Goudsche Courant, maandag 21 september 1891

het speelseizoen geopend of hg verkeert reeds in finauoieele moeilgkbedan Naar men verneemt zullen een tiental der vo naamste acteurs de exploitatie op zich nemen en de jleer Saalbom zich alleen met de regie big ven belaateu APVERTEN TIËN Openbare VrijwiUige Verkooping OndefgeteekMièeii betoigen bjj dwe hunnen harteljjken dank aan allen die ons blaken van belangstelling schonken bg onze 25 JAKIG ECHTVEKEENIGING K J DK BECN A DE BEUN Gouda 19 Sept 1891 d Hoop Voor de vele bewezen van deelneming ondervonden bjj het overlijden van onze geliefde Dochter ds Eerw Zuster MARIA ROSA in de wereld MARIA FRANCISCA JüRGENsibetuigen wg onzen hartelgken dank J G JüRGENS I I E T JüRGENSWeck Gouda 19 Sept J891 De tweede vergadering van schuldeischers in het faillissement van G HOBl ENSIUS metselaar en winkelier te Gouda ter verdere ririficatie van schuldvorderingen zal gehouden worden op VRIJDAG den TWEEDEN OC TOBER 1891 des voormiddags te 10 uren in een der lokalen van het Gerechtsgebouw te Rotterdam De Curator Mr J il ÜITERWIJK Adv en Proc Die een blgvend SOUVENIR wenscht van zgne dierbaarste betrekkingen late een EIJNMABSCHILSEIIIJ vervaardigen bij J v d PA VOORDT Specialiteit in Kunsthaarwerk Dubb Buurt B 5 te Gouda Voorhendeu zeer Toordeelig Gouden en Zilv ren PARURES Openbare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 22 SEPTEMBER 1891 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wgk K No 265 aan de Peperstraat van een goed onderhouden IIVBOEDEL waaronder eene zeer goede PIANINO en eenig gewerkt GOUD en ZILVËB Daags te voren op de gewone uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris G O FORTUIJN DROOQLEBVER te Gouda Waar koopt men de beste Koffie voor per 5 0N8 bij J F Herman Z Tlendew ü 75 liet iiniiverirolfün LAGKRBIRR en het gunstig bekende S T O TT T van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Gouda delijken voorganger en waarvan niet rerloren mogen pao het beroep op alle leden om hem bg te staan in t bewartn van orde en regelmaat bg de beraadslagingen der Kamer Oe minister van finaneién de heer N 6 Pierson hield ign eerste begrootingsrede Die rede is in Eoover bondiger dan die van zijne voorganyers dat er minder in de onderdeeion wordt getreden van uitgaven en ontvanj sten Het aanhooren der rede is daarom evenals het uitspreken zeker minder vermoeiend geweest Vraagt men waarop in het kort de finahcieele toestand des lauds neerkomt dan kao men dien aldus samenvatten De diensten van 1886 tot 1890 die nog niet vereffend zyn hebben alle tekorten opgeleverd behalve 1889 dat een overschot van bijna een half mlllioen aanwijst I De dienst van 1891 zal een tekort van ƒ 3 10l 000 opleveren zoodat de tekorten te tarnen 38 9 millioen bedragen waarvoor alleen het genoemde half millioen van 1889 en het restant der laatste laentng groot ƒ 8 870 000 beschikbaar zijn Ër moet dus worden voorzien in een bedrag van ruim f 36 millioen Buim de helft daarvan nl bgna 20 millioen is bëttoodigd geweest als saldo van uitgaven voor de overneming van den Khijnspoorweg door den Staat enz Het overige vindt zgn verklaring in uitgaven voor spoorwegaanleg en het Merwedekanaal wolke alle onder de buitengewone uitgaven zijn gerangschikt waarvoor geleend raag worden en welke de Minister daarom alleen daarvoor aanneemt De vlottende schuld zal weldra behalve het voorschot door da Ned Bank verstrekt 7 i millioen bedragen De Minister acht het niet wenschelyk de vlottende schuld te vermeerderen Heu mag dns eerstdaags het uitachrijven eener leening ta gemoet zien De begrooting voor 1892 wordt zoo voorgedragen dat zij bij een matige raming van ontvangsten een tekort van ƒ 2 340 000 op het papier aanwgst derhalve nog ruim 8 ton minder dan de 3 millioen welke gewoonlgk van de toegestane kredieten niet worden uitgegeven De Minister brengt dien post echter niet in rekening gelijk zijn voorganger deed daar hij wijst op de suppletoire kredieten die kunnen voorkomen Het lage cijfer van het geraamde tekort wordt verklaard uit de weglating van dan jarenlang niet gebruikten en voor 1892 onnoodig geacbten post van 5 milioen voor ziiveraanmuoting en 3 millioen lagere aanvraag voor aanleg van Staataapoorwegen Merwedekanaal en vestiogwerkeo Alleen voor Binnenlandsche Sakea wordt een aenigszins aanzienlgk bedrag 441 000 meer gevraagd eu wel 478 000 voor onderwgs waar tegenover enkele andere onderdeelen lager zijn geraamd Voorts verdient het de aandacht dal voor de posterijen 418 000 meer wordt gevraagd voor de bedrage aan Suriname 45 520 minder voor Curasao ƒ 8444 minder De Minister eindigt zijn rede met een korte toeliehting van zijn voornemens tot belastingverbetering V t een groot deal daarvan is ingrijpend onderzoek noodig maar een ander deel wil hij terstond ter hand nemen De kleine Rotterdamsche schouwburg te Botterdam onder directie van den heer Saalbom heeft nauwelgks HË geschept Adalbert had hem innemend bejegend hi had zich openhartig en natuurlijk betoond an Theodoor waande zijn karakter avan ernstig als het zgne was Daar heeft weer iemand eens een dommeaiet gedaan bromde Paul toen hij zich onverwacht io tegenwoordigheid van den bankierszoon bevond Bozenkleur behoort ook niet tot uw devies mijnheer Komberg maar ik ken een uitstekend middelom de grillen ta verdrijven Sluit u bij ons aan ij zullen hot tot zekere hoogte brengen Theodoor weigerde eerst de ontmoeting verdroot hem want uit de opmerking van dJn roiziger moest hij de gevolgtrekking maken dat deze het doel van zijn bezoek terstond geraden had Maar Adalbert sloot zich bij Paul s verzoek aan het waa voor hem van groot belang met Flora s broeder nader kennis te maken en zoo gaf Theodoor eindelijk toe Ge moogt mijne woorden niet euvel duidenzeido Paul op vertrouwelijkon toon ik weet immers hoe de zaken staan en kan mij zeer goed voorstellen welke wonschen u de rust benemen Maar het tijdstip was slecht gekozen juffrouw Fanny is in opgewonden stemming de moord van den matroosheeft haar ontroerd het tijdstip was heel slechtgekozen F n de hoeren Vogel zijn op het huis Bamberg en Zoon ook niet meer varzot sedert ditzich in de oogstspeculatios hoeft gestoken ik vermoed dat gij mij verstaat Te Leeuwarden word Donderdag vanwege da vereeniging Friesch Bandvee Stamhoek op de veemarkt eene tentoonstelling gehouden van stamboekvea eu volbloed afstammelingen daarvan De 160 inzendingen bevatten te zamen ongpveer 400 runderen alle ftaaie dieren die te zamen een goeden dunk gaven van den Frieachen veestapel en van de vorderingen welke de veeteelt in de provincie maakt Van de tentoongestelde rundereik waren zoowel van vaders als van moederszgde vier geslachten inde stamregisters dir vereeiiiging ingeschreven De tentoonstelling ont ug een druk bezoek ook vele vreemdelingen waren aanwjwgi dia ondersch dene aankoopen aeden pe bagrooting der gemeente Kottefdam is in versohenen ü t een bggevofeg schrgven W bigkt dat l gt hun totaal odmog Jg k grootiog sluiteofie te maken zof van middelen om te zien Door de oonuiisaie voor do H ianciün w r voorgesteld tot dè iaïoering yiaii een inkoi lasting ovcp te gaan waarvan door hen eontècheaila ontworpen werd doch Bk en W verklaren dlnpuig om versf Uillenile redenen MttM voorahmog Jbiet w kunnen besluiten HJ Van huine zjjde stelleen zij daarom voor ib pertentage fftn de pi dirJ belasting met 0 4 pCt t varhoogen e alzoo van 6 op 2 9 pCt ta brengen jn teven i 4e opcenten op hec personeel te bran n 0 80 op 90 I t B en W roegea er intusschan de verklalring bg l t da moeielgkhaid waarin deza bagrooting hun laatst voor een groot deel het gevolg is van den oei waarin da gemeente zich mag verhangen en ran dé snelheid waarmede zij geroepen wordt zich te ontwikkelen en telkens een nieuwe taak ta aauvaardeo alvorens da vrucht van het vroeger ter hand genomene wordt genoten Tot de posten welke de grootste stijging hebben ondergaan behoort die van het onderwijs met ƒ 70 000 en die voor rente en aflossing van schuld 134 000 terwijl voorts het saldo vorige diensten 60 000 lager is dan de loopende bagrooting Wal mag wat andere posten van ontvangst betreft op een progressie van nagenoeg ƒ 160 000 gekend worden doch niattagaustaande blijft bij de grootst mogalgke bezuinigingen toch nog aan tekort bestaan van ƒ 168 000 2 October zal voor da arroudissemenis recntbank ta Amsterdam behandeld wordeu de zaak tegen den gepensioneerden kapitein M de Bas thans burgemeeeier van Pannerden door den plaatselijkeu adjudant Keyser aangeklaagd van beleediging en smaad in openbare geachrifle voorkomeode ia da Maartnummers van het dagblad Ik Tijd Als waarschuwing voor de bezbekers van perrons der staataapoorwegen achten wij het niet ondieostig de aandacht er op ta vestigen dat wanneer bij de controle van de plaatsbewijzen personen worden aan Zeker antwoordde Theodoor Maar mgo schuld was het niet dat mijn rader den verkoop van dienoogst overnam Het kan zg n de mansch dwaalt van de wieg tot aan bat graf maar ik vrees dat ga u aan onaangenaamheden blootstelt londar ooit iets te bereiken Oe hadt wellicht beter en verstandigergedaan wanneer ga u met de dame schriftalgk inverbinding hadt gesteld Fen gesproken woord vergeet men schielijk maar wat men zwart op wit bezit kan man getroost naar hnia dragen Brieven worden niet zoo spoedig verscheurd en in het vuur geworpen men leest ze herhaalde malen men geniet ze wanneer ik het zoo mag noemen als arts ng Groota zielen verstaan elkander ook bij afwezigheid En hoe had ik haar een brief achter den rugharer broeders in handen kunnen spelen vroegTheodoor Dat men in een zoo delicate aangelegenheid niet aan iedereen vertrouwen wil schenken zult gij begrijpen en wanneer ik aaa de post een briet toevertrouwde dan viel hij zonder twijfel in handenharer broeders Alle begin is moeielgk maar trisch gewaagd is half gewonnen antwoordde Paul met de handover don baard strijkende Gij hebt zeker zwaarmisdreven mijn waarde Mij gaat de geschiedeniseigenlijk niets aan maar ik ben bereid mij er voorte intereaseeren al ware het maar om de jongedame dia jegens mij steeds zoo vriendelijk is ge getroffen niet voorzien v noch van oen perronkaw eene niet geoorloofde Hlr ta hebbott vurschaft d l alsnog den prgs van maar dat zij zullen bo aangobrneht met den li Op ben zal de hoogij bg weigering om daarit tegen hen worden opgd b een geldig plttatsbewgs t en die beweren zich op po toogaug tot de perrons niet kunnen volstaan met ie prrronkaart to betalen ouwd worden als reiziger staangokomen trein boete worden toegepast en te voldoen proces verbaal Mkt In hut jongste nomi meen eekblad uitgOj ging tot afschaffing vait opgenomen van hk aan Het adres van hot vlded vau alcoholisohi Uohaam dour dr A it ij aar dan ledeu ivanj D voijrJtomt op om hel bogmsel van vaajjligen eu la vei d t acht het hoofd berMrt zich op jroortólÜöi hell ÏJi ten bewbe fK ie van do Voliimrimd algedoor do Nederl eroouilerken drank is een protestifdbostuur dier vo oenigiugiofdbostuur der Maatschappgtot Nut vau t K üm è over de uitgav van wegedi maatschappij van UkMWerkje geiiteUU üo in 1 Vanijtan op het inensolielijk C fnijilerel Uit gosohril h iofd bestuur lor V A w gezut mdl net eonig di igdrankgebruiJE ta rechl i l ir hoogst i do k4liik I Mt do gescljiedjpni i tefa aantiiei vM dral en hetf daaruit J vftirtvlaoiatid jï lisbi was i vaorkot lmtJ kwaad t ra htvtardigi ii Icliifir vijl tiejarig ichiijfiiigj eft ni l m luw 4i i relél m dou stuur ZijrItJbeslttit Ie keiMo d er MaatMhai roepen rum digd hoo taarè ad t on Ugl t ijo profest SAi leid oo dit veldl v x aan üV f weuL v wij dat prpt jti r8Hhul irnst gen weuéch ilati uM am let bedoelde gescfirin av onder hot schild e ipogc herzien ea hcÉj A Qt Man sohryHt aikn da Ank Üt Dat het don landbouwer in Nederland niet voorspoedig gaat in da laatste jaren ia van algemaene bakendboid en di t heeft zelfs bü volksvrienden in Amerika deelneming verwekt Ken intelligent vermogend invloedrgk predikant Hollander van geboorte Uev A Wormstr die aan 20 jaren in Amerika hooft gewoond besloot hot vorige jaar vergezeld van negen vrienden een onderzoekingsreis te maken tot het vinden vau een nog ongebruikt laud Hij stelde deia vrienden roiskaartrn ter hand an men doorkruiste Meiioo hot rotsgebergte van N Amerika en ten deele Oaliforuia Zij zochten vooral naar goed land en dat in eec gezond klimaat zou zijn gelegen Hij kwam tot het besluit dat eon 800 a 900 mijlen ver zich uitstrekkend grasland in den Staat Montana voor eene kolonisatie het meest geschikt zou zijn vervolgens sloot hij overeenkomsten regelde nailerv bepalingen van bestaande compagnieo ten opzichte van wataraanvoar enz en besloot toen even naar Holland te gaaj an belangloos elk die wil die Nederlander is en liefst van protastaotsche b tlijdeois 60 bunder van dat Und voor niet aan te bieden Toegerust met tal van kaarten photograpbieën met monsters van aardappelen loo groot als eau hand vleezige dikke en regelmatige korrels buitengewoon blank van tarwe en gers verlokte in enkele dagen een ge le lte det inwoners van twee dorpen terstond weest Wanneer gij dos ernstig besloten zijt uw onrecht weder goed ta maken dan kunt gij mg uw brieven aan juffrouw Vogel gerust toevertrouwen Ik ben u voor dit vriendelgk aanbod zeerdankbaar en zal zeo vrg zg n dMTTan gebruik t miiken Kan ik u een dienst bewezen beschik dangeheel over mij Wij zullen zien de eene hand moat de andere wasschea Was mijnheer Vetter niet reeds verloofd dan zou ik het vermoeden opperen dat hij op juffrouw Bombarg zijn keus had laten vallen schertste Adalbert met een scbielijken blik op het gelaat vanTheodoor die ernstig het hoofd schudde O do inval was kinderlijk maar goddelijkschoon zeide Paul Ik moest werkelijk zeer vermetel zgn wanneer dit vermoeden op een zekerrecht kon aanspraak maken Paul Vetter reiziger an juffrouw Flora Romberg de dochter van eenbankier En indien nu ware liefde dit verbond gesloten had wat uas daarentegen in te brengen antwoordde Theodoor bedaard Zeker voel wanneer ik mij op het standpunt van mijn vador wil plaatsen maar daarentegen niets wanneer ik slechts bet levensgeluk mijner zuster op hot oo heb fTordl utrvolfd aanstalten te maken tot vertrek dat in da maand November a s zal geschieden j Goleard uit de min gelukkige kouie voor ongeveer I en 60 jaar door ongeoefaude voorgangers gedaaa j heeft hij de voorkeur gegeven aan een plaats niet i ver va een spoorlijn gelegeu Lang kon hij in Nederland niet vertoeven maar liet aai enkele personen den last na van zijn onderzoek en bevinding alom konnis te geven Onderwijl begeeft hij zich met gelgjie boodschap naar den Staat Michigan in Amorika waar vele Hollanders zgn die echter steeds moeten worstelen met een al to veel met steenen gemeugdon bodem f I NGEZONDfiW i Met leedwezen Mguhoor do Kodactour bemerk iik uit hot hoofdartikel in No 4634 van uw blad dat de wijze waarop ik mijne verwoudenng uitsprak over de toevalligu overeenkomst tusschon uwe interpretatie van mijn bekend voorstel en oene elders door mij gehoorde opvatting U gogriufd hoeft Ik moet erkennen dat raijno pon rgkelyk scherpe punten had maar gij oiider telt terecht dat bij mij eenige irritatie bestond ovor het weinig voorzichtig gobruijc van oen argument waartoe mijne woai den nimmer ta a nloidi ig huddeu kundon gaven en dit naar mtjilfe mcouing afbreuk moest doen Jtian t door mij i geuomen standpunt Mijne waardeeftng van do gewoonlijk zoo zolfatandige on oorsp ohkelijko opvatting uwer trompel soli doed mg ditm l denken aan de excoptionedlo inwerking van oe kirm van buiten die ondanks IT zolven bij U wortel sdhoot Volgaarne verklaar Jk nu te golooven dat ik oeno overdroveno bateakenfe hechtte aan dit proces on dat do uitdrukkingen in mijn vorig stuk er eonen onjuisten uitleg aan gavw Mg ne waarschuwing tegen het aanwaaien Van verkeerde opvattingen gold in de eerste plaats d J belangstellenden onder hot groote publiek niet uwe redactie die te goed voor hare taak berekend ia om zich over zulke gewouo wenken te bekommeren Eene verdere repliek acht Ik niot noodig Bovenstaande rectificatie moge dienen om bij V du goede meening te herstellen over do betwijfelde hoffelgkheid en weUevaudheid van Uwen dieustw dienaar H DE SCHBPPEK J BOSBOOM Treffend als in het aloude grafelijke park een dier fiere kruinen neerploft langs wier schaduw de eeuwen heeu rloden met hare herinneringen aan liof en leed Treffender nog als een dier Paladijnen uit de Nederlaodsohe Schilderschool een sieraad der School zoo tang door ons gekend en geacht aan ons ontvalt het is dan alsof dat leven vol deugden en talenten in een warm licht omhuld voor ons verschijnt Ieder kont Bosboom s werken en toch zijn er nog enkele die meenen dat hij oen portraiteur van kerken was hij die alles wat hij uitbeeldde uit eene innige overtuiging deail en daarura in zgne werken dat stille ernstige en godsdienstige uitstortte dat zijn geheele leven door hem bemind maakte en deed kennen als de hoffelijke nobele kunstenaar Veel hieft hg aan den oudti Van Have v el aan de Acadamisohe leiding ta danken maar meer nog aan die onbegrensde zucht om uit te beelden wat geheel met zgne gamaedsatemming overeenkwam Als bewgs daarvan dat bij het aanschouwen dor hooge kathedralen lang de Egn en die van Normandic en Belgiè wel de bewondering werd opgewekt voor dia prachtige kunstgewrochton maar nimmer door hem de eigenlijke katholieke kerk werd teruggegeven Wel kon bij duizelen bij de hoogte der Dome s waar verguldsel eu kleuren der kapitaelen en gawalfsribben zich oplosten in de nevelen der afstand maar nimmer gaf hij in zijn werken terug dat schitterend licht dat door het veelkleurig t naardaalda op ambo s en koorstoolen en hot strijk snijwerk verguldde of dat monstransen en kelken deed fonkelen als de juweolon vun hot Hoogaltaar au ver boven wierookwalm do engelen van het tftfreol omhnlde met een boveuuatuurlgke glaus Maar de stille vreedzame schaduwzijde dar kolommen ioor een enkele lichtatraal gebroken waardoor al die stemmige tinten van basementen on stoelen zoo schilderachtig werden voorgesteld en waarin meer het zachte Ave don het gloria word uitgesproken Zijn werk blijft altijd de openbaring van zijn gevoelsleven en dat trok onze groote romancière tot hom aan mat oen ongekende kracht die hun beider leven zoo harmonisch stemde Als schilder bracht hij een nog ongekend genrem de kunst voort en liet een schat vau toekoningenna als bewijzen van zijn werkzaam leven en tegelijkvan zijn talent als aquarellist en als mensch liet hijeen herinnering na dio nog lang in hart dor kunstwereld zal nagalmen B ten overstaan v u den Notari M I MOLENAAR te Waddtn iveenr van eene Kapitale HOFSTEDE zgnde BOÜWMANSWONING met diverse perceeleu uitmuntende Wei en Hooilanden te zamen groot 21 Hectaren gelegen inRandenburgen Regerskoop onder REEUWIJK en BOSKOOP S IÖ op Donderdag Iter 1891 ten 11 ure s morgens in het Verkooplokaal van het Koffiehuis iHET SCHAAKBORD te Gouda Breeder in te bekomen billetten De verkooping geschiedt in 8 perceelen comb natien en massa Aanvaarding Kerstmis 1891 en 1 Mei 1892 Betaaldag 30 November I89I Nader onderricht geven de Eigenaar FRANS BL0MME8TEIJN te Reeuwijk en voornoemde Notaris Opentare Verkooping te WADDINXVEEN De Veiling op Dinsdag ji September 891 s morgens 11 ure in en van met Vergunning gen D 184 zjjnde ede Aanlegplaats der Stoombooten aan de Gondkade bg de R K Kerk te Waddinxveen allergunstigst voor de uitoefening der zaak aldaar gelegen Aanvaarding na betaling op 2 Nov 1891 Breeder in billetten Nadere informatiën geven de Notarissen MOLENAAR te Waddinxveen en FORTÜIJM DROOGLEBVER te Gouda Vraag ic normaAl ondergoederen het beste voorbehoedmiddel tegen T rkoodheden en tegen onvoldoende huiduitwaseming Alleen echtwanneer wt nereiMrtuad waarborgmerk gestempeld met het opschrift W BengerSShne on onder de bsudteekenlag Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by D Hüogdiboom Cz Wgdstraat te Gouda