Goudsche Courant, zaterdag 19 september 1891

millioen en door de Duitsche Vissoherg reraeniging insgelijks een millioen Voor dit jaar heeft men er van afgezien in de Sieg en Agger jonge zilmen te brengen Voor de Elbe wordt nog eej tableau van bezetting met jonge zalmen vervaardigd Ten opzichte van de Main heeft men ditmaal op niets gerekend omdat de tegenwoordige verontreiniging van de BenedenMain voor den zalm een beletsel is De voorzitter verklaarde dat or evenwel nog vooruitzicht zou bestaau ten opzichte van de Main en ook van de Lahn wanneer er van bevoegde zijde voorstellen werden gedaan met aanwgzing van geschikte plaatsen De voorzitter der Beinüehe Visscherij vereeniging meende echter te moeten aanbevelen in de eerstvolgende conferentie het inbrengen van zalmen in de Sieg en Agger in overweging te nemen Uit de inrichting voor viachkweekerg te Poppelsdorf toch zouden er binnenkort 80 000 a 100 000 stuks in de Sieg worden gebracht daar dit nu kon geschieden doordien de rivier niet meer verontreinigd is sedert de fabrieken aldaar bg rechterlijke uitspraak zgn gedwongen geworden tot het aanleggen van bassin Verder deed hij nog opmerken dat er te Siegburg en omstreken in de laatste tijden groote zalmvangsten hebben plaats gehad 2 jaar geleden zelfs zooveel dat de zalm er voor 80 penningen per pond werd verkocht Het vraagstuk betrelfonde snoekbaars In den Eijn werd niet in behandeling genomen daar de Hgnoevorstaten hebben besloten geen snoekbaars meer in den Bijn te brengen In den loop der verdere beraadslagingen werd er inzonderheid gesproken over de elft Dit leidde tot geen bepaald besluit maar wel werd er op gewezen dat er bij Coblentz gunstige plaatsen voor elflteelt liggen en daarom werd het bgzonder aanbevolen van wege de Duitsche Visscherijvereeoiging aldaar nog eenmaal de proefnemingen ten opzichte van elft te herhalen Uit eene mededeeling van een der leden uit Wezel bleek dat ditmaal in het voorjaar de paling in rgke zwermen den Bgn was opgegaan De spreker vertoonde een aantal preparaten van paling die in het begin van Juli in den Bgn waren gevangen Naar aanleiding daarvan werd aan den voorzitter der Rheimiche Vissoherijvereeniging een onderzoek opgedragen omtrent de vraag ol deze in Juli gevangen pafing afkomstig was van een tweede tot nog toe onbekend gebleven broedsel Ook werd er nog besloten zich tot den Pruisischen minister van landbouw te wenden met verzoek bg da Pruisiaohe Kamera een wetsontwerp in te dienen krachtens hetwelk aan de bezitters van jachtreoht de verplichting kan worden opgelegd alle nesten en eieren van reigers te vernielen ter voorkoming van verderen visohroof door deze vogels Aan het bestuur der Vereeniging werd hierbg opgedragen wanneer de minister op U verzoek eene afwgzende beschikking mocht nennn zioh tot den Landdag te wenden Ten slotte is aan het bestuur nog opgedragen do noodige stappen te doen ten einde te verkrijgen dat in da seheepvaartcommissiën da vissoherlj wordt vertegenwoordigd ter beraadslaging over middelen om bg rivieri rken zooveel mogelgk alles er op aan te leggen dat die werken geen nadeel voor de visch opleveren versloten en van deugdelijke qualiteit van de kostbaarste tot de goedkoopste stot vervaardigd Verleden week kocht het comité een geheelen uitdragerswinkel leeg want onderkloeren die de ongelukkigen allen zonder onderscheid noodig hebben ontvangt het slechts zeer weinig Met groote magazgnen van gemaakte klecren sloot hot comité overeenkomsten om tegen geringen prgs de z g winkeldoohters veriegen en uit de mode geraakte pakken en de abonné costunies te koopen Zelfs doen eenige verdwaalde koffers met kleeren van den Shah van Perzié nog goede diensten Niettegenstaande de vrij talrijke geschenken waaronder b V een partij wollen dekens verslindt de kleeren afdeeliug schatten gelds en de Amsterdammers kunnen er niet dikwijls genoeg aan worden herinnerd dat zij menig ongelukkigen drommel kunnen gelukkig maken met bun afgedragen plunjes verschoten jassen pakjes waar de kindoren zgn uitgegroeid japonnen waarin de dochters reeds te dikwijls op partijen zgn verschenen enz die toch maar op den zolder en vliering liggen Drie aalmoezeniers zijn met het uitdeelen der kleeren belast en hun werk is niet gemakkelijk Dikwglsmoeten zij langen tijd passen en zoeken voor het veroischte kleediogstuk is gevonden en menigmaal is de jas wel wat wgd en de broek wat nauw do jurk wat kort of de mantel wat lang maar alle kleeren zijn beel en rein hetgeen nooit het geval is met de plunjes waarin do bannelingen in Amsterdam aankomen Toen wij het kleerenpakhuis hadden gezien vertelde éen der aalmoezeniers ohs het volgende staaltje van speculatie op de Bussomanie der Frapscben Een week of drie geleden kwara hier ter stede een ruim 60jarige jood aan die uit Busland was verdreven Zgn borst was bedekt met medailles die de soldaat in zijn zes en dertig jarigen diensttijd had verdiend bij Sebastopol in den lirimoorlog enz Herhaaldelgk waagde hij zijn leven vopr eer van zgn vaderland waaruit hij thans mot gebogetürug en stfamma lellen is verjaagd Of verjaagd is de man eigenlijk niet want den dapperen die gestreden hebben onder Nioolajew mag het verblijf in Rusland niet warden ontzegd De man woonde echter bij zijn zoon en dochter in die omdat zij Javeh als hun God vereeren over de grenzen werden gezet De vader moest nu wel volgen Hg kwam hier zonder één ambacht te kennen te oud en te zwak om in zijn onderhoud te voorzien Het comité wist echter raad Het gaf den man een mooie zwarte jas waarop de ridderorden do kruisen en madaillee goed uitkomen en zoo stuurde men hem naar Parvjï waar hg zeker de geestdrift der boulerardbezoekers zal opwekken Dezer dagen kregen wij hier ook een journalist zoo vertelde een der andere aalmoezeniers Dit is een uitstekend ontwikkeld man Hij spreekt o a Bussisch Prdnsch Duitsoh eu Engelsch HiJTedigeenle een nihilistisch blad werd naar Siberië verbannen en werkte jaren lang in de galeien Verleden jaar ontvluchtte hij m na een reis vol avonturen over Klain Azié door Turkge Bosnië en zoo verder hier aao te komen De Ongelukkige vluchteling kon echter niet mser werken zgn hand beefde sterk zoodat hij niet kon aehrgven Wg stuurden hem naar Londeh waar hij misschien als nieuwyasjager bij een der bladen ziju broo l zal kunnen verd enen Langzamerhand was het drie uur geworden het uur waarop de zitting van het comité begint De gangen en de trappen van het gebouw stondenvol iwt vreemdelingen die hun eenige hoop op betcomité hebben gevestigd zieke vrouwen en zwakkekinderen sterke mannen en krachtige jongelingen allen afgemat door de vlucht allen m el een vreeselgkverleden achter tich en een vage donkere toekomstiu het verschiet In een vrg ruim vertrek zit het comité bgeen achter een tafel met een groen kleed er over waarop landka rten reiagidseti spoor en hoottarieven liggen De voorzitter de heer J M Cantor schelt de deur wordt geopend en een groote man met een lief kindje op den arm aa een knaapje van een jaar of 5 aan da panden van zgn lange overjas treedt binnen Zyn oogen bewegen ch schichtig achter de donkere wenkbrauwen Verlegen gaat de vader zitten hg neemt de beide kinderen op den schoot Jfu volgt de ondervraging De man was in Odessa kzaam aan de dokken dooh hg was Joqjl en daarom werd hg met vrouw on kinderen verdreven De ongelukkige moeder kon de vermoeienissen echter niet doorstaan Geheel varzwakt kwam zij hier aaaenbg het geneeskundig onderzoek bleek dat de vrouw aan longtering leed in hevige mate Gg kunt hier met de kinderen blgven wachten totuw vrouw hersteld is zegt de voorzitter aarzelend want hg wrfet bgna zeker dat genezing onmogelijk is Het Comité zal u met uw kinderen zoolang logies en voedsel verschaffen i De ongelukkige man staat op prevelt een Djinke j en verlaat het vertrek terwijl zijn zoontje den Comité leden eén voor één een handje geeft In de Armtèrdammer leest men onder het opschrift Bussisohe Joden het volgende Wg hobb K eene zitting bggewoond varf het Co mit dat zich te Amsterdam heeft gevormd om den tienen Joden die uit hun vaderland zijn verjaagoTeen goei heenkomen ta venchalfen Wg hebben een paar bladlijden gelezen van het reuzenwerk waarin de gruwelen zgn opgeteekend die da czaar van BusUnd aan een deel zijner onderdanen heeft gepleegd en hebben geduizeld bg de gedachte dat éé i menooh millloenen zgner medemenschen kan en mag jUendig maken De taak dier negen comiléledeu ia moeilgk met tal van tegenspoeden met bedrog huiohalarg gevoelloosheid geldgebrek ja zelfs met tegenwerking hebben zg te kampon dofth dapper strijden zij voort Ier wille van hunne ongelukkige geloofsgenooten en dankbaarheid is bet lodn voor hun moed Midden in de Jodenbuurt op het Waterlooplein staat een groot koffiehuis dat het comité als kantoor zittingslokaal en magazijn gebruikt Op den zolder liggen de kleedingstukken opgestapeld van hel fijnste linnengoed tot de dikke winterjassen toe Alles is nrteerd hier liggen honderden paren schoenen 3t van de fabriek aangevoerd daar ondergoed voor mannen ginds voor vrouwen en verderop voor kinderen Deze berg wordt gevormd door overjassen die daarnaast door pantalons en in gindschon hoek ligt een hoop jaS3 en vesten van velerlei kleur en stof De afdeeling vrouwen bovenkleeding vindt men aan den kant van de ramen t Ia een bonte massa van rokken japonnen mantels en lwedon nieuwen oud Bijna tile kunatgeieliohappen nit den Haag en velen Tan buiten de Minister van Tienhoven de kunstreferendaris de Stuers de Directemr van het B ksmu eum Belgische schilden de heer Oyens ent waren gisteren ter algemeene begraafplaats te s Hage om de laatste eer te bewijzen aan den kunstschilder Bosboom Bloemkransen eu bloemstukken omhingen den lijkwagen waarvan slippen droegen de heeren Mesdag Israels Termeulen Zilokeu en Yan der Uaarel gevolgd door vele leden van Pulchri Aan het graf werd Bosboom gehuldigd door Mesdag als groot kunstenaar bezield met de kunst opvatting van de groote mannen der 17e eeuw door Israels namens de HoUansche teekeumaatsohappij door Arnold Ising namens het Letterkundig genoot ehap Oefening hoeekl Kenniê waarvan Bosboom BI jaar lid was door Schoffer namens Arte uit Amsterdam en door Termeulen namens de jongere schilders die veel van Bosboom leerden J Bosboom Nz vertolkte aan de aanwezigen den dank der familie Bosboom en zijn gade de romanschryfeter rusten thans in het met een monument versierde graf Zaken doen Iemand die in geldverlegenheid verkeerde en tweehcnderd vgfiig gulden noodig had schreef op een advertentie in het N v d D waarin geld te leen werd aangeboden Hij ontving uit Amsterdam van een makelaar wiens naam wij nog niet noemen het volgende antwoord iiMijnheer Naar aanleiding van Uw schrijven van den 13en dezer maand deel ik a mede dat er geld te leen is te bekomen af 250 tot en met ƒ 2000 De voorWaarden wijze van afbetaling enz worden u in rerIwnd met uwe maatschappelijke positie en rekening houdende met de gegevene omstandigheden bekend gemaakt binoen acht dagen vroeger in geen geval nada door u eerst is gestort hetzij in persoon hetzij per postwissel zonder verdere verrekening een bedrag van f 7 50 dienende voor porto s correspondentie diverse bemoeiingen als andersinds terwijl alles met de noodige discretie wordt behandeld Hij die geld behoefde zond de ƒ 7 50 en kreeg toen een brief dien wij hier woordelijk mededeelen zooals hij ons werd overgelegd rell del Heer f Na bekomen informatie kunt u bet geld van af 250 Sulden tot en met 2000 Gulden niet anders ter leen bekomen dan lo voor den tijd van een jaar Tast met prolongatie nog van een jaar als partijen hiermede genoegen nemen en zulks onder borgtocht van twee solide personen liefst niet te ver van Amsterdam woonachtig ïo tegen een rente van 7 pCt 8o tegen inhouding van 10 pCt der hoofdsom welke 10 procento u bij het eindigen der leaning met de gemaakte dividend terug ontvangt 4o dat mijne provisie voor eens bedraagt bgwijze van Makelaars eonrtage 5 pCt der hoofds2 m 6o hierbij komen nog de kosten van onzen notaris en 6o dat de kosten Toor informatie naar de borgen bedragen 5 gulden waaronder begrepen is zijnde daaronder begrepene porto s correspondentie diverse bemoeijingen als anderzins welke kosten vooruit betaald moeten worden jrZoodra nu mij uwe borgen bekend zijn zal mijnnotaris u onmiddelijk schrijven De geldleener zou dus ƒ 42 50 moeten betalen behalve de kosten van onzen notaris die wïsrschijnlijk W3l even scherp rekenen zal als zijn patroon en bovendien zou hij nog ƒ 25 moeten laten staan Vergeef mij Fannj Wanneer ik u iets te vergeven heb dan is het reeds geschied mynheer Somberg ik koester geen wrok tegen u Theodoor wilde hare hand vatten maar Fanny trok die terug en toen hij in haar streng gelaat staarde bemerkte hij dat hij te vergeefs op verzoening bad gehoopt Is dan die liefde die gij eenmaal voor mg oesterdo geheel uitgedoofd kf Waarom herinnert ge mij aan dien tgd viel r Fanny het jongemonsch in de rede Waarom wekt gij de herinnering aan dat verleden op daar 200als ge zeer goed weet gedane zaken geen keer nemeu Ifc wil da schuld uitwissohen riep Theodoor Ik wil alles het hoofd bieden om uw bezit te verwerven ik kan zonder u niet leven Vergeet wat C hied is ik heb gehandeld als een knaap bet uw heeft mij tot fflan doen rgpen en ik wil u bewijzen dat ik een man geworden ben Als om hem af te waren hiel Fanny den arm op kalm stond zij voor hem en geen trek van haar bleek gelaat verried wat in haar binnenste omging en hoe moeielijk bet haar viel hare kalmte te bewaren hij zifu niet vernemen niet eens vermoeden welk een geweldige storm daar binnen woedde Dat is nu voorbij zeide zij koel Ik wil niettan tweeden male tuaachen vader en zoon staan met hel Tooruittieht erenwel dia terug te krygen Dit alles voor eene geldleening onder twee soliede borgen en hoogstwaarschijnlijk slechts voor één jaar Als deze makelaar een drukke praot jk hoeft kanhg goede zaken doen Jmk Cl Woensdag had te Groningen de 7e algemeene vergadering van den algemeeuen Nederlnudsohen Politiebond plaats De bijeenkomst werd door den voorzitter van het hoofdbestuur den heer J W Tuineuburg geopend met eene toespraak Veel zeide hg is er geschied op politiegebied in deu laatsten tgd Langen tijd heeft hg geaarzeld of hij hier het voorgevallene te Amstenüm taptoeschandaal in herinnering zou brengen Maar spr bedacht dat hij ook plichten heeft als voorzitter en dus den vinger op de wonde plek moet leggen Deze wonde plok is het gemis eenor wettelgke regeling van het politie ezen üe slechte regeling van dezen tak van dienst is de schuld van de autoriteiten die nu te oordoelen hebben over do voorvallen van 1 Juli te Amsterdam welke niet zouden hebben plaats gehad bij het bestaan eener politiewet Nooit is er een billijker verzoek gedaan dan het onze regel onze Torplichtingen maar regel ook onze reebten Voor deu nieuwen minister is eene schoone taak weggelegd Wat in 1852 door den toematigen minister van justitie begonnen en doot diens opvolger voortgezet 13 kan door den heer Smidt worden voltooid Laten wij hopen dat onze wensohen door dezen minister verhoord worden Toejuichingen Uit het door den secretaris den heer Boombergen uitgebracht verslag bleek o a dat de bond op Mei jl telde 781 leden 353 donateurs en 480 begunstigers Het verslag werd onder dankbetuiging aan den secretaris goedgekeurd en besloten het in bet archief van den bond op te nemen De rekening en verantwoording van den penningmeester den heer K Kramer werd ten line van onderzoek in handen gesteld eener commissie die bij monde van den heer Greve Groningen rapporteerde dat de adlninistratie in de beste orde was bevonden weshalve de commissie voorstelde haar goed te keuren en den penningmeester dank te zeggen voorzgn beheer Dienovereenkomstig werd besloten De ontvangsten over het afgeloopen bondsjaar bedroegen ƒ 4404 65 de uitgaven ƒ 2435 52 zoodat de rekening sluit met een batig saldo van 1969 13 Do voorzitter deed eenige mededeelingen betreffende de colportage en de werkzaamheden van den gene rai lagènt en correspondenten in zake het aanwerven v n donateurs en begunstigers Hg constateerde dat deze werkzaamheden zeer tot genoegen zijn geweert met name die der oorrespojdenten een bewijs dat langzamerhand begrepen wordt dat zij het zgn die den bond vooruit kunnen helpen Als de oorrespondenten zoo voortgaan kan de eneraalagent spoedig afgeschaft worden Uit het verslag van den voorzitter tevens administrateur van de fondsen van den bond bleek dat het toUlo bedrag van de bezittifigen op 1 Mei 1891 bedroog f 12 885 50 Bij deze gelegenheid kon de verslaggever niet nalaten om in het eigen belang dar leden te wijzen op de wen schelijkheid oin zich bij den bond te verzekeren De voorzitter deelde meile dat het hoofdbestuur met het oog op de tot voor korten tgd hangende ministflrieele crisis gaan gevolg had gegeven aan de besluiten der vorige vergadering om den minister van ik zou het dan ook niet doeu wanneer itf mij van de onwrikbaarheid van uw besluit overtuigd kon houden Ik herhaal u ik zou het niet doan eb mijne broeders zouden het niet toeatafn Gg wilt ongenoegen in twee gezinnen brengen om te herkrggen wat gij zelf roekelooc in het stdf hebt getreden g waant daarin nw geluk te vinden maar ga verliest uit het oog dat het gebeurde nimmer geheel vergeven en rorgeten kan worden Laat mg uitspreken wat ik u zeg is niet de ingeving van een oogenblik het is de vrucht van rgp beraad met overweging van alle redenen die in nw voordeel of nadeel konden pleiten Gij hebt toen gekozen tnsschen uw vader en mij toen g voor deze keus stond moest ge begrijpen dat uw besluit beslissend zou zijn voor het geheele leven Kn nadat gg uw besluit genomen hadt moest gg het ook handhaven een later berouw kon het niet wijzigen Het was een overhaast besluit I bracht Theodoorin het midden Is dat mijn schuld Wie noodzaakte u hetoverijld te nemen Wellicht ou uw besliÉf u ookberouwd hebben wanneer gij een andere keus badtgedaan i Nooit Gij zult moeten erkennen dat iji twijfelreden van bestaan had Maar laten mj ait onderhoud staken mijnl aer Homberg hei kan ons beidenslechts leed veroorzaken en het zou voor u nogpijnlijker worden wanneer een mgncr broers u hier justitie te verzoeken het verslag van de staatscommissie van 1852 in zake het tot stand brengen eener politiewet te doen afdrukken en tevens vergunning te vragen tot het dragen van dienstmedaille en insigne De voorzitter gaf de toezegging dat beide adressen zoo spoedig mogelgk aan den nieuw opgetreden minister zullen worden opgezonden Na de pauze deed de secretaris mededeeling en Verantwoording omtrent het kapitaal van den bond in verband met de administratie over de aangekochte en aan de leden verstrekte boekwerken brochures enz Deze verantwoording werd goedgekeurd terwijl de voorzitter wees op de gelegenheid tot het bekomen vooreen goedkoopen prijs van boekwerken op hetgebied van bet politiewezeo Daarna werden nog eenige belangen van den Bond behandeld Als plaats voor d volgende algemeene vergadering werd Haarlem aangewezen Daar de wiskundige adviseur nog niet ter vergadering verschenenen was bracht de voorzitter diens verslag uit waaruit bleek dat de balans sluit mot een bedrag van 12 885 501 A G a Zondagochtend werden te Madrid de eerste berichten ontvangen van de overstroomingeo die de provincie Toledo geteisterd hebben Een teleiram van den mayor van Consuegra eene stad met 7621 inwoners waarin van vgfïienhonderd doeden gesproken werd scheen te vreaselijk om er geloof aan te slaan Maar de volledige bgzonderhaden zijn niet minder verschrikkatgk Long de oevers van de Amargnillo rivier zijn alle steden en dorpen overstroomd Eene uitgestrektheid van vele honderden vierkante mglen is onder eene watermassa van twee tot zes voet diepte bedekt Ten gevolge der storing in alle middelen van gemeenschap is het moeilgk juiste berichten te bekomen omtrent I de aangerichte verwoesting Uit alles blijkt echter r dat door het plotseling opkomen van den vloed de bewoners in hunne huizen overvallen zgu zooJat eene raming van tusschen de vijftienhonderd en ti duizeud slachtoffers niet overdreven voorkomt Tweederde der huizen te Consuegra waarvan de muren meest uit klei en stroo waren opgetrokken zgn ingestort In een huis werden 28 in een ander 11 Igken gevonden Sr werden soldaten gezonden om de doodeu te begraven Ook uit Valentia en Andalusie komen berichten dat op vele plaatsen het water acht voet hoog in de huizen staat Ta Almeria zijn driehonderd huitsan geheel on vierhonderd ten deele vernield Ook daar moet het aantal sUchtoffers aanzienlijk zijn De koningin Begentes heeft 50 000 pesetas uit hare particuliere kas beschikbaar gesteld de regeering heeft een crndiet van een half millloen geopend en door de dagbladen worden inschrijvingen gevraagd tot leniging der ellende De algemeene vergadering der Westduit che Yisscherijvereeniging den 14 dezer te Keulen gehouden heeft onder anderen de volgende resultaten opgeleverd Overeenkomstig de besluiten der Commissie ta Coblentz zullen binnenkort in Nederland met onderetanning der regaaring aldaar 600 000 jonge zalmen in den Bgo worden gezet voorts in de omstreken van Freiburg ongareer 900 000 vanwege de PruiI sische regaaring bij Coblentz in de Kyll enz een ODtmoeite Het zon n aangenamer geweest zijn indien ge dezen stap niet hadt gedaan maar nu kq aenmad gemAiad ia zolt gq ar da takerheid door verkregen hebben dat ik aan het Tertedena niet maar herinnerd wil wotdan Indiaa dit nw oprechte maening is dan hebtga m § nooit lief gbhad riep Theodoor Dan wasuw li da aan logen en uw hart gevoelde niets voormij Ware uit het hart voortspruitende liefde kanen weet te vergeven Maar verraad nimmer Wa het verraad of dwaling De liefde zouniet aanstonds een zoo hard vonnis vellenl Mgnhaer Eomberg zeide een stem achter denjongeling op een toon van verbazing wat voert uin dit huis Theodoor keerde zich om Feodor Vogel De toestand wis nog pijnlgker geworden hij las in de strenge trekken van dien man dat hg ook van dezen geen vriendelgke bejegening te wachten had Ik moet om rfjerschooning vragen dat ik den dremnel van dit huis zonder uwe toestemming over schreden heb zeide hg maar gg zult de redenengissen die mij daartoe genoopt hebben en ik hoop dat die redenen voor mijne verontschuldiging toereikend zullen zijn r Wordt Ivervolüd Waar klinkt hat schallatje Een man met een kleinzwart baar4je gisteren door het comité in een nieuwpak gestoken komt binnen met zgne vrouw een moeder van 7 kinderen Aan deze ongelukkigen kanhet comité niets doen De vroi w weent de manvertelt in korte trokken de vreeselijke geechiedenisvan de laatste dagen Doch het comité heelt besloten niemand te helpen die Igeen papieren beeft waaruit zijn identiteit kan worden bewezen De manbezit die niet en ongetroost moet hg de kamer verlaten om Een bleeke magere vrouw met een zuigeling aan de borst komt nu binnen gevolgd door een meisje van een jaar of zestien als een AmsleAlamsch dinnstmeisje gekleed Een der coroité leden fluistert Een ontzettend geval mijnheer Deze vrouw moest met haar man en drie kinderen binnen 12 uur Busland verlaten Hunne bezittingen landergen moeeten zg in den steek laten en meteen weinig linnengoed begaven zij zich op reis Nu weten de heerec echter dat de Bussische regééring nog geld wil verdienen met de Jodenvei volging Zg heeft bepaald dat nierfland de grenzen mag overgaan of hij moéf een pas hebben De arme man had echter geen geld om de dure pas te koopen en nu maakte bij zich schuldig aan smokkelarij Hij betaalde een klei ne som gelds aan een boer wiens landerijen zich tot over de grenzen uitstrekten en bier kon hij zonder pas over Buslands grenzen komen De vrouw was er juist met haar kind over toen d man werd gegrepen Bij had geen pas en werd dus tot drie maanden dwangarbeiil veroordeeld De vrouw kwam met haar dochter in Amsterdam waar zij moeder werd van een knaapje Toen hare krachten weer waren aapgekomeo stuurde het comité haar met de twee kinderen qaar Amerika doch hier weigerde men haar aan te nemen omdat zij gejjn middel van bestaan hoeft De vrouw werd teruggestuiird en afgemat kwam zij hier aan Wat moet er nu met deze ongelukkigen gebeuren Zenuwachtig zat de vi uw op hoar stoel heen en weer te schitivea terwijl de commissie zich m t haar bezighield Toen eindelijk de president eenige vragen tot haai richtte moest de dochter antwoorden de moeder was Ie zeer aangedaan want juist had zij een brief gekregen van haar man waarin deze vertelde dat hij nogmaals had getr bt te ontvluchten Men had hem echter weer gevat en nu mocht hij zelfs geen pas meer koo èn Wat te doen f Eindelijk besluit bet comité baai oorloopig logies te verschaffen totdat da onderhandelingen die met duo vader worden aangeknoopt zijn afgeloopen Daarop volgen de verschillende andere ongelukkigen die alle gehoord en zoo mogelijk geholpen worden totdat de klok 5 uur slaat en bet onderzoek voor dien dag is afgeloopen Wel de bedoeling van de noorden paarden van zessen klaar is bekend minder algemeen de betee keuis De verslaggever der landbouwfeosten te Alkmaar brengt die in de Haari Ct in herinnering door de toevooging oculis at pedibus integri twee oogon en vier beeneft in krachtigen toestand BDiteaiaodscli Overziciit De Czaar keert 30 dezer of I Oct van Denemarken naar Petersburg terug Men is nieuwsgierig of hg Berlgn op de terugreis zal bezoeken of in een zeeplaats den Duitsoheu Keizer ontmoeten t Is meermalen gezegd of verzonnen en telkens weer tegengesproken De Dviitaitbe Keizer zou het zeker gaarne willen niet allaaB omdat net een goed vredessympfoom sou zgn maar ook om Bismarck te logenstraffen met zijn bewering dat de tweede reis van Wilhelm naar Petersburg een bewgs was van gebrek aan politiek dodrzicht De Italiaansche oud premier Crispi schgj t voornemens in de aanstaande parlementaire campagne meer Of den voorgrond te treden Hij zal eerstdaags te Palermo oen rodevoering houden waar Bundini voornemens is hetzelfde te doen Do bladen publiceeren ook een brief van Crispi do 21 Augustus aan de democrSlische Vereeniging te Palermo waarin kg he democratisch prqgrsm in de sdciale uaestie uiteenzet als beginsel stelt bg op deu vooijcrolid ieder het zijne terwgl er in den socialen strijd noch overwinnaars nog overwonnen moeten zijn üe brief eindigt met een hulde aan den arbeid laboremus I Nog ontbreken uitvoerige berichten over het lot der Duitsche expeditie Zelewski in Oost Afrika Het eenige wat menf nog verneemt is dat luitrnant Zelewski den 22sten Juni van KiHva is opgebroken De overgang over den Rufidji geschiedde bg Korogero met zeven kano s Van d ar marcheerde de l oep over Bubchobeho Kisaki Hogo en Mbamba naar de rivier Mjombo een zijrivier der Mnkondokws waar de soldaten een kamp betrokken De hoofdman der Wahêhe s Tarameiintegwe dieeen paar maanden geleden onderwerping had beloofd had te Mbamba 30 inboorlingen geroofil en weigerde