Goudsche Courant, vrijdag 18 september 1891

Staten Generaal Exbste Kaueb Zitting van Woensdag 16 Sopt De Kamer stelde zonder noemenswaardige discussie het volgende adres van antwoord vast Dankbaar waardeerde de Eerste Kamer het voor reoht Uwe Majesteit in het midden dor Feriegenwoordiging te zien tot openiug in naam der Koningin van de gewone zitting der Staten Generaal 3 Wg zgn erkentelgk voor de mededeelingen omtrent den algemeenen toestand van land en volk Met voldoening vernamen wij dat de betrekkingen tot alle buitenlandsche Mogendheden van deu meest vriendschappelgken aard zijn en dat zee en landmachi op Iuifeli ke wgze voortgaande haar plicht te betrachten zich ook waar meer dan gewone inspanning van de zeemacht gevorderd wordt voor haar taak berekend toonden Wij verbeiden met belangstelling de voorstellenomtrent wetgeving en Staatsbestuur waarop UweMajesteit het uitzicht heeft gegeven De veelomvattende en ernstige taak waarvoor Vwe Majesteit tot verzekering der stoffelijke en zedeIgko welvaart van Nederland en zijn koloniën onzemedewerking inroept wordt met opgewektheid doorons aanvaard 6 Vim har e beamen wij den wensch van Uwe Majesteit dat onze arbeid onder Gods zegen strekken moge tot blgvend welzijn van het dierbaar Vaderland Tweede Kameb Zitting van Woondag 16 Sept De Kamer keurde alle geloofsbrieven goed zoodat zg over gaan koir tot het maken eener voordracht aan de Koningin ter benoeming van een voorzitter Als eersto candidaat voor het voorzitterschap werd de heer mr J G Gleichman aangewozeu als tweede candidaat de heer mr 8 van Houten en als derde oandidant do heor P G L van der Schrieck zoodat de heer Gleichmian naar alle waarschijnlijkheid door de Regentes tot voorzitter der Tweede Kamer zal worden benoemd Rubinstein do groote componist vertoefde onlangs eeoigen tijd in den Kaukasus on werd daar evenals overal elders met groote geestdrift ontvangen Daar hg s morgens geregeld eenige uren in zijn villa doorbiacht on do voorbggangers dan gewoonlijk konden genieten van oen heerlgk pianoconcert stond nr weldra eiken morgen eene talrijke schare vóór Rubinstein s vensters Eens toen dit weer het geval was en de menigte tot tranen toe geroerd uerd dodpltte botooverende tonen verscheen eensklaps do groote meester zejf op het balkon maar het spel duurde voort Algemeene verbazing Kon Rubinstein dan piano spelen zonder zgn instrument P Het raadsel werd echter spoedig opgelost de goede Kankasiers hadden steeds het schoono spel bewonderd van een van Rubinstein s leerlingen I In de Times worden thans do statuten gegeven der Joodscho Kolonisatie voreoniging die zich ten doel stelt de verwezenlijking van het plan van baron Hirsch tot leniging van deu nood der Russische Joden De veroeaiging zal baar zetel hebben in Engeland en buiten Europa koloniën stichten voor Joden die hier geen middel van bestaan 4iebben Zg heet Jewish Colonisation Association Haar doel is hulp te verleenen aan en de verhuizing te bevorderen van Joden uit alle doelen vanEuropa of Azië vaar zij onderworpen zgn aan buitengewone belastingen of verdrukking eif vestiging vankoloniën in versohillende doelen van Noord enZuidAmerika w het koippon en verkrggen vanlandergen of andere eigendommen vaste on roerende in alle doelen der wereld en waardoor de hulpbronnen van die bezittingen tot ontwikkeling gebrachtkunnen worden het vestigen van nederzettingenvoor den handel den landbouw enz in het gebied het aanleggen ven wegen bruggen havens spoorwO n synagogen en al wat kan strekken ter bevordering van de welvaart in do koloniën het vestigenon steunen van die instellingen die het welzijn vando kolonisten bevorderen p godsdienstig on andergebied Voorts het aangaan van ovoreeSkomsten met regeeringen enz in t belang der maatschappij het handelen in goederen van welken aard ook in verband met de entwikkeling der koloniën Oprichting van maatschappijen in alle doelen der wereld om de plannen der maatschappg ton uitvoer te leggen en van landverhuizing agentschappen op verschillende plaat len in Euro a en Azië den bouw Van schepen voor k t vervoer der kolonislyi enz il Eindelijk het verschaffen van land mijnontgin oing en de kolonisten te helpen aan gereedschappen zaden vee enz Tevens het veilig beleggen tan de gelden der vereeniging die niet dadelgk noodig zgn in instellingen van de Engelsche Fransche Nederlandsche IJelgischo en Duitscbe regeeringen of von de Vereenigde Staten Het nominaal kapitaal der vereeniging is 2 000 000 n verdeeld en 20 000 aandeelen van 100 p Aan deel houders genieten geen winst de inkomsten worden uitsluitend aangewend voor het doel Aandeelhouders zgn baron Hirsch te Parijs die alleen gotcekend heeft voor 19 900 aandeelen en de heeren BothschUd Goldsmid Cassel F D Mocatta Benjamin Louis Cohen to Londen en s H Goldschmidt president dor Alliance Israelite üniversello en Reinach beiden te Pargs die allen geteekend hadden voor éón aandeel Volgens den opporrabijn te Londen Adler heeftbaron Hirsch tot het vestigen van landbcOvkolonienvoor zgne uit Rusland verdreven stamgenooten hoofdzakelijk hot oog op Argenliniè en Canada r i New Jersey do eerste kolonie opgericht Zg heet Woodbine en omvat 5100 acreslegen inkoopsprgs krijgt ieder kolonist een boerderijvan 15 acres de woningen zijn eenvoudig maargoedgebouwd en bevatten van vier tot zes vertrekken Ie Demusville bg de kolonie is een school voorde kinderen opgericht reeds zgn ook wegen aange ilogd on putten gegraven Als een klein bewijs hoeveel geld noodig is om de arme Russische Joden vooVt te helpen kan het volgende dienen Verleden week ondersteunde het comité te Amsterdam 700 verdrevenen en dit kostte aan logies en eten ƒ 730 aan nieuwe kleereu nis 600 1800 1 te zamen ƒ 4543 Wierog komen nog zeer veel geschonken kleedingstukken Zoo gaf de Vereeniging Hulphelom voor eerhj ce en vlijfige armoede 100 hemden met de belofte dat dit honderdtal door meer zal worden gevolgd Een ander gaf 30 nieuwe pantalons aan reispenningen aan overtochten M BDitealandscti Overzlcbt Nog st eeds ontbreken uitvoerige berichten over hetgeen bij het eiland Mitylene is voorgevallen De Engelsche bladen verzekeren d t bet gerucht volkomen ongegrond is Mochten er soms Engelsche soldaten op het Turksoue eiland aan wal zijn gezet dan is dit uitsluitend gesch ied wegens de oefeningen welke het Engelsche eskader bij do kust van KleinAztë houdt Ook te Berlijn deqkt men er zoo over maar toch vindt de Foamclie Zeitung het gerucht volstrekt niet ongeloofelijk Immers zegt het blad Engeland heeft groot belang bij de üardanellen Bij het tractaat waarbij Tnrkge Cyprus aon Engeland heeft afgestaan heeft de Engelsche regeering deu Sultan het behoud zgner bezittingen in Azië gewaarborgd Indien de Engelsche regeering nu meent dat de BussisohTurkscho overeenkomst haar de vervulling van dezen plicht moeilijker moakt dan is hot zeer natuurlijk dat Engeland eon station wil hebbeu dichter bij de Dardanelleu dan Cyprus Een eskader Engelsche pantsersohopen bg Mitylene zou voldoende zgn om de Dardanellen tegen een overrompeling van Ruslands zg de te beschermen Maar ook indien hot gerucht waar blijkt te zgn acht de Futsiscke Zeitung daardoor den vrede geenszins bedreigd want als Rusland wil kan het elk oogenblik ook zonder do bezetting den oorlog beginnen Het eenige gevolg zou vermoedelgk zijn dat de Russen hun zucht naar avonturen oen beetje lullen intoomen Anderen weer geloovon niet aan de bezetting maaf zgn van mooning dat de Engelsche regeoring op deze wgze een wenk heeft willen geven Vooral omdat de Engelsche bladen o a ook de Standard in den laatsten tgd tegen tnslaud een krassen toon aannam acht men het niet mogelijk dat Engeland Rusland heeft willen waarschuwen en te konnon geven dat na de Russisoh Turksohe overeenkomst betreffende de Dardanellen ook Engeland weer recht heeft om een stap jfador te komen bij de Dardanellen Wat daarvan is zal zeker spoedig blijken zoodra nadere berichten over de bewegingen van het Engelsche eskader zijn ontvangen Do berichten over de geweldige overstroomiugou die Spanje hebben geteisterd ziju nog schaarsch te gevolge van bet verbroken van de telegrafische gemeenschap t Blijkt intusschen reeds dat do geheele provincie Toledo zwaar ieeft geledon Langs de oevers der door de hevige regens overstroomde Amarguillo moet alles verroest en door don stroom medegesleopt zijn Over oen uitgestrektheid van honderden mijlen is de rivier thans een meer van 2 tot 6 voet diep geworden t Moest van alle plaatsen leed het stadje Consuegra met 7000 inwoners In den nacht wnnl de stad overstroomd honderdon verdronken in bed of werden onder de puinhoopen bedolven Men vreest dat oen de mannen Tan de dubbeltjes te wgzen op betgeen er nog aan bet bestaande ontbreekt anders zon het publiek zich gaan verbeelden dat alles was pour Ie mieux dans Ie meiütur det mondes possibUa De roeping der pers is de werkelgkheid te toetsen aan het ideaal er zgn in den boezem van het gemeentebestnar en den raad mannen genoeg die met weinig helaas te weinig soms tevreden zyn in dat veelstemmig koor behoeven w niet inede te zingen Wij zonden van den heer De Schepper rne vernemen op welke gronden hij ons londt voor een trompet waarin een ander het pobliek at voorblaast Wy mogendergelyke aantijging niet zonder protest laten voorbygaan Sedert jaren is de inzender inwoner van deze gemeente en blijkens de van hem ondervonden sympathie en medewerking ook belangstellend lezer van ons blad Hebben wg hem ooit reden gegeven om onze onafitankeIgkheid te verdenken Voor zoo ver noodig geven wg hier de verzekering dat op deze plaats de redactie der Gondsche Courant alleen aan het woord is en dat zg er nooit aan gedacht heeft zich in dienst te stellen van wien dan ook Wg zijn ons van vele tekortkomingen bewast ons oordeel is zeker niet altijd jnist maar wij zgn overtuigd steeds eerlyk onze opinie gezegd te hebben Het spflt ons dat juist de heer De 8 dien wg hoogachten en aan wier meeniug wy waarde hechten daaraan schijnt te twgfelen Wat de aanleiding kan geweest zgn tot dezen nitval kunnen wg niet bevroeden Er moet het een of ander irriteerend op des schrgvers zenuwen gewerkt hebben anders kunnen wg niet verklaren hoe een humaan man zoozeer de meest elementaire regelen der wellevendheid uit het oog verliest in een polemiek met een medestrgder voor goed onderwjjs welke alleen met hem in meening verschilt over de middelen om daartoe te geraken Wg zullen voortgaan met op de publieke opinie te influenceeren in overeenstemming met onze opvatting der waarheid en van het algemeen belang zonder ons verder ov r des inzenders waarschuwingen te bekommeren BINNÉNIAND GOUDA 17 Septembsr 1891 In de zitting der Tweeiie Kamer van gisteren was de afgevaardigde ïogr GBudC de heer Boogaerdt afwezig wegens ongesteMbeid Tot ons genoméa kunnefi v mededeelen dat deze ongesteldheid mA vao eruAlgen aard is Gisterenmiddag ia al spelende aan de Varkenmarkt te water geraakt de 12 jarige zoon van v S alsof de matroos tot bedreigingen gerechtigd was In het station te Hamburg reeds viel mij de zonderlinge handelwijze van onzen vriend op het zou wellicht beter zijn geweest wanneer ik hem naar de oorzaak van dit gedrag gevraagd had En wat veranderen deze vermoedens aan dezaak zelve vroeg de koopman bedaard Niets totaAl niets Fanny Stellen wij zelfs het geval datThomas het geld door bedreigingen had afgeperst dan veraDd£rk dit immers nog niets Om het geldheeft men ftem vermoord dal valt niet meer te betwijfelen F n wij zullen het ook niet verj emen of enom welke redenen hij het recht had bedreigingenuit te spreken zeide Fanny zuchtend de graaf zalhet zeker niet verraden Ik zal er mij ook geen moeite voor geven omhet te vernemen antwoordde de koopman misnoegd den streek dien hij ons gespeeld heeft vergeef ikhem niet Gij zult dus den oogst van Hoheobauseu niet koopen Neen wij laten het aan anderen over zulkekoopen te sluiten Hugo heeft den hoogwelgeborenheer zijn meening duidejijk geschreven ge weet hij verstaat de kunst om met beleefde woorden dewaarheid te zeggen die in andere termen zou kwetsen En daarmede hebt gy ook voor de toekomstalles bedorven I Maar Fanny meent ge dan dat een buis als Veen Van der Laan uit de Nieuwsteeg haalde hem spoedig op het droge Naar men verneemt is tot voorzitter der liberale Kamorclub gekozen mr W van der Kaay en zijn tot leden van het bestuur benoemd de heeren mr W H de Beaufort en mr S an Houten Dinsdag avond viel in het waterkan de Kortekade te Kralingen een 4 jarig kind De moeder dit ongeluk ziende sprong haar kind na doch daar z machteloos bleek te zijn om het te redden zonken moeder en kind naar de diepte weg Ben oogeublik ua het ongeval ontdekte de neer J Schouten hoofd eener school te Kralingen daar ter pUiatste eeuig geborrel in het water en het bleek hem dat iemand daarin lag Toen hij de vrouw met hot hoofd boven bracht riep zy om haar kind en het mocht daarop den heer S gelukken moeder en kind op het droge te brengen De StaaUcourant bevf t een koninklijk besluit waarby wordt ingesteld eene Staatscommissie ter voorlicnting van de regeering omtrent de grondslagen waarop de regeling van de administratieve rechtspraak volgens de Grondwet behoort te berusten met bepaling dat het door haar daaromtrent uit te brengen verslag zal vergezeld gaan van een beredeneerd voorstel bevattende de uitwerking harer denkbeelden in den vorm van eetf ontwerp van wet Tot leden dezer commissie z n benoemd me J Kappeyne van de Coppello lid van de Eerste Kamer der StaieurGeneraal levens voorzitter mr J T Buys staatsraad in buitengewone dienst hoogleeraar aan de rijks universiteit te Leiden jhr mr I F van Huinalda van Eysinga lid van den Raad van State mr S van Houten lid van de Tweede Kamer der StatenGene raal jhr mr J Eóell lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal mr A A van den Acker raadsheer in den Hoogen Baad der Neiltrlanden mr J Op penheim hoogleeraar aan do rijks universiieit te Groningen mr H F K E Seydlitz lid van Gedeputeerde Staten in de provincie Limburg mr A B Arntzenius griffer van de Tweede Kamer der Staten Generaal te vens secretaris Omtrent de plannen van den nieuwen minister van oorlog deelt men mede dat de minister op groote schaal de vrijwillige oefeningen in den wapenhandel wenscht te steunen waartoe hij gedurende de wintermaanden 2 of m er compagnieën van elk bataljon tot ééae il vereenigen zoodat de overige officieren en onderofficieren beschikbaar komen om in nabijgelegen plaatsen waar geen garnizoen ligt met het onderwijs in den wapenhandel te worden belast Voorts wil hij ruimschoots gelegenheid geven aan de miliciens om des winters met verlof te vertrekken De miliciens der lichting van 1892 zullen niet meer bataljonsgewijze doch compagniesge ze hunne eerste opleiding ontvangen Omtrent deze voornemens beeft de minister het gevoelen der korpscommandanten ingewonnen De laatste wielerwedstrijden van het seizoen sullen Zondag a s te ScBeveningen plaats hebben en boloven weder zeer geanimeerd te zijn aangezien onzen Hollandschen wielrenners geduchte ncurrentie uit het buitenland wacht het onze voor zulk een beer mooie woorden moet over hebben Hij kan zgn boeken doorzien hg zal niets vinden wat hem het recht kon geven tot een verwijt tegen ons Van waar tins de breukf Het is waar een zoo schoonen oogst als Hohenhausen levert zullen wij elders bezwaarlijk vinden maar wij zullen niettemin gpede waar leveren en daarmede zijn onze koopori ook tevreden MisfchioD zou het boter zgn geweest wanneergij hem zelf bezocht hadt zeide Fanny die sleditehalf bij het onderwerp was daar hare gedachtenaltijd weer tot den vermoorden vriend terugkeerden Vetter is een vertrouwbare man maar hij heeltzonderlinge luimen Die hem somwglon half dwaas doen schijnen zeide Feodor Ik heb hem vaak op deze domheid opmerkzaam gemaakt maar hij is onv irbeterlijk hetgeen in hem te berispen valt is te diep ingeworteld Men moet hem nomen zooals hij is En ik hïd bij den graaf vermoedelijk ook niet veel meer uitgericht de zaak ligt inimers duidelijk voor do hand graaf Hohenhausen heeft aan Homberg dm raad gevraagd en Romberg heeft zich de gelegenheid ten nutte gemaakt om ons een gevoeligen slag toe te brengen Meent gij dat werkelijk Natuurlijk Romberg neemt de aanbiedingenop den oogst van Hqhenhausen in ontvangst hijheeft volmacht om den koop te sluiten hij zal dusook den raad gegev hebben Ik vrees dat het Hot is ditmJal zeer zeker dat de heer M Eohalie Prankrp s safkyen tricycle kampioen uit Parjj overkomt en met hem de heer F Bevol Met zekerheid kan ook gemeld worden dat de heer Robert Protin safety kampioon van België alsmede de heer GeorJe v Ooien beiden uit Luik zullen mededingen 1 De internationale nummers tullen dus goed bezet zijn Het kampioeischap van Zuid Holland zal een armen strijd uitlokken tusschen de Haagsche en de Botterdamsche rijders De wedstrijdi n zullen worden afgewisseld door twee nummers hardbopeu waarvoor de snelste Nederlandsche loopers z jn ingeschreven De deelnemeis aan den wielertocht van Parijs naar Brest en terug ijn niet allen zoo vlug geweest alsde overwinnaar Terron en Jiel De meestenroden niet zonder behoorlijk tqd te nemen voor eten drinken en slapen Woensdagmorgen vroeg kwam Terron te Parjj terug en Woensdagavond tegen kwart voor achten kwam de 100e van de 217 deelnemers pas te Brest aan Vrijdagmorgen kwamen naar men meende do drie laatsten te Brest maar s middags kwam er nog een allerlaatste 0 vertraagd was door het breken van zijn wiel Verscheidene besloten den terugweg naar Pariji niet per wiol maar per spoortrein af te leggen Zondag kwam de 60e te Parijs terug De deelnemers zullen nu oor de hoeu en terugreis met enkele uitzonderingen van 3 tot 8 dagen werk hebben gehad Aan de 22 eerst aangekomenen worden pryzen uitgereikt Onder de deelnemers is een man van 56 jaren l dio de reis naar Brest en terug 1200 Kilometer in nog geen 6 j dag volbracht Betreffende de electrisohe verlichting van den Haagschen schoawburg meldt Het Vod o a het volgende Zoodra men van het voorgedeelte naar het achtergedeelte van het gebouw is overgegaan dus binnen de grenzen van het tooneel staat is het rijk van het gaslicht uit en zwaait het electrische licht overal den scepter De hersea boven het tooneel het voetlicht de portants tusschen de coulissen de kleedkamers boven en onder het tooneel de magazijnen loodsen enz zijn alle voorzien van de gloeilampjes die op hot tooneel in de glazen kapjes afwisselen in rood wit en groene kleuren sDe toestellen die den stroom van al dat licht leveren staan ter rechterzijde van het tooneel Er bevindt zich daar een tafel of toonbank met verschillende knoppen krukken en sleutels die door een vaardig bediende slechts behoeven te worden verschoven of verplaatst om met het electrisch licht na te bootsen de zonne opkomst den vollen dag het zonen maanlicht den nacht en d n bliksem Het weerlicht wordt nagebootst door het draaien van een rad Onder bet tooneel staan kolossale verwarmingstoestellen waaruit de heete lucht langs roosters op het tooneel kan worden aangevoerd zelfs in die mate dat de warme luchtstroom ook in de zaal zelf kan worden gevoeld waardoor wellicht het gebruik der kachels minder noodig wordt Do geleiddraden van het electrisch Ucl t zijn overal waar zij onder ieders bereik vallen in houten bedekkingen gelegd huis Romberg niet meer zoo vast staat als het gestaan heeft Fanny zag haar broeder verbaasd aan Wat wilt ge daarmede zoggen P vroeg zij Romberg en Zoon hebben gespeculeerd in eenigeohdernomingen die zeer insoliede ziju ton minsted t beweert men Of het tengevolge daarvan toteen faillissement kan komen weet ik niet maar eengevoeligen slag zou het huis onherroepelgk krijgen wanne r de rechtbank zich in die zwondelmaaUohappijen mocht mengen Spreekt meti daar aaq de beurs al van Nog niet Mij is deze mededeeling door oen vertrouwden vi iond verstrekt maar rfan de mededeeling valt niet te twijfelen De blik v4n Fanny hing met bezorgdheid aaii de lippen haars broeders Bestond er an werkelijk nog in haar hart een gevoel van liefde foor den man die haar bedrogen hai Het zijn waarschijnlijt slechts vormpedens zeide zij de bankier Romberg zal niet zoo dwaa zijn zich met zulke ondernemingen in te laten Dat heeft niets te beduiden antwooMde Feodor Toen die ondernemingen werden gegrondvest wasmen blij een gelegenheid te vinden om zijn kapitaalte beleggen men stelde zich een aanzienlijke winstvoor en do schijnbaar zekere hoop op hooge dividenden heeft menigeen v id zich met den zwendelin te laten Wordt vtrmlffd groot gedeelte dir bevolking bg de ramp zijn omgekomen gisteren waren reeds 400 lijken gevonden De stad is echter geheel tot een puinhoop gemaakt waaronder nog bonderden begraven zijn Ook de nabijgelegen dorpen werden geheel onder water gezet Almoria staat grootendeols onder ook daar verdronken verscheidene menachen en Valencia is gedeeltelijk overstroomd t yas zeer moeilijk hulp te zenden omdit da wegen ondrr water stonden en d spoorweg on telegraaf verbiudingen waren verbroken t Eerste werk waartoe do Regeeiing last gaf was de tolegraaflijn te doen herstellen zoodat weldra uitvoeiigw berichten den waren toestand aan het licht zullen brengen Ooggetuigen deelden reeds mede dal de overstrooming door een hevige aardbeving werd voorafgegaan Do Koningin Regentes zond dadelijk ƒ 26 000 ter ondersteuning en hoeft een nationale inschrg ving doen openen De Minister van opeub werken is naar Consuegra vertrakkeu om het reddingswerk te leiden De Ministerraad kwam dadelijk bijeen en besloot troepen gold teuten eu levensmiddelen te zenden OfBcieolc opgaven schatten dat er 1500 meuscben gedood zgn waarbg geheele huisgezinnen terwijl ee ji paar duizend personen gewond werden meer dan 4000 stuks vee vontlcn den dood in de golven De schade is nog niet te borekenen maar deze zal zeer zwaar zgn honderden mooschen hebben alles verloren Uit Gibaltar komt nu daarenboven het bericht dat op den spoorweg Madrid Sovilla een spoorwegdijfc wegzakte waardoor hot verkeer is gestremd President Balmacoda is blgkens do NuK Tork Herald inderdaad ontsnapt De passen over de Andes waren deels onbegaanbaar door de sneeuw deels door de Congrostrooprn bezet Ontsnappen naar do Argentijnsche republiek was onmogelgk hetgeen wel bleek bij do vele ambtenaren van Balmaceda die bij hun pogingen om oostwaaria te vluchten werden gevangen genomen Daarom hield Balmacoda zich schuil te Valparaiso en richtte zich tot admiraal Brown den bevelhebber van het eskader der Vereenigde Staten Do admiraal zond hem een matrozeopak en aldus vermomd waagde Balmaoeda zich tegen Jen avond op straat Hij deed alsof hij dronken was en bereikte de haven waar eeu boot gereed lag Spoedig was de gewezen dictator in do boot eu kort daarna op hot admiraalschip waar hg geheel veilig waS Het admiraalschip stoomde vervolgens naar CdUao waar Balmaceda vermoedelijk aan wal gezet zal worden De Herald is van meoning dat indien de ontvluchting werkelijk zoo is gebeurd do Chileoosohe rcgoeriug zeker bij de regoering te Washington zal protesteeren Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 9 18 SEPTEMBER 1891 Huis Erf en Rietland op Elf hoven Reeuyijk 23 a 90 c 210 k A de Groot te Reeuwgk Turfschuur Erf en Bouwland op Elfhoven 10 a 12 c on 4 perceelo i Veenlaud en Water op Vrg hoef te Reeuwijk 6 h 72 a 80 c 8116 k P Korsbcrgen Lz Ie Reeuwgk 5 h 10 a 60 c Veenplas on Rietland op Elf hoven te Reeuwijk 16Q k P Hooftman Jz te Gouda Huis Schuur Erf en Veenland Riet en Ruigtland on Veenplas op Elfhoven eu Lang Gravokoop te Reeuwijk 11 h fiO a 97 o 1210 k D Kruijt Dz te Reeuwijk 2 h 48 a 11 c Veenplas on Rietr en Ruigtland op Elfhoven te Reeuwijk 120 k M vanTriet te Reeuwgk 9 h 56 a 76 c Veenplas en Biet en Ruigtland op Lang Gravekoop te Reeuwgk ƒ 2100 k J Kruijt Dz te Reeuwijk 13 h 30 a 65 c Veenplas en Veenland pp Lang Gravekoop te Reeuwgk ƒ 2960 k J B en W Vis te Reeuwgk 3 h 43 a 70 c Hooi en Weiland op Lang Gravekoop te Reeuwgk 3760 k G P Bouman te Reeuwgk 6 h 46 a 34 c Veenplas Riet en Ruigtland op Ravonsberg te Reeuwgk 1005 k S Bak te Overschie De overige porceelen zgn niet gegund PËTROLi UM i OTEEtt IVGE van de Makelaars Caotzlaar SchalkwUk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 7 30 GeimporteeM fust ƒ 7 40 Januari Februari en Maart lovering ƒ 7 30 December levering 7 30