Goudsche Courant, maandag 21 september 1891

m n I 1 Z ÖU 3 30 1 0 90 1 0 90 1 10 0 40 1 0 60 1 Schoenen en Laarzen üagazijn de Roode Laars is het grootst gesorteerde het vertrouwdste en soliedste SchoenenMagazijn van Gouda en Omstreken Heden Ontvangen de nieuwste Soorten Dames Heeren en Kinderschoenwerk voor het Najaar en Winter Seiaoen M maandag 21 September 1891 Het Schoenen Magazgn DE RUODE LAARS heeft eigen Fabrieken in Noord Braband en kan daari oor 20 pCt beneden alle Con currentie Terkoopen Prijsnoteeringf gfedurendc de maand September Maas hooge Laarzen Heeren Bottioes Idem handwerk Prima Kalfsleder Heeren Rijgmolières Voor Jongens Idem met Laken ingelegd Heeren Pantoffels filuce en streep Werk Pantoff els van af 2 10 Ter OPRUmili G nogf eenige ongpesorteerde paren teg en SPOTPRItlZEI VOOR SOUEDITEIT VAK ONS SCHOENWERK WOEDT DTaESTAAN Reparatien en aangemeten werk wordt voortdurend net en spoedige tegfen billijke prijzen afgceleverd Aanberelend J P HESSELS van af 4 25 3 3 90 4 90 2 90 2 60 3 90 2 10 1 90 Jongens SchooUaarzen Prima hoog soort Knooplaarzen Kinder Rgglaarzen Jongens en Meisjes PantoffelsKinder Badschoenen Idem Meisjes Vilte Gezondheids Pantoffels Dames dito Hooge Gouwe C 252 3e huis voor de Peperltraat QOUDA rVIederlandsche Fabriekanten vereenigfiugf afgep Kamer Handdoeken per doz ƒ 1 85 Linnen Tafellakens 20 40 65 et Prachtige Servetten 2 en 2 60 Damaste Tafellakws Grieksche patroon O 90 en 1 10 iZJ Prachtig Flanel krimprrg ook Fransche Flanel 16 22 28 en 34 cent omdat hier een groote partg ran is I gaan alle Flanel beneden de waarde O I reg C 3 Dekens van af f 2 Linnen Theedoeken 4 8 en 10 et Half Linnen Zakdoeken p doz 1 10 Fgne linnen Zakdoeken 2 20 Dames Zakdoeken 60 en 90 ct Linnen Eragen 9 cent Witte Victoria Sprejjen 135 Graslinnen voor Hemden Lakens en Sloopen onopgemaakt 15 en 18 et Zniver Linnen met de hand geweven j Prima voor Hemden en Lakens enz 18 en 22 Ct Dames Zie onze Pi sconrant en spoed U hier koopt n beneden eiken prys HOOGE GOUWE C 252 DE DIRECTIE Achtend Aanbevelend CACAO Onovertroffen KWALITEIT Alom verkrijgbaar in bussen van 160 0 85 en J 0 45 S Fabriek te Westzaan Opgericht 1825 Dames cherreaa Elastieke van af 2 90 3 50 3 90 4 40 4 20 3 20 i go 1 40 Laarzen Prima haudwerk Dames Eamgaren Elastieke Laars rood Fochet of Kalfsleder Idem Knooplaarzen Dames cherrean Knooplaarzen Meisjes Knooplaarzen Dienstboden Pantoffels leder Dito zonder hakken HULSTRAMP s OUDE GENEVER Terkrggbaar bg M J DE GBAAF HOOGE GOUWE 265 500 Gulden betalen n y aan hem die bjj gebruik van Goldmano s Keiser Tandwatcr ooit weder Tandpjja krjjgt SQOLDUANN Co Dresden 50 Cents Ie flacon verkrygbnar bij den Prog J C ZELDENBIJK FDIEE OUDE f T SCHIEDAMMER Merk NIGHTCAPS Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien vaA Ion naam der Firma P HOPPE Snelpors lruk an A Brinkman Zoon Gouda GENEVEE BINNENLAND GOUDA 19 September 1891 De vreeselgke hongersnood in aommig e districten van Buslaud wordt nu door de Uussou ook donker afgaaohilderd Zoo heeft b v een dorpspriester een brief g i ohreveD aan een dagblad te Moskou waarin hij ongeveer het volgende zegt over bet dorp Muuirma distriot Zivilak provincie Kazan vSommigen hebben hier reedt in twee of drie weken geen brood gegeten en leven alleen van gras en van boomb aderen In êéa huisgezin zijn versohoidan kinderen van zeven tot vijftien jaar zoo uitgeput door honger dat zg niet langer op hun gezwollen voeten kunnen taan Een groen poeder verkregen door het fijnwrUvsn vsn bladeren ii bun eenig voedsel geweest geaureade de afgeloopen maand In een paar dagen Old de priester aan met minder dan zestien stervenden den laattteu troost der kerk verstrekt In het gaheele dorp zgn slechts twintig gezinnen die nog beboorlgk voedsel kunnen gebruiken Het einde der ellande ia niet te voorzien zelts de geettelgkheid te platte lande Igdt gebrek Bedalaars loepen in menigte het land af Het gebeele verkeer begint te verflauwen en honderden arbeiden ijjn werkeloos Overal worden comité a opgerioht tot ondersteuning der behoefliarea Ër gaat S een dag voorbij zouder dat er in de zuid dUÉI iatrioten de eene of andere roe anval plaats ww Oeheele benden van hongerige bedelaars dolen ïaaa boasoken rond en wachten de voorbijgangen af om hen te bero3ven Zg dringen de huizen binnen en nemen al wat van hun gading ia om bun honger te stillen In de afgeloopen week werden twee gezinnen door roovera vermoord en en aatk gdeden wera een postwagen gqrtMiawl an lÉwitlukli ri étg De Micieèlinf iMfi MiMt i M mH i i rD li eU waarvott m ldii gemaakt wnrd een groote hoeveel beid zakil onn ventrekt railé 4 winter Het Engaltehe blad de BoipUal deelt een brief mede door een ziekenoppasseres van een Igkbezorger ontvangen De man vertelt dat hg door allerlei liefdezuslers die lich aan ziekenverpleging wgden in sijne betrekking wordt aanbevolen en dat bij dan ook al keele goede begravenisaen heeft verkregen w urvan bij bet voordeel met degenen die hem reoommandeerden deelt Hij vraagt of tg op genoemde wijze ham ook wil begunstigen Hg heeft alles wat tijn vak betreft volgeaa de laatate mode in orde en durft vergelgking met andere firtta a wel uitlokken Eene nieuwe manier van adverteeren De Canadasohe Overland Spoorweg Maatschappij heeft in hare kantoren te Londen wagens laten gereedmaken die Engeland Schotland en leriand zullen doorkruisen en als reizende musea de voortbrengselen van Canada te aanschouwen geven de soorten van graan die er verbouwd wocfleu de mineraten die er gevonden worden het ingemaakle of op andere wijze geconserveerde ooft der westelijke en noorwestelijke provinciën enz Elke wagen tal vergezeld worden door personen die den rijkdom van Canada zullen toelichten en 180 akken vruchtbaar land aan getohikt l iid verhuizers voor niemendal beloren op teer gunstige voorwaarden De Maatschappij ontving naar Amerikaansche gewoonte veel land aan weerszijden van den spoorweg toen deze werd aangelegd en zoekt den nooit bebouwden grond nu in cultuur te brengen hetgeen haar natuurlijk n goede moet komen Tengevolge van de overstroomingen staat in het zuiden van Spanje het spoorwegverkeer tamelgk wèlstil Beisigers uit Seville Cadix Cordova Grenada Valencia en Alicante moeten naar Madrid over Barcelona I Dinsdag achtend te 3 uren is over Valencia een hevig onweder losgebroken waardoor de rijstoogst geheel verloren is gegaan De Turia rees snel en men vreesde nieuwe overstroomingen Te Aioira maakte men lioh over de eveneens stggende Juoai on gerust n de provincie Almeria is de druiveDOogst het voornaamste middel van bestaan dor bevolking verwoest In all rgl is men bezig de telegraaflijnen te hentellen en elk nieuw telegram schetst de ramp grooter af Consuegra is een zee van vuil water waaruit hier en daar nog een enkel dak zich verheft Zij die builen de steden en dorpen gekampeerd zijn ontberen het allernoodigste en de overal verspreide lijken van meniohen en dieren geven ondanks tl dm i ver waarmede men ze zooveel mogelp begraaft B Mr te veel roden tot bezorgdheid vote spldeilitsgit Van alle kanten wordt beddegoed letftofbt em aan de noodlijdenden gezonden Het meeae is Zaterdagnacht en Zondag geleden toen de ongelukkigen wegens de overal gestremde middelen van gemeenschap niet te bereiken waren Kiet weinigen vooral vrouwen zjjn toen omgekomen Te Gonauegrs werd op het oogenblik dat de pootendeelt slapende bevolking door het water verrast werd in een huia bruiloft geboudea Zestig personen waren er bijeen en werden ondir da instortende muren begraven In een telegram uit B Seb aii n wordt da angarfohte lehade op maar dan 10 milUote peiatM b t aantal dooden op duizenden geschat Hatttlfde baricht beweert dat Koningta Christina da provincie Toledo zelve bezoeken wil maar de minister preeident Canovaa zioh daartegen Temt De Ooatenrijksohe Aartahattog Frans Ferdinaad heeft onlang een tertejianwliordigar ran bat raisi ger a antsohap Cook uit Fataatina by zich ontvangen dia hM een tak val baiügs aarde van den Olijfberg Mht om da doodklM vsu dan SHéDDpria u4olf M bedekken De ag hitS T va moeite g ag w a om die av4a te wtóijjg i a AarUlurtt vimakardk bam dit a k kfr alkScb zou mmStn voldaan k $ Aa aéi f ti dan Ol fberg wordt de knebt tdegaacbcevMi Tan de daarin iMgravan lioV tóa Toar baderf te bewarea Op bet kerkhof C ijaiti ËSnto te Pisa is een biag vM die arda welke eeuwen geleden door Genueesohe schepen uit het Heilige Land werd medegebraeht ddine F ttti heeft in haar kasteel te Cra Ko een oreheatrion dat misschien het grootst ter wereld is Dit orchestrion van de firma Backer KroU te Freiburg beslaat een der naaren van de bi artiaal van het kasteel Het wordt door electrioiteit aaa den gang gebraeht en IM Is niet alleen buitengewoon fraai en zacht vfK toon maar het geafl ookdeQjntte muzikale effama laer nauwkeurig weer Vooral werken van WagSAkW s aeVsteplaaU de ouverture Tannhauser en l4 i niianob uit Siegfried welke zooals men wai i zelfs voor een goed orkest veel moeilijkheden opleveren speelt het orchestrion teer goed Niemand hoort daarnaar met meer genoegen dan Fatti zelve De beroemde zangeres IS een groote bewonderaarster van Wignor Zij heeft hare vrienden herhaaldelijk verzekerd dat zij de muziek vat en toondichter zeer gaarne zingen zou als zij niet Afaaade dat dit al te veel van hare krachten voidaMn en hare stem benadegten zou Boiteolandscb Overzicht In Koorwegen tijn de verkiezingen begonnen voor het Storthing In 38 districten is de uitslag reeds bekend Daar werden gekozen 20 radioalen 13 gematigden en 6 conservatieven Deie districten waren tot dusver en vertegenwoordigd door 12 radioalen 21 gematigden en 6 conservatieven Het begin is dua gunstig voor de radicalen maar men kan er nog niet veel van zeggen daar de uitslag in meer dan 30 districten nog onbekend is De uitslag van deze verkiezingen kan van groot gewicht zijn voor geheel Skandinavië Naar men weet verlangen de radicalen in Noorwegen voor zich een afzonderlijk ministerie van buitenlandsche zaken maar in Zweden wil men daarvan niets weten Trouwens ook de gematigden in Noorwegen zijn legen het plan omdat zg vreezen het daardoor de hand die Zweden en Noorwegen vereenigt te veel zou ranlappen De radicalen in het Noorsche Storthing hebben nu nog niet de meerderheid maar moeten rekening houden met de liberalen en conservatieven die samen even sterk z n Mochten echter de radicalen au gelijk zij atallig verwachten de Meerderheid verovaraa dan zou de regeering den eisck om een afzonderlijk ministerie van buitenlandsche zaken wel moeten steunen Een oonflict tussohen Zweden en Noorwegen ware dan niet onmogelijk Naar men zich zal berinneren haaft de Fraasaba ministar van binncniandsohe taken da heer Constant voor eenigen tijd bg de Kamer een wetiontverp iagediend tot het oprichten van verzekeringtkaaaan voor werklieden Te Carpentrat verklaarde da baar Conatans onlangs dat h j dit ontwerp lou vardadigaa ten koste van lija portefeuille aa liever tou aftradan dan zijn plan opgeven Daar de baar Conatans een der voamasDuta ttaonpilaren it van het ministaria De Freyeienet lou taar Itoht het geheele kabinet kunnen vallen maar kat Jountal de IkbaU laat zleh door deze badrdgiBg niet afschrikken Het orgaan van den hear liim Say dat het ontwerp Caattaai steeds baafl bastradm verklaart geen waarde ta bMht n aan aan dargalqk wijze om een knoop dien man aiek ontwarren ka door ta hakken De heer Cohatais kan dus wel op teganttaai rekenen maar men gelooft toch datheldaawnistar wal sal gelukken tijn ontw p ot door t fcd gao Hat beri ht van den Paryiekan oorratpaaaait vaa de Timm dat 4e ragearinitetf der drie verboadm middan gwogMjwht staMu in dit jaar kadden Tut esteld in Ma kt ÏMallen zij kat noodig aobte4 d mmlAjff ta ratta viadt ta Berlijn gaaa nloot Da rmtche Mia noemt da tijding votkoiMa MgaUef terdig Kt iÉi toowal aU da NMnul i2WinA naiabsawt de Ttei Wi ai r aada badoaliagèa aa bat WbMé m Ma allpt tVöM variMMiL Het jbwtoia blad xiM la 1M rarsyraUoa aa dargri ké beriebten allen an paging om de dria fefa ritgaik aan bet spraken te krygan en baar soo ta aopen eindelijk den geheelen tekst van bat traotaat opanbaar te maken Ofschoon de laatste beriebten omtrent da bonding der Chineezaa tegenover de Europeanen rena van geruttttellend klinken hoort men nog niet van aen$g ürachtig optreden der vreemde Mogendhedao Wd is Duitachland bezig ziju vloot in de Chineaacbe wateren te venterken en zegt men dat de overige in da zaak betrokken Bageeringen het voorbeeld willen vol gen dooh thans beeft volgens een berioht uitFarijs aan de Standard de Chineesebe Begeering het plan den Ibiropeesohen Mogendbadan binnenkort een pro toeol betreffende de vrijhaadiga gaiiodbeid dar bavolkiag jegens de Europeanen aan ta biadan batgaan althant aanige vertraging lal varoonakan Da Standsrd Taniaemt verder dat da Ghinaeteke laakgalas tigde de Pargs in aan ondtrboud mat minister Bibot heeft toegestemd dat de tot heden genomen maatregelen onvoldoende zgn gebleken doch verzekerd beeft dat de mandarijnen die verzuimden de Europeanen in bescherming te nemen ontslagen zullen worden PETROLEUM I OTRERINGEN van de Makelaar Cantzlaar di Schalk wijk te RoUerdaa De markt was heden vast Loco Tankfttst 7 S0 Oeimportsard fust 7 40 Januari Februari en Maart levering 7 S0 October levering 7 25 November en Deoambarlevering ƒ 7 30 uurirerlllke st ad OEBOBEN I l Se t Johan Puttr Cornelii owlin K U dl Brnijii sa E Bloalc 17 Ailaiu Mnkim oadwt C H diB Ed 1 u I 1 Pmt Hiria Willenaa ooltrt A HcadrikiM ea H H Pl k 18 Tbradon Htria sodtn J Haidgck H M Peatin OVEHLEUEN 1 Sapt J A BiHik 10 d ONDEBTRODWO t 18 8epb 1 ds laaf U i ta H ttl Wsas 50 j P M vaa Waai j a J Hola tt j Moordreoht J9EB0REN Grietje Wtlkiaaa oodtrt L da Vriaa aa K de Boar OVEKLBDEN i Varkotf li i OEHOWU U Wolveit as l Talaeahai