelukte inenting over 5 gevallen of slechts 0 32 pet van het totale aantal ingeéiiten In de vgf jaren van 1886 tot 1890 te zamen werden 9433 personen ingeënt en stierven er later dan 14 dagen na de behandeling 58 dus gemiddeld 0 61 pet terwgl in elk der genoemde 6 jaren het aantal percenten opvolgend bedroeg 0 94 0 53 0 65 0 33 0 32 dus steeds verminderend was Het gevaarlijkst bleken beten aan het hoofd daarna die aan de handen minder gevaarlijk die aan andere lichaamadeelen Uit bovenvermelde resultaten max dus worden afgeleid dat de inenting zoo spoedig mogelijk naden beet uitgevoerd een heilzame uitwerking beeft Bg een voorkomenden beet door een werkelgk dollen hond bogeve men zich daarom onverwijld naar het Instituut te Parijs Het HU zegt naar aanleiding van de lange reeks van voordrachten door het vorig ministerie bij de Tweede Kamer ingediend die de tegenwoordige regeering heeft terug genomen dat het te verwachten was dat het nieuwe kabinet zich met menige regeling door zijn voorganger ontworpen niet zou kunnen vereenigen Bij het inzien van de lijst der ontwerpen die zgn ingetrokken trekt het echter de aandacht dat ouder de teruggenomen stukkeu ook niet weinige voorkomen die volstrekt niet van politieken aard zgn Zoo zijn o a een reeks van ontwerpen tot vaststelling van Indische rekeuiugMJM fo tken zoo de regeling van verstrekkingen bij rlog en marine de onteigening voor het nieuwe poukautoor te Amsterdam voor een straat te Arnhep enz Het Hbl vermoedt dat het de bedoeling der regeering is deze voordrachten opnieuw in te dienen en dat de t rugtrekking haren grond vindt hotzg in een of andere reden van administratieven aard helzg in don wensch om de Tweede Kamer uu hare samenstelling aanmerkelijk is gewijzigd de ontwerpen van meet af te doen behandelen Waaneer de Kamer zich 4al hebbon geconstitueerd zal uit de Igst van dan in te dienen ontweipen blijken welke van do nu ingetrokkene weder hun verschijning in het parlement zullen maken De belasting ontwerpen grondbelasting en gemeentelgke financiën de legerwet de wijziging der wet op de besmettelijke ziekten facultatiefstelling van do inenting bg schoolgaande kinderen enz zullen daartoe wel niet behooren Daarentegen is het niet onwaarschijnlijk dat o a hst tractoat met Engeland over Borneo de overeenkomst met de Billiton maatschappij de voorbereiding van de exploitatie tan het Ombilien Hij had voorta een groot dolkmes roet een lemmet van ebbenhout bezeten een zgde van het lemmet droeg een zilveren plaatje met den naam Thomas Kost Ook een beurs had hij gehad een kleine lederrf buidel die met een leereu riem toegeknoopt werd en zoover Fanny zich nog kon herinneren haddon er zich oenige Mexicaansche goudstukken in bevonden Dit was alles wat zij op deze vraag wist te antwoorden maar de beambte scheen met dit antwoord zeer tevreden te zijn Over zijn achterdocht uitte hg niets hg vreesde dat men den vagebond kon waarschuwen en daardoor zou de arrestatie bemoeilijkt worden In het tweede verhoor dat den volgenden dag plaats had maakte Fanny den rechter er opmerkzaam op dat de matroos naar alle waarschijnlijkheid graaf Von Hohenhausen niet om een ondersteuning zou gevraagd hebben Hij was reeds weder aangomonsterd en hij had haar gezegd dat de reeder hem met genoegen een voorschot had willen geven als hg het noodig had maar hij daar geen behoefte aan had Indien hg een ondersteuning had noodig f ehad zou hij zich dus wol bij den reeder vervoegdebben voornamelijk daar hij door den kamerdienaar was afgewezen op een wijze die hapi diep moestge krenkt hebben Wordt vervolgd In de daarop volgende afzondeflgke zittingen der beide kamers aanvaardde de heer Vau Naameo in de Eerste het definitieve en de heer Van der Schrieok als oudste in jaren in de Tweede het tgdelijke voorzitterschap met de gebruikelgke toespraken die nieu bijzonders behelsden De Eerste Kamer stelde haar afdeelingen samen de Tweede gaf de geloofsbrieven tot oudeizoek aan twee commissien in handen Dr Burggraeve professor aan de Gentsche hoogeschool heeft een merkwaardig werk iu t licht gegeven waarin hij tracht te bewgzeu dat ieder die zijne voorschriften volgt wel honderd jaar kan wor dpn Zijn systeem is alleen maar een systeem van vernieuwing en de eenvoudigheid zelve Het universeel middel voor alle kwalen dat hij beweert ontdekt te hebbon is zout waarvan een verstandig gebruik volgens hem een zeker levensbehoud is Hij betoogt dat goede gezondheid niet van het toeval of het lichaamsgestel afhankelijk is de wetten die het menscbelijk leven regelen zijn stille en geregelde natuurwerkingeu en wij hebben niets adders te doen dau te zorgen dat zij zich ongehiuderd ontwikkelen Volgens zgae theorie is het zout de voornaamste regelende kracht Is bet bloed te dik zout zal bet verdunnen is het bloed te dun zout zal het aanzetten en het van de noodige elementen voorzien Ue Burggraeve baalt verscheidene voorbeelden aan van de Icracht die hij aan het zout toeschrijft Vroeger was in Holland de zwaarste straf voor soldaten die zich aan overtreding hadden schuldig gemaakt hun ongezouten brood te geven Na eenige maanden op dat dieet gesteld te zgn stierven de schuldigen meestal In het laatst der vorige eeuw üeerschte er in Saksen eene verschrikkelijke epidemie alleen door gebrek aan zout De Vlaamsche f uleerde verzekert verder dat zout een onfeilbaar geneesmiddel voor tering en cholera is De Bussischo boereu hebben zich eens v n eene pestziekte bevrijd door zout in hunne melk to doen Hij schat de hoeveelheid zout die ieder volwassen menech in gewonen gezonden toestand gebruiken moet op twee derden van een ons Ten slotte beweert hij dat als iedereen zich maar aan het door hem voorgeschreven gebruik van zout hield honderdjarigen evenmin zeldzaam zouden zijn als pasgeboren kinderea Een geestdriftig lezer van de platduitsche gedichten van Klaus Grotb meende dat deze verzen ia de volkstaal geschreven ook op het volk dat deze I taal sprak wel eeu zeer diepoa indruk moeaten maI ken terwgl juist anderen meenden dat het volk dat zelfs platduisch niet lezen kau niet het minste begrip van deze verzen zou hobben Nu zeide de vereerder van den dichter dan moet meb ze huh voorlezen eu de werking zal verrassend zijn Er werd besloten do proef te nemen en men ging naar eene dorpsherberg waar wegens de eene of andere gelegenheid een groot aantal boeren vereenigd waren Met weinig moeite haalde men de boeren over om zich te laten voorlezen en de voreerder koos zoo j verteld F von Levetzow in de Taglieke Sundsciau het gedicht Min Port waarin de dichter schildert hoe het knarsen van de deur iedere gebeurtenis in het gezin heeft begeleid de deur knarste toen zgn dierbaren er geboren werden en toen zij het huis verlieten zij zal ook knarsen als hg er uit gedragen wordt naar zijne laatste rustplaats Het is een allerliefst gedicht De boeren volgden zwijgend en aandachtig de voorlezing en de man las met steeds meer voldoening voort hij bad niet op den praotischen zin zijner toehoorders gerekend Toen hij aan hot slot der voorlezing aan de vergaderden de vraag deed Wat seggt Ji nu Is dat nich schöu antwoordde een oude boer met algemeene instemming Je dat is Aliens ganz schou awer he harr de olh Port ja raar een Mal smeeren laten kunt denn weer das ganzo Gedicht ja gor nich nodig westi Volgens de laatste berichten uit New York blgft de aardbeving in San Salvador bij tusschenpoozeu voortduren Ook te Valparaiso Chili zgn Zondag twee aardschokken waargenomen Men dUoht op welken grond weten we niet ernstige schokken tegen de dag eq nacht ereniug 21 September De beroemde geograaf Elisée leclus zegt van San Salvador I De uitwendige vulkanische venehgnselen zijn in de landstreek waarvan de hoofdstad San Salvador het middelpunt is van weinig beteekenis maar des te veelvuldiger en vreoselijker zijn er de aardbevingen Er zgn zelfs weinig streken op aarde die meer door aardbevingen geledon hebben De gesteldhtid van den bodem waarop de stad San Salvador gebouwd is maakt de aardbevingen nog gevaarlijker Het I I