Goudsche Courant, dinsdag 22 september 1891

i lr r j 1801 O Goedkoop Solied Elegant modellen y a sï Gangbaarste De nitg ve dezer Courant geschiedt dagel ki met nitzondering van Zon eq Feestdagen De prg per drie maande ii 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderfgke Nommóri VIJF CENTEN OBTHB V Uiia i7 HBBZoa i oi Jiil M OOSTHX OrootteP Grootteli i dosiin p dotijn PTT WAOWBB P V r STÜPHAH f d i xurcour b duija 1 AIiBIOlI De Qemeentebegrooting voor 1892 De stedeljke begrooting voor het aanstaande jaar zooals die door B en W bg den raad 18 ing ediend biedt weinig bgzonders aan Zg is vrg wel gelgk aan die voor den loopenden dienst aangezien er noch wgziging in de heffingen n h ongewone nitgaven voorkomen Doch daar weinigen onzer lezers het budget onder de i ogen krggen zal een beknopt overzicht met enkele toelichtingen en retrospectieve vergelgkingen hier niet oneepast zgn uit do opgave der bevolking blgkt dat zg 19930 zielen bedraagt das slechts 92 meer dan verleden jaar Over het geheel gaat de aanwas der bevolking in onze gemeente zeer langzaam gelgk blgkt nit de volgende aan de begrootingen ontleende cgfers 1888 bevolking 18Ö81 18847 19163 19244 19858 19593 19812 19888 19930 De geheele begrooting voor 1892 bedraagt in ontvangst en uitgaaf 337121 43 tegen 364357 34 in het vorig jaar Oppervlakkig gezien is dit eene belangrgke vermindering 37216 m ar dit is niet meer dan schgn daar van de begrooting vervallen zgn de posten voor belegging van gelden namelgk l die nog over waren uit den boedel van Mej Hoff 1retki bó r UtQauda bij ie0Jie r a A a iUNTZINGËIU Uit het DuiUch IX 7 Be jonge heeren waren thans voor het koffiehuis aangekomen dat Paul aanbevolen had Zij gingen naar binnen het belangwekkende gesprek moest thans worden afgebroken men kon het onder de vele vreemden niet voortzetten Men prak over vragen van politiek over nieuw ontworpen nljverheidsoDdernemingen over tooneelvoorstellingen en concerten en vergat daarbij niet het glas wakker aan te spreken Zoo verliepen de uren in een ommezien men onderhield zich zeer aangenaam leerde elkander met iedere minuut beter kennen en vond dat men zeer goed bij elkander paste hoewel in vele opzichten do meeningei uit elkander liepen De ernst van Theoddor en do afgetrokkenheid van Adalbert verdroegen zich voortreffulijk met ds opgeruimdheid van Paal die onve mooid scheen in het toepassen van spreekwoorden onbezorgd of deze al pan niet goed waren aangubraclit Middernacht was voorbij toen de vrienden hunne Advertentiën FRIMA KOKENDE Nieuwe CAPl CIJ ERS Groene ERWTEN SPLIT ERWTE bij P G OVEREIJNDER PEPERSTRAAT TE KOOP AANGEBODEN een zeer soliede Fransche P I A NIlf C 7 Oeteaf Toor 12 Adres qnder No 2H1 j4ti fcet Bnrean tmi dit BUd UUCoiffmrsH Ban bekwaam 4 ediei d9 K t jteg44 Judf Ottober e J èele Uefet ft öonda W r i l I 1 Goedkoop a i e 8 voor worden GELEVERD k or X BBWIMAN en ïii lü 1 Jl 1 i fflkél 3aeao 1 ontraagen tMüneaMBtotl eti na yele prpofiiemingen in den iéiKlet jgekotnen oMer den naam des 1 oitvinéiffs Dr Mlèliaelis verraardigd op def beste maclimes in het werèldbéyatóde ét blisgeiiient van Gebi 6 oU werCk te Keirlen elsche iïcé eacao in Vierkanten bussen Deze jlikol Cacao is met melk gekookt eené aangename gezonde drank voor dar geljjksch gebruik een 2 theelepels van t poeder yoor een kep Chocolate Als geneeskrac t ti e drank bij geval van diarrhee slechts met watts te gebruiken Verkrijgbaar bij de voornaamste H H Apothekers enz V Ko Ko proefbusjeg J f 1 80 c 0 90 a 0 36 Generaalvertegei nro0Tdij er voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdajn EalTeisiraat 198 Kort0 Timiidewes O 11 a W B wb edê van der pals I w Markt A 107 ai l lifi r ft KPLtCH Yenaud GMcbUt Leipsig FIagwitz i t i i J 1 1 i j T lii iM geneigd Ijif httnoe melk voor f ïtetgö ele jaar regelmatig dagelüks te iev erea alieveii zich spoedigst te ineldeiü Wanneer dootj bizondere omstan digheden de melk niet ontvangen kan worden goveaa wy etsx vergoeding j i van 4 ats per liter CONFEDERATIE Necterlandecb Vereenigring tot Bereiding van Melkproducten BELFSHAVEN êv Algemeene Hypotheekbank AMSTERDAM KEIZERSGRACHT 478 Maalschappelijk Kapitaal 1 000 000 volleekend Deïo Bank geeft uit 4 pCt Pandbrieven in stukken van 1000 on 500 tot den koor ï n UKV 1 kE gbair ten Kantore van de Agenten do Hoeren M J OGIER Co te Gouda LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZUN TE BEKOMEN BIJ PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Oouda Suelpondrnk van A BaitnuiAK b Zoon ï A BaiNKlllAN Lange Tienctewegf N 4637 Dinsdag 22 September GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTEK3 worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Oe Inzending van advertentiön kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der ui gave man ad 7691 97 en 2 tgdelgfc te beleggen kasgeld ad ƒ 25000 te zamen 32691 97 zoodat het eindcgfer nog iets hooger ia dan dat van het loopende jaar Onder de inkomsten komt het eerst het batig slot der laatstvastgeetelde rekening namelgk die van 1890 tot een bedrag van 25323 71 Verleden jaar bedroeg me post slechts ƒ 4141 30 batig slot vaa 1880 maat deze cgiers beteekenen op zich zelf niet veel daar de in een dienstjaar gedane betalingen toeval1 g hooger of lager kannen zgn of ook wel van het eene dienstjaar naar het andere kunnen overgebracht worden al naar de kas voorzien is Voor zoo ver ons bekend is heeft Wel het geringa bedrag waarmede verleden jaar de besrooting begon ten gevolge gehad dat er tgdelgk geld v opgenomen om in de behoalte aan kasgeld te voorzien maar tot das ver hebben vg niet ggi erkt dat er voor openbare werken geld gcKÜïid lioewel daartoe 28900 was uitgetrokken Thans volgt Hoofdstuk II opbrengst van belastingen en heffingen Uit de uitgetrokken bedragen die ontvangen worden uit de opcenten op de rijksbelasting op gebouwde en ongebouwde eigendommen en het personeel bigkt eenige vooruitgang Zgzgn re8pectievelgk 132 ƒ 30 en ƒ 178 hooger geraamd Over het geheel kan daaruit eer voor dan nadeelige gevolgtrekkingen gemaakt worden voor de welvaart der gemeente zg blgft echter vrg wel stationair De plaatselgke directe belasti is behouden op hetzelfde cgfer 42000 t Zooals men weet is dit beidrag op den loopeuden dienst voor het eerst uitgetrokken vroeger rekende men op 34000 Wg gelooven dat B enW wel doen de gevoteerde verhooging te bestendigen zoolang er omtrent de toekomst der heffing op de vaart door de gemeente niets beslist is moet men voorzichtig zgn en geen inkomsten prgsgeven zonder dringende noodzakelijkheid Alleen zou men de vraag kunnen stellen of de grondslagen waarnaar deze belasting geheven wordt wel juist zgn ook door het hier gevolgde stelsel wordt gelijkmatige druk niet verzekerd Het is thans echter niet het geschikte oogenblik om aan wgziging te denken De Regeering overweegt maatregelen om de financiën der gemeenten te hulp te komen Het zou monnikenwerk zgn indien men deze inkomstenbelasting die misschien als § emeenteheffing bestemd is om spoedig te verwguen nu nog ging hervormen Onder volgnummer 7 komt de opbrengst van brug havenen veergelden voor Daaruit bIgkt dat E n W tbuia vr haid hebben gevonden de belasting op de vaart door de gemeente te ramen op 65000 Wg hebben dit met genoegen gezien omdat wg herhaaldelgk de opmerking gemaakt hadden dat de 61 of 62 mille die daar jarenlang prgkten niet in overeenstemming waren met de gemiddelde opbrengst In het vorig jaar toen gedurende de laatste weken toch reeds felle vorst heerschte en de scheepvaart geheel gestremd was werd er toch weder ruim 69300 geïnd De overige ramingen zijn 4000 tegen 3600 voor 91 voor de Haastrechtsche brug 400 voor het Moordrechtsche Verlaat 700 voor het pontje over den Turfsingel en 400 voor het pontje over den Kattensingel Thans zgn deze cgfers in FEVILLETODI plaatsen verlieten om den terugtocht te aanvaarden Wij zullen u vergezellen mgnheer Romberg wendde Paul zich tot Thoodoor toen deze den vriendde hand tot afscheid wilde reiken Onze weg voertuw huis voorbij van daar ga ik met mijnheer VonAdlerberg tot zyn woning het is een zeer aangename wandeling Bij zulk weerP vroeg Theodoor ironisch Kom alles in de wereld laat zioh verdragen maar niet een reeks van sohoone dagen Wg ver deze briefwisseling voor tusschenpersoon te spelenï dat is een andere vraag zoide Paul Wg moeten dit afwachten want waar het strenge met het teeders waar het sterke zich met het zwakke paart daar bestaat een goede klank Apropos gg heb graaf Von Hohenhausen bepaald reeds leeren kennen hoe oordeelt gg over hem en Ul En wanneer zien wij elkander weer Morgen avond in dezelfde restauratie Ik heb te vreezen dat de heoron Vogel mij schuin zullen aanzien als zg vernomen dat ik mg door het huis Homberg en Zoon op sleeptouw heb laten nemen maar wat raakt mg dit Een slaaf ben ik niet de monsch is vrij al ware hij in ketenen geboren En ik heb thans uw woord go moet hethouden Maar zal het geen opzien of nohterdoohtwekkon wanneer ge in de huiskamer der heerenVogel komt om aan de dame mijn brieven te brengen Kan men u niet verwgten dat ge daar nietste doen hebt De vrees is ongegrond zeide de reiziger Ikkan juffrouw Vogel ieder uur bezoeken onder hotvoorwondsel dat ik haar een of auderj med deolingbetreft endo don moordenaar wil doen Dan kau ik mij omtrent dit punt geruststellen Maar of juffrouw Vogel mij niet verbieden zal in Deze vraag is niet zoo dadolgk te beantwoorden zeide Theodoor Ik oordeel niet gaarne overmenschen die ik niet goed heb leeren kennen Ja als ik maar eerst poolshoogte genomenheb dan weet ik aanstonds waar Abraham de mosterdhaalt antwoordde Paul Dat ia iier nu niet het geval waarde heer ik beken ronduit dat Von Hohenhausen op mij een ver van guustigen indruk beeftgemaakt Waar dit aan ligt weet ik zelf niet jik heb uu eenmaal oeo neiging tot weerzin Menigmaal scheen het mij too als ware hg niet eensdegene die hij schijnen wil ik zou haast willenzeggen als droog hij een masker of speelde hij eenbestudeerde rol In dit opzicht gaat gij toch te ver antwoordde Tlieo loor dat hij werkelijk graaf Kurt Von Hohenhausen is kan niemand betwisten Hg kau daarginds een vrijer leven gel d en zich in andere kringen bewogen hebben en het kan hem nu zwaar vallen z ch in allen deele aan de eischen vau zijn slaud t onderwerpen maar dat leert spoedig aan on van een masker heb ik in t geheel niets ontdekt Kent gij den graaf nog niet mgnheer Ad