Goudsche Courant, donderdag 17 september 1891

i fBT pr f r j w rf i i ê y IKs F ï i83 ifr w 1891 Goedkoop Solied Elegant modellen g Gangbaarste j i De nitgave dezer Courant geachiedi dsgel ks met nitzonderiug van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 francoper post 1 70 Aizoaderlgke Nommen VIJF CENTEN BOHtlXXB COBTAUA P U QOETHB p doiiJnO t HBBZOa p doxijn B 58 ALBION f l I Z M ÏBANKLIW p donjQÏ 44 WAONBB Vl STEPHAH f doiUiil 0 p do p rl 76 p di pÉKi 7 liUfOOLH B p dMlJn Verkrijgbaar te Qouda bij den Heer G A B KANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W E vao EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MEY EDLICH Venand GeschVt Lelpzig Flagwitz EEIT PROTEST De heer De Schepper heeft ons de eer aangedaan het hoofdartikel van 10 dezer uitvoerig te wederleggen in ons nummer van eergisteren Het belangrgk schrijven dat ons een juister inzicht gegeven heeft in de bedoelingen van het geachte raadslid met zjjn voorstel is een nieuw bewgs van zyne belangstelling in de zaak waarvoor hfl zich gespannen heeft en die hy m t zooveel overtuiging weet te verdedigen Wjj zullen thans njjpt repliceeren op al het aangevoerde maar aandacht vestigen op een uiting of wellicht Ware het juister een uitval die ons onverklaarbaar voorkomt Is het in den regel aangenaam in deb t te treden met een tegenpartjj zoo vaardig e n hoffeiyk als de heer De Schepper in het hanteeren zjjner wapens dit gèioegen werd ons thana vergald door de volgende regels aan ons adreS Houd mjj ten goede wanneer ik gaarne gel0o r t Jej J 9 M namelgk dat de voorsteller zon wnTen middelbaar onderwas zonder hoogere burgerschool niet oorspronkeIgk van ü maar veeleer van eene welwillende zgde ü aan de hand gedaan is Ik stel er prfls op hier openlijk te waarschuwen tegen zoodanige inblazingen waarmede op de publieke opinie wordt geinflnenceerd Deze woorden heBben ons leed gedaan vooral voor den sohr ver zelven die ich door ongegronde verdachtmaking meer afbreuk doet dan ons Geen beter bewfls voor de zwakheid van eigen argumenten dan een persoonlijken aanval op den andersdenkende Zeker tengevolge van het een of ander mis LOTEIN in de VERLOTIING BU GELEGENHEID DER Vrij © E a sard eariian a rlct ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BBINKÜI AI Langfe Tiendewegr PRIJS 1 11 LOTEN voor f 10 Uit liet DuiUch IX 84 Juist hetzelfde zeide Paul Vetter hij voegde er bij dat volgens zijn vermoeden de matroos om hém onbekende redenen een zeker raoht had gehad tot bedreigingen tegen den graaf Ten minste bleek dit uit de verschillende uitdruickingen die de matroos zich bad laten ontvallen Intusschen schemerde in deze mededeelingen te zeer een verdachtmaking van den graaf door dan dat de wchter er nota van kon riemen Dö zaak was immers 100 duidelijk als het zonlicht de koddebeier had den aatroos in het bosch aangetroffen hem van leven nave en goed beroofd en in het meer geworpen het zou meer dan belachelijk zijn geweest in dit treurspel den graaf een rol te willen toedeelen Wanneer raen zich maar van den vagebond ha kunnen verzekeren Maar tot dusver waren de nasporingen der politie vruchteloos geweest Paul s mededeelingen aangaande dien koddebeier bevestigden de achterdocht van den rechter maar indien er nog een zweem van twijfel bestaan had I eerst de minister de Froyoinot en generaal Brutere de vertejtenwoordigers van de regeering en president Carnet en vervolgens de verwanten deputatien uit Senaat en Kamer ambtenaren en andere belangstellenden De bisschop van St Claude hield de lijkrede en ook op het kerkhof werden eonige redevoeringen gehouden en wel door den heer Öe Freyoinet namens de regeering door den heer Thurel namens de Senatoren en door den heer Bourgeois namens de afgevaardigden van het departement der Vogeezen uurKerlijke Stand Zevenhuizen GEBOREN Hrrmanat osdirs J Burger en A de Koater JiUm ouders i Eathoien ea P W Lie tart HeriniDDt ooden H de koniog en N i n ttilgenburg Loroehs oadert L Veihoef en H J Vis 337 Staats loterij Be Klasse Trekking vao Woensdag 16 September No 8969 9242 10396 10716 18116 ƒ 400 No 1282 10180 ƒ 200 No 22 44 O 4798 5707 7952 8053 16196 16621 20261 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 31 3093 54B9 8348 10207 12373 14767 18847 108 3122 5803 8629 10222 1Ï465 14769 18600 114 3206 5867 8648 10517 12677 14878 18629 282 3233 5898 8821 10646 12661 14928 18664 327 3266 5919 8866 10581 12696 15236 18717 580 3329 5944 9046 10603 12786 15260 18732 621 3677 6063 9051 10627 12847 16291 18785 756 3914 6105 9064 10687 12S69 15639 18996 761 3962 6294 9262 10710 13002 16020 19506 909 4104 6356 9269 10733 13040 16210 19671 990 4168 6381 9286 11141 13183 16621 19635 1163 4196 6660 9395 11227 13355 16730 19723 1408 4237 6662 9611 11439 13419 17094 19777 1418 4289 6662 9744 11616 13616 17153 19928 1546 4293 6762 9803 11694 13636 17202 20014 1774 4328 6822 9846 11766 13742 17364 20140 1939 4462 6861 9879 11774 13800 17448 20331 2324 4642 6920 9925 11885 13978 17994 20838 2413 4692 7468 9975 12003 14018 17997 20376 2642 4900 7650 9985 12042 14196 18043 20437 2775 5176 7709 10015 12073 14370 18055 20450 2848 6266 7724 10106 12276 14666 18219 20883 2937 5297 7819 10146 12296 14621 18324 20906 2984 6313 8266 ADVERT E NTI N j Heden overleed tot onze diepe droefheid onze jongste lieveling JAN J VISSER E P VISSER SCHOTBL Gouda 16 Sept 1891 Benige algem leennitgemng De Beer en Mevr J SCHODTEN WïBEB betaigen hun hartelijken dank voor de vele bewflzen van belangstelling bij de geboorte van hanne Dochter ondervonden Diever 15 Sept 91 Een ouderloos MEISJE 22 jaar oud van nette familie P G 2 jaar in één jietrekking geweest zjjnde zag zich tegen 1 NOVEMBER of later gaarne geplaatst tot hnlp in een nette huishonding of zaak of als HUISHOUDSTER in een klein gezin Goede behandeling gaat boven hoog salaris Brieven franco motto cBbtrekking aan den Boekhandelaar H T VERHOEF Oud waUr HOT TTEISÜvCIST ZWART met WIT gevlekt en veeren aan de Pooten Adres Bureau dezer Courant Eene DAME vraagt tegen NOVEMBER a s in een beschaafd gezin KOST INWOUIUG en huiseli k verkeer Aanbiedingen worden franco ingewacht met opgave van condition a df Herv Pastorie te Wird m Friesland SnelpersdruV van A Bbinkkan Zoon Gouda GEVRAAGD een flink actief JONGMENSGH als Leerling Adres MARKT A 58 ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnrean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda normaal ondergoederen het beste voorbe Sz hoedmiddel tegen verkoudheden en tegen onvoldoende huidnitwaseming Alleen echtwanneer met nevenstaand waarborgmerk gestempeld met het opschrift W Banger SSihnf en onder de bsndterkenlng a Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by 5 Hoogenbooni Cz Wgdstraat te Gouda dage De ondergeteekende bericht dat Igks als Bode van Gouda WADDINGSVèÊn en BOSKOOP rjdt s namiddags 3 nnr en beveelt zich minzaam aan hopende door een prompte bediening zich het vertrouwen waardig te maken Hoogachtend üw Dienstw Dien A DE RIJK Boskoop NB Bestellingen worden aangenomen bg den Heer A SCHIEVEEN Markt Geen beter adres voor PARAPLUIES dan bij SCHEI K en Zn Markt Gouda Alom te bekomen DE QQUDSDIE MM of de beschrgving der beroemde geschilderde KerkglazSi van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der oartonteekeningen enz waarb is toegevoegd een afzonderlflk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth P r l 80 Cents A BR1NKMAN1 É 4634 Vrijdag 18 September GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTER3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt De inzending van advertentiën kan geschieden tot eón aur des namiddags van den dag der uitgave verstand dat wij niet in staat zijn op te helderen beschuldigt de inzender ons van niet meer ot minder dan dat wg onze pen zouden leenen om in strgd met onze overtuiging dingen te schrijven op inblazing van anderen ten einde zoo op de publieke opinie te inflnenceere j Dit meenen wg althans te lezen uit de aangehaalde woorden in verband met de voorafgegane mededeeling van hetgeen den schrijver bij gelegenheid van een particulier geéprek was overkomen Wy houden het er voor dat de beer De Schepper bjj nadere overweging spgt zal hebben van dit op zoo losse gronden ons gedaan verwijt dat opuiets anders schgnt te steunen dan op toevallige overeenkomst in denkw ze van de redactie der Goudsche Courant met een ongenoemde Dq twijfel aan onze oorspronkelgkheid alleen zon ons minder treffen Dergelijk verwgt zouden wy kalm naast ona nederleggen Welke dagbladredactie maakt aa sp uik op oorspronkelijke ideeën Het is al wel indien wp van tgd tot tjjd de denkbeelden van een deel van het publiek teruggeven in een vorm die ze weer wat opfrischt en voor anderen genietbaar maakt Als wtj ons tot schrijven zetten geven wij onze denkbeelden weer zooals ze zich op dat oogenblik in onzen geest voordoen zonder ons angstvallig af te vragen of wjj a primeur dier ideeën gehad hebben Trouwens dat is ook moeilijk na te gaan daar soms een enkel woord van een ander de kiem kan zgn voor een nieuw denkbeeld in onzen geest Vangezien wij nu met verschillende personen over het planDe Schepper van gedachten gewisseld hebben weten wg heusch niet meer precies of wg zelven of anderen de geestelijke vaders zijn 1 van de onderstelling dat de school Bender zoa moeten worden middelbaar onderwgs zondw h burgerschool een vermoeden waarvan de pertinente verklaring des inzenders ons thans de onjuistheid heeft doen inzien Maar aangezien die onderstelling nogal voor de hand lag kao het best een oorspronkelijk idee der Goudsche Courant zgn Ziehier den gang onzer redeneering Een bekend voorstander van midd ond voor meisjes wenscht een school met 5j cursus voor meisjes aansluitende aan het gewone lager ond plus Fransch ten einde beter onderwgs te krfgen dan thans Dergelgk voortgezet onderwijs heet elders middelbaar Hier kan geen h burgerschool komen De voorgestelde n 1 school schjjnt dus zooveel mogelgk te moeten geven wat elders dé h burgerschool doet Het is niet andera dan spelen met woorden wanneer men onderwgs in talen en aan meisjes van 12 18 jaar anders noemt dan middelbaar onderwgs Met den besten wil kunnen wjj in de geïncrimineerde tirade van ons hoofdartikel geen verdachtmaking zien Wij waardeeren den jjver van den heer De Schepper om het onderwgs te verbeteren en gelooven met hem dat dit voortgezette onderwgs volgens zgn plan meer tot zgn recht zal komen Alleen waarschuwden wij voor mogelgke teleurstelling Voor ons die breeder ontwikkeling der vrouw verlangen is dergeigke inrichting niet het ideaal en alleen faute de mieum zouden wg ons ten slotte met den voorsteller er bjj k innen nederleggen De heer De Schepper staat op een ander standpunt dan wg hjj ii raadslid en verantwoordelijk voor de dubbeltjes Wjj niet en daarom zjjn wij zoo vrg van tjjd tot tgd FEVtLLETOJ dan zou deze verdwenen zijn toen de jager Hackert zich genoodzaakt zag van zijn ontmoeting met Keimtanp een nauwkeurig verslag te geven De justitie had reeds op het oogenblik daarop Werner Vop Buchenau j ich bij de karakterbeschrijving van Keimann op Hackert beriep het besluit opgevat dien man als getuige op ie roepen er Haokert begreep zeer goed dat hjj nu alles zeggen moest wat hij wist Dit verhoor gaf den doorslag daardoor werden de laatste bezwaren uit den weg geruimd De rechter van instructie wist nu dat de koddebeier een stok fnet looden knop bezat deze stok was het moordwerktuig geweest hy wist voorts dat Keimann in het bezit was van een lederen brievenfaach welku hij zonder twijfel den matroos h d ontstolen Fanny vernam nu ook op wien de argwaan rustte zij schudde nog altijd twijfelend het hootdj Het was avond zij zat in de woonkamer aan de tafel en borduurde terwijl haar broeder Feo lor het juist aangekomen nieuwsblad doorlas Mijnheer Vetter heeft mij wel verklaard dat de vermoodens op vertrouwbare gronden steunen zeide zij maar ik weet niet waaraan het ligt ik kan er niet aan gelooven Dat een wildvreemde man een matroos vermoordt om hem te plunderen is reeds op sich zelf moeielijk aan te nemen daar iedereen weet dat een matroos geen schatten bg zich draagt Kan Thomas den vagebond niet getergd hebben vroeg Esodor van het nieuwsblad opziende Menweet immers dat de matrozen een rappe tong hebben en niet gewoon zijn hun woorden op de weegschaal te leggen Thomas viel niemand aan hij antwoorddeslechts wanneer hem iets gevraagd werd Kn kan niet de struikroover hem gevraagdhebben hoe laat het was Dat is altijd een verdachte vraag waarop meo zulk een man of in het geheel niet öf met een vuistslag antwoordt Hoe komt gij er toch aan den graaf te verdenken P Doe ik dat dan vroeg Fanny ontsteld Waarlijk ik kan r geen andere benaming voor vinden Maar dat is werkelijk ver van mij Ik leg immers alleen dat mij resl zeer raadselachtig voorkomt dat ik bijvoorbeeld niet kan begnjpeh waarom Thomas don graaf ora een ondersteuning lou gevraagd bben Wellicht had hij schulden l m kon hij een voorschot van zyn reederverlangen Een zoo groot voorschot waarschijnlijk niet Of hij had zich tot ons kunnen wenden Daartoe was hü te trotsch Neen Feodor hie bestaan apdere redenenVetter zegt immers ook dat het hem vooiiwam l 1 f ill ï 1 4