Goudsche Courant, zaterdag 19 september 1891

I 01 Maandag 21 September IV 4636 GOUDSCHE COURANT y teuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inaendlng van advertenttón kan geïohiaden tot Mn aur dra namiddags van den dag der uitgave vindt men iu Eusland 10 stidenlen in Frankryk 42V8 Duitsobland 48 Zwitserlstid 60 Oostenrijk 66 Zweden 67 Noorwegen 7 6 België ruim 82 en in ons land sleobta 46 Don 12n Juni van dit jaai werd in het Nieuwe Scbeveuingsche park oen rijtuig waarin de heer O en twee dames gezeten wares ioor een elektrische tram aangereden en omver gevArpen De bestuurder van bet rytui K Da B bad zich voor de reohtbank Donderdag te verantwoorden beklaagd van met groote roekeloosheid gereden en getracht te hebben de baan der elsktrisöke tram overte steken op het oogenblik dat eene tram aankwamhoewel hij kon zien dat het daarvoor te laat was Uoew el de koetsier beweerde da trsm uiet opgemerkt te hebben omdat hg het oog hield op eenandere tram die juist van Sekeveningen kwam meenden de heer G en andere getuigen dst groote onvoorziobtigbeid van den koet de aanleiding totde botsing was geweest terWWook uit s mans eigmi verklaringen bleek dat 1 Mf behoorlek had uitgezien J ƒ Het O M achtte het onf W door de onvoorzichtigheid van den beklaagde ontstaan en vorderde 1 maand gevangenis Bij de te Stolwgkersluis gebonden aaobeateding van 3400 M graafwerk aito de Verveningsvaart werden aannemers Ie peje J A Stuurman te Ammerstol ƒ 347 3e perc dezelfde ƒ 368 3e perc E De Lange te Streefkarl 460 4e perc J A Stuurman voorn SIS 6e perc dezelfde 170 6e perc W Sloof te Stolwyk ƒ 110 7e pero S Trouwborst te Ouderkerk a d IJsel 139 ToUal ƒ 1897 BÜBGBMKE8TEE en WETH0UDEB8 van Berkenwoude brengen ter algemeene kenp dat tengevolge van den bonw eener SchDtsIuii den opweg onder deze gemeente ZAL ZUN AFGESLOTEN van den 21 SEPTEMBEB tot en met den 19a DECEMBER a De passage zat gedurende dat t dvak worden verlegd over de naast den opweg liggende Elzerkade Berkenteoude den 18 September 1891 F S W GAÜTIEE Burg emeeHer M VAN DORP Loco Secrefarii By de besteding der sluis te Berkenwoude door uw vader heden aan de verbintenis zgne goedkeuring hechten Indien hij het niet deed dan zou de schuldop hem alleen vallen Zoudt gij in dat geval met uw vader breken Zonder twgfoll En wat geeft ons zekerheid dat u niot even ohielgk ook die stap weder zou berouwen P Mijnheer Vogel deze vraag Windt baar grondslag in uw wankelmoedig karakter U berouwt heden de stap dien gij destgds deedt wellicht zal het u reeds na een maandberouwen wat gij heden doet Mgn toenmalig besluit heeft mg van het eersteuur af berouwd Dat liet de laatate brief dien gg aan Fanny sohreeft niel vermoeden I En gesteld wg waren zoozwak uw wonsch in te willigen en gg waart zoosterk en moedig met uw vader te breken welketoekomst stond u en Fanny dan te wachten Zou Fannj het niet als een voortdurend verwgt beschouwen dat gg haar dit offer gebracht hebt Zoudenniet drukkende zorgen zich aau uw haard nestelen Neen mijnheer VogelJ OMe zorgen zou ik van do zijde mijnor echtgenoote carijvon Ja indien ge daartoe bij machte waart Gijzoudt wellicht eon korten tijd strijden met do machtvan het noodlot maar ik vrees dat voor dieu strijduw krachten weldra te kort zouden schieten Danzouds gij er over nadenken hoe het vermoedelijk STEENKOLEN In LOSSING eene LADING Puike Grove Rubr Kacheikolen Prgs 8S et vrg in huis bezorgd Aanbevelend ê DE KOSTER BOGEN 117 en 118 Een flinke H A L P W A S kan dadeljjk ge plaatst worden bi L B VAN ES Veerstal B ITo en 1 0 dezen uit te leveren Zgn dorp dat 600 m jlen i verder lag werd toen door de Daitachera besohoten Nadat 20 boiamen en een duiundtal Maxim kogels binnen de versterking waren geworpen werd het dorp na een kort gevecht bestormd en genomen Van dit dorp maicheerde de kolonne na een rust van zes dagen naar het zuid westelijk gelegen Mage ten einde de Wahehe s in huu eigen land op te zoeken Vermoedelijk zijn de Uuitschers loen in een hinderlaag gevallen en moesten zij bezwijken voor do overmacht Eerst indien de le en der expeditie die zich gered hebben aan de kust zijn aangekomen worden uitvoeriger berichten verwacht Houden de Beriyoacbe bladen zich de laatate dagen uitsluitend bezig met de nederlaag dor expeditieZelewaki de Belgische bladen kunnen nog attyd niet Max Rooses en zyn veel besproken resolutie op het Nederlandsche taalen letterkundig congres loslaten I Wij op on e beurt gevoelen veel sympathie voor onze Zuidelijke broeders en erkennen evenzeer het recht van bespan van de Vlaamsche beweging maar de overdrijving der Flaminganten schijnt ons een ziekelijk verschijnsel dat evenals alle overdrgving de 1 goede zaak bedenkelijk benadeelt Met volle instemming lazen wij wat de lUforme over deze beweging schrijft Zq verklaart in de Vlaamsche quaestie niets enners te zien dab een zaak van recht en praktisch nut Onverschillig blyft het blad voor de overdrijving waaraan men van beide kanten zich schuldig maakt evenals voor de eigenbelangzuchtige beweegredenen van sommigen maar het is rechtvaardig en onverm delgk dat Vlamingen zoowel als Walen bestuurd ge lprdeeld bevolen opgevoed worden uitsluitend door lieden die hun taal spreken en verstaan Zoo niet dan hebben zij het recht te verklaren dat zij onderdrukt worden en d t recht hebbeu de Vlamingen sedert 1830 tot heden bezWen gelyk de Walen het onder de Hollaudsche regeering badden Walen zoo gaat de Réformt voort laat ons niet jegens anderen doen wat wij niet willen dai na geschiede wij hebben uweren ler hand gendmen tegen hen die ons het Vlaamsch wilden opdringen bet is verkeerd van ons hel Franscb op te dringen I aan de meerderheid der Belgen die het uiet spreken Datrom moeten de rechters de officieren de ambtenaren in dienstbetrekking tot de Vlamingen staan het Vlaamsch kennen Ue bezoldigèsn van den staat bestaan voor hot publiek en het publiek niet voor hen wat men te veel in het Waalsche land verreet Volgens de Béfurme hebben de ontwikkelde Walen er evenveel belang bij het Vlaamsch te kennen gemakkelijker voor hen te loeren dan het Duitach en Engelsch en de sleutel voor deze beide talen a a I de Vlamingen om het Fransch te leeren Derhalve moet men zich den bijzonderen toestand van het land ten nutte maken om de Belgische bourgeoisie en de keur der Belgische arbeidersklasse twee talen te laten spreken Ter bereiking van dit doel moet men echter niet vergeten dal men het alleen door het onderwijs kan verkrijgen Derhalve moet overal aan de tweede nationale taal de plaats de plaats ingeruimd worden welke haar toekomt en de domme vooroordeelen opj eheven worden welke men zoo dikwijls eenerzijds in het midden brengt om do Vlamingen te bewegen zich in hun taal te verschansen on het Fransch te verwerpen van den anderen kant om bij de Walen het geloof te versterken dat zij onbekwaam zijn om het Vlaamsch te loeren wat een beleediging is voor hun verstand I OSTER X J BIT Lijst van brieven geadresseerd aan onbekenden bedurende de Ze helfd der maand Augustus 1891 en terug te verkrijgen door tusschenkomst van het postkantoor te rouda W Schollen Amsterdam C de Vries Amsterdam L Levison Arasterdam F Zuidema Dordrecht H Ileineveld den Haag F van Oostrum Uitrecht E Hemmers Amsterdam P Blom Capelle J Goedenwagen den Haag B Hilgersom Leiden W Boom Botterdam J v d Poll New York Van STOLWUK M Krootjes Van WADDINGSVEEN R Vis Kralingen GOUDA den 17 September 1891 De Directeur van het Postkantoor VOBSTER ADVERTENTIÊN Tegen hoog loon wordt in een klein gezin met 1 NOVEMBER gevraagd eene degeljjke Dienstbode van middelbaren leeftijd Zich in persoon te vervoegerf liefst morgens Blauwstraat H 11 De DETAILPRIJZEN van fï ii ƒ 0 95 f 0 52 1 f 0 27 j J per V Kg per Kgper Vs Kg per Kg bus C J van Houten Zoon HEEREN VEEHOUDERS welke geneigd zün hunne melk voorhet geheele jaar regelmatig dagelijkste leveren gelieven zich spoedigst t melden Wanneer door bizondere omstandigheden de melk niet ontvangen kan worden geven vij eene vergoeding van 4 ets per liter CONFEDERATIE Nederlandsolie Vereeniging tot Bereiding van Melkproducten DELF8HAVEN Openbare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 22 SEPTEMBER 1891 de morgens te 9 nren aan het Lokaal Wjk K No 255 aan de Peperstraat van een goed onderbonden INBOEDEL waaronder eenfg gewerkt GOUD en ZILVER Daags te voren op de gewone uren te bezichtizen Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FOEU TUIJN DROOGLEEVER te Oouda VERLOREN een PORTEMONNAIE inhoudende circa 7 Gulden en een Qonden met haar bewerkt KRUIS met een klein Juweel Kruisje daarop 1 Diegene die het terug bezorgd zal een goede beloouing ontvangen Adref aan het Bureau dezer Courant N I E U W Ê Bruine Boonen en Cappsijners iBlauwe Kasdmiven 50 Cent per pond PERZIKEN en MELOENEN J GERRITSEl Snelpers lnik van A Brinkman k Zoon Gouda De uitgave deier Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Uzonderlflke Nommers VIJF CENTEN BU deze Coarant behoort een Byvoegrsel BIN NENL AND GOUDA 19 September 1S9I Heden ii vencbenon de dionatregelinx van do Ned Staatupoorwegon voor deu wintcnlienel die 1 October a at aaDvan t Wat de treinen van en naar Oouda aanftaat iier weinig verapbil op te merken met den zomerdionat Met 4 stemmen ia gisterenmiddag lot gemeenteganembeer te Hasatreoht benoemd do beer P C Verkerk arta te Kamerik De overigo 8 temmen hadden licb vereenigd op den beer J O Idénburg M d Doet en arta te Haaalrecbt B gemeeoterasdj van Haastrecht heeft besloten met 1 Januari a a een hulponderwijzer met hoofdaote aan de openb school asn te atellon Met goedkeuring van Oedep Staten zal bet salaris van den benoemde 600 gulden bedragen Bedankt voor bet beroep naar Kats door Ds J Hoek te Zevenhuizen Dat ivij nog heel wat aan wetensohappulgk onderirija kunnen doen voordat ona land bovenaan komt in de rq van bet zg geleerden proletariaat bewijst een itatiatiek van een Duiticben profeaaor die heeft nitgerekeod hoeveel jongelui ïicb aan de studie v den met uitzondering van de thooloj ie Op elke 100 000 inwoners zoo is zijne uitkomst FEVILLETOIM mt het DuiUch IX 86 Niet zoo geheel en al antwoordde de koopman bet moest u bekend zgn dat wij u deze toeitemraing niet zouden geven voorts moest bet ubekend zgn dat dit onderhoud dat gij oonigszins hebt afgeperst mgne zuster onaangenaam en pijnlgk moest zijn Gg zult haar veroorloven d zij zichverwijdert hebt ge mij ieta te zeggen dan bon iktot uw besohikking Fanny varliet bij de laatste woorden de kamer Feodor Vogel dacht er niet aan den jongeling een Moei aan te bieden Ik heb Fanny verzocht het verledene te vergtten en aan do oprechtheid van mijn berouw te golooven zeide Theodoor ik heb mijzelven van zwakheid beschuldigd Dat komt te laat viel de koopman hem inde rede gij kunt niet verlsnt on dat Fanny wontrouw zal i ergeven en vergeten En zelfs indienzg er toe in staat ware wanneer wg over oude beleedigende gevoelens wilden hoeustappou zou daa ADVEKTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVEBTENTIBBLAD t welk des Maandags vjerschynt het Dijkscollege van de Krimpenerwaard wfcen inschrijvers de hb C V d Sluijs Uselmonde It6330 H Berkhof Oudewater 14676 Joh v Dam Haastrecht ƒ 14590 J A v d Megden Hardingaveld ƒ 14800 J Kamsteegt Giesendsin 14260 A Visser Papendrooht ƒ 14196 H Do Hoog Waarder 13994 C P W Dessing Gouds ƒ 13900 J A Veenenbos Heenvliet ƒ 13800 W Macdaniël Beig Ambacht 13425 P Macdanièl Beeuwijk f 13332 P Zaaneo Cz Ammerstol IS987 A J Stuurman Ammerstol ƒ 12890 G Vis Ouderkerk a d IJsel 12629 Chr Mobr Ouderkerk a d IJsel ƒ 12467 A de Jong Ouderkerk a d IJsel ƒ 12SS8 A van der Straaten Berg Ambacht 12190 G de Vreagt BergAmbaobt 12169 W P v d Wal en A Oskam Js Berg Ambacht 12149 C Zaanen Hz Ammerstol ƒ 12074 L C Qroensveld Krimpen a d Lek 12049 Dezen is het werk gegund Te Nieuw Jersey moet zekere Mullt terechtBtsattde ottAst h s5 vroaw wegens de onbeduidendate dingen met sissen placht te tuchtigen door de gezworenen onschuldig verklaard zgn op grond dat de man het recht heeft om zgne vrouw te regeeren geljgk hem goeddunkt Staten Generaal twssdi Kamzs Zitting van Vrijdag 18 Sept De Kamer hield een zitting waarin de beer Gleichman hot praesidium aanvaardde en de Minister vaa Financien de staatabegrooting aanbood Tusscben beide verrichtingen in werd het adres van antwoord iu de afdeelingeu onderzocht De hoer Gleichman sprak bg de aanvaarding zijner taak na de hartelgke toespraak van den beer Van der Sohrieck een even hartelijk en onpartgdig woord waarin aangenaam aandeed de waardeereude vermelding van zgn anq id zou gegaan zgn indien gg het offer niet hadt gebracht hoe geheel anders g j het leven kondt genieten als de zoon van den rijken bankier Zeg niet dat dit louter vermoedens zgn ik heb ureeds verklaard dat die vermoedens reden van bestaan hebben Maar geheel afgezien hiervan kan van een hervatting van vroegere betrekkingen reeds daarom geen sprake zgn omdat in het hart van Fanny de liefde voor u geheel ie uitgedoofd I Dat kunt ge niet beweren Ik beweer het omdat ik het weet en omdstde cnderstriling dat bet anders kon zijn met hotverstand in strgd zou zgn Kn nadat ik u dit allesgezegd heb verwacht ik van uw eer als man dat gij geen verdere toenadering beproeft ge zoudt mg noodzaken aan deze pogingen met oeslistheid paaien perk te stellen Wat moest Theodoor antwoorden Dat Fanny s broeder het recht had hom deze woorden te zeggen moest hij toegeven en zijn trots kwam ertegen in opstand ook dezen om vergiffenis te vragen Met een lichte buiging nam hg afscheid Toen hij buneden do kantoorlokalen voorbij ging traden uit deze laatston twee heoren die hij beiden hoewel slechts oppervlakkig keude Dol reiziger Vetter had hij eenige malen iu een restauratie naiigotroiroii on den anderen jongen man had inon hom da s to voren voorgostold Iu spijt vau zijn weerzin tegen den adel had hg toch in den neof vau b troii Vou dlerberg behagen