Goudsche Courant, zaterdag 19 september 1891

1891 Zaterdag 19 September f 4635 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Oe Inzending 7an advertentien lean geschieden tot eda uur des namiddags van den dag der uitgave SS Staats loteriJ 6e Klasse Trekkinf van Donderdag 17 September No 7318 ƒ 10000 No 2443 14286 16107 en 19973 ƒ 1000 No 63 3338 92B8 11003 llli4B 16310 18B38 en 19442 ƒ 400 No 2433 4438 8672 14815 en 15008 ƒ 200 No 1697 6261 7831 9167 9207 9698 11306 12814 15140 en 18121 ƒ 100 Prijïen van ƒ 70 10 3303 5548 7928 10199 12666 14814 18766 266 3349 5636 7938 10353 12678 14839 18767 355 3368 5662 8071 10366 12687 16070 18844 408 3390 6010 8111 10673 12695 16394 18949 416 3436 6027 8253 10712 12732 16658 1904 460 3627 6167 8273 10965 12876 16728 19336 791 3910 6361 8409 11248 12936 16737 19407 1065 3916 6394 8556 11287 12941 16779 19696 1203 4046 6410 8569 11304 13028 1S849 19666 1242 4284 6435 8664 11307 13072 16266 19902 1270 4301 6444 8670 11458 13125 16531 19969 1603 4432 6498 8982 11604 13168 16543 20011 1619 4461 6746 8994 11512 13179 16664 20246 1931 4687 6939 9027 11634 13187 17151 20340 1671 4716 6980 9033 11699 13211 17363 20483 1726 4833 7015 9098 11719 13556 17713 20522 1825 4946 7059 9166 12062 13597 17889 20612 2008 5030 7210 9439 12155 13672 17965 20666 2678 5126 7328 9590 12252 14082 18211 20771 2668 5252 7567 9716 12498 14678 18472 20881 2889 5349 7642 9911 12592 14681 18556 20939 2904 5412 7903 10029 12600 14744 18815 20966 2968 5497 7920 10071 12630 14767 MARS TBEBICHTBJÜ Gouda 17 September 1891 Granen vooral vau het nieuwe gewas met ruim aanbod De kwaliteit is zeer uiteenloopend Alleen het beste is tamelyk goed te verkoopen het mindere en slechte daarentegen zeer moeielijk Tarwe Jarige Zeeuwsche ƒ 10 50 a ƒ 11 25 Mindere dito ƒ 9 75 a ƒ 10 25 Nieuwe dito 9 60 a ƒ 10 50 Mindere dito 8 25 a ƒ 9 25 Nieuwe Polder 8 25 a ƒ 9 60 Afwijkende 7 25 k S Kogge Nieuwe Zieuwsche 7 60 a ƒ 8 dito Polder ƒ 6 50 a ƒ 7 50 Buitenlandscbe per 70 kilo 7 50 a ƒ 825 Ciefst Nieuwe winter 4 90 a ƒ 5 40 dito zomer 4 70 a ƒ 5 25 dito Chevalier 5 75a 6 26 Haver per Heet ƒ 3 50 a ƒ 425 per 100 kilo 7 50 a 8 Hennepzaad Buitenlandsch 7 25 a ƒ 7 76 Kanariezaad ƒ 7 75 a ƒ 8 75 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansche 9 a ƒ 9 25 Cinquantine 8 40 a 8 75 Veemarkt Melkvee Tzondor aanvoer Vette varkens redelijke aanvoer handel vlug 2 i a24 et per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 19 j a 20 et per balfKti Magere Biggen goede aanvoer handel traag ƒ 0 50 a ƒ 0 80 per week Vette schapen grooto aanvoer handel iets beter ƒ 16 a 24 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel vlug 7 a 14 Graskalveren zeer grooto aanroer handel traag ƒ 20 a 45 Aangevoerd lil partijen kaas handel vrij wel Eerste qualiteit ƒ 28 a 30 tweede qualiteit ƒ 24 a ƒ 27 Zwaardere ƒ 31 b 32 Noord Hollandsohe ƒ 24 a ƒ 27 Boter weiüig aanvoer Handel vlug Goeboter 1 45 a ƒ 1 55 per kilo Weiboter 1 20 a 1 35 per kilo MurKorlijlie Stand GEBORKN 14 Sept KlazinK ooderi H VViezer ea A J VHD der Heij I ds ornilia Maria otideri P van de Kaattelen en C M A van RoomeD 15 Willem oaders W fle Jong en E van Keeneo 16 Johanna oadera M J van der Horst en J Botr OVEEI EDKN 15 Sept C J 1 de Koning 31 j 16 J Visser 5 m ADVERTENTIEN S 2x I 3D Een flinke H A L F W A S kan dadel k geplaatat worden bg L B VAN ES Veerstal B 135 en 136 Goedkoopste adres voor A V os Aa Kleiweg E 73 en 73 Snelpersdruk van A Bbinkmai fe Zoon Gouda HEEREN VEEHOUDERS velke geneigd zijn hunne melk voor het gëheele jaar regelmatig dagelijks ♦ te leveren gelieven zich spoedigst te melden Wanneer door bizondere omstandigheden de melk niet ontvangen kan worden geven Tvij eene vergoeding van 4 ets per liter CONFEDERATIE Nederlandsclie Vereeniglng tot Bereiding van Melkproducten DELF8HAVBN GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao Uif matige ddur de nieuwste tiitvindingen op machinaal gebied verbeterde fabricatie m uitsluitend geliniik van fijne en fijnste grondstoifcn garandoeren den verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao n iiilx veionswa irdig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der rcsp iket en Do Firma behaalde 2Ï BroTets als Hofleverancier 44 Eere Diploraa 8 gouden enz Medailles i eii bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Beeds 1874 schreef de Accademie national lie Piiris Nous vous décemons une Medaille d or première claise en consideration de votre excellente fabrication de Chocolat bonbons varies etc etc Stollwerck s fabrikaat is verkrijgbaar bi H H Confiseurs Banketbakkers enz enz Oeneraalvertegenwoordiger voor Nederland Jnlins Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 OPENBARE VERKOOMG te GOUDA op MAANDAG 28 SEPTEMBEB 1891 des morgens te elf aren in het KofSehuis cHiBuoNiE aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLBEVEB van de navolgende De perceelen zyn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 4 nren en op den verkoopdag van 9 tot 11 nren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Noteris FORTÜIJN DROOGLEEVER voornoemd Opentare Verkooping te GOUDA SUISEN EN mi INBOEDEL iren t op DINSDAG 22 SEPTEMBEB 1891 de morgens te 9 nren aan het Lokaal Wgk K No 255 aan de Peperstraat van een goedonderhouden waaronder eenig gewerkt GOUD en ZILVER Daags te voren op de gewone uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris XC FORTÜIJN DROOGEEEVEE te Gouda allen staande en liggende te Gouda en wel 6 in de Vierde of BagQnenkade Wgk R Nrs 414 tot en met 419 Allen bg de week verhuurd elk voor 1 25 5 achter de Vest langs de Tnrfsingelgracht ingang Hooikade Wflk O Nrs 147 tot en met 151 Allen bjj de week verhuurd Nrs 147 tot 150 elk voor 1 30 No 151 voor ƒ 1 20 En een aan de V jverstraat te Gouda V jjk F No 124 bevattende beneden 2 Kamers en Keuken en boren 2 Kamers en Zolder Bjj de week verhuurd voor ƒ 2 50 De ter verkoop aangekondigde Huizes in de Messemakerssteeg worden niet verkocht De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr g per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 lizoaderlgke Nommeri 71JF CSNTEN BINNENLAND GOUDA 18 September 1891 De off van gez Ie kl dr J H P Wslravea Tap h6t garn hoap ta Gouda wordt met 1 Nov overgeplaatst by bet Ie reg inf te Leeu arden Gisteren werd o a behandeld voor den Baad van State fd voor de gesohilleu van beetimr de aanvraag om rjjkuubsidie ten behoeve der sohool van de B K inrichting van liefdadigheid te Gouda aan de Weithaveo i W I De Frovittoiale Staten van Noord Hollanp hebben tot lid der Eerste Kamer geko7 n mr E N Bahusen met 35 van de 6ü uitgebraohte stemmen Bij koninklijk besluit van 17 Sepember ia met ingang van 14 October 1881 benoemd tot burgemeester der gemeente Amsterdam mr S A Vening Meinesz met gelijktijdige toekenning van eervol ontsb g als burgemeester der gemeente Botterdam en met dankbetuiging voor de in die betrekking bewezen diensten Bij koninklijk besiuit van 17 September 1891 is mr 3 G Gleichman benoemd tot voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Oeneraal gedurende het tijdperk der tegenwoordige zitting De collecte gehouden te Moordrecht ten behoeve der Veraeniging Trouw aan Koning en Vaderland tot vorming van een ondersteuningsfonds voor behoeftigen gerechtigd tot het dragen van het Metalen Kruis en de Citadel medaille beeft opgebracht ƒ 19 35 FEVILLETOJS Uü iet Duiüch IX 35 In het eerste jaar werden dan ook hooge divfflenden betaald de aandeelen stegen maar daaldeneenige dagen later aanmerkelijk en wie ze hedennog bezit behoeft meu waarlijk niet te benijden Hiigs wilde er destijds Ook een deel van ons bedrijfakapitaal in wagen maar ik ga ymyue toestemming niet En meneer Eomborg zou zoo dwaas gewerstjyn zeide Fanny twijfelend Het is nauwelyks tegelooveu Feodor De tijd zal leeren f de mededeelingen vnn ijn vriend op waarheid Berusten Het zou mij leed doen U Mijns inziens moest het u eor een voldoe aiug zijn Öt hebt ge reeds vergeten dat op Afn hoogmoed an dien man het geluk van jo Je onschipbreuk leed Moet ik hem daarom kwaad wenschen Wenschen dat heli ik met gezegd Maarhet moet u toch een Voldoening zijn wanneer dte Bossard wiens adres aan de Koningin wij onlangs mededeelden heeft t slecht getAiffen met ijn beroep op H M Zijn adres werd namens H H aan het departement van Koloniën verzanden blijkbaar niet om inlichting maar tor afdoening En toen was natuurlijk want bureau C had t i dat spreekt van zelf in 1885 goede redenen voor igne beschikking van 24 Februari No 47 de itslag te voorzien gewezen van de hiuid Boasard ontving de volgende ministerieele beschikking lett C No 52 De Minister van KolontSa Gelozen een van wege de Koningin Weduwe Eegente bij kantbesohijcking van den 6n dezer No 34 aan het Departement van Koloniën gezonden rekest dd 2 dezer waarbij de gepasporteorde militair van het leger in Nedorlandsch Iadié C Bossard verzocht in bet genot van gagement te worden gesteld Gelet enz Heeft goedgevonden Krachtens de vermelde kantbtsChikking bij uittreksel dezer aan den adreaaaot ta kennen te geven dat zijn verzoek voor geene andere beschikking vatbaar is dan hem onder dagteekening van 24 Februari 1886 Lett C No 47 is medegedeeld Kenschetsend voor de Nederlandscbe administratie dat Gelet eoz Om welke redenen een verzoek wordt gewezen van de hand gaat een adressant niet aan dat het geweigerd wordt mag hij weten maar niet waarom Wij vertrouwen intussohen dat Bossard t er eenlnaal begonnen nu niet bij zal laten en nu eens zal willen weten hoe zyn ziWeren medaille voor 24jarigen dienst isicb reunt met de afwijzing van z jne aanvraag om pensioen Haagache Ct Men schrijft uit het Westland Een stukje van den verdwaalden zomer van 1891 hoogmoed gefnuikt wordt Fanny schudde het hoofd De koopman verliet de kamer om zich naar het kantoor te begeven waar nog steeds de grootste bedrijvigheid heerschte Wel had de geldtrots van Romberg met ruwe hand hare levensleute geknakt maar haar edel hart kende geen wraak Waarom zou zy hem kwaad toewenschen Werd haar daardoor het verloren geluk teruggegeven P Welke voldoening lag dan voor haar daarin wanneer die rijke raaij arm werd Had destijds haar hart dreigen te breken toen do man dien zij zoo innig beminde zijn woord brak thans was zy daarovïr heen zy had den vrede teruggevonden Wel dacht zij nog vaak aan hem ea aan de zoeten uren barer eerste liefde wel steeg zijn beeld nog dikwerf voor hare oogen op maar zij dacht aan hem nog slechts als aan een gestorvene Üit deze droomen die haar ook nu w der bezig hieldSn werd zij door een zaeht tikken opgewekt Zij zag op en een doodelijkk bleekheid overtoog haar gelaat toen zy den man voor zich zag aan wien zij juist op dat oogenblik had gedacht Ook hij Wils bleek maar vastberaden en talm hij stond voor haarden zag smoektnd op haar ueer terwijl zij haro beririanlheid trachtte te herwinnen Fanny kmil gy mij vergeven vroeg hij Hoe beefilfl li uoziel bij den klank xlczer stem Hoe herinnrado hiuir Hit c w aan i t schoonste gedeelte vau li iar ifvcn Maar hadden ilrao lerinnenngeii nog altijd geilen ADVERTENTIEN worden geplaaiat van 1 5 regels 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt is terecht en als nu dat stukje maar groot genoeg is kan er nog veel terecht komen wat reeds opgegeven was Zeldzaam prachtig weer begunstigde in de vorige week de werkzaamheden in den tuin en op den akker en dat er generkt is met dat mooie weer dat behoeven wy zeker niet te vertellen I De boerea die druk aan den oogst bezig zyn hadden geen oogenblik rust en een groot deel van den korenbouw is dan ook binnen gekomen Monschen noch paarden hadden een oogenblik rust en zy werkten dat hun de tong uit den mond hing Ook de aardappeloogst vaait er wel bij droogte is het juist wat brood noodig is voor dit gewas Voor de verschillende soorten van fijne vruchten is het allerkostelykst weer er begint nu wat kleur aan te komen en die is er wel bij noodig wat zijn appelen en peren enz zonder blanke of blozende wangetjes Mogen wij het weer nog een paar weken zoohouden dan zal dit zeker duidelijk te bespeurenzijn op de a s tentoonstelling te Poeldijk waaromtrent de verwachtingen al niet hoog gespannen waren daar er met het ongunstige weer van dezenzomer geen mooi spul uit de tuinen kaa komen Nu kan er nog wel wat moois voor den dag komenal is t niet zoo fijn als anders De druifen hebbenhun weertje wel is t een paar dagen wat al tewarm geweest zoodat vele die wat dun in t blad zaten verbrand zyn maar overigens hebben ze een kolossaleu stap vooruit gedaan Hoe aangenaam tanders ook is brengt het zomerweer den houdersvan druivenkaasen veel schade toe daar de raamdruiven nu ook in eens voor den dag komen tengevolge waarvan de kasdrniven sterk in prijs dalen Had men anders nog menig pondje voor 60 of 50 ct kunnen verkoopen nu krijgt men voor de mooiste kasdrniven niet meer dan 40 ct per pond Hoedit echter ook zij te wenscheu ia t wel dat hetzonnetje nog maar wat blijft onze geheele streekz8l er zeker wel by varen ff Ct S van bestaan Zouden zij haar den met moeite verworven vrede opnieuw ontrooven Zij sloeg de oogen op vast en kalm zag zij het jongemensch aan dat met koortsachtige spanning haar antwoord verbeidde Ik weet nieï wat ik u te vergeven heb zeidezij en hoewel hare stem iet roerends had klonk zytoch koud en onverschillig Ik heb vergeten watachter mij ligt en ik kon niet gejoovea dat ge mijer ooit weder aan zoudt herinnerili Fanny riep Theodoor hartstochtelijk Ik weethoe zwaar ik gezondigd heb Ik kan niet vergeten ik ben bereid tot iedere boete God in den hemelalleen weet hoe veel ik geleden heb I Eeu bittere trek vertoende zich op de lippen van het schoone meisje Wsaron herinnert ge mij daaraan vroeg zy Het was u rije wil en ik heb my er aan onde worpen Het was de wil van mijn vader Kn de zoon moet Aen vader gehoorzamen Maar ook die gehoorzaamheid heeft hare grenzen die geen wereldsche of goddelijke wet kunnen veranderen O dat ik di te iat heb ingezien Ikhad mijn woord gestand moeten doen het lievol moeten trotseeren dat mijn en uw geluk wilde verwoesten waarom heb ik tet niet guilaan Ja waarom antwoordde Fantiv hittfr Xoozult gij U ook later afvraïenj v aaroni ij ii m dituur hebt aangeklaagd S