Goudsche Courant, dinsdag 22 september 1891

doorn behaald door den heer A vftn Becdt Dort land met 49 p 2e prijs Nickel Tafeltje aangekocht door de Ver eeniging behaald door W Sliedreo it met 49 p 3e prys Theetafel aangekocht door de Vereenigi ng behaald door Alox Dortland met 48 p 4e prijs Ind Bloemenstandaard aaiigeboden door den hefr A van Reedt Dortland Ibehaald ioor J J van Bemmcl met 47 p i 1 5e prijs örogstel aangeboden door den heer OH G de Laugo I behaald door J P jjul met 4 p 6b prijs Siilontafelje aangeboden door den leer G B Luliui van Goor behaald dolor C M fvan Wijngaarden met 46 p 1 j 7e prijs Bokaal aangekocht door da Voreeniging behaalcf door H van Wijngaarden et 46 K 8e prijs I J nktkoker aangeboden dpoi don h H Oi de Lange behaald door J f met 4 p 9e prys Bokaal aangeboden door den heer A Kerkhof behaald door 1 Hoogcndijt meti 10e priis Rooktafel aangeboden door den he HoogBndijk behaald door H Berlijn met 44 p l e prijs Sigarendoos aangekocht door de Veroeni ging behaala door L Rietveld met 41 p 12e prijs Tholitometer aangeboden d or den hoer A Brinkman behaald door A J Lafeberut iet 13e prijs Sigarensokaal aangeboden door den Jeor J Cosijn behaald door C J A Kerkhoffmet ovenenstemibing met de gemiddelde ontTangBten gelflk blgkt uit onderstaand staatje malen onderling wordt gedronken en rondjes gegeven en dat kan niet van ons weekgeld overschieten ook do slechte behandeling door bazen en onderbazen worden door hem gegispt ook verlangt pr vrij drinkwater en een behoorlijk privaat op de werkplaats voorts verzekering tegen invaliditeit on ongelukken en het overwerk te doen betalen m t 25 en het nachtwerk met 100 o verhooging Met genoegen wijst spr op de tot stand gebrachte arbeidsraad te s Hnge waarin 6 architecten 5 patroons en 5 werklieden zitting hebben waarvan hij veel goeds in dor minne verwacht Summa mimiHarum verlangt spr een arbeidswet en vertrouwt dat door de stuileerende joDgulieden te Leidon Utrecht en Groningen zeer gemakkelgk zoo n wet zou kunnen worden gemaakt Nadat spr deu toestand had geschetst van een Haagsch timmorman wiens vrouw was genoodzaakt tfUit werken te gaan hoo daardoor het huisgezin te onder gebracht wordt en do man meermalen j tot drinken zijn toevlucht neemt en daardoor de aanwezigen den onhoudbaren eu slechten toestand aantoont en tot vereenigen aanmoedigt eindigt spr zijuo improvisatie die voel bijval vond De Voorzitter zegt don spreker dank en wijst do vergadering er op dat even als een meteoroloog de donkere wolkeu on streepen aan den horizon waarneemt iets wat boven zijn bereik is wij ook boven en vóór ons moeton zien en trachten die donkere stippen te doen verdwijnen niet door geweld maar langs wettigen ordelievenden en vreedzamen weg opdat wij niet laager als broodsvijanden maar als broeders voor ons en ons gezin mogen voort arbeiden Daarnii wordt do vergadering gesloten ë25 30 57339 80 6027 31 = f0381 23 59318 925 483 90 487 13 499 12 Q J g jauHiJka zekeri A Q Siir qbitantie enl m lïo i5 de pacht P De doleerenden Ned ger gem en de afgescheidenen Chr ger gem hïbben in beginsel besloten tot samensmelting tot één kerkgenootschap Het besluit daartoe met vette letters in De Heraut afgedrukt luidt aldus De Voorloopigo Synode van Nederduitsche gereformeerde kerken brengt tor kennisso van de kerken dat de voorslag door deputaten van do synode der Christelijk gereformeerde kerk onlangs te Leeuwarden gehoutlon op 9 September bij haar ingediend on vorder toegelicht in hare zitting van 1 5 September jl met algemeene stemmen op het eenparig advies van de adviseerende leden is aangenomen bij een besluit dat hieronder is afgedrukt door opening van het daarbij bohoorende Eapport en de Bijlagen Voorts noodigt de Synode de kerken uit op aanstaanden Zondag den 20steii September 1891 in de Bediening des Woords on der Gebeden deu Heero te danken voor zijn dusver verleende genade en vac Hem af lo smeeken dat do verdere regeling der nu in beginsel aanvaarde vereeniging voorspoedig lot stand kome De Synode voorn KuïPBil Preas Syn Van Goor Ass Syn W iGBNAAR Scriba Syn Febinha Scriba Syn s Gravenhage 15 September 1891 Do kapitein beheerdoi van de artillerie kantine te Utrecht jhr C van der Wijck hoeft een zoor practisch middel bedacht om de mansch ppeu te Utrecht in garnizoen telkens te herinneren aan het groote nut der Rijkspostspaarbank Hij hoeft nl op do sigarenzakjes waarin de militairen in bedoelde kantine hunne sigaren kunnen koopen doen drukkeu dat de rijkspostspaarbank als minste inlage 25 cent aanneemt en dat in de kantine formulieren kosteloos te krijgen zijn om met frankeerzegels te sparen De kapitein geeft gaarne zelf omtrent deze instellingen inlichtingen Misschien dat dit praotische voorbeeld navolging kan vinden ook buiten do kantines Dat het hoofdhoar na iemands dood nog groeit is bekend maar zulk een merkwaardig voorbeeld daarvan als het volgende behoort toch zeker wel tot de zeldzaamheden Do Britsche dichter Gabriel Dante Rosetti was als jongeling nog niet veel meer dan een knaap sraoorigk verliefd op een jong meisje dat hij bezong in talrijke sonnetten en minnedichten Zij stierf jong en op haar verlangen werden de manuscripten van die gedichten in een kistje bewaard on onder haar hoofd gelogd zoodat zij die zelfs in haar laataten slaap bij zich had evenals zij altijd onder haar hoofdkussen gelegen hadden Jaren verliepen en Rosetti werd zoo beroemd dat elke regel van zijne gedichten koslbaar was geworden en sommige van degenen dio zijne werken het meest geprezen hadden vroegen hem afschriften van do zangen die begraven waren Hij had er echter geen afschriften van gehouden of zg waren verloren gegaan In allen gevalle kon hij er geen leveren en toen men hem vroeg om do verzen over te schryven verklaarde hij dat hij dat onmogelijk kon i 1 S S 1 g s isl 3588 85 447 01 IBS 3613 15 480 60 432 88J 18Wc 3663 15 188 3654 95 428 15 ib9 4119 471 81 wik en weeglooi n ad ƒ 2100 binden ert jaren jjiagenoeg sfetionair Evenzqb de rktgelden ad ƒ 5000 hoe ilAl lifaai bö Ui de lerdeelen enige vari ie is Tet Tergel ing ie vooil bilangstellenden h t volgende dverl it der hpbrengst in de laatste 5 jaar 0 C Ji fi t oó oi k o Oi Cï iTi Ci O 00 0 o p I kQ j lO tl f 00 o O O C o ca CS o i M ei t i co lO tO C co co Cl qO co 1 9 o o iO o o o C I tM 0 1 k o o O lO o o 5 o irt o Ni co oflcq c co o ca co to 00 o I 00 00 o M lO o N co t o co cici td có co lO o co o co o r II OaOOO W co to Cl 00 o cvi o4 00 co iO t i Oi 05 o 00 c to to s to C 00 Cl o 00 OO 00 00 Cl 00 00 00 00 00 Opmerkelflk is in het laatste jaar de vermindering wat betreft de veemarkt en de vermeerdering voor staangeld voor kraampjes enz Omtrent de overige inkomsten valt niet veel op te merken daar zg telken jare ongeveer hetzelfde in de kas brengen Begratenisrechten ekoolgelden enz honden gelgken tred met de bevolking zoodat daarin nagenoeg geen flnctaatie is Voor ben die het interesseert noteeren wg nog de volgende geraamde ontvangsten Opbrengst der begraafplaats ƒ 2200 Schoolgeld gymnasium 2400 m lerberg Neen zeido Adalbert Oom zal mij eerstdaagsaao hem voorstellen Het zal u bepaald aangenaam zijn indien gijaan de zuster van den graaf wordt voorgesteld chertste Paul Gravin Unica is een schoonheid Wie weet wat on = de tijd niet al verborgen houdt I In dit geval weten wij dit reeds zeide Theodoor gravin Unica is reeds met baron Werner Von Buebenau verloofd De boodschap hoor ik wel maar ik ben nietlichtgeloovig De verloving is sedert eenige dagen een feit Dan wil ik haar voor goede munt aannemen Haar hier zijn wij aan uw huis mijnheer Romberg het oogenblik der scheiding is gekomen En mij blijft thans nog alleen over u vooruwe vriendelijkheid dank te betuigen zeide Theodoor Dus tot weerziens Maar wal is dat de huisdeuris niet gesloten Zoo gaat het bromde de reiziger wanneer menzich op de dienstboden moet verlaten Theodoor schudde het hoofd on opende de deur Ik kan dat mat geloovon antwoordde hg onze oude portier is een vertrouwbaar man Gelooft ge dan daf eeu ongenoode gast in hethuis is binnengedrongen vroeg Adalbert Zou dat onmogelijk zijn Laten wij naar binnen gaan zeide Paul eenschielijk besluit nemende Als wij maar licht hadden Schoolgeld lager onderwas 10646 2224 1700 5200 202O 852 17828 22000 Muziekschool HondenbelastingVergunningsrecht Opbrengst van huizen lauderjjen I Rente van kapitalen Gabel op de rivier de GouweOntvangst uit de Gasfabriek 13852 Byksbijdrage lager onderw 15486 gymnasium 9300 Ten slotte geven wg de verzameling der inkomsten zooals die in de begrooting voorkomt Uöofdat I Ontvangsten wegens vroe gere diensten 25323 71 II Belastingen heffingen 221198 77 j I Gemeente eigend enz 61162 86 Ontv van versohill aard 27786 09 Baitengew ontvangsten 1650 Totaal T33712l 4 $ Totale cnrioaa van dit eerste deel der be roQti behoort de verantwoordiug bnder volg aü vap de belangr ke iom van ƒ Q 10 eggd 10 cent8 als opbr ngst van eenl strolkje grondi achter eeuN bnig op de Nfarkt fpderijjd is daar iijTOor een rudsbesluit en goedkeA ringi van Gedepl l Stalen iijfidig geweest en n0 de noodile oi ibaal voor inniverantwop wng Voorts onder Nó 5 de pachtvan bet U euwlksche Verlaat die an 730 tot 840 gldi j i gestegen en als onveranderd ge noteerd waat l Ten gelolge der opgedane ondervinding is eèn post voor geldleening ter voorziening in tgdeiyk gebrek aan kasgeld voor memorie uitgetrokken en daarentegen de ndelgke belegging van gelden vervallen üet iMtste betreuren wg niet want zoo ruim voorzilne kas is niet noodig maar zeker zal bet gemeentebestuur zich bejjveren zoo te adminisi reeren dat de memoriepott geen nadere voorziening behoeft BINNENLAJID GOUDA 21 SepUmber 1891 De off van gei Ie kl R vau der Veer van het instructie bat te Kampen wordt met den Ion Nov overgeplaatst naar Gouda om aldaar alt chef van het mil hospitaal op te treden Van de door den Staatspoorweg aangeboden gelegenheid om Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen reizen maakten gisteren 379 personen gebruik Gisieren had aan den Kotterdamsehen dijk onder begunstiging van mooi weder het jaarlijksch concours plaats voor leden der Weerbaarheids Vereeniging Burgerplicht Ue uitslag was aldus PER80NKELE WKD8TEUD Ie prijs Antieke Sigarenkaat aangeboden door den Edel Achib Heer Mr A A van Bergen Uzen Wacht fluisterde Theodoor een kaars en lucifers viadt ik altijd hier zoo ik heb het reeds nu zullen wij ons zekerheid verschaffen De kaars brandde de beide vrienden volgden den bankierszoon De geheele benedenverdieping van het groote hnia werd met uitzondering van twee vertrekken die de oude portier bewoonde voor kantooilokalen gebruikt Twee groote kamers wier verbiadingsdeuren weggenomen waren vormden het kantoor daarachter lag het nette particuliere kabinet des bankiers en daarnaast de kamer van den kassier Uit ieder vertrek kwam men ook op den corridor buitendien waren alle lokalen door deuren met elkander verbonden De vrienden traden het eerst in het kantoor Theodoor was voornemens de deur van het kabinet te openen toen dezo onstuimig werd opengeduwd en twee in lompen gehulde gestalten hem voorbij stormden Adalbert wilde hun den weg afsnijden maar zakte onmiddellijk ineen hetzelfde oogeublik trof een vuistslag vaij Paul den va ebond op wien zich nu ook Theodoor wierp De kerel was weldra onschadelijk gemaakt Paul hield hem met de knie op den grond terwijl Theodoor hem aan handen en voeten bond Thans vonden de vrienden gelegenheid zich omtrent het voorgevallene zekerheid te verschaffen het was alles het werk lan enkele minuten geweest Reistach aangeboden door den heerA lex D tiand behaald ddor N 8 Polak tnet S9j 15e prijs Muurveriiering aangobodcn door den heer A C Geitel beliaald door 3 van Essen met SIS p I6e lirija Klokj aangeboden door den hoer l van wSiigaardon behaald door W F van Essen met SSip 1 17o prijs Veldfleseh aangeboden door den heer P X Hardijzer behaald doorJ F Walter mot 38 p I8e prijs Inktkoker aangeboden door den heer J j V B behaald door J IJpelaar Jz met 37 p 19o prjjs Reclame Artikelen aangeboden door den heer J van Oge behaald door G F van Gent met 36 p Ie prijs H 2e D 3e C 4e J 5e u H VRIJE BAAN van Wijngaarden met 35 p Iloogendyk met 32 p M van Wijngaarden met 31 p V Mttl met 31 p Berlijn met 30 p VRIJE VASTE BAAN Ie prijs C M van Wijngaarden met 55 p 2 II H van Wijngaarden met 55 p ELOBKRTBAAN MET CILINDER Ie prgs D Hoogeudijk met 49 p J F Putters met 49 p M A Vermeij met 48 p J P Mul met 47 p na loting met F Snel en C M van Wijngaarden FLOBEETBAAN Ie prijs H van Wijngaarden met 29 p 2 C M van Wijngaarden met 28 p H0ZENPRIJ8 De heer D Hoogendyk na loting met de hh H en C M van Wijngaarden Des avonds ten 8Vi uur werden de prijzen asu Een der dieven was ontkomen en Adalbert lag bewusteloos op den grond in do borst een gapende wond Een bebloed dolkmos lag naast hem Waaraan herinnerde Paul de aanblik van dit wapen P O ja juist I de rechter Soromer had hem gevraagd of hjj zulk een mes in de handen van den matroos gezien had lüen mes met een greep van ebbenhout op de a ne zgde een zilveren plaatje dat stemde immer oau keurig overeen Verrast boog Paul zich over den geboeide en hjj herkende den koifdebeier dien hg dien nacht in den tuin van Hohenhausen ontmoet had Ik ken je Spiegelberg zeide hg De politieheeft je al gezocht ge waande u veilig maarrakend er niet op dat de misdaad nooit ongestraftbigft Dat de duivel je bale bromde Reimann Nu die zal je spoedig een goed hotel aanwijzen Kent gij dit mes nog Wat gaat u dat aan Wees maar niet zoo brutaal I Den man wiengij het ontroofd hebt is in het meer gevonden p Ik weet niet wat gij wilt Natuurlijk znlt gij ontkennen Ik ontken niets Mij spijt het alleen dat wjjhier ons doel niet bereikt hebben Is het geld van den raatroos dan al verbrast frordt vervolgd da winners in het Café Vredebest onder gepaste toespraak aan de winners uitgereikt Bg deze gelegenheid werd tevens aan den heer C M van Wijngaarden oene zilveren medaille uitgereikt als scherpschutter 2e klasse Terwijl nog 10 le den het diploma nis scherpschutter Be klasse ontvinj en met daarbij behoorand insignes Zaterdagavond werd in het Vereonigingsgebouw van Providentia onder leiding van den Heer J Oranje uit s H age oene openbare vergadering gehouden voor Tirameriiedeii waarin als spreker optrad do gezel A Heijer President dor Afdeeliiig s Gravonhago van het Ned Timraerliedenbond Spreker begon mot er op te wijzen dat het Ned timmurliedenbond niet alleen en uitsluitend strijdt voor timmerlieden maar voor het algemeen welzijn der werklieden Toch wil hij zich heden meer bepalen bij hot bespr en van het tiramerliedcnvak op de laarin voorkomende oubillijkheden wijzen en aanlooiien lai gs welken wettigen weg daarin verbetering is te brongon en betoogt voorts dat het Bond feitelijk is een politieke bond waarondor niet moi t worden verstaan de hoose politiek maar dio tracht te verkrijgen algemeen kiesrecht ton oindo do verkeerde on misplaatste toestanden uit den weg to ruimen Goruimen tgd en in broede trekken schetst spr do hedondangscho werkeloosheid die helaas 1 in ons Nederland vooral heerscheudo ia Spr is overtuigd dat er overal werk genoog is doch wijt de werkeloosheid aan de onbekende organisatie der werkgevers of patroons Do patroons voeren tegen elkan ler strg d ton koste der werklieden dio zich daorbg moeten neerleggen willen zij niet do talrijke schare workeloozen versterken Spr betreurt het dat alles bij de wot goregold is en door de wot beschermd wordt uitgezonderd den arbeid en de arbeiders vandaar dat ook wij ons met hun zakeu gaan bomoeio i Zoo worden op dit oogenblik een 85 tal ministers een pensioen uitbetaald elk van 3 a 4000 gulden per jaar Do hoogere militairen erlangen mede groote pensioenen en de milliounen worden uit de schatkist getrommeld om neoQes en nichtjes vette baantjes te bezorgen en wij krijgen niets Wij liju vrij want door de afschafüng der slavernij zijn wg vrg geworden om tegen elkander als concurrent op te treden on dat is voor ons als werklieden onze politieke vrijheid Om aan al die ongerijmdheden oen einde te inalten zegt spr moeten wij ons voreenigen ten oindo onze grieven gezamenlijk kenbaar te maken want doe ik hot alleen dan weet elk de gevolgen dan is er voor mij geen werk moer Spr schetst voorts den toestand dor werklieden in het buitenland en deelt o m meilo dat op het Congres voor mijnwerkers don 31 Maart jl 99 afgevaardigden waren die 919 167 arbeiders alleen mijnwerkers vertegenwoordigden een getal waar wel rekening mede mag worden gehouden te meer daar de mijnwerkers het voedsel verschaffen voor de geheele industrie aan hun ligt het om alles te doen stilstaan en op die vereeniging dor mijnwerkers moeten wij met trots neerzien te meer als men weet dat zg een weorstands of reservokas boaitton van ƒ 4 800 000 Dientengevolge komt spr tot de conclusie dat solidariteit d i de macht der organisatie het e sto werk moet zijn om tot een houdbaren toestand te komen Daarom streeft het Ned Timmerliedonbond naar a Een bij de wet vastgestoldon arbeidsdag van hoogstens 10 uur 6 d Een loonstandaard waarvan het minimum voldoende is om den werkman in staat Ie stellon met zijn gezin behoorlijk te leven Kosteloos onderwijs in arabachtscholen voor ben die zulks verlangen en een door de wet geregelden leertijd in de werkplaats met aansluiting aan het herhalingsondorwijs Arbeidsrechtbanken ter beslissing van alle geschillen tusschen werkgevers en werklieden saamgestold uit een ge gk aantal gekozenen uit beide partijen e Algemeen stemrecht Sprekoi licht deze statuten nader toe en zegt dat 10 uur por dag werken tegen 22 et per uur voor een timmerman geen overdreven eisoh kan genoemd worden dat het loopen naar afgelegen karreweien behoort betaald te worden dat hot stuk en aangenomen werk behoort afgeschaft te worden als zgndo zoowel in hot nadeel van den patroon als van den cliënt en z i in do plaats is getreden voor de zweep der slaven en noemt hot aangenomen en stukwerk daarom de moderne zweep het uitbetalen in kroegen waar neefjes of nichtjes van den opzichter wonen moet ophouden want daardoor wordt de werkman zodolijk gedivongon verteringen te maken die onnoodig zijn Spr heeft hot bj ervaring d a door hot lang wegblijven van den opzichter me e Eindelijk vielen zijne vrienden hem zoo lastig om vergunning te geve i dat de oorspronkelijke manuscripten opgegraven werden dat hij eindelijk na eenige aarzeling daarin bewilligde en nadat al de noodige voorbereidende maatregelen genomen waren werd het graf dat jarenlang gesloten was geweest geopend Toen ontdekte mm iets zonderlings Het kistje dat de gedichten bevatte Wbs vergaan en de lange vlechten van het meisje waren na haar dood gegroeid en hadden zich tusscUen de bladen van de gedichten geslingerd en waren om de geschreven woorden van liefde heen gekronkeld als in cene toedere omhelzing lang nadat de dood do lippen en do oogen gesloten had welke de liefde beantwoord hadden David Bles vierdo Zaterdag zijn 70sten verjaardag I Eene commissie had zich gevormd om hem een hulda bUjk aan te bieden Het beroep op medewerking bleef niet onbeantwoord H M Koningin Regeutes ging voor met haar de Grootbert en van Saksen en do Prinses von Wied Prinses Marie der Nederlanden Velen volgden Het gescheuk den schilder aan te bieden zijne eigen buste door Bart van Hove in marmer gebeiteld was nog niet gereed Toch bracht men hem een zeker door hem niet minder gewaardeerd geschenk nl een casette bevattende op canons de namen van hen dio aan het huldeblijk deelnamen Dio cassette is een prachtig stuk uit eikenhout gebeiteld door den heer A A Bouagenjon naar het ontwerp van den heor E W E Korling De cassette is smaakvol gebeeldhouwd rijk versierd met rank rnament zonder overlading De bovenste der zich daarin bevindende cartons draagt een calligrafische opdracht Huldeblijk aan den hooggeachten vermaarden kunaischilder David Bles op zijn zeventigsten verjaardag 19 Sept 1891 door zijn vrienden en vereerders aangeboden De heeren die zich tot eene commissie gevormd hadden vervoegden zich gisternamiddag ten 3 ure bij den kunstenaar te zijnen huizo waar men reeds velen vereenigd vond die Bles met zijn gedenkdag kwamen gelukwenscbon Het woord werd gevoerd door mr J G Patijn als voorzitter der commissie De wakkere kunstenaar betuigde zijn diepgevoelden dank voor do hulde hem gebracht Hij zag er in een bewijs van goedkeuring op zijn streven en erken dat de kroon zet op elke onderscheiding hem in zijn kunstcnaarsloopbaan zoo ruimschoots ten deel gevallen Iedereen ging daarna den populairen meester persoonlijk compliinenteeren Onder de feestgeschenken aan den meester prgkte het prachtig geetste portret van Rembrandt In de laatst gehouden algemeene vergadering dor Broederschap van Notarissen in Nederland werd door don voorzitter mr J F VVertbeim eene belangrijke mededeeling gedaan betreffendo de werzaamheid eener commissie uit het hoofdbestuur tot het doen van voorstellen lot wijziging van do wetgeving op de registratie Dio commissie bestaande uit de heeren Werlhelm Pollones en Moll had een uitvoerig rapport ingediend waarin zij na uitgewerkte beschouwii gen en becijferingen tot de slotsom komt dat geouo wijzigingen in de wet maar algeheele afschaffing van de formaliteit der registratie in deze het meest gewenscht is Het verzekeren der vaste dagteokening van onderhandsche akten kan toch veel eenvoudiger en minder kostbaar geschieden door dezo te onderwerpen aan een verplicht visa van een notaris of gtmeentesecretaris die deze aldus geviseerde akten iu hi n repertoire motten vermelden Tevens werd dan het groote voordeel vorkregen dat door de afschaffing der formaliteit zelve zouden worden opgeruimd de doolhof van wetten besluiten en verordeningen op het punt der registratie bestaande Om het verlies der registratierechten aan do schatkist te vergoeden stelt do commissie voor eone nieuwe zegelrecht in bepaalde gevallen eu verder 1 Verhooging van de hoofdsom der sucessie en overgangsrechten behalve in do rechte Ig n met de helft onder ofschaffing der opcenten 2 Invoering van lagere zegelrechten in enkele gevallen zooals b v voor polissen en £ o Opname onder de quasi rechten van successie van Art 59 der successiewet van de schenkiugea onder de levenden zoowel die bij akte geconstateerd wordende als die welke ook zonder akte kunnen bewezen worden aan do erfgenamen des schenkers te zijn gedaan Do zoogenaamde mutatierechten blijven bestaan on zouden bij elke overschrijving van den titel door den hypotheekbewaarder kunnen worden geïnd De perceptiekosten zouden belangrijk verminderen en veel werk worden bespaard zoodat volgens do berekening der commissie in plaats van do thans